Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : A Ma Best Jodyy

Poème Amitié
Publié le 14/10/2005 18:17

L'écrit contient 182 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : ***choupette***

A Ma Best Jodyy

Ta prOmesse tu la pas tenue…
Tu m’a un peu trahi…
J’espere que ce qui se passe
POur le mOm n’es qu’une simple dispute
COmme les « Gamine… » Ou
Juste une prise de tête
Enfin… c’est que esperer
Paske mOi jai besOin de tOi
BesOin de t’avOir a mes cOter
POur le mOm ca va pas trO bien
AlOrs j’ai persOnne a ki me cOnfier…
T pas la, tu t’es trOuver une
Meilleure amie… Et mOi je suis
Déja Oubliée, Meme pas classer
Dans la section « cOpine »
Je suis descendue de Best
A Ennemis (Peut etre)
Sans passer par le stade Amie
Ni cOpine…
Tu m’avais di ke sans mOi t’etai pOmee
Tu t’es restrOuvee ss mOi ds ta classe
Et a ce que je vOi t plutOt cOntente
Tu m’avais jurer de jamais Oublier
Et bein Vive les prOmesse
Meme plus un simple bOnjOur le matin
Enfin… j’espere quand mm
Que tu tiens un peu a mOi !
BizOu ma Best !
Je t’aime enOrmément
J’ai besOin de tOii
 • Pieds Hyphénique: A Ma Best Jodyy

  ta=promes=se=tu=la=pas=te=nue 8
  tu=ma=un=peu=tra=hi 6
  jes=pe=re=que=ce=qui=se=passe 8
  pour=le=mom=nes=quune=sim=ple=dis=pute 9
  com=me=les=ga=mi=ne=ou 7
  jus=te=u=ne=pri=se=de=tête 8
  en=fin=cest=que=es=pe=rer 7
  pas=ke=moi=jai=be=soin=de=toi 8
  be=soin=de=ta=voir=a=mes=co=ter 9
  pour=le=mom=ca=va=pas=tro=bien 8
  a=lors=jai=per=sonnea=ki=me=con=fier 9
  t=pas=la=tu=tes=trou=ver=une 8
  meilleu=re=a=mie=et=moi=je=suis 8
  dé=ja=ou=bli=ée=me=me=pas=clas=ser 10
  dans=la=sec=ti=on=co=pi=ne 8
  je=suis=des=cen=due=de=best 7
  a=en=ne=mis=peut=e=tre 7
  sans=pas=ser=par=le=stade=a=mie 8
  ni=co=pi=ne 4
  tu=ma=vais=di=ke=sans=moi=te=tai=po=mee 11
  tu=tes=res=trou=vee=s=s=moi=d=s=ta=classe 12
  et=a=ce=que=je=voi=t=plu=tot=con=tente 11
  tu=ma=vais=ju=rer=de=ja=mais=ou=blier 10
  et=bein=vi=ve=les=pro=messe 7
  me=me=plus=un=simple=bon=jour=le=ma=tin 10
  en=fin=jes=pe=re=quand=m=m 8
  que=tu=tiens=un=peu=a=moi 7
  bi=zou=ma=best 4
  je=tai=me=e=nor=mé=ment 7
  jai=be=soin=de=toii 5
 • Phonétique : A Ma Best Jodyy

  ta pʁɔmεsə ty la pa tənɥ…
  ty ma œ̃ pø tʁai…
  ʒεspəʁə kə sə ki sə pasə
  puʁ lə mɔm nε kynə sɛ̃plə dispytə
  kɔmə ləs « ɡaminə… » u
  ʒystə ynə pʁizə də tεtə
  ɑ̃fɛ̃… sε kə εspəʁe
  paskə mwa ʒε bəzwɛ̃ də twa
  bəzwɛ̃ də tavwaʁ a mε kɔte
  puʁ lə mɔm ka va pa tʁo bjɛ̃
  alɔʁ ʒε pεʁsɔnə a ki mə kɔ̃fje…
  te pa la, ty tε tʁuve ynə
  mεjəʁə ami… e mwa ʒə sɥi
  deʒa ublje, məmə pa klase
  dɑ̃ la sεksjɔn « kɔpinə »
  ʒə sɥi desɑ̃dɥ də bεst
  a εnəmis (pø εtʁə)
  sɑ̃ pase paʁ lə stadə ami
  ni kɔpinə…
  ty mavε di kə sɑ̃ mwa tətε pɔmi
  ty tε ʁəstʁuvi εs εs mwa de εs ta klasə
  e a sə kə ʒə vwa te plyto kɔ̃tɑ̃tə
  ty mavε ʒyʁe də ʒamεz- ublje
  e bɛ̃ vivə lε pʁɔmεsə
  məmə plysz- œ̃ sɛ̃plə bɔ̃ʒuʁ lə matɛ̃
  ɑ̃fɛ̃… ʒεspəʁə kɑ̃ εm εm
  kə ty tjɛ̃z- œ̃ pø a mwa !
  bizu ma bεst !
  ʒə tεmə ɑ̃nɔʁmemɑ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də twai
 • Pieds Phonétique : A Ma Best Jodyy

  ta=pʁɔ=mε=sə=ty=la=pa=tənɥ 8
  ty=ma=œ̃=pø=tʁa=i 6
  ʒεs=pə=ʁə=kə=sə=ki=sə=pasə 8
  puʁlə=mɔm=nε=ky=nə=sɛ̃=plə=dispytə 8
  kɔ=mə=ləs=ɡa=mi=nə=u 7
  ʒys=tə=y=nə=pʁi=zə=də=tεtə 8
  ɑ̃=fɛ̃=sε=kə=εs=pə=ʁe 7
  pas=kə=mwa=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 8
  bə=zwɛ̃də=ta=vwaʁ=a=mε=kɔ=te 8
  puʁ=lə=mɔm=ka=va=pa=tʁo=bjɛ̃ 8
  a=lɔʁ=ʒε=pεʁsɔnəa=ki=mə=kɔ̃=fje 8
  te=pa=la=ty=tε=tʁu=ve=ynə 8
  mε=jə=ʁə=a=mi=e=mwaʒə=sɥi 8
  de=ʒa=u=blje=mə=mə=pa=klase 8
  dɑ̃=la=sεk=sjɔ=nə=kɔ=pi=nə 8
  ʒə=sɥi=de=sɑ̃dɥ=də=bεst 6
  a=ε=nə=mis=pø=ε=tʁə 7
  sɑ̃=pa=se=paʁlə=sta=də=a=mi 8
  ni=kɔ=pi=nə 4
  ty=ma=vεdikə=sɑ̃=mwa=tə=tε=pɔ=mi 9
  ty=tε=ʁəs=tʁu=vi=εsəε=sə=mwa=de=ε=sə=ta=klasə 13
  e=asə=kə=ʒə=vwa=te=ply=to=kɔ̃=tɑ̃tə 10
  ty=ma=vε=ʒy=ʁe=də=ʒa=mε=zu=blje 10
  e=bɛ̃=vi=və=lε=pʁɔ=mε=sə 8
  mə=mə=plys=zœ̃=sɛ̃plə=bɔ̃=ʒuʁlə=ma=tɛ̃ 9
  ɑ̃=fɛ̃=ʒεs=pə=ʁə=kɑ̃=εm=εm 8
  kə=ty=tj=ɛ̃=zœ̃=pø=a=mwa 8
  bi=zu=ma=bεst 4
  ʒə=tε=mə=ɑ̃=nɔʁ=me=mɑ̃ 7
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa=i 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.