Univers de poésie d'un auteur

Poème:Toutes Mes Souffrances

Le Poème

Assis au fond d’mon lit, j’ai seulement le goût de crier
J’ai envie d’te montrer toutes les blessures ressenties
Tu as beau essayer d’me dire qu’tu m’as aimé, Je ne cesserai de le nier
Le mal est fait, les plaies ne sont pas près d’être guéries.

L’autre homme dans ta vie m’as convaincu de fuir
Jamais il ne t’aimera comme je t’ai aimé, ça j’peux t’le dire
Ma souffrance a ses limites, je n’ai cessé d’accepter
Toutes les avantages qu’il a sur moi, jamais j’ne l’atteindrai

Seul dans mon coin j’déprime à l’idée que tu finisses avec lui
Peu importe, j’en trouverai une qui saura m’aimer
Tu n’me voulais pas de mal, mais regarde mes larmes couler cette nuit
Sauras-tu enfin me dire la vérité ?

Le plus difficile, c’est que j’ai osé y croire
Cet amour si doux qui m’abandonne soudainement
Y as tu déjà cru sincèrement ?
De mon côté, j’crois seulement en mes idées noires

Mes pensées reflètent la peine que j’ai subis
Je m’accroche à mes rêves afin de ne pas sombrer
C’est pas l’envie qui me manque, mais je reste pour ceux qui peuvent m’aimer
Car je sais que c’est pas tout le monde qui peut en faire ainsi…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Carboy

Poète Carboy

Carboy a publié sur le site 9 écrits. Carboy est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Toutes Mes Souffrancesas=sis=au=fond=d=mon=lit=jai=seule=ment=le=goût=de=crier 14
jai=en=vie=d=te=mon=trer=toutes=les=bles=su=res=res=sen=ties 15
tu=as=beau=es=sayer=d=me=dire=qu=tu=mas=ai=mé=je=ne=ces=se=rai=de=le=nier 21
le=mal=est=fait=les=plaies=ne=sont=pas=près=dê=tre=gué=ries 14

lau=tre=hom=me=dans=ta=vie=mas=con=vain=cu=de=fu=ir 14
ja=mais=il=ne=taime=ra=com=me=je=tai=ai=mé=ça=j=peux=t=le=dire 18
ma=souf=francea=ses=li=mi=tes=je=nai=ces=sé=dac=cep=ter 14
toutes=les=a=van=ta=ges=quil=a=sur=moi=ja=mais=j=ne=lat=tein=drai 17

seul=dans=mon=coin=j=dé=primeà=li=dée=que=tu=fi=nis=ses=a=vec=lui 17
peu=im=porte=jen=trou=ve=rai=u=ne=qui=sau=ra=mai=mer 14
tu=n=me=vou=lais=pas=de=mal=mais=re=gar=de=mes=lar=mes=cou=ler=cette=nuit 19
sau=ras=tu=en=fin=me=di=re=la=vé=ri=té 12

le=plus=dif=fi=ci=le=cest=que=jai=o=sé=y=croi=re 14
cet=a=mour=si=doux=qui=ma=ban=don=ne=sou=dai=ne=ment 14
y=as=tu=dé=jà=cru=sin=cè=re=ment 10
de=mon=cô=té=j=crois=seu=le=ment=en=mes=i=dées=noires 14

mes=pen=sées=re=flè=tent=la=pei=ne=que=jai=su=bis 13
je=mac=cro=che=à=mes=rêves=a=fin=de=ne=pas=som=brer 14
cest=pas=len=vie=qui=me=man=que=mais=je=res=te=pour=ceux=qui=peuvent=mai=mer 18
car=je=sais=que=cest=pas=tout=le=monde=qui=peut=en=fai=reain=si 15
Phonétique : Toutes Mes Souffrancesasiz- o fɔ̃ dmɔ̃ li, ʒε sələmɑ̃ lə ɡu də kʁje
ʒε ɑ̃vi dtə mɔ̃tʁe tutə lε blesyʁə ʁəsɑ̃ti
ty a bo esεje dmə diʁə kty ma εme, ʒə nə sesəʁε də lə nje
lə mal ε fε, lε plε nə sɔ̃ pa pʁε dεtʁə ɡeʁi.

lotʁə ɔmə dɑ̃ ta vi ma kɔ̃vɛ̃ky də fɥiʁ
ʒamεz- il nə tεməʁa kɔmə ʒə tε εme, sa ʒpø tlə diʁə
ma sufʁɑ̃sə a sε limitə, ʒə nε sese daksεpte
tutə lεz- avɑ̃taʒə kil a syʁ mwa, ʒamε ʒnə latɛ̃dʁε

səl dɑ̃ mɔ̃ kwɛ̃ ʒdepʁimə a lide kə ty finisəz- avεk lɥi
pø ɛ̃pɔʁtə, ʒɑ̃ tʁuvəʁε ynə ki soʁa mεme
ty nmə vulε pa də mal, mε ʁəɡaʁdə mε laʁmə- kule sεtə nɥi
soʁa ty ɑ̃fɛ̃ mə diʁə la veʁite ?

lə plys difisilə, sε kə ʒε oze i kʁwaʁə
sεt amuʁ si du ki mabɑ̃dɔnə sudεnəmɑ̃
i a ty deʒa kʁy sɛ̃sεʁəmɑ̃ ?
də mɔ̃ kote, ʒkʁwa sələmɑ̃ ɑ̃ mεz- ide nwaʁə

mε pɑ̃se ʁəflεte la pεnə kə ʒε sybi
ʒə makʁoʃə a mε ʁεvəz- afɛ̃ də nə pa sɔ̃bʁe
sε pa lɑ̃vi ki mə mɑ̃kə, mε ʒə ʁεstə puʁ sø ki pəve mεme
kaʁ ʒə sε kə sε pa tu lə mɔ̃də ki pø ɑ̃ fεʁə ɛ̃si…
Syllabes Phonétique : Toutes Mes Souffrancesa=si=zo=fɔ̃=dmɔ̃=li=ʒε=sə=lə=mɑ̃=lə=ɡu=də=kʁje 14
ʒε=ɑ̃=vi=dtə=mɔ̃=tʁe=tutə=lε=ble=sy=ʁə=ʁə=sɑ̃=ti 14
ty=a=bo=e=sε=je=dmə=diʁə=kty=ma=ε=me=ʒə=nə=se=sə=ʁε=də=lə=nje 20
lə=mal=ε=fε=lε=plε=nə=sɔ̃=pa=pʁε=dε=tʁə=ɡe=ʁi 14

lo=tʁə=ɔ=mə=dɑ̃=ta=vi=ma=kɔ̃=vɛ̃=ky=də=fɥ=iʁ 14
ʒa=mε=zil=nə=tεmə=ʁa=kɔ=mə=ʒə=tε=ε=me=sa=ʒpø=tlə=diʁə 16
ma=su=fʁɑ̃səa=sε=li=mi=tə=ʒə=nε=se=se=dak=sεp=te 14
tutə=lε=za=vɑ̃=ta=ʒə=kil=a=syʁ=mwa=ʒa=mε=ʒnə=la=tɛ̃=dʁε 16

səl=dɑ̃=mɔ̃=kwɛ̃=ʒde=pʁiməa=li=de=kə=ty=fi=ni=sə=za=vεk=lɥi 16
pø=ɛ̃=pɔʁtə=ʒɑ̃=tʁu=və=ʁε=y=nə=ki=so=ʁa=mε=me 14
tynmə=vu=lε=pa=də=mal=mε=ʁə=ɡaʁ=də=mε=laʁ=mə=ku=le=sε=tə=nɥi 18
so=ʁa=ty=ɑ̃=fɛ̃=mə=di=ʁə=la=ve=ʁi=te 12

lə=plys=di=fi=si=lə=sε=kə=ʒε=o=ze=i=kʁwa=ʁə 14
sεt=a=muʁ=si=du=ki=ma=bɑ̃=dɔ=nə=su=dε=nə=mɑ̃ 14
i=a=ty=de=ʒa=kʁy=sɛ̃=sε=ʁə=mɑ̃ 10
də=mɔ̃=ko=te=ʒkʁwa=sə=lə=mɑ̃=ɑ̃=mε=zi=de=nwa=ʁə 14

mε=pɑ̃=se=ʁə=flε=te=la=pε=nə=kə=ʒε=sy=bi 13
ʒə=ma=kʁo=ʃə=a=mε=ʁεvə=za=fɛ̃=də=nə=pa=sɔ̃=bʁe 14
sε=pa=lɑ̃=vi=kimə=mɑ̃=kə=mε=ʒə=ʁεs=tə=puʁ=sø=ki=pə=ve=mε=me 18
kaʁʒə=sε=kə=sε=pa=tu=lə=mɔ̃=də=ki=pø=ɑ̃=fε=ʁəɛ̃=si 15

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
19/02/2005 00:0019427

bonjowr! 🙂 C’est enkor ton admiratrice! 😛 merci pour ton comm! cé gentil!!!
enkro ton poème yé trop hottt!!! tu monte enkor plus dans les auteurs que j’aime
les plsu! 🙂 c’est trop fou comment ta du talent 🙂 enkot ton poème je l’admire
pace y montre dé situations ki peuvent arriver nimporte quand a nimporte ki!
pis sa mé arriver :S entk c’est vrmt hot! 🙂 continue comme sa! 🙂 super bow poème!
BaByE!!! -xxx- KiSsSsSs (K)(K)(K)

Poème - Sans Thème -
Du 17/02/2005 02:53

Le poème en image: Toutes Mes Souffrances
L'écrit contient 237 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.