Poème-France.com

Poeme : Il Y A Longtemps.Il Y A Longtemps.

Il y a longtemps que j’ai entamé la descente
J’entend ces gens, ces mots qui me mentent,
Je vois ce qui ne devrait pas exister
De la Haine, de la vengeance, des fatalités

Il y a longtemps que le noir a pris possession de moi
Il est mon ami désormais, il est avec moi, il est en moi
Je ne peux m’en passer même s’il me fait souffrir
Je l’aime et je le hais, je sais qu’il me fera mourir

Il y a longtemps que j’ai trop changé
Pour qu’on puisse encore m’accepter
Comme je suis devenue, comme je suis
Cette fille que je connais pas, que je fuie

Il a longtemps que j’ai compris ce qu’était la vie
Et depuis ce jour là, à petit feu, elle me détruit
J’ai mal, je suis un ange condamné à vivre
Qui n’a pas demandé à respirer et qui tente de survivre

Il y a longtemps que j’ai le mal de vivre
Que je repousse l’envie de vous suivre
Que j’essaye de faire comme je l’entend
Tout en sachant qu’on ne me comprend

Il y a longtemps et si peu de choses en même temps
Que je suis pourtant esclave du temps
J’ai beau repousser l’idée d’une vie tracée
Il y a nombreuses choses que je ne peux pas décider

Il y a longtemps que j’ai fait un pacte avec la souffrance
J’avais seulement espérer une seconde chance
Et je n’ai eu comme cadeau que ces douleurs
Toutes ces pertes, ces trahisons, ces malheurs

Il y a longtemps que je me bats pour rester à la surface
Je cherche un but, un avenir et une place
Mais je me demande si j’en ai une dans cette vie
Si elle n’est pas autre part qu’avec vous, qu’ici

Il y a longtemps que je ne me regarde plus dans la glace
Que je ne supporte plus mon image, mes idées en masse
Que je n’ai que Haine et mépris pour une fille comme moi
Qui croit tout savoir de ce qu’elle voit et ne comprend pourtant pas

Il y a longtemps que j’ai arrêté de vouloir être aider
Que j’ai décidé de ne plus rien demander
Que j’ai voulu me débrouiller moi-même
Parce qu’avec ou sans vous, la douleur est la même

Il y a longtemps que j’ai plus rien à dire
Que j’ai voulu me mettre à écrire
Parce que je ne veux presque plus parler
Parce que je n’ai rien à expliquer…
Cindy Limpens

PostScriptum

… Merci à ceux qui liront un texte aussi banal, aussi nul… Chapeau (F)


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε ɑ̃tame la desɑ̃tə
ʒɑ̃tɑ̃ sε ʒɑ̃, sε mo ki mə mɑ̃te,
ʒə vwa sə ki nə dəvʁε pa εɡziste
də la-εnə, də la vɑ̃ʒɑ̃sə, dε fatalite

il i a lɔ̃tɑ̃ kə lə nwaʁ a pʁi pɔsesjɔ̃ də mwa
il ε mɔ̃n- ami dezɔʁmε, il εt- avεk mwa, il εt- ɑ̃ mwa
ʒə nə pø mɑ̃ pase mεmə sil mə fε sufʁiʁ
ʒə lεmə e ʒə lə-ε, ʒə sε kil mə fəʁa muʁiʁ

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε tʁo ʃɑ̃ʒe
puʁ kɔ̃ pɥisə ɑ̃kɔʁə maksεpte
kɔmə ʒə sɥi dəvənɥ, kɔmə ʒə sɥi
sεtə fijə kə ʒə kɔnε pa, kə ʒə fɥi

il a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε kɔ̃pʁi sə ketε la vi
e dəpɥi sə ʒuʁ la, a pəti fø, εllə mə detʁɥi
ʒε mal, ʒə sɥiz- œ̃n- ɑ̃ʒə kɔ̃damne a vivʁə
ki na pa dəmɑ̃de a ʁεspiʁe e ki tɑ̃tə də syʁvivʁə

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε lə mal də vivʁə
kə ʒə ʁəpusə lɑ̃vi də vu sɥivʁə
kə ʒesεj də fεʁə kɔmə ʒə lɑ̃tɑ̃
tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kɔ̃ nə mə kɔ̃pʁɑ̃

il i a lɔ̃tɑ̃z- e si pø də ʃozəz- ɑ̃ mεmə tɑ̃
kə ʒə sɥi puʁtɑ̃ εsklavə dy tɑ̃
ʒε bo ʁəpuse lide dynə vi tʁase
il i a nɔ̃bʁøzə ʃozə kə ʒə nə pø pa deside

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε fε œ̃ paktə avεk la sufʁɑ̃sə
ʒavε sələmɑ̃ εspeʁe ynə səɡɔ̃də ʃɑ̃sə
e ʒə nε y kɔmə kado kə sε dulœʁ
tutə sε pεʁtə, sε tʁaizɔ̃, sε malœʁ

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒə mə ba puʁ ʁεste a la syʁfasə
ʒə ʃεʁʃə œ̃ byt, œ̃n- avəniʁ e ynə plasə
mε ʒə mə dəmɑ̃də si ʒɑ̃n- ε ynə dɑ̃ sεtə vi
si εllə nε pa otʁə paʁ kavεk vu, kisi

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒə nə mə ʁəɡaʁdə plys dɑ̃ la ɡlasə
kə ʒə nə sypɔʁtə plys mɔ̃n- imaʒə, mεz- idez- ɑ̃ masə
kə ʒə nε kə-εnə e mepʁi puʁ ynə fijə kɔmə mwa
ki kʁwa tu savwaʁ də sə kεllə vwa e nə kɔ̃pʁɑ̃ puʁtɑ̃ pa

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε aʁεte də vulwaʁ εtʁə εde
kə ʒε deside də nə plys ʁjɛ̃ dəmɑ̃de
kə ʒε vuly mə debʁuje mwa mεmə
paʁsə kavεk u sɑ̃ vu, la dulœʁ ε la mεmə

il i a lɔ̃tɑ̃ kə ʒε plys ʁjɛ̃ a diʁə
kə ʒε vuly mə mεtʁə a ekʁiʁə
paʁsə kə ʒə nə vø pʁεskə plys paʁle
paʁsə kə ʒə nε ʁjɛ̃ a εksplike…