Poème-France.com

Poeme : Dit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De JoeurDit Ce Que Tu Veux. . Et Cesse De Joeur

Dit ce que tu veux. . cesse de jouer…
Tu dis m’aimé
Quand tu n’as même pas 5 minutes a me consacrer
Tu dis t’interessé a moi
Mais tu ne me le prouve pas
Quand tu vois que je commence a t’oublié
Que je commence a aller voir ailleur
Tu fais tous pour que je te revienne
Le pire cest que mes sentiments sont si fort
Que chaque fois je reviens
Pour qui me prends-tu ?
Pour un objet ?
Et bien désoler de te decevoir
Je suis bien humaine
J’ai des sentiments comme tout le monde
Je ressent des choses aussi
Cesse de jouer avec moi comme tu le fais
Dit moi ce que tu veux vraiment
Mais éfforce toi aussi de me le montrer
Laches un peu tes joins
Arrete de faire a la tete de tes chums
Et fait un pas devant
Si tu me veux vraiment
Si tu tien a moi
Si je t’interesse autant que tu le dis
Mais si vraiment je ne t’interesse pas
Que je ne suis qu’un jouet pour toi
Une chose qu’on peux faire souffrir comme on veux
Alors fais un pas derriere
Sans ne jamais plus te retourner
Pour qu’enfin je peux cesser d’esperer
Au jour
Que j’ai tant rever
Où j’étais près de toi
À te montrer tout cette amour
Que j’avais à t’offrir
Pour qu’enfin je puisse tout court
Pouvoir t’oublier afin de ne plus jamais pleurer pour toi
Pour tous le mal que tu ais pu me faire…
Cawoline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di sə kə ty vø. sεsə də ʒue…
ty di mεme
kɑ̃ ty na mεmə pa sɛ̃k minytəz- a mə kɔ̃sakʁe
ty di tɛ̃təʁese a mwa
mε ty nə mə lə pʁuvə pa
kɑ̃ ty vwa kə ʒə kɔmɑ̃sə a tublje
kə ʒə kɔmɑ̃sə a ale vwaʁ ajœʁ
ty fε tus puʁ kə ʒə tə ʁəvjεnə
lə piʁə sεst kə mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ si fɔʁ
kə ʃakə fwa ʒə ʁəvjɛ̃
puʁ ki mə pʁɑ̃ ty ?
puʁ œ̃n- ɔbʒε ?
e bjɛ̃ dezɔle də tə dəsəvwaʁ
ʒə sɥi bjɛ̃ ymεnə
ʒε dε sɑ̃timɑ̃ kɔmə tu lə mɔ̃də
ʒə ʁəse dε ʃozəz- osi
sεsə də ʒue avεk mwa kɔmə ty lə fε
di mwa sə kə ty vø vʁεmɑ̃
mεz- efɔʁsə twa osi də mə lə mɔ̃tʁe
laʃəz- œ̃ pø tε ʒwɛ̃
aʁətə də fεʁə a la tətə də tε ʃɔm
e fε œ̃ pa dəvɑ̃
si ty mə vø vʁεmɑ̃
si ty tjɛ̃ a mwa
si ʒə tɛ̃təʁεsə otɑ̃ kə ty lə di
mε si vʁεmɑ̃ ʒə nə tɛ̃təʁεsə pa
kə ʒə nə sɥi kœ̃ ʒuε puʁ twa
ynə ʃozə kɔ̃ pø fεʁə sufʁiʁ kɔmə ɔ̃ vø
alɔʁ fεz- œ̃ pa dəʁjəʁə
sɑ̃ nə ʒamε plys tə ʁətuʁne
puʁ kɑ̃fɛ̃ ʒə pø sese dεspəʁe
o ʒuʁ
kə ʒε tɑ̃ ʁəve
u ʒetε pʁε də twa
a tə mɔ̃tʁe tu sεtə amuʁ
kə ʒavεz- a tɔfʁiʁ
puʁ kɑ̃fɛ̃ ʒə pɥisə tu kuʁ
puvwaʁ tublje afɛ̃ də nə plys ʒamε pləʁe puʁ twa
puʁ tus lə mal kə ty εs py mə fεʁə…