Poeme-France : Lecture Écrit Histoire

Poeme : La Forêt Des Malefices : Iii. Amour De Fée.

Poème Histoire
Publié le 11/10/2005 21:51

L'écrit contient 271 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cindy Limpens

La Forêt Des Malefices : Iii. Amour De Fée.

Je vole joyeusement parmi les feuillages,
Et mes ailes sont animées par ton visage.
Le Soleil rayonne comme dans mon cœur,
Mais il me réchauffe moins que ta chaleur.

Les oiseaux chantent mon passage, mon vol,
Et, comme par ta tendresse, je quitte le sol,
Tu es mon eau, mon oxygène, mon miroir,
Tu es mes larmes, mon cœur et mon Espoir.

La magie de notre amour est toute ma vie,
Le destin de nos corps devaient être écrit,
Les feuilles vibrent comme ta tendre voix,
Je continue mon vol vers la pensée de toi.

Un halo de merveille scintille près de moi,
Comme ta lumière guide mes timides pas,
De sublimes étoiles brillent en mes yeux,
Et tu es la plus belle destination des cieux.

Tu es la seule lueur qui transperce mes nuits,
Tu es le plus doux pêché de toutes mes envies,
Mon Amour, mon ange, tu es ce que j’espérais,
Le seul fantôme de ma bulle, mon jardin secret.

Seules tes caresses peuvent bercer mes rêves,
Notre passion n’a pas droit à une seule trêve,
Je m’envole encore plus haut vers les nuages
En pensant à notre trésor qui noircit les pages.

Je n’effleure plus que du bout de mes doigts,
La crainte de perdre les belles couleurs de toi,
Je n’entend plus qu’au loin tous les murmures
Qui me promettaient la peine et des blessures.

Ecoutes la mélodie de mes battements de cœur,
Sent le feu qui brûle en moi-même de douceur,
Respire l’air de notre amour encore grandissant,
Et vois cette petite fée qui t’aime profondément.
 • Pieds Hyphénique: La Forêt Des Malefices : Iii. Amour De Fée.

  je=vo=le=joyeu=se=ment=par=mi=les=feuil=la=ges 12
  et=mes=ai=les=sont=a=ni=mées=par=ton=vi=sage 12
  le=so=leil=ray=on=ne=com=me=dans=mon=cœur 11
  mais=il=me=ré=chauf=fe=moins=que=ta=cha=leur 11

  les=oi=seaux=chan=tent=mon=pas=sa=ge=mon=vol 11
  et=comme=par=ta=ten=dres=se=je=quit=te=le=sol 12
  tu=es=mon=eau=mon=oxy=gè=ne=mon=mi=roir 11
  tu=es=mes=lar=mes=mon=cœur=et=mon=es=poir 11

  la=ma=gie=de=notre=a=mour=est=tou=te=ma=vie 12
  le=des=tin=de=nos=corps=de=vaient=ê=tre=é=crit 12
  les=feu=i=lles=vi=brent=comme=ta=ten=dre=voix 11
  je=con=ti=nue=mon=vol=vers=la=pen=sée=de=toi 12

  un=ha=lo=de=mer=veille=s=cin=tille=près=de=moi 12
  com=me=ta=lu=miè=re=guide=mes=ti=mi=des=pas 12
  de=su=bli=mes=é=toi=les=brillent=en=mes=y=eux 12
  et=tu=es=la=plus=bel=le=des=ti=na=tion=des=cieux 13

  tu=es=la=seu=le=lueur=qui=trans=per=ce=mes=nuits 12
  tu=es=le=plus=doux=pê=ché=de=toutes=mes=en=vies 12
  mon=a=mour=mon=ange=tu=es=ce=que=jes=pé=rais 12
  le=seul=fan=tôme=de=ma=bul=le=mon=jar=din=se=cret 13

  seu=les=tes=ca=res=ses=peu=vent=ber=cer=mes=rêves 12
  notre=pas=sion=na=pas=droit=à=u=ne=seu=le=trêve 12
  je=men=vo=le=en=co=re=plus=haut=vers=les=nuages 12
  en=pen=sant=à=notre=tré=sor=qui=noir=cit=les=pages 12

  je=nef=fleu=re=plus=que=du=bout=de=mes=doigts 11
  la=crainte=de=per=dre=les=bel=les=cou=leurs=de=toi 12
  je=nen=tend=plus=quau=loin=tous=les=mur=mu=res 11
  qui=me=pro=met=taient=la=pei=ne=et=des=bles=sures 12

  ecoutes=la=mé=lo=die=de=mes=bat=te=ments=de=cœur 12
  sent=le=feu=qui=brû=le=en=moi=même=de=dou=ceur 12
  res=pire=lair=de=no=trea=mour=en=co=re=gran=dis=sant 13
  et=vois=cette=pe=ti=te=fée=qui=tai=me=pro=fon=dément 13
 • Phonétique : La Forêt Des Malefices : Iii. Amour De Fée.

  ʒə vɔlə ʒwajøzəmɑ̃ paʁmi lε fœjaʒə,
  e mεz- εlə sɔ̃t- anime paʁ tɔ̃ vizaʒə.
  lə sɔlεj ʁεjɔnə kɔmə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
  mεz- il mə ʁeʃofə mwɛ̃ kə ta ʃalœʁ.

  lεz- wazo ʃɑ̃te mɔ̃ pasaʒə, mɔ̃ vɔl,
  e, kɔmə paʁ ta tɑ̃dʁεsə, ʒə kitə lə sɔl,
  ty ε mɔ̃n- o, mɔ̃n- ɔksiʒεnə, mɔ̃ miʁwaʁ,
  ty ε mε laʁmə, mɔ̃ kœʁ e mɔ̃n- εspwaʁ.

  la maʒi də nɔtʁə amuʁ ε tutə ma vi,
  lə dεstɛ̃ də no kɔʁ dəvε εtʁə ekʁi,
  lε fœjə vibʁe kɔmə ta tɑ̃dʁə vwa,
  ʒə kɔ̃tinɥ mɔ̃ vɔl vεʁ la pɑ̃se də twa.

  œ̃-alo də mεʁvεjə sɛ̃tijə pʁε də mwa,
  kɔmə ta lymjεʁə ɡidə mε timidə pa,
  də sybliməz- etwalə bʁije ɑ̃ mεz- iø,
  e ty ε la plys bεllə dεstinasjɔ̃ dε sjø.

  ty ε la sələ lɥœʁ ki tʁɑ̃spεʁsə mε nɥi,
  ty ε lə plys du pεʃe də tutə mεz- ɑ̃vi,
  mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- ɑ̃ʒə, ty ε sə kə ʒεspeʁε,
  lə səl fɑ̃tomə də ma bylə, mɔ̃ ʒaʁdɛ̃ sεkʁε.

  sələ tε kaʁesə pəve bεʁse mε ʁεvə,
  nɔtʁə pasjɔ̃ na pa dʁwa a ynə sələ tʁεvə,
  ʒə mɑ̃vɔlə ɑ̃kɔʁə plys-o vεʁ lε nɥaʒə
  ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a nɔtʁə tʁezɔʁ ki nwaʁsi lε paʒə.

  ʒə neflœʁə plys kə dy bu də mε dwa,
  la kʁɛ̃tə də pεʁdʁə lε bεllə kulœʁ də twa,
  ʒə nɑ̃tɑ̃ plys ko lwɛ̃ tus lε myʁmyʁə
  ki mə pʁɔmεtε la pεnə e dε blesyʁə.

  əkutə la melɔdi də mε batəmɑ̃ də kœʁ,
  sɑ̃ lə fø ki bʁylə ɑ̃ mwa mεmə də dusœʁ,
  ʁεspiʁə lεʁ də nɔtʁə amuʁ ɑ̃kɔʁə ɡʁɑ̃disɑ̃,
  e vwa sεtə pətitə fe ki tεmə pʁɔfɔ̃demɑ̃.
 • Pieds Phonétique : La Forêt Des Malefices : Iii. Amour De Fée.

  ʒə=vɔ=lə=ʒwa=jø=zə=mɑ̃=paʁ=mi=lε=fœ=jaʒə 12
  e=mε=zε=lə=sɔ̃=ta=ni=me=paʁ=tɔ̃=vi=zaʒə 12
  lə=sɔ=lεj=ʁε=jɔ=nə=kɔ=mə=dɑ̃=mɔ̃=kœ=ʁə 12
  mε=zil=mə=ʁe=ʃo=fə=mwɛ̃=kə=ta=ʃa=lœ=ʁə 12

  lε=zwa=zo=ʃɑ̃=te=mɔ̃=pa=sa=ʒə=mɔ̃=vɔl 11
  e=kɔmə=paʁ=ta=tɑ̃=dʁε=sə=ʒə=ki=tə=lə=sɔl 12
  ty=ε=mɔ̃=no=mɔ̃=nɔk=si=ʒε=nə=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 12
  ty=ε=mε=la=ʁmə=mɔ̃=kœ=ʁə=e=mɔ̃=nεs=pwaʁ 12

  la=ma=ʒidə=nɔ=tʁə=a=muʁ=ε=tu=tə=ma=vi 12
  lə=dεs=tɛ̃=də=no=kɔʁ=də=vε=ε=tʁə=e=kʁi 12
  lε=fœ=jə=vi=bʁe=kɔ=mə=ta=tɑ̃=dʁə=vwa 11
  ʒə=kɔ̃=tinɥ=mɔ̃=vɔl=vεʁ=la=pɑ̃=se=də=twa 11

  œ̃-a=lodə=mεʁ=vε=jə=sɛ̃=ti=jə=pʁε=də=mwa 12
  kɔmə=ta=ly=mjε=ʁə=ɡi=də=mε=ti=mi=də=pa 12
  də=sy=bli=mə=ze=twalə=bʁi=je=ɑ̃=mε=zi=ø 12
  e=ty=ε=la=plys=bεllə=dεs=ti=na=sjɔ̃=dε=sjø 12

  ty=ε=la=sə=lə=lɥœʁ=ki=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=mε=nɥi 12
  ty=εlə=plys=du=pε=ʃe=də=tu=tə=mε=zɑ̃=vi 12
  mɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=nɑ̃ʒə=ty=ε=sə=kə=ʒεs=pe=ʁε 12
  lə=səl=fɑ̃=tomə=də=ma=by=lə=mɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃=sε=kʁε 13

  sə=lə=tε=ka=ʁe=sə=pə=ve=bεʁ=se=mε=ʁεvə 12
  nɔtʁə=pa=sjɔ̃=na=pa=dʁwa=a=y=nə=sə=lə=tʁεvə 12
  ʒə=mɑ̃=vɔlə=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys-o=vεʁ=lε=nɥ=aʒə 12
  ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=nɔtʁə=tʁe=zɔʁ=ki=nwaʁ=si=lε=paʒə 12

  ʒə=ne=flœ=ʁə=plys=kə=dy=bu=də=mε=dwa 11
  la=kʁɛ̃tə=də=pεʁ=dʁə=lε=bεl=lə=ku=lœʁ=də=twa 12
  ʒə=nɑ̃=tɑ̃=plys=ko=lwɛ̃=tus=lε=myʁ=my=ʁə 11
  ki=mə=pʁɔ=mε=tε=la=pε=nə=e=dε=ble=syʁə 12

  ə=kutə=la=me=lɔ=di=də=mε=ba=tə=mɑ̃=də=kœʁ 13
  sɑ̃lə=fø=ki=bʁy=lə=ɑ̃=mwa=mε=mə=də=du=sœʁ 12
  ʁεs=piʁə=lεʁ=də=nɔ=tʁəa=muʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃ 13
  e=vwa=sεtə=pə=ti=tə=fe=ki=tε=mə=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃ 14

PostScriptum

3ème et avant dernier poème…
Une fée amoureuse, tout simplement…
Merci à ceux qui me liront… (F) J’espère que ça vous plaira…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/10/2005 00:13Bambina_

Il est magnifique...
Les bienfaits de l’amour en de trés jolis mots..
[Silence]

Je parcours ma lecture^^

(F) Amitié sincère
(K)(K)

Auteur de Poésie
05/12/2006 00:54Avatar Du Silence

j’espère qu’il la lue, car c’est sinsèrement magnifique, et il t’aurait(ou t’as) surement sauter dans les bras.
(F)(F)(F)(F)