Poeme : J’ai Crit Pour Toit

J’ai Crit Pour Toit

Dent mais vert pouce des fote d’ortografe
Comme la movaise herbe dent les blés
Il te faux trillé le bon grin de livret
M’a lectrisse, pardone a thon lexicographe
Ta lecture ne voix queu mes maux dous
Dent mes lignes il ni appât de fote d’amour
Mes fote tu an aura encor et tout jour
C’es le celle qui donne à mais vert du gout
Je vœu te dire que ceux qui main porte
Ses queu tu ne c’est se rat pas de lyre
Ceux qui te perd mais de poux voir rire
Ces pour sa que git vé pas de main morte
Tu voix je m’aplique et pro-graisse un pneu
A fort ce de te compter mais belles pensée
Tu nœud poux rat jammais plut temps passer
La diction ai trop forte, plus rien tu nœud peux

Alain Sempé
3 mai 2011

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Crit Pour Toit

  dent=mais=vert=pouce=des=fo=te=dor=to=grafe 10
  com=me=la=mo=vaise=her=be=dent=les=blés 10
  il=te=faux=trillé=le=bon=grin=de=li=vret 10
  ma=lec=trisse=par=do=nea=thon=lexi=co=graphe 10
  ta=lec=tu=re=ne=voix=queu=mes=maux=dous 10
  dent=mes=lignes=il=ni=ap=pât=de=fo=te=da=mour 12
  mes=fote=tu=an=au=ra=en=cor=et=tout=jour 11
  ces=le=cel=le=qui=donneà=mais=vert=du=gout 10
  je=vœu=te=di=re=que=ceux=qui=main=porte 10
  ses=queu=tu=ne=cest=se=rat=pas=de=lyre 10
  ceux=qui=te=perd=mais=de=poux=voir=ri=re 10
  ces=pour=sa=que=git=vé=pas=de=main=morte 10
  tu=voix=je=ma=pli=queet=pro=graisse=un=pneu 10
  a=fort=ce=de=te=comp=ter=mais=bel=les=pen=sée 12
  tu=nœud=poux=rat=jam=mais=plut=temps=pas=ser 10
  la=dic=tion=ai=trop=forte=plus=rien=tu=nœud=peux 11

  alain=sem=pé 3
  trois=mai=deux=mil=le=on=ze 7
 • Phonétique : J’ai Crit Pour Toit

  dɑ̃ mε vεʁ pusə dε fɔtə dɔʁtɔɡʁafə
  kɔmə la mɔvεzə εʁbə dɑ̃ lε ble
  il tə fo tʁije lə bɔ̃ ɡʁɛ̃ də livʁε
  ma lεktʁisə, paʁdɔnə a tɔ̃ lεksikɔɡʁafə
  ta lεktyʁə nə vwa kø mε mo dus
  dɑ̃ mε liɲəz- il ni apa də fɔtə damuʁ
  mε fɔtə ty ɑ̃ oʁa ɑ̃kɔʁ e tu ʒuʁ
  sε lə sεllə ki dɔnə a mε vεʁ dy ɡu
  ʒə vey tə diʁə kə sø ki mɛ̃ pɔʁtə
  sε kø ty nə sε sə ʁa pa də liʁə
  sø ki tə pεʁ mε də pu vwaʁ ʁiʁə
  sε puʁ sa kə ʒit ve pa də mɛ̃ mɔʁtə
  ty vwa ʒə maplikə e pʁo ɡʁεsə œ̃ pnø
  a fɔʁ sə də tə kɔ̃te mε bεllə pɑ̃se
  ty neyd pu ʁa ʒamε ply tɑ̃ pase
  la diksjɔ̃ ε tʁo fɔʁtə, plys ʁjɛ̃ ty neyd pø

  alɛ̃ sɑ̃pe
  tʁwa mε dø milə ɔ̃zə
 • Syllabes Phonétique : J’ai Crit Pour Toit

  dɑ̃=mε=vεʁ=pu=sə=dε=fɔ=tə=dɔʁ=tɔ=ɡʁa=fə 12
  kɔ=mə=la=mɔ=vε=zə=εʁ=bə=dɑ̃=lε=ble 11
  il=tə=fo=tʁi=j=e=lə=bɔ̃=ɡʁɛ̃=də=li=vʁε 12
  ma=lεk=tʁi=sə=paʁ=dɔnə=a=tɔ̃=lεk=si=kɔ=ɡʁafə 12
  ta=lεk=ty=ʁə=nə=vwa=kø=mε=mo=dus 10
  dɑ̃=mε=liɲə=zil=ni=a=pa=də=fɔ=tə=da=muʁ 12
  mε=fɔ=tə=ty=ɑ̃=o=ʁa=ɑ̃=kɔʁ=e=tu=ʒuʁ 12
  sε=lə=sεl=lə=ki=dɔ=nə=a=mε=vεʁ=dy=ɡu 12
  ʒə=ve=y=tə=di=ʁə=kə=sø=ki=mɛ̃=pɔʁ=tə 12
  sε=kø=ty=nə=sε=sə=ʁa=pa=də=li=ʁə 11
  sø=ki=tə=pεʁ=mε=də=pu=vwaʁ=ʁi=ʁə 10
  sε=puʁ=sa=kə=ʒit=ve=pa=də=mɛ̃=mɔʁ=tə 11
  ty=vwa=ʒə=ma=pli=kə=e=pʁo=ɡʁε=sə=œ̃=pnø 12
  a=fɔʁ=sə=də=tə=kɔ̃=te=mε=bεl=lə=pɑ̃=se 12
  ty=ne=yd=pu=ʁa=ʒa=mε=ply=tɑ̃=pa=se 11
  la=dik=sjɔ̃=ε=tʁo=fɔʁtə=plys=ʁjɛ̃=ty=ne=yd=pø 12

  a=lɛ̃=sɑ̃=pe 4
  tʁwa=mε=dø=mi=lə=ɔ̃=zə 7

PostScriptum

Si vous trouvez des fautes, n’hésitez pas à me les signaler ! ! ! ! . . . .

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/05/2012 12:09Christal

J’y cours de ce pas !