Poeme-France : Lecture Écrit Misère

Poeme : Les Comméres

Poème Misère
Publié le 16/11/2014 23:55

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Charlesp

Les Comméres

J’aime pas les rombières
Encore moins les commères,
Toutes des mégères,
Sans aucunes manières.

N’ont pas de cervelles, les commères,
Que des mégères sans manières,
Elles s’emmerdent les rombières,
Elles tapent l’carton devant une bière

N’ont pas d’cervelles les mégères
Ça sait tout, ça n’sait rien,
Savent pas c’qui est bien,
Les commères sans frontières.

J’vous ai pas apporté des bonbons
C’est pas bon pour les chi. . cons,
Les commères ça sait tout sur tout
Y connaissent même Tombouctou.

Y taperaient même sur des bambous
Les commères ça sait tout sur tout,
Les mégères, ça m’ fait gerber,
Je préfère à jamais les oublier,
Même sur mon avis de décès,

Commères, mégères et rombières
Je n’vous salue pas, vous allez de pair,
Allez circuler, j’vous laisse à votre misère
Suis trop heureux avec ma famille.

J’n’ai plus de temps à perdre
Le bonheur ça se cultive,
Et vous êtes trop mauvaises jardinières,
Cette bafouille est la première et la dernière.

Ainsi va la vie
Charles en p (ça fait du bien)
 • Pieds Hyphénique: Les Comméres

  jai=me=pas=les=rom=bières 6
  en=core=moins=les=com=mères 6
  tou=tes=des=mé=gè=res 6
  sans=au=cu=nes=ma=nières 6

  nont=pas=de=cer=vel=les=les=com=mères 9
  que=des=mé=gères=sans=ma=nières 7
  elles=sem=merdent=les=rom=bières 6
  elles=tapent=l=car=ton=de=vant=u=ne=bière 10

  nont=pas=d=cer=vel=les=les=mé=gères 9
  ça=sait=tout=ça=n=sait=rien 7
  savent=pas=c=qui=est=bien 6
  les=com=mères=sans=fron=tières 6

  jvous=ai=pas=ap=por=té=des=bon=bons 9
  cest=pas=bon=pour=les=chi=cons 7
  les=com=mères=ça=sait=tout=sur=tout 8
  y=con=naissent=même=tom=bouc=tou 7

  y=tape=raient=mê=me=sur=des=bam=bous 9
  les=com=mères=ça=sait=tout=sur=tout 8
  les=mé=gères=ça=m=fait=ger=ber 8
  je=pré=fèreà=ja=mais=les=ou=blier 8
  même=sur=mon=a=vis=de=dé=cès 8

  com=mères=mé=gè=res=et=rom=bières 8
  je=n=vous=sa=lue=pas=vous=al=lez=de=pair 11
  al=lez=cir=cu=ler=j=vous=laisseà=vo=tre=mi=sère 12
  suis=trop=heu=reux=a=vec=ma=fa=mille 9

  jnai=plus=de=temps=à=perdre 6
  le=bon=heur=ça=se=cul=tive 7
  et=vous=êtes=trop=mau=vai=ses=jar=di=nières 10
  cette=ba=fouilleest=la=pre=miè=re=et=la=der=nière 11

  ain=si=va=la=vie 5
  char=les=en=p=ça=fait=du=bien 8
 • Phonétique : Les Comméres

  ʒεmə pa lε ʁɔ̃bjεʁə
  ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ lε kɔmεʁə,
  tutə dε meʒεʁə,
  sɑ̃z- okynə manjεʁə.

  nɔ̃ pa də sεʁvεllə, lε kɔmεʁə,
  kə dε meʒεʁə sɑ̃ manjεʁə,
  εllə samεʁde lε ʁɔ̃bjεʁə,
  εllə tape lkaʁtɔ̃ dəvɑ̃ ynə bjεʁə

  nɔ̃ pa dsεʁvεllə lε meʒεʁə
  sa sε tu, sa nsε ʁjɛ̃,
  save pa ski ε bjɛ̃,
  lε kɔmεʁə sɑ̃ fʁɔ̃tjεʁə.

  ʒvuz- ε pa apɔʁte dε bɔ̃bɔ̃
  sε pa bɔ̃ puʁ lε ʃi. kɔ̃,
  lε kɔmεʁə sa sε tu syʁ tu
  i kɔnεse mεmə tɔ̃buktu.

  i tapəʁε mεmə syʁ dε bɑ̃bus
  lε kɔmεʁə sa sε tu syʁ tu,
  lε meʒεʁə, sa mfε ʒεʁbe,
  ʒə pʁefεʁə a ʒamε lεz- ublje,
  mεmə syʁ mɔ̃n- avi də desε,

  kɔmεʁə, meʒεʁəz- e ʁɔ̃bjεʁə
  ʒə nvu salɥ pa, vuz- ale də pεʁ,
  ale siʁkyle, ʒvu lεsə a vɔtʁə mizεʁə
  sɥi tʁo œʁøz- avεk ma famijə.

  ʒnε plys də tɑ̃z- a pεʁdʁə
  lə bɔnœʁ sa sə kyltivə,
  e vuz- εtə tʁo movεzə ʒaʁdinjεʁə,
  sεtə bafujə ε la pʁəmjεʁə e la dεʁnjεʁə.

  ɛ̃si va la vi
  ʃaʁləz- ɑ̃ p (sa fε dy bjən)
 • Pieds Phonétique : Les Comméres

  ʒε=mə=pa=lε=ʁɔ̃=bj=ε=ʁə 8
  ɑ̃=kɔ=ʁə=mwɛ̃=lε=kɔ=mε=ʁə 8
  tu=tə=dε=me=ʒε=ʁə 6
  sɑ̃=zo=ky=nə=ma=nj=ε=ʁə 8

  nɔ̃=padə=sεʁ=vεl=lə=lε=kɔ=mεʁə 8
  kə=dε=me=ʒε=ʁə=sɑ̃=ma=njεʁə 8
  εl=lə=sa=mεʁ=de=lε=ʁɔ̃=bjεʁə 8
  εllə=ta=pe=lkaʁ=tɔ̃də=vɑ̃=y=nə=bjεʁə 9

  nɔ̃=pa=dsεʁ=vεl=lə=lε=me=ʒεʁə 8
  sa=sε=tu=sa=nsε=ʁj=ɛ̃ 7
  sa=ve=pa=ski=ε=bj=ɛ̃ 7
  lε=kɔ=mε=ʁə=sɑ̃=fʁɔ̃=tjε=ʁə 8

  ʒvu=zε=pa=a=pɔʁ=te=dε=bɔ̃=bɔ̃ 9
  sε=pa=bɔ̃=puʁ=lε=ʃi=kɔ̃ 7
  lε=kɔ=mεʁə=sa=sε=tu=syʁ=tu 8
  i=kɔ=nεse=mε=mə=tɔ̃=buk=tu 8

  i=tapə=ʁε=mε=mə=syʁ=dε=bɑ̃=bus 9
  lε=kɔ=mεʁə=sa=sε=tu=syʁ=tu 8
  lε=me=ʒε=ʁə=sa=mfε=ʒεʁ=be 8
  ʒə=pʁe=fεʁəa=ʒa=mε=lε=zu=blje 8
  mεmə=syʁ=mɔ̃=na=vi=də=de=sε 8

  kɔ=mεʁə=me=ʒε=ʁə=ze=ʁɔ̃=bjεʁə 8
  ʒə=nvu=salɥ=pa=vu=za=le=də=pεʁ 9
  a=le=siʁ=ky=le=ʒvu=lεsəa=vɔ=tʁə=mi=zεʁə 11
  sɥi=tʁo=œ=ʁø=za=vεk=ma=fa=mi=jə 10

  ʒnε=plys=də=tɑ̃=za=pεʁ=dʁə 7
  lə=bɔ=nœʁ=sa=sə=kyl=ti=və 8
  e=vu=zεtə=tʁo=mo=vε=zə=ʒaʁ=di=njεʁə 10
  sεtə=ba=fu=jəε=la=pʁə=mjε=ʁə=e=la=dεʁ=njεʁə 12

  ɛ̃=si=va=la=vi 5
  ʃaʁ=lə=zɑ̃=p=sa=fε=dy=bjən 8

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
17/11/2014 15:49Leyao

j’aime bien quand ça décape, faut dire ce que l’on ressent, tout est dans la manière...la votre, elle me convient!
salutations!