Poeme : Silencieuse Mélancolie…

Silencieuse Mélancolie…

Encore une nuit à ne pouvoir m’endormir,
A me demander pourquoi je dois souffrir,
Je ne parviens à dormir avec ces pensées,
Avec ces questions qui viennent me hanter,

Je ne trouve pas de raison à cette Peine
Je cherche à effacer encore ma Haine,
Pourtant, je ne trouves pas mes causes
Et rien ne peut changer les choses…

Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
J’ai cru pouvoir tenir la distance
Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
J’ai espéré trouver ma chance,

Je cherche un sens à ces douleurs
A cette triste noyade de mon cœur,
Je cherche toujours sans savoir quoi,
Sans savoir ce qui est bien pour moi,

J’aimerais réussir à me comprendre
Mes sentiments veulent se pendre,
Et je ne comprend pas pourquoi,
Parce que je ne me reconnais pas…

Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
J’ai toujours voulu faire le bien
Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
Pourquoi m’a-t-on coupée les mains ?

Cette haine, et cette gène d’être là,
Qui vous donnent cette image de moi
Cette fille là que je ne connais pas,
Cette inconnue là que je n’aime pas,

Ces larmes, et cette honte pour elles,
Qui annoncent ma quête vers mes ailes,
Ce bonheur que je ne trouve pourtant pas,
Cette joie qui n’existe plus pour moi,

Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
Je n’ai jamais rien voulu demander
Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
Suis-je le mal ? Me suis-je tromper ?

J’aurais aimé vous hurler mes pleurs,
Vous montrez mes yeux sans couleurs,
Mais mes cris se perdent en silence,
Et je me terre dans ma souffrance,

Quand j’ai ouvert les yeux sur le monde,
J’ai été frappée par cette vie immonde,
Quand j’ai écouté les larmes de la Terre,
J’ai été abattue par ces rires de misères,

Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
Je n’ai jamais voulu m’égarer,
Comment cela a-t-il pu m’arriver ?
Ai-je trop pêcher pour exister ?

Je n’ai pas de réponses à mes questions,
J’ai beau essayer de me faire une raison
J’ai besoin de savoir comment et pourquoi
Je ne sais plus sourire de quoique ce soit

J’ai fait mes erreurs, cependant pas assez
Pour mériter souffrir comme je le sais,
Je ne peux rien changer à ce que j’ai fait,
Mais n’ai-je pas le droit de respirer ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Silencieuse Mélancolie…

  en=coreu=ne=nuit=à=ne=pou=voir=men=dor=mir 11
  a=me=de=man=der=pour=quoi=je=dois=souf=frir 11
  je=ne=par=viens=à=dor=mir=a=vec=ces=pen=sées 12
  a=vec=ces=ques=tions=qui=viennent=me=han=ter 10

  je=ne=trouve=pas=de=rai=son=à=cet=te=peine 11
  je=chercheà=ef=fa=cer=en=co=re=ma=haine 10
  pour=tant=je=ne=trou=ves=pas=mes=cau=ses 10
  et=rien=ne=peut=chan=ger=les=cho=ses 9

  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  jai=cru=pou=voir=te=nir=la=dis=tan=ce 10
  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  jai=es=pé=ré=trou=ver=ma=chan=ce 9

  je=cher=che=un=sens=à=ces=dou=leurs 9
  a=cet=te=tris=te=noya=de=de=mon=cœur 10
  je=cher=che=tou=jours=sans=sa=voir=quoi 9
  sans=sa=voir=ce=qui=est=bien=pour=moi 9

  jai=me=rais=réus=sir=à=me=com=pren=dre 10
  mes=sen=ti=ments=veu=lent=se=pen=dre 9
  et=je=ne=com=prend=pas=pour=quoi 8
  par=ce=que=je=ne=me=re=con=nais=pas 10

  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  jai=tou=jours=vou=lu=fai=re=le=bien 9
  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  pour=quoi=ma=ton=cou=pée=les=mains 8

  cette=hai=ne=et=cet=te=gè=ne=dê=tre=là 11
  qui=vous=don=nent=cette=i=ma=ge=de=moi 10
  cet=te=fille=là=que=je=ne=con=nais=pas 10
  cette=in=con=nue=là=que=je=nai=me=pas 10

  ces=lar=mes=et=cette=hon=te=pour=el=les 10
  qui=an=non=cent=ma=quê=te=vers=mes=ailes 10
  ce=bon=heur=que=je=ne=trouve=pour=tant=pas 10
  cet=te=joie=qui=nexis=te=plus=pour=moi 9

  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  je=nai=ja=mais=rien=vou=lu=de=man=der 10
  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  suis=je=le=mal=me=suis=je=trom=per 9

  jau=rais=ai=mé=vous=hur=ler=mes=pleurs 9
  vous=mon=trez=mes=y=eux=sans=cou=leurs 9
  mais=mes=cris=se=per=dent=en=si=len=ce 10
  et=je=me=ter=re=dans=ma=souf=fran=ce 10

  quand=jai=ou=vert=les=y=eux=sur=le=monde 10
  jai=é=té=frap=pée=par=cette=vie=im=monde 10
  quand=jai=é=cou=té=les=lar=mes=de=la=terre 11
  jai=é=té=a=bat=tue=par=ces=rires=de=mi=sères 12

  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  je=nai=ja=mais=vou=lu=mé=ga=rer 9
  com=ment=ce=la=a=til=pu=mar=ri=ver 10
  ai=je=trop=pê=cher=pour=exis=ter 8

  je=nai=pas=de=ré=ponses=à=mes=ques=tions 10
  jai=beau=es=sayer=de=me=faireu=ne=rai=son 10
  jai=be=soin=de=sa=voir=comment=et=pour=quoi 10
  je=ne=sais=plus=sou=rire=de=quoi=que=ce=soit 11

  jai=fait=mes=er=reurs=ce=pen=dant=pas=as=sez 11
  pour=mé=ri=ter=souf=frir=comme=je=le=sais 10
  je=ne=peux=rien=chan=ger=à=ce=que=jai=fait 11
  mais=nai=je=pas=le=droit=de=res=pi=rer 10
 • Phonétique : Silencieuse Mélancolie…

  ɑ̃kɔʁə ynə nɥi a nə puvwaʁ mɑ̃dɔʁmiʁ,
  a mə dəmɑ̃de puʁkwa ʒə dwa sufʁiʁ,
  ʒə nə paʁvjɛ̃z- a dɔʁmiʁ avεk sε pɑ̃se,
  avεk sε kεstjɔ̃ ki vjεne mə-ɑ̃te,

  ʒə nə tʁuvə pa də ʁεzɔ̃ a sεtə pεnə
  ʒə ʃεʁʃə a efase ɑ̃kɔʁə ma-εnə,
  puʁtɑ̃, ʒə nə tʁuvə pa mε kozə
  e ʁjɛ̃ nə pø ʃɑ̃ʒe lε ʃozə…

  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  ʒε kʁy puvwaʁ təniʁ la distɑ̃sə
  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  ʒε εspeʁe tʁuve ma ʃɑ̃sə,

  ʒə ʃεʁʃə œ̃ sɑ̃sz- a sε dulœʁ
  a sεtə tʁistə nwajadə də mɔ̃ kœʁ,
  ʒə ʃεʁʃə tuʒuʁ sɑ̃ savwaʁ kwa,
  sɑ̃ savwaʁ sə ki ε bjɛ̃ puʁ mwa,

  ʒεməʁε ʁeysiʁ a mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
  mε sɑ̃timɑ̃ vəle sə pɑ̃dʁə,
  e ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa,
  paʁsə kə ʒə nə mə ʁəkɔnε pa…

  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  ʒε tuʒuʁ vuly fεʁə lə bjɛ̃
  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  puʁkwa ma tɔ̃ kupe lε mɛ̃ ?

  sεtə-εnə, e sεtə ʒεnə dεtʁə la,
  ki vu dɔne sεtə imaʒə də mwa
  sεtə fijə la kə ʒə nə kɔnε pa,
  sεtə ɛ̃kɔnɥ la kə ʒə nεmə pa,

  sε laʁmə, e sεtə ɔ̃tə puʁ εllə,
  ki anɔ̃se ma kεtə vεʁ mεz- εlə,
  sə bɔnœʁ kə ʒə nə tʁuvə puʁtɑ̃ pa,
  sεtə ʒwa ki nεɡzistə plys puʁ mwa,

  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  ʒə nε ʒamε ʁjɛ̃ vuly dəmɑ̃de
  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  sɥi ʒə lə mal ? mə sɥi ʒə tʁɔ̃pe ?

  ʒoʁεz- εme vuz- yʁle mε plœʁ,
  vu mɔ̃tʁe mεz- iø sɑ̃ kulœʁ,
  mε mε kʁi sə pεʁde ɑ̃ silɑ̃sə,
  e ʒə mə teʁə dɑ̃ ma sufʁɑ̃sə,

  kɑ̃ ʒε uvεʁ lεz- iø syʁ lə mɔ̃də,
  ʒε ete fʁape paʁ sεtə vi imɔ̃də,
  kɑ̃ ʒε ekute lε laʁmə- də la teʁə,
  ʒε ete abatɥ paʁ sε ʁiʁə də mizεʁə,

  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  ʒə nε ʒamε vuly meɡaʁe,
  kɔmɑ̃ səla a til py maʁive ?
  ε ʒə tʁo pεʃe puʁ εɡziste ?

  ʒə nε pa də ʁepɔ̃səz- a mε kεstjɔ̃,
  ʒε bo esεje də mə fεʁə ynə ʁεzɔ̃
  ʒε bəzwɛ̃ də savwaʁ kɔmɑ̃ e puʁkwa
  ʒə nə sε plys suʁiʁə də kwakə sə swa

  ʒε fε mεz- eʁœʁ, səpɑ̃dɑ̃ pa ase
  puʁ meʁite sufʁiʁ kɔmə ʒə lə sε,
  ʒə nə pø ʁjɛ̃ ʃɑ̃ʒe a sə kə ʒε fε,
  mε nε ʒə pa lə dʁwa də ʁεspiʁe ?
 • Syllabes Phonétique : Silencieuse Mélancolie…

  ɑ̃=kɔʁəy=nə=nɥi=a=nə=pu=vwaʁ=mɑ̃=dɔʁ=miʁ 11
  amə=də=mɑ̃=de=puʁ=kwa=ʒə=dwa=su=fʁiʁ 10
  ʒə=nə=paʁ=vjɛ̃=za=dɔʁ=miʁ=a=vεk=sε=pɑ̃se 11
  a=vεk=sε=kεs=tjɔ̃=ki=vjε=ne=mə-ɑ̃=te 11

  ʒə=nə=tʁuvə=pa=də=ʁε=zɔ̃=a=sε=tə=pεnə 11
  ʒə=ʃεʁʃəa=e=fa=se=ɑ̃=kɔ=ʁə=ma-εnə 10
  puʁ=tɑ̃=ʒə=nə=tʁu=və=pa=mε=ko=zə 10
  e=ʁj=ɛ̃=nə=pø=ʃɑ̃=ʒe=lε=ʃo=zə 10

  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  ʒε=kʁy=pu=vwa=ʁtə=niʁ=la=dis=tɑ̃=sə 10
  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  ʒε=εs=pe=ʁe=tʁu=ve=ma=ʃɑ̃=sə 9

  ʒə=ʃεʁ=ʃə=œ̃=sɑ̃s=za=sε=du=lœ=ʁə 10
  a=sε=tə=tʁistə=nwa=ja=də=də=mɔ̃=kœʁ 10
  ʒə=ʃεʁ=ʃə=tu=ʒuʁ=sɑ̃=sa=vwaʁ=kwa 9
  sɑ̃=sa=vwaʁ=sə=ki=ε=bj=ɛ̃=puʁ=mwa 10

  ʒε=mə=ʁε=ʁe=y=siʁ=a=mə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə 10
  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=və=le=sə=pɑ̃=dʁə 9
  e=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa=puʁ=kwa 8
  paʁ=sə=kə=ʒə=nə=mə=ʁə=kɔ=nε=pa 10

  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  ʒε=tu=ʒuʁ=vu=ly=fε=ʁə=lə=bj=ɛ̃ 10
  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  puʁ=kwa=ma=tɔ̃=ku=pe=lε=mɛ̃ 8

  sε=tə-εnə=e=sε=tə=ʒε=nə=dε=tʁə=la 11
  ki=vu=dɔ=ne=sεtə=i=ma=ʒə=də=mwa 10
  sε=tə=fi=jə=lakə=ʒə=nə=kɔ=nε=pa 10
  sε=tə=ɛ̃=kɔ=nəɥ=lakə=ʒə=nε=mə=pa 10

  sε=laʁ=mə=e=sεtə=ɔ̃=tə=puʁ=εl=lə 10
  ki=a=nɔ̃=se=ma=kε=tə=vεʁ=mε=zεlə 10
  sə=bɔ=nœʁ=kə=ʒə=nə=tʁuvə=puʁ=tɑ̃=pa 10
  sε=tə=ʒwa=ki=nεɡ=zis=tə=plys=puʁ=mwa 10

  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  ʒə=nε=ʒa=mε=ʁjɛ̃=vu=ly=də=mɑ̃=de 10
  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  sɥi=ʒə=lə=ma=l=mə=sɥi=ʒə=tʁɔ̃=pe 10

  ʒo=ʁε=zε=me=vu=zyʁ=le=mε=plœ=ʁə 10
  vu=mɔ̃=tʁe=mε=zi=ø=sɑ̃=ku=lœ=ʁə 10
  mε=mε=kʁi=sə=pεʁ=de=ɑ̃=si=lɑ̃=sə 10
  e=ʒə=mə=te=ʁə=dɑ̃=ma=su=fʁɑ̃=sə 10

  kɑ̃=ʒε=u=vεʁ=lε=zi=ø=syʁ=lə=mɔ̃də 10
  ʒε=e=te=fʁa=pe=paʁ=sεtə=vi=i=mɔ̃də 10
  kɑ̃=ʒε=e=ku=te=lε=laʁmə=də=la=teʁə 10
  ʒε=e=te=a=batɥ=paʁ=sε=ʁiʁə=də=mizεʁə 10

  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  ʒə=nε=ʒa=mε=vu=ly=me=ɡa=ʁe 9
  kɔ=mɑ̃=sə=la=a=til=py=ma=ʁi=ve 10
  ε=ʒə=tʁo=pε=ʃe=puʁ=εɡ=zis=te 9

  ʒə=nε=pa=də=ʁe=pɔ̃sə=za=mε=kεs=tjɔ̃ 10
  ʒε=bo=e=sε=je=də=mə=fεʁəy=nə=ʁε=zɔ̃ 11
  ʒεbə=zwɛ̃=də=sa=vwaʁ=kɔ=mɑ̃=e=puʁ=kwa 10
  ʒə=nə=sε=plys=su=ʁiʁə=də=kwa=kə=sə=swa 11

  ʒε=fε=mε=ze=ʁœʁ=sə=pɑ̃=dɑ̃=pa=ase 10
  puʁ=me=ʁi=te=su=fʁiʁ=kɔmə=ʒə=lə=sε 10
  ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃=ʃɑ̃=ʒe=asə=kə=ʒε=fε 10
  mε=nε=ʒə=pa=lə=dʁwa=də=ʁεs=pi=ʁe 10

PostScriptum

Inspiré de la chanson &quot ; Untitled &quot ; de Simple Plan…
… Un tit message pr ma Bina : VIVE SIMPLE PLAN, VIVE GREEN DAY… & VIVE NOUS : D (F) Merci au Juge pour son avis : )

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/10/2005 18:24Bambina_

Alors mon avis droit et honnete, je le trouve vachement "beau", il est trés bien meme, franchement je me doutais kil serait trés bien , car tu a cette facon d’ecrire, ce petit "truc" ki fait ke l’on est totalement aspiré par tes mots, et c’est pour ca ke la longueur n’est pas une gêne dans tes écrits, ton poeme est parfait!

lol!pr ton pitit message!! hé jsui dak a fond ^^

Je sais ke tu trouvera des reponses à toutes tes questions
Et je suis là..

BiSoUs (F)

Auteur de Poésie
02/10/2005 18:33(F)Fleurlune Mimi(F)

je vais te faire coler une tite affichette et y mettre "l’erreur est humaine le pardon divin" comme ca tu l’aurra tjs devant les yeux 😛 mdr
joli poeme comme dab
plein de tristesse mais bon parfaitement exprimé comme dab
t talentueuse ma puce (oui)
(bf)
continu

la fleur de lune (f)

Auteur de Poésie
02/10/2005 22:00Tomooki

Et voila la trois cent douzième preuve de ton talent : Encore un superbe poème.
Sincèrement, que dire d’autre...

Bisous Petite Fille (F)

Auteur de Poésie
03/10/2005 20:34Muchu :)

Encore un magnifique poeme, ce qui ne m’étonne pas du tout connaissant ton talent.. c’est une belle chanson a la base, mais tu l’améliore encore, meme si un peu triste, car on a tous le droit d’avoir sa place sur terre, de respirer et de faire des erreurs .. MErci pour tout ma demoiselle Cindy Limpens .. Au plaisir de te relire 😉
Bisous

Auteur de Poésie
03/10/2005 22:53Undomielfe

C’est bien écrit mais à mon avis un peu trop répétitif, fin bon moi je suis assez perfectionniste
et jmets dailleurs souvent trois plombes avant qu’un de mes poèmes me semble achevé et prêt
à être "publié". Chacun son style comme on dit...

Auteur de Poésie
07/10/2005 20:29+(C+r+o+w)+(S)(S)(S)

De telles questions qui nous fend le coeur de jours en jours, jusqu’a l’impréssion que c’est depuis toujours.
Ta plume reste simple et trés inventive.
Je continu a te lire...
Amitiés
CWDE

Auteur de Poésie
30/11/2006 00:35Avatar Du Silence

chut,
quel est ce bruit,
chut je te dis,
mais CHUT,
ferme là,
tu ne m’entend donc pas,
je te le redis,
une petite dernière fois,
chuuuut, mélancolie.

encore sans sens, et sans rapport(mon comm).
ton poème est magnifique, mais la culpabiliter dois être pardonner, c’est pour cela qu’elle existe...(j’suis bien placé pour parler(je crois)...
bonne chance
(F)(F)(F)
bonne chance,