Chanson : Mon Rêve Est-Il Fini ?

Mon Rêve Est-Il Fini ?

Cet ordinateur à écran plat
N’attend que toi.
Comme chaque jour son écran veille,
Il sait que tu seras posté devant lui.

Les livres sur ton étagère
Te semblent maintenant étrangers.
Leur pages recouvertes de poussières
Jaunissent au fil des années.

Il est tellement tard qu’il est tôt
Te décidant enfin à te coucher
Dans ce lit devenu trop petit
Pour tes grandes jambes grandissantes.

Rêve… Rêve es-tu fini ?
Tu repose maintenant dans ce coffre vide.
Rêve… Rêve t’es-tu enfui ?
Tu gambade maintenant loin de moi.

Chacun de tes gestes est devenu Habitude.
Ces pas te menant à ton lycée,
Cette main écrivant le cours du professeur,
Et ce regard triste que tu adresses au ciel.

Amis et famille t’ennuient,
Tu n’as rien à leur raconter ce soir.
Ta conscience se perd dans les entrailles de ton être.
Ton Rêve est-il fini ?

Rêve… Rêve es-tu fini ?
Tu repose maintenant dans ce coffre vide.
Rêve… Rêve t’es-tu enfui ?
Tu gambade maintenant loin de moi.

Crie le, hurle le, cet ennui
Chante le à en faire vibrer ta vie, pour toi même…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Rêve Est-Il Fini ?

  cet=or=di=na=teur=à=é=cran=plat 9
  nat=tend=que=toi 4
  comme=cha=que=jour=son=é=cran=veille 8
  il=sait=que=tu=se=ras=pos=té=de=vant=lui 11

  les=li=vres=sur=ton=é=ta=gère 8
  te=sem=blent=mainte=nant=é=tran=gers 8
  leur=pages=re=cou=ver=tes=de=pous=sières 9
  jau=nis=sent=au=fil=des=an=nées 8

  il=est=tel=le=ment=tard=quil=est=tôt 9
  te=dé=ci=dant=en=fin=à=te=cou=cher 10
  dans=ce=lit=de=ve=nu=trop=pe=tit 9
  pour=tes=gran=des=jambes=gran=dis=santes 8

  rê=ve=rê=ve=es=tu=fi=ni 8
  tu=re=pose=main=te=nant=dans=ce=cof=fre=vide 11
  rê=ve=rê=ve=tes=tu=en=fui 8
  tu=gam=bade=main=te=nant=loin=de=moi 9

  cha=cun=de=tes=ges=tes=est=de=ve=nu=ha=bi=tude 13
  ces=pas=te=me=nant=à=ton=ly=cée 9
  cette=main=é=cri=vant=le=cours=du=pro=fes=seur 11
  et=ce=re=gard=triste=que=tu=a=dres=ses=au=ciel 12

  a=mis=et=fa=mil=le=ten=nuient 8
  tu=nas=rien=à=leur=ra=con=ter=ce=soir 10
  ta=cons=cience=se=perd=dans=les=en=trailles=de=ton=être 12
  ton=rê=ve=est=il=fi=ni 7

  rê=ve=rê=ve=es=tu=fi=ni 8
  tu=re=pose=main=te=nant=dans=ce=cof=fre=vide 11
  rê=ve=rê=ve=tes=tu=en=fui 8
  tu=gam=bade=main=te=nant=loin=de=moi 9

  crie=le=hur=le=le=cet=en=nui 8
  chante=leà=en=fai=re=vi=brer=ta=vie=pour=toi=même 12
 • Phonétique : Mon Rêve Est-Il Fini ?

  sεt ɔʁdinatœʁ a ekʁɑ̃ pla
  natɑ̃ kə twa.
  kɔmə ʃakə ʒuʁ sɔ̃n- ekʁɑ̃ vεjə,
  il sε kə ty səʁa pɔste dəvɑ̃ lɥi.

  lε livʁə- syʁ tɔ̃n- etaʒεʁə
  tə sɑ̃ble mɛ̃tənɑ̃ etʁɑ̃ʒe.
  lœʁ paʒə ʁəkuvεʁtə- də pusjεʁə
  ʒonise o fil dεz- ane.

  il ε tεllmɑ̃ taʁ kil ε to
  tə desidɑ̃ ɑ̃fɛ̃ a tə kuʃe
  dɑ̃ sə li dəvəny tʁo pəti
  puʁ tε ɡʁɑ̃də ʒɑ̃bə ɡʁɑ̃disɑ̃tə.

  ʁεvə… ʁεvə ε ty fini ?
  ty ʁəpozə mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ sə kɔfʁə vidə.
  ʁεvə… ʁεvə tε ty ɑ̃fɥi ?
  ty ɡɑ̃badə mɛ̃tənɑ̃ lwɛ̃ də mwa.

  ʃakœ̃ də tε ʒεstəz- ε dəvəny-abitydə.
  sε pa tə mənɑ̃ a tɔ̃ lise,
  sεtə mɛ̃ ekʁivɑ̃ lə kuʁ dy pʁɔfesœʁ,
  e sə ʁəɡaʁ tʁistə kə ty adʁesəz- o sjεl.

  amiz- e famijə tɑ̃nɥje,
  ty na ʁjɛ̃ a lœʁ ʁakɔ̃te sə swaʁ.
  ta kɔ̃sjɑ̃sə sə pεʁ dɑ̃ lεz- ɑ̃tʁajə də tɔ̃n- εtʁə.
  tɔ̃ ʁεvə εt- il fini ?

  ʁεvə… ʁεvə ε ty fini ?
  ty ʁəpozə mɛ̃tənɑ̃ dɑ̃ sə kɔfʁə vidə.
  ʁεvə… ʁεvə tε ty ɑ̃fɥi ?
  ty ɡɑ̃badə mɛ̃tənɑ̃ lwɛ̃ də mwa.

  kʁi lə, yʁlə lə, sεt ɑ̃nɥi
  ʃɑ̃tə lə a ɑ̃ fεʁə vibʁe ta vi, puʁ twa mεmə…
 • Syllabes Phonétique : Mon Rêve Est-Il Fini ?

  sεt=ɔʁ=di=na=tœʁ=a=e=kʁɑ̃=pla 9
  na=tɑ̃=kə=twa 4
  kɔmə=ʃa=kə=ʒuʁ=sɔ̃=ne=kʁɑ̃=vεjə 8
  il=sεkə=tysə=ʁa=pɔs=te=də=vɑ̃=lɥi 9

  lε=li=vʁə=syʁ=tɔ̃=ne=ta=ʒεʁə 8
  tə=sɑ̃=ble=mɛ̃tə=nɑ̃=e=tʁɑ̃=ʒe 8
  lœʁ=paʒəʁə=ku=vεʁ=tə=də=pu=sjεʁə 8
  ʒo=ni=se=o=fil=dε=za=ne 8

  il=ε=tεl=lmɑ̃=taʁ=kil=ε=to 8
  tə=de=si=dɑ̃=ɑ̃=fɛ̃=atə=ku=ʃe 9
  dɑ̃sə=li=də=və=ny=tʁo=pə=ti 8
  puʁ=tε=ɡʁɑ̃də=ʒɑ̃=bə=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃tə 8

  ʁε=və=ʁε=və=ε=ty=fi=ni 8
  tyʁə=po=zə=mɛ̃=tə=nɑ̃=dɑ̃=sə=kɔ=fʁə=vidə 11
  ʁε=və=ʁε=və=tε=ty=ɑ̃f=ɥi 8
  ty=ɡɑ̃=badə=mɛ̃=tə=nɑ̃=lwɛ̃=də=mwa 9

  ʃa=kœ̃=də=tε=ʒεstə=zε=də=və=ny-a=bi=tydə 12
  sε=pa=tə=mə=nɑ̃=a=tɔ̃=lise 8
  sεtə=mɛ̃=e=kʁi=vɑ̃=lə=kuʁ=dy=pʁɔ=fe=sœʁ 11
  e=sə=ʁə=ɡaʁ=tʁistə=kə=ty=a=dʁe=sə=zo=sjεl 12

  a=mi=ze=fa=mi=jə=tɑ̃n=ɥje 8
  ty=na=ʁjɛ̃=a=lœʁ=ʁa=kɔ̃=te=sə=swaʁ 10
  ta=kɔ̃=sjɑ̃sə=sə=pεʁ=dɑ̃=lε=zɑ̃=tʁajə=də=tɔ̃nεtʁə 11
  tɔ̃=ʁε=və=ε=til=fi=ni 7

  ʁε=və=ʁε=və=ε=ty=fi=ni 8
  tyʁə=po=zə=mɛ̃=tə=nɑ̃=dɑ̃=sə=kɔ=fʁə=vidə 11
  ʁε=və=ʁε=və=tε=ty=ɑ̃f=ɥi 8
  ty=ɡɑ̃=badə=mɛ̃=tə=nɑ̃=lwɛ̃=də=mwa 9

  kʁi=lə=yʁ=lə=lə=sεt=ɑ̃n=ɥi 8
  ʃɑ̃tə=ləa=ɑ̃=fε=ʁə=vi=bʁe=ta=vi=puʁ=twamεmə 11

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.