Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : 134285 - Sans Titre

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/04/2010 23:02

L'écrit contient 365 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Camillou

134285 - Sans Titre

Vivre, guérir de ses blessures pour oublier peu à peu ce mal qui nous a rongé, défigurer devant les autres. Ce mal être qui nous a envahit jusqu’à en perdre notre identité.
L’aube se lève, un jour nouveau brille sur notre vie, une page s’efface, une nouvelle vie commence. La renaissance peut enfin commencer.
Coup de gueule, déboirs amers, punk et compagnie, tristesse et mélancolie, alcools et rupture sont des mots qui n’existent plus, désormais, plus d’amour mais seulement de l’amitié pure sans rien de plus.
Vivre est une lutte constante, un combat contre la haine, la peur, le mal être, l’abandon.
J’aimerai jouer du piano, chanter, composer devant un public nombreux.
J’aimerai aider tous ces enfants en mal être, en quête d’attention.
PLus que tout, j’aime mes parents. Il n’y a rien de plus beau que des parents qui vous donnent leur amour sans rien demander en retour, ils souffrent avec vous et ils luttent pour vous, ce sont des compagnons fidèles et dévoué corps et âme à votre chemin, bourré d’épines pour certains et pour d’autres parsemé de rose.
Les épines m’ont beaucoup blessé, mais j’en ressors plus forte.
Tous ceux que les hommes m’ont fait endurer, je ne l’oublierai pas. Jamais plus je donnerai mon corps à un homme, plus jamais ;
J’ai été trop passionné, ça m’a détruite, désormais je vis pour mon entourage et mes études à qui je consacre toute ma vie.
A tous ceux qui lisent mon message, svp faites attention à la personne que vous aimez, ce n’est pas un objet, mais une personne qui aime, souffre, qui pense et qui ressent. Elle a été créée par Dieu pour être heureuse. Alors ne le décevez pas…
Mon meilleur compagnon a été le piano, jamais il ne me quittera, il sera tj la. Je l’adore. La musique est mon meilleur remède. L’art est ce que les h ont fait de plus beau. Soyez des hommes de lettre, devenez ecrivain, artiste poete parce que ce sont des métiers qui disent la beauté, la sensiblité de l’âme.

 • Pieds Hyphénique: 134285 - Sans Titre

  vivre=gué=rir=de=ses=bles=su=res=pour=ou=blier=peu=à=peu=ce=mal=qui=nous=a=ron=gé=dé=fi=gu=rer=de=vant=les=autres=ce=mal=ê=tre=qui=nous=a=en=va=hit=jus=quà=en=per=dre=no=tre=i=den=ti=té 50
  lau=be=se=lè=ve=un=jour=nou=veau=bri=lle=sur=no=tre=vie=u=ne=pa=ge=sef=fa=ce=u=ne=nou=vel=le=vie=com=mence=la=re=nais=san=ce=peut=en=fin=com=men=cer 41
  coup=de=gueule=dé=boirs=a=mers=punk=et=com=pa=gnie=tris=tes=seet=mé=lan=co=lie=al=cools=et=rup=tu=re=sont=des=mots=qui=nexis=tent=plus=dé=sor=mais=plus=da=mour=mais=seu=le=ment=de=la=mi=tié=pu=re=sans=rien=de=plus 52
  vi=vre=est=u=ne=lut=te=cons=tan=te=un=com=bat=con=tre=la=hai=ne=la=peur=le=mal=ê=tre=la=ban=don 27
  jai=me=rai=jou=er=du=pi=a=no=chan=ter=com=po=ser=de=vant=un=pu=blic=nom=breux 21
  jai=me=rai=ai=der=tous=ces=en=fants=en=mal=ê=tre=en=quê=te=dat=ten=ti=on 20
  plus=que=tout=jaime=mes=pa=rents=il=ny=a=rien=de=plus=beau=que=des=pa=rents=qui=vous=don=nent=leur=a=mour=sans=rien=de=man=der=en=re=tour=ils=souf=frent=a=vec=vous=et=ils=lut=tent=pour=vous=ce=sont=des=com=pa=gnons=fi=dè=les=et=dé=voué=corps=et=â=meà=vo=tre=che=min=bour=ré=dé=pi=nes=pour=cer=tains=et=pour=dau=tres=par=se=mé=de=rose 82
  les=é=pi=nes=mont=beau=coup=bles=sé=mais=jen=res=sors=plus=for=te 16
  tous=ceux=que=les=hom=mes=mont=fait=en=du=rer=je=ne=lou=blie=rai=pas=ja=mais=plus=je=don=ne=rai=mon=corps=à=un=hom=me=plus=ja=mais 33
  jai=é=té=trop=pas=si=on=né=ça=ma=dé=trui=te=dé=sor=mais=je=vis=pour=mon=en=tou=ra=ge=et=mes=é=tu=des=à=qui=je=con=sa=cre=tou=te=ma=vie 39
  a=tous=ceux=qui=lisent=mon=mes=sa=ge=s=v=p=fai=tes=at=ten=tion=à=la=per=son=ne=que=vous=ai=mez=ce=nest=pas=un=ob=jet=mais=u=ne=per=son=ne=qui=ai=me=souf=fre=qui=pen=seet=qui=ressent=el=le=a=é=té=créée=par=dieu=pour=ê=tre=heu=reuse=alors=ne=le=dé=ce=vez=pas 68
  mon=meilleur=com=pa=gnon=a=é=té=le=pia=no=ja=mais=il=ne=me=quit=te=ra=il=se=ra=t=j=la=je=la=dore=la=mu=si=queest=mon=meilleur=re=mède=lart=est=ce=que=les=h=ont=fait=de=plus=beau=soyez=des=hommes=de=let=tre=de=ve=nez=e=cri=vain=ar=tis=te=poe=te=par=ce=que=ce=sont=des=mé=tiers=qui=di=sent=la=beau=té=la=sen=si=bli=té=de=lâme 85
 • Phonétique : 134285 - Sans Titre

  vivʁə, ɡeʁiʁ də sε blesyʁə puʁ ublje pø a pø sə mal ki nuz- a ʁɔ̃ʒe, defiɡyʁe dəvɑ̃ lεz- otʁə. sə mal εtʁə ki nuz- a ɑ̃vai ʒyska ɑ̃ pεʁdʁə nɔtʁə idɑ̃tite.
  lobə sə lεvə, œ̃ ʒuʁ nuvo bʁijə syʁ nɔtʁə vi, ynə paʒə sefasə, ynə nuvεllə vi kɔmɑ̃sə. la ʁənεsɑ̃sə pø ɑ̃fɛ̃ kɔmɑ̃se.
  ku də ɡələ, debwaʁz- ame, pœ̃k e kɔ̃paɲi, tʁistεsə e melɑ̃kɔli, alkɔlz- e ʁyptyʁə sɔ̃ dε mo ki nεɡziste plys, dezɔʁmε, plys damuʁ mε sələmɑ̃ də lamitje pyʁə sɑ̃ ʁjɛ̃ də plys.
  vivʁə εt- ynə lytə kɔ̃stɑ̃tə, œ̃ kɔ̃ba kɔ̃tʁə la-εnə, la pœʁ, lə mal εtʁə, labɑ̃dɔ̃.
  ʒεməʁε ʒue dy pjano, ʃɑ̃te, kɔ̃poze dəvɑ̃ œ̃ pyblik nɔ̃bʁø.
  ʒεməʁε εde tus sεz- ɑ̃fɑ̃z- ɑ̃ mal εtʁə, ɑ̃ kεtə datɑ̃sjɔ̃.
  plys kə tu, ʒεmə mε paʁɑ̃. il ni a ʁjɛ̃ də plys bo kə dε paʁɑ̃ ki vu dɔne lœʁ amuʁ sɑ̃ ʁjɛ̃ dəmɑ̃de ɑ̃ ʁətuʁ, il sufʁe avεk vuz- e il lyte puʁ vu, sə sɔ̃ dε kɔ̃paɲɔ̃ fidεləz- e devue kɔʁz- e amə a vɔtʁə ʃəmɛ̃, buʁʁe depinə puʁ sεʁtɛ̃z- e puʁ dotʁə- paʁsəme də ʁozə.
  lεz- epinə mɔ̃ boku blese, mε ʒɑ̃ ʁəsɔʁ plys fɔʁtə.
  tus sø kə lεz- ɔmə mɔ̃ fε ɑ̃dyʁe, ʒə nə lubljəʁε pa. ʒamε plys ʒə dɔnəʁε mɔ̃ kɔʁz- a œ̃n- ɔmə, plys ʒamε,
  ʒε ete tʁo pasjɔne, sa ma detʁɥitə, dezɔʁmε ʒə vis puʁ mɔ̃n- ɑ̃tuʁaʒə e mεz- etydəz- a ki ʒə kɔ̃sakʁə tutə ma vi.
  a tus sø ki lize mɔ̃ mesaʒə, εs ve pe fεtəz- atɑ̃sjɔ̃ a la pεʁsɔnə kə vuz- εme, sə nε pa œ̃n- ɔbʒε, mεz- ynə pεʁsɔnə ki εmə, sufʁə, ki pɑ̃sə e ki ʁəse. εllə a ete kʁee paʁ djø puʁ εtʁə œʁøzə. alɔʁ nə lə desəve pa…
  mɔ̃ mεjœʁ kɔ̃paɲɔ̃ a ete lə pjano, ʒamεz- il nə mə kitəʁa, il səʁa te ʒi la. ʒə ladɔʁə. la myzikə ε mɔ̃ mεjœʁ ʁəmεdə. laʁ ε sə kə lε aʃ ɔ̃ fε də plys bo. swaje dεz- ɔmə də lεtʁə, dəvənez- εkʁivɛ̃, aʁtistə poətə paʁsə kə sə sɔ̃ dε metje ki dize la bote, la sɑ̃siblite də lamə.
 • Pieds Phonétique : 134285 - Sans Titre

  vi=vʁə=ɡe=ʁiʁ=də=sε=ble=sy=ʁə=puʁ=u=blje=pø=a=pø=sə=mal=ki=nu=za=ʁɔ̃=ʒe=de=fi=ɡy=ʁe=də=vɑ̃=lε=zo=tʁə=sə=mal=ε=tʁə=ki=nu=za=ɑ̃=va=i=ʒys=ka=ɑ̃=pεʁ=dʁə=nɔ=tʁə=i=dɑ̃=ti=te 52
  lo=bə=sə=lε=və=œ̃=ʒuʁ=nu=vo=bʁi=jə=syʁ=nɔ=tʁə=vi=y=nə=pa=ʒə=se=fa=sə=y=nə=nu=vεl=lə=vi=kɔ=mɑ̃=sə=la=ʁə=nε=sɑ̃=sə=pø=ɑ̃=fɛ̃=kɔ=mɑ̃=se 42
  kudə=ɡə=lə=de=bwaʁ=za=me=pœ̃k=e=kɔ̃=pa=ɲi=tʁis=tε=səe=me=lɑ̃=kɔ=li=al=kɔl=ze=ʁyp=ty=ʁə=sɔ̃=dε=mo=ki=nεɡ=zis=te=plys=de=zɔʁ=mε=plys=da=muʁ=mε=sə=lə=mɑ̃=də=la=mi=tje=py=ʁə=sɑ̃=ʁjɛ̃=də=plys 53
  vi=vʁə=ε=ty=nə=ly=tə=kɔ̃s=tɑ̃=tə=œ̃=kɔ̃=ba=kɔ̃=tʁə=la-ε=nə=la=pœ=ʁə=lə=mal=ε=tʁə=la=bɑ̃=dɔ̃ 28
  ʒε=mə=ʁε=ʒu=e=dy=pj=a=no=ʃɑ̃=te=kɔ̃=po=ze=də=vɑ̃=œ̃=py=blik=nɔ̃=bʁø 21
  ʒε=mə=ʁε=ε=de=tus=sε=zɑ̃=fɑ̃=zɑ̃=mal=ε=tʁə=ɑ̃=kε=tə=da=tɑ̃=sj=ɔ̃ 20
  plys=kə=tu=ʒεmə=mε=pa=ʁɑ̃=il=ni=a=ʁjɛ̃=də=plys=bo=kə=dε=pa=ʁɑ̃=ki=vu=dɔ=ne=lœʁ=a=muʁ=sɑ̃=ʁjɛ̃=də=mɑ̃=de=ɑ̃=ʁə=tuʁ=il=su=fʁe=a=vεk=vu=ze=il=ly=te=puʁ=vu=sə=sɔ̃=dε=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=fi=dε=lə=ze=de=vu=e=kɔʁ=ze=a=məa=vɔ=tʁə=ʃə=mɛ̃=buʁ=ʁe=de=pi=nə=puʁ=sεʁ=tɛ̃=ze=puʁ=do=tʁə=paʁ=sə=me=də=ʁozə 83
  lε=ze=pi=nə=mɔ̃=bo=ku=ble=se=mε=ʒɑ̃=ʁə=sɔʁ=plys=fɔʁ=tə 16
  tus=sø=kə=lε=zɔ=mə=mɔ̃=fε=ɑ̃=dy=ʁe=ʒə=nə=lu=blj=ə=ʁε=pa=ʒa=mε=plys=ʒə=dɔ=nə=ʁε=mɔ̃=kɔʁ=za=œ̃=nɔ=mə=plys=ʒa=mε 34
  ʒε=e=te=tʁo=pa=sj=ɔ=ne=sa=ma=det=ʁɥi=tə=de=zɔʁ=mε=ʒə=vis=puʁ=mɔ̃=nɑ̃=tu=ʁa=ʒə=e=mε=ze=ty=də=za=ki=ʒə=kɔ̃=sa=kʁə=tu=tə=ma=vi 39
  a=tus=sø=ki=li=ze=mɔ̃=me=saʒə=ε=sə=ve=pe=fε=tə=za=tɑ̃=sjɔ̃=a=la=pεʁ=sɔ=nə=kə=vu=zε=me=sə=nε=pa=œ̃=nɔb=ʒε=mε=zy=nə=pεʁ=sɔ=nə=ki=ε=mə=su=fʁə=ki=pɑ̃=səe=ki=ʁə=se=εl=lə=a=e=te=kʁe=e=paʁ=djø=puʁ=ε=tʁə=œ=ʁø=zə=a=lɔʁ=nə=lə=de=sə=ve=pa 73
  mɔ̃=mε=jœʁ=kɔ̃=pa=ɲɔ̃=a=e=te=lə=pja=no=ʒa=mε=zil=nə=mə=kitə=ʁa=il=sə=ʁa=te=ʒi=la=ʒə=la=dɔ=ʁə=la=my=zi=kəε=mɔ̃=mε=jœʁ=ʁə=mε=də=laʁ=ε=sə=kə=lε=aʃ=ɔ̃=fε=də=plys=bo=swa=je=dε=zɔ=mə=də=lε=tʁə=də=və=ne=zε=kʁi=vɛ̃=aʁ=tis=tə=po=ə=tə=paʁ=sə=kə=sə=sɔ̃=dε=me=tje=ki=di=ze=la=bo=te=la=sɑ̃=si=bli=te=də=lamə 91

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2010 23:34Gramophone889

Bonsoir Camillou
J’ai vu que tu étais sur le forum, alors je suis venu te dire un petit bonjour.
Je suis bien content de lire qu’il y a moyen de se sortir d’un guèpier existentiel, un piège de vie.
il y aurait beaucoup à dire et à écrire au sujet de tes commentaires.
Mais pour le moment, il suffit que tu t’accorches aux valeurs sûres que sont tes parents et que tu puisses te transcender dans la musique grâce à ton piano.
Ta restructuration psychologique est en route...
Meilleures amitiés
Gramophone

Auteur de Poésie
01/05/2010 07:35Marcel42

Même si je dépose pas toujours un message, je fais toujours attention à la personne que je lis.
Bel et difficile instrument que le piano, combien de confidences se transmettent par les doigts sur les touches. Et jamais la main droite ne peut ignorer ce que fait la gauche.
Marcel.

Auteur de Poésie
01/05/2010 10:17Alan754

Un texte magnifique qui parle d’Amour sans vouloir le dire.
Tes mains carressent les claviers pour t’aider dans ta guérison.
Pour notre plus grand bonheur, mais aussi
Et surtout...
Pour TOI

Merci