Poeme-France : Lecture Écrit Coeur

Poeme : Mon Histoire

Poème Coeur
Publié le 04/05/2005 15:59

L'écrit contient 382 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Choupi_23478

Mon Histoire

Je vai vou raconter mon histoire
Un jour par hasar j’ai rencontrer dan mon peti village
Un garcon qu’y me semblai etre celui don je revai
Il etai mignon gentil et agreable
Je me sui approche dans l’espoir
De pouvoir lui parler
Et ca a marcher

On a parler rigoler on s’est beaucoup frequenter
Il me plaisait quand je le regardais
Je pouvais voir dans ses yeux
Cette petite vie que nous menerions tous les deux
Seulement voila a cette epoque je n’avais que 12 ans
Et pourtant je voyais deja mon avenir dans ses bras
Le fet est que nous avons grandit et que petit a petit
Cette histoire si jolie s’est evanouie

Sa famille ne m’aimait pas
Et la mienne vis-à-vis de lui n’en parlons meme pas
C’etait une petite racaille
Mais a l’alure si incroyable
Arrive a ses ans j’ai ete mise au courant
Ca y’est il avait trouver l’ame sœur
Il est partit avec elle me laissant moi toute seul
Et pourtant deux au jours au paravant
Il me laissa entendre qu’il m’aimait

Tout en etant avec elle il la trompait avec moi
Je ne voulais plus de ca je ne le voulais que pour moi
Mais lui ne voulais plus de cette vie devoir se laisser dire
Par les obligations que lui infligeais sa famille
C’etait le confort pour lui dans cet appartement
Si jeune a 16 ans

Un jour ma premiere fois arrivas
Il me proposa pour coucher avec moi
Et promette de revenir au-pres de moi
Je les fait sachant qu’il ne reviendrai pas
Il etait trop bien la bas
J’ai regretter ses promesses
Qu’il n’avait pas tenues
Jamais il n’est revenu

Je cessee de le frequenter
Pendant deux longues aneee
J’etais malheureuse et je pensais toujours a lui
Puis il est revenu dans ma vie et a continuer a me faire des promesses
Je n’y croyais pas mais je ne pouvais pas me refuse a lui je l’amais trop
Sachez que maintenant il a 19 ans et moi 17 Et c’est avec moi qu’il vit comme quoi il ne faut jamais cesser d’y croire
 • Pieds Hyphénique: Mon Histoire

  je=vai=vou=ra=con=ter=mon=his=toi=re 10
  un=jour=par=ha=sar=jai=ren=con=trer=dan=mon=pe=ti=vil=lage 15
  un=gar=con=quy=me=sem=blai=e=tre=ce=lui=don=je=re=vai 15
  il=e=tai=mi=gnon=gen=til=et=a=greable 10
  je=me=sui=ap=pro=che=dans=les=poir 9
  de=pou=voir=lui=par=ler 6
  et=ca=a=mar=cher 5

  on=a=par=ler=ri=go=ler=on=sest=beau=coup=fre=quen=ter 14
  il=me=plai=sait=quand=je=le=re=gar=dais 10
  je=pou=vais=voir=dans=ses=y=eux 8
  cette=pe=ti=te=vie=que=nous=me=ne=rions=tous=les=deux 13
  seule=ment=voi=la=a=cet=te=e=po=que=je=na=vais=que=dou=zeans 16
  et=pour=tant=je=vo=yais=de=ja=mon=ave=nir=dans=ses=bras 14
  le=fet=est=que=nous=a=vons=gran=dit=et=que=pe=tit=a=pe=tit 16
  cette=his=toi=re=si=jo=lie=sest=e=va=nouie 11

  sa=fa=mil=le=ne=mai=mait=pas 8
  et=la=mienne=vis=à=vis=de=lui=nen=par=lons=me=me=pas 14
  ce=tait=u=ne=pe=ti=te=ra=cail=le 10
  mais=a=la=lu=re=si=in=croy=a=ble 10
  ar=rivea=ses=ans=jai=e=te=mi=se=au=cou=rant 12
  ca=yest=il=a=vait=trou=ver=la=me=sœur 10
  il=est=par=tit=a=vec=elle=me=lais=sant=moi=toute=seul 13
  et=pour=tant=deux=au=jours=au=pa=ra=vant 10
  il=me=lais=sa=en=ten=dre=quil=mai=mait 10

  tout=en=e=tant=a=vec=elle=il=la=trom=pait=a=vec=moi 14
  je=ne=vou=lais=plus=de=ca=je=ne=le=vou=lais=que=pour=moi 15
  mais=lui=ne=vou=lais=plus=de=cette=vie=de=voir=se=lais=ser=dire 15
  par=les=o=bli=ga=tions=que=lui=in=fli=geais=sa=fa=mille 14
  ce=tait=le=con=fort=pour=lui=dans=cet=ap=par=te=ment 13
  si=jeu=ne=a=sei=ze=ans 7

  un=jour=ma=pre=mie=re=fois=ar=ri=vas 10
  il=me=pro=po=sa=pour=cou=cher=a=vec=moi 11
  et=promet=te=de=re=ve=nir=au=pres=de=moi 11
  je=les=fait=sa=chant=quil=ne=re=vien=drai=pas 11
  il=e=tait=trop=bien=la=bas 7
  jai=re=gret=ter=ses=pro=messes 7
  quil=na=vait=pas=te=nues 6
  ja=mais=il=nest=re=ve=nu 7

  je=ces=see=de=le=fre=quen=ter 8
  pen=dant=deux=lon=gues=a=ne=ee 8
  je=tais=malheu=reuseet=je=pen=sais=tou=jours=a=lui 11
  puis=il=est=re=ve=nu=dans=ma=vieet=a=con=ti=nuer=a=me=faire=des=pro=messes 19
  je=ny=cro=yais=pas=mais=je=ne=pou=vais=pas=me=re=fusea=lui=je=la=mais=trop 19
  sa=chez=que=mainte=nant=il=a=dix=neuf=ans=et=moi=dix=sept=et=cest=a=vec=moi=quil=vit=com=me=quoi=il=ne=faut=ja=mais=ces=ser=dy=croire 33
 • Phonétique : Mon Histoire

  ʒə vε vu ʁakɔ̃te mɔ̃n- istwaʁə
  œ̃ ʒuʁ paʁ-azaʁ ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃ pəti vilaʒə
  œ̃ ɡaʁkɔ̃ ki mə sɑ̃blε εtʁə səlɥi dɔ̃ ʒə ʁəvε
  il ətε miɲɔ̃ ʒɑ̃til e aɡʁəablə
  ʒə mə sɥi apʁoʃə dɑ̃ lεspwaʁ
  də puvwaʁ lɥi paʁle
  e ka a maʁʃe

  ɔ̃n- a paʁle ʁiɡɔle ɔ̃ sε boku fʁəkɑ̃te
  il mə plεzε kɑ̃ ʒə lə ʁəɡaʁdε
  ʒə puvε vwaʁ dɑ̃ sεz- iø
  sεtə pətitə vi kə nu mənəʁjɔ̃ tus lε dø
  sələmɑ̃ vwala a sεtə əpɔkə ʒə navε kə duzə ɑ̃
  e puʁtɑ̃ ʒə vwajε dəʒa mɔ̃n- avəniʁ dɑ̃ sε bʁa
  lə fεt ε kə nuz- avɔ̃ ɡʁɑ̃di e kə pəti a pəti
  sεtə istwaʁə si ʒɔli sεt- əvanui

  sa famijə nə mεmε pa
  e la mjεnə vis a vis də lɥi nɑ̃ paʁlɔ̃ məmə pa
  sətε ynə pətitə ʁakajə
  mεz- a lalyʁə si ɛ̃kʁwajablə
  aʁivə a sεz- ɑ̃ ʒε ətə mizə o kuʁɑ̃
  ka iεt- il avε tʁuve lamə sœʁ
  il ε paʁti avεk εllə mə lεsɑ̃ mwa tutə səl
  e puʁtɑ̃ døz- o ʒuʁz- o paʁavɑ̃
  il mə lεsa ɑ̃tɑ̃dʁə kil mεmε

  tut- ɑ̃n- ətɑ̃ avεk εllə il la tʁɔ̃pε avεk mwa
  ʒə nə vulε plys də ka ʒə nə lə vulε kə puʁ mwa
  mε lɥi nə vulε plys də sεtə vi dəvwaʁ sə lεse diʁə
  paʁ lεz- ɔbliɡasjɔ̃ kə lɥi ɛ̃fliʒε sa famijə
  sətε lə kɔ̃fɔʁ puʁ lɥi dɑ̃ sεt apaʁtəmɑ̃
  si ʒənə a sεzə ɑ̃

  œ̃ ʒuʁ ma pʁəmjəʁə fwaz- aʁiva
  il mə pʁɔpoza puʁ kuʃe avεk mwa
  e pʁɔmεtə də ʁəvəniʁ o pʁə- də mwa
  ʒə lε fε saʃɑ̃ kil nə ʁəvjɛ̃dʁε pa
  il ətε tʁo bjɛ̃ la ba
  ʒε ʁəɡʁεte sε pʁɔmesə
  kil navε pa tənɥ
  ʒamεz- il nε ʁəvəny

  ʒə sesi də lə fʁəkɑ̃te
  pɑ̃dɑ̃ dø lɔ̃ɡz- ani
  ʒətε maləʁøzə e ʒə pɑ̃sε tuʒuʁz- a lɥi
  pɥiz- il ε ʁəvəny dɑ̃ ma vi e a kɔ̃tinɥe a mə fεʁə dε pʁɔmesə
  ʒə ni kʁwajε pa mε ʒə nə puvε pa mə ʁəfyzə a lɥi ʒə lamε tʁo
  saʃe kə mɛ̃tənɑ̃ il a diz- nəv- ɑ̃ e mwa di- sεt e sεt- avεk mwa kil vit kɔmə kwa il nə fo ʒamε sese di kʁwaʁə
 • Pieds Phonétique : Mon Histoire

  ʒə=vε=vu=ʁa=kɔ̃=te=mɔ̃=nis=twa=ʁə 10
  œ̃=ʒuʁ=paʁ-a=zaʁ=ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dɑ̃=mɔ̃pə=ti=vi=laʒə 14
  œ̃=ɡaʁ=kɔ̃=kimə=sɑ̃=blε=ε=tʁə=səl=ɥi=dɔ̃=ʒə=ʁə=vε 14
  il=ə=tε=mi=ɲɔ̃=ʒɑ̃=til=e=aɡʁə=ablə 10
  ʒə=mə=sɥi=a=pʁo=ʃə=dɑ̃=lεs=pwaʁ 9
  də=pu=vwaʁ=lɥi=paʁ=le 6
  e=ka=a=maʁ=ʃe 5

  ɔ̃=na=paʁ=le=ʁi=ɡɔ=le=ɔ̃=sε=bo=kufʁə=kɑ̃=te 13
  il=mə=plε=zε=kɑ̃=ʒə=lə=ʁə=ɡaʁ=dε 10
  ʒə=pu=vε=vwaʁ=dɑ̃=sε=zi=ø 8
  sεtə=pə=ti=tə=vi=kə=nu=mə=nə=ʁjɔ̃=tus=lε=dø 13
  sə=lə=mɑ̃=vwa=la=a=sεtə=ə=pɔ=kə=ʒə=na=vε=kə=du=zəɑ̃ 16
  e=puʁ=tɑ̃ʒə=vwa=jε=də=ʒa=mɔ̃=na=və=niʁ=dɑ̃=sε=bʁa 14
  lə=fεt=εkə=nu=za=vɔ̃=ɡʁɑ̃=di=e=kə=pə=ti=a=pə=ti 15
  sεtə=is=twa=ʁə=si=ʒɔ=li=sε=tə=va=nui 11

  sa=fa=mi=jə=nə=mε=mε=pa 8
  e=la=mjεnə=vis=a=visdə=lɥi=nɑ̃=paʁ=lɔ̃=mə=mə=pa 13
  sə=tε=y=nə=pə=ti=tə=ʁa=ka=jə 10
  mε=za=la=ly=ʁə=si=ɛ̃=kʁwa=ja=blə 10
  a=ʁivəa=sε=zɑ̃=ʒε=ə=tə=mi=zə=o=ku=ʁɑ̃ 12
  ka=i=ε=til=a=vε=tʁu=ve=lamə=sœʁ 10
  il=ε=paʁ=ti=a=vεk=εllə=mə=lε=sɑ̃=mwa=tutə=səl 13
  e=puʁ=tɑ̃=dø=zo=ʒuʁ=zo=pa=ʁa=vɑ̃ 10
  il=mə=lε=sa=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=kil=mε=mε 10

  tu=tɑ̃nə=tɑ̃=a=vεk=εllə=il=la=tʁɔ̃=pε=a=vεk=mwa 13
  ʒə=nə=vu=lε=plys=də=kaʒə=nə=lə=vu=lεkə=puʁ=mwa 13
  mε=lɥinə=vu=lε=plys=də=sε=tə=vi=də=vwaʁ=sə=lε=se=diʁə 15
  paʁ=lε=zɔ=bli=ɡa=sjɔ̃kə=lɥi=ɛ̃=fli=ʒε=sa=fa=mijə 13
  sə=tεlə=kɔ̃=fɔʁ=puʁ=lɥi=dɑ̃=sεt=a=paʁ=tə=mɑ̃ 12
  si=ʒə=nə=a=sε=zə=ɑ̃ 7

  œ̃=ʒuʁ=ma=pʁə=mjə=ʁə=fwa=za=ʁi=va 10
  il=mə=pʁɔ=po=za=puʁ=ku=ʃe=a=vεk=mwa 11
  e=pʁɔ=mεtə=dəʁə=və=niʁ=o=pʁə=də=mwa 10
  ʒə=lε=fε=sa=ʃɑ̃=kil=nəʁə=vjɛ̃=dʁε=pa 10
  il=ə=tε=tʁo=bj=ɛ̃=la=ba 8
  ʒε=ʁə=ɡʁε=te=sε=pʁɔ=me=sə 8
  kil=na=vε=pa=tənɥ 5
  ʒa=mε=zil=nε=ʁə=və=ny 7

  ʒə=se=si=də=lə=fʁə=kɑ̃=te 8
  pɑ̃=dɑ̃=dø=lɔ̃ɡ=za=ni 6
  ʒə=tε=malə=ʁø=zəe=ʒə=pɑ̃=sε=tu=ʒuʁ=za=lɥi 12
  pɥi=zil=εʁə=və=ny=dɑ̃=ma=vi=e=a=kɔ̃=tin=ɥe=a=mə=fε=ʁə=dε=pʁɔ=me=sə 21
  ʒə=ni=kʁwa=jε=pa=mεʒə=nə=pu=vε=pa=mə=ʁə=fy=zəa=lɥi=ʒə=la=mε=tʁo 19
  sa=ʃe=kə=mɛ̃tə=nɑ̃=il=a=diz=nə=vɑ̃=e=mwa=di=sεt=e=sε=ta=vεk=mwa=kil=vit=kɔ=mə=kwa=il=nə=fo=ʒa=mε=se=se=di=kʁwaʁə 33

PostScriptum

c’est ma toute premier tentative d’ecriture et je la trouve pas mal

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.