Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Tu M Mank

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/07/2004 00:00

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Charline 94!!

Tu M Mank

Tu ma qité il y a une journé,
Mai deja je sai qe san toi ma vi es gaché,
On a partagé telemen de bon momen,
Qe tu ne peu pa moublié si rapidemen.

Ma famille te conai et tapréci,
Ma seur orai voulu tavoir com frere tte la vi,
Jes. . et jor. . son ds mon cœur,
Ainsi qe ta famille qi ma accepté dan votr cocon de bonheur.

Pren ton ten pr reflechir et tamusé,
Mai revien tre vite a mes coté,
On a telemen de projet qon a discuté,
Et jai vraimen envi de les réalisé.

Je taten avec impatience pour te montré,
A quel poin je veu te gardé et jai changé,
Pour areté de te faire souffrir,
Et c lamour avec toi qe je veu redecouvrir.

Je norai pa du te mentir,
Mai je tavou qe jai préféré fuir et subir,
Javai mal à linterieur mai je voulai te préservé,
De cette honte qi mentour a cose de ces enculé !

No vi n’on pa été facile mai on ses tt di,
On ses confié, on ses aidé, pui on a souri,
On ses fai confiance et lun a lotr on ses livré,
Pr construir une relation équilibré.

San toi ma tete es vide, mon cœur es triste,
Imaginé ma vi san toi es suréalist,
Notr histoir a commencé avec tan doriginalité,
Laisse moi une chance de te prouvé qel es loin detr terminé.
  • Pieds Hyphénique: Tu M Mank

    tu=ma=qi=té=il=y=a=u=ne=jour=né 11
    mai=de=ja=je=sai=qe=san=toi=ma=vi=es=ga=ché 13
    on=a=par=ta=gé=te=le=men=de=bon=mo=men 12
    qe=tu=ne=peu=pa=mou=bli=é=si=ra=pide=men 12

    ma=fa=mil=le=te=co=nai=et=ta=pré=ci 11
    ma=seur=o=rai=vou=lu=ta=voir=com=fre=re=t=te=la=vi 15
    jes=et=jor=son=d=s=mon=cœur 8
    ain=si=qe=ta=fa=mille=qi=ma=ac=cep=té=dan=vo=tr=co=con=de=bon=heur 19

    pren=ton=ten=p=r=re=fle=chir=et=ta=mu=sé 12
    mai=re=vien=tre=vi=te=a=mes=co=té 10
    on=a=te=le=men=de=projet=qon=a=dis=cu=té 12
    et=jai=vrai=men=en=vi=de=les=ré=a=li=sé 12

    je=taten=a=vec=im=pa=tien=ce=pour=te=mon=tré 12
    a=quel=poin=je=veu=te=gar=dé=et=jai=chan=gé 12
    pour=a=re=té=de=te=fai=re=souf=frir 10
    et=c=la=mour=a=vec=toi=qe=je=veu=re=de=cou=vrir 14

    je=no=rai=pa=du=te=men=tir 8
    mai=je=ta=vou=qe=jai=pré=fé=ré=fu=ir=et=su=bir 14
    ja=vai=mal=à=linte=rieur=mai=je=vou=lai=te=pré=ser=vé 14
    de=cette=hon=te=qi=men=tour=a=co=se=de=ces=en=cu=lé 15

    no=vi=non=pa=é=té=fa=cile=mai=on=ses=t=t=di 14
    on=ses=con=fié=on=ses=ai=dé=pui=on=a=sou=ri 13
    on=ses=fai=con=fianceet=lun=a=lo=tr=on=ses=li=vré 13
    p=r=cons=truir=une=re=la=tion=é=qui=li=bré 12

    san=toi=ma=te=te=es=vi=de=mon=cœur=es=triste 12
    ima=gi=né=ma=vi=san=toi=es=su=ré=a=list 12
    no=tr=his=toir=a=commen=cé=a=vec=tan=do=ri=gi=na=li=té 16
    laisse=moi=u=ne=chan=ce=de=te=prou=vé=qel=es=loin=de=tr=ter=mi=né 18
  • Phonétique : Tu M Mank

    ty ma kite il i a ynə ʒuʁne,
    mε dəʒa ʒə sε kə sɑ̃ twa ma vi ε ɡaʃe,
    ɔ̃n- a paʁtaʒe tələmɛ̃ də bɔ̃ mɔmɛ̃,
    kə ty nə pø pa mublje si ʁapidəmɛ̃.

    ma famijə tə kɔnε e tapʁesi,
    ma sœʁ ɔʁε vuly tavwaʁ kɔm fʁəʁə tə la vi,
    ʒəs. e ʒɔʁ. sɔ̃ de εs mɔ̃ kœʁ,
    ɛ̃si kə ta famijə ki ma aksεpte dɑ̃ vɔtʁ kɔkɔ̃ də bɔnœʁ.

    pʁɛ̃ tɔ̃ tεn pe εʁ ʁəflεʃiʁ e tamyze,
    mε ʁəvjɛ̃ tʁə vitə a mε kɔte,
    ɔ̃n- a tələmɛ̃ də pʁɔʒε kɔ̃ a diskyte,
    e ʒε vʁεmɛ̃ ɑ̃vi də lε ʁealize.

    ʒə tatɛ̃ avεk ɛ̃pasjɑ̃sə puʁ tə mɔ̃tʁe,
    a kεl pwɛ̃ ʒə vø tə ɡaʁde e ʒε ʃɑ̃ʒe,
    puʁ aʁəte də tə fεʁə sufʁiʁ,
    e se lamuʁ avεk twa kə ʒə vø ʁədəkuvʁiʁ.

    ʒə nɔʁε pa dy tə mɑ̃tiʁ,
    mε ʒə tavu kə ʒε pʁefeʁe fɥiʁ e sybiʁ,
    ʒavε mal a lɛ̃təʁjœʁ mε ʒə vulε tə pʁezεʁve,
    də sεtə ɔ̃tə ki mɑ̃tuʁ a kozə də sεz- ɑ̃kyle !

    no vi nɔ̃ pa ete fasilə mε ɔ̃ sε te te di,
    ɔ̃ sε kɔ̃fje, ɔ̃ sεz- εde, pɥi ɔ̃n- a suʁi,
    ɔ̃ sε fε kɔ̃fjɑ̃sə e lœ̃ a lɔtʁ ɔ̃ sε livʁe,
    pe εʁ kɔ̃stʁɥiʁ ynə ʁəlasjɔ̃ ekilibʁe.

    sɑ̃ twa ma tətə ε vidə, mɔ̃ kœʁ ε tʁistə,
    imaʒine ma vi sɑ̃ twa ε syʁealist,
    nɔtʁ istwaʁ a kɔmɑ̃se avεk tɑ̃ dɔʁiʒinalite,
    lεsə mwa ynə ʃɑ̃sə də tə pʁuve kεl ε lwɛ̃ dətʁ tεʁmine.
  • Pieds Phonétique : Tu M Mank

    ty=ma=ki=te=il=i=a=y=nə=ʒuʁ=ne 11
    mεdə=ʒa=ʒə=sε=kə=sɑ̃=twa=ma=vi=ε=ɡa=ʃe 12
    ɔ̃=na=paʁ=ta=ʒe=tə=lə=mɛ̃=də=bɔ̃=mɔ=mɛ̃ 12
    kə=ty=nə=pø=pa=mu=blje=si=ʁa=pi=də=mɛ̃ 12

    ma=fa=mi=jə=tə=kɔ=nε=e=ta=pʁe=si 11
    ma=sœʁ=ɔ=ʁε=vu=ly=ta=vwaʁ=kɔmfʁəʁə=tə=la=vi 12
    ʒəs=e=ʒɔʁ=sɔ̃=de=ε=sə=mɔ̃=kœ=ʁə 10
    ɛ̃=sikə=ta=fa=mi=jə=ki=ma=ak=sεp=te=dɑ̃=vɔtʁ=kɔ=kɔ̃=də=bɔ=nœʁ 18

    pʁɛ̃=tɔ̃=tεn=pe=εʁ=ʁə=flε=ʃiʁ=e=ta=my=ze 12
    mε=ʁə=vj=ɛ̃=tʁə=vi=tə=a=mε=kɔ=te 11
    ɔ̃=natə=lə=mɛ̃=də=pʁɔ=ʒε=kɔ̃=a=dis=ky=te 12
    e=ʒε=vʁε=mɛ̃=ɑ̃=vi=də=lε=ʁe=a=li=ze 12

    ʒə=ta=tɛ̃=a=vεk=ɛ̃=pa=sjɑ̃sə=puʁ=tə=mɔ̃=tʁe 12
    a=kεl=pwɛ̃=ʒə=vø=tə=ɡaʁ=de=e=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 12
    puʁ=a=ʁə=te=də=tə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 10
    e=se=la=muʁ=a=vεk=twakə=ʒə=vø=ʁə=də=ku=vʁiʁ 13

    ʒə=nɔ=ʁε=pa=dy=tə=mɑ̃=tiʁ 8
    mεʒə=ta=vu=kə=ʒε=pʁe=fe=ʁe=fɥ=iʁ=e=sy=biʁ 13
    ʒa=vε=mal=a=lɛ̃tə=ʁjœʁ=mε=ʒə=vu=lε=tə=pʁe=zεʁ=ve 14
    də=sεtəɔ̃=tə=ki=mɑ̃=tuʁ=a=ko=zə=də=sε=zɑ̃=ky=le 14

    no=vi=nɔ̃=pa=e=te=fa=silə=mε=ɔ̃=sε=te=te=di 14
    ɔ̃=sε=kɔ̃=fje=ɔ̃=sε=zε=de=pɥi=ɔ̃=na=su=ʁi 13
    ɔ̃=sε=fε=kɔ̃=fjɑ̃səe=lœ̃=a=lɔtʁ=ɔ̃=sε=li=vʁe 12
    pe=εʁ=kɔ̃s=tʁɥiʁ=ynə=ʁə=la=sjɔ̃=e=ki=li=bʁe 12

    sɑ̃=twa=ma=tə=tə=ε=vi=də=mɔ̃=kœʁ=ε=tʁistə 12
    i=ma=ʒi=ne=ma=vi=sɑ̃=twa=ε=sy=ʁe=a=list 13
    nɔtʁ=is=twaʁ=a=kɔ=mɑ̃se=a=vεk=tɑ̃=dɔ=ʁi=ʒi=na=li=te 15
    lεsə=mwa=y=nə=ʃɑ̃=sə=də=tə=pʁu=ve=kεl=ε=lwɛ̃=dətʁ=tεʁ=mi=ne 17

PostScriptum

tu etai le seul a qi jai doné otan, tu es merveilleu, revien et recomencon tt sur de bone base

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2004 00:00Doodoo

envoie lui ce poème je suis sure que ca le touchera bisous et courage doodoo

Auteur de Poésie
04/09/2004 00:00Marie_15290

cool ton poème et tres touchant!
biz