Poème-France.com

Poeme : Les 4 Saisons Du Silence : Iii. Le Printemps.Les 4 Saisons Du Silence : Iii. Le Printemps.

III. Le Printemps.

Assis sur le banc de mes souvenirs
Cet air de renaissance, je respire,
Je regarde les enfants qui courent,
Les adolescents qui se font la cour,

Et je repense à ma vie passée,
Au temps et à mes rêves gâchés,
Et je me remémore mes amours
Toutes ces promesses d’un jour,

Dans ma tête, tant d’images se forment,
Les paroles de mes nombreuses larmes.
Sous mes yeux verts, ma toile se dessine
Une pluie en découle, toute douce et fine

Une mère froide, un père alcoolique
Une enfance bien trop nostalgique,
Un mariage rompu par la trahison,
Une paternité, cachée sans raison,

Tandis que je repense à cette triste vie
Je ne me rend compte qu’elle se finie,
Que le célèbre Ange de la Mort s’assoie
Sur le banc de ce parc, à côté de moi

Me rejoignant au fond de mes pensées,
L’Ange de la Mort se permet de regarder
Les aiguilles de ma vie tournés rapidement,
Un peu attristé mais admiratif tel un enfant,

Le Silence nous unit tel deux frères
Et dans ce bout de ma vie, on se terre.
Ebahi devant cette vie qui est mienne,
Des bribes de souvenirs me reviennent,

L’ange de La Mort me prend par la main
Pour me guider vers cette autre chemin.
Et c’est avec un léger pincement au cœur
Que dans le silence, mon âme se meurt.
Cindy Limpens

PostScriptum

Voilà, le troisième poème de ma suite : P… Les deux derniers vont êtres des silences plus apaisant que les deux premiers même si celui-ci se termine par la Mort… Cet homme qui revoit sa vie défiler dans sa tête, n’est pas vraiment triste de la quitte


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

jji. lə pʁɛ̃tɑ̃.

asi syʁ lə bɑ̃ də mε suvəniʁ
sεt εʁ də ʁənεsɑ̃sə, ʒə ʁεspiʁə,
ʒə ʁəɡaʁdə lεz- ɑ̃fɑ̃ ki kuʁe,
lεz- adɔlesɑ̃ ki sə fɔ̃ la kuʁ,

e ʒə ʁəpɑ̃sə a ma vi pase,
o tɑ̃z- e a mε ʁεvə ɡaʃe,
e ʒə mə ʁəmemɔʁə mεz- amuʁ
tutə sε pʁɔmesə dœ̃ ʒuʁ,

dɑ̃ ma tεtə, tɑ̃ dimaʒə sə fɔʁme,
lε paʁɔlə də mε nɔ̃bʁøzə laʁmə.
su mεz- iø vεʁ, ma twalə sə desinə
ynə plɥi ɑ̃ dekulə, tutə dusə e finə

ynə mεʁə fʁwadə, œ̃ pεʁə alkɔlikə
ynə ɑ̃fɑ̃sə bjɛ̃ tʁo nɔstalʒikə,
œ̃ maʁjaʒə ʁɔ̃py paʁ la tʁaizɔ̃,
ynə patεʁnite, kaʃe sɑ̃ ʁεzɔ̃,

tɑ̃di kə ʒə ʁəpɑ̃sə a sεtə tʁistə vi
ʒə nə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kεllə sə fini,
kə lə selεbʁə ɑ̃ʒə də la mɔʁ saswa
syʁ lə bɑ̃ də sə paʁk, a kote də mwa

mə ʁəʒwaɲɑ̃ o fɔ̃ də mε pɑ̃se,
lɑ̃ʒə də la mɔʁ sə pεʁmε də ʁəɡaʁde
lεz- εɡɥjə də ma vi tuʁne ʁapidəmɑ̃,
œ̃ pø atʁiste mεz- admiʁatif tεl œ̃n- ɑ̃fɑ̃,

lə silɑ̃sə nuz- yni tεl dø fʁεʁə
e dɑ̃ sə bu də ma vi, ɔ̃ sə teʁə.
əbai dəvɑ̃ sεtə vi ki ε mjεnə,
dε bʁibə də suvəniʁ mə ʁəvjεne,

lɑ̃ʒə də la mɔʁ mə pʁɑ̃ paʁ la mɛ̃
puʁ mə ɡide vεʁ sεtə otʁə ʃəmɛ̃.
e sεt- avεk œ̃ leʒe pɛ̃səmɑ̃ o kœʁ
kə dɑ̃ lə silɑ̃sə, mɔ̃n- amə sə məʁ.