Poeme : Eurydice

Eurydice

A la pâle et claire lueur de l’infini
Me voilà ton Orphée et toi mon Eurydice
Touché par la grâce de ton sublime esprit
Je te dédies ces vers aux doux noms de délices

Je te ferais voir le ciel d’une autre couleur
Des Anges aux nuages à leurs heures perdues
T’observant de tout là-haut ma très chère élue
De leur âme qui n’a d’égal que ton odeur

Et la grâce qui t’entourait de mille sens
Moi je saurais la reproduire et l’épanouir
Afin de la rendre plus belle à ton saphir
Qui trône en ta pupille verte d’espérance

Nos feux, tous deux, mutuellement éclatants
En nos regards vides, vidant assurément
Ce rouge sanguinolant que l’on nomme amour
Ténèbres abandonnées ! Pleines de velour…

J’éparpillerais les fragments de notre peine
Pour mieux rassembler la poussière de ton cœur
Eloigner le vide, l’hérésie et la haine
Et dresser l’élégie des rives aux douceurs

A ton âme inutile, tendant vers l’utile
Telle que tu te sentirais en cet instant
Tel qu’on s’adonnerait à une douce idylle
Auparavent embrasés au sein du néant

Méler le ciel à tes yeux, la pluie à tes larmes
En quête d’idéaux, en quête d’avenir
Et cette brise céleste qui me désarme…
La légèreté à mon être… Tes soupirs…

La Haine, pareille à la chute d’un empire,
Le spectre oublié d’une sensation latente,
Seul face à moi-même se lient des souvenirs
A graver en travers les mémoires
existantes.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Eurydice

  a=la=pâ=le=et=clai=re=lueur=de=lin=fi=ni 12
  me=voi=là=ton=or=phée=et=toi=mon=eu=ry=dice 12
  tou=ché=par=la=grâ=ce=de=ton=su=blime=es=prit 12
  je=te=dé=dies=ces=vers=aux=doux=noms=de=dé=lices 12

  je=te=fe=rais=voir=le=ciel=dune=au=tre=cou=leur 12
  des=anges=aux=nu=a=ges=à=leurs=heu=res=as=té=ris=que=per=dues 16
  tob=ser=vant=de=tout=là=haut=ma=très=chère=é=lue 12
  de=leur=â=me=qui=na=dé=gal=as=té=ris=queas=té=ris=que=que=ton=o=deur 19

  et=la=grâ=ce=qui=ten=tou=rait=de=mil=le=sens 12
  moi=je=sau=rais=la=re=pro=duire=et=lé=pa=nouir 12
  a=fin=de=la=rendre=plus=bel=le=à=ton=sa=phir 12
  qui=trône=en=ta=pu=pil=le=ver=te=des=pé=rance 12

  nos=feux=tous=deux=mu=tuel=le=ment=é=cla=tants 11
  en=nos=re=gards=vi=des=vi=dant=as=su=ré=ment 12
  ce=rouge=san=gui=no=lant=que=lon=nom=me=a=mour 12
  té=nè=bres=a=ban=don=nées=plei=nes=de=ve=lour 12

  jé=par=pille=rais=les=frag=ments=de=no=tre=pei=ne 12
  pour=mieux=ras=sem=bler=la=pous=siè=re=de=ton=cœur 12
  eloi=gner=le=vi=de=l=hé=ré=sie=et=la=haine 12
  et=dres=ser=lé=lé=gie=des=ri=ves=aux=dou=ceurs 12

  a=ton=â=me=i=nu=tile=ten=dant=vers=lu=tile 12
  tel=le=que=tu=te=sen=ti=rais=en=cet=ins=tant 12
  tel=quon=sa=donne=rait=à=u=ne=dou=ce=i=dylle 12
  au=pa=ra=vent=em=bra=sés=au=sein=du=né=ant 12

  mé=ler=le=ciel=à=tes=yeux=la=pluie=à=tes=larmes 12
  en=quê=te=di=dé=aux=en=quê=te=da=ve=nir 12
  et=cette=bri=se=cé=les=te=qui=me=dé=sar=me 12
  la=lé=gè=re=té=à=mon=ê=tre=tes=sou=pirs 12

  la=haine=pa=rei=lle=à=la=chu=te=dun=em=pire 12
  le=s=pec=tre=ou=blié=dune=sen=sa=tion=la=tente 12
  seul=fa=ce=à=moi=même=se=lient=des=sou=ve=nirs 12
  a=gra=ver=en=tra=vers=les=mé=moires=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=exis=tantes 22
 • Phonétique : Eurydice

  a la palə e klεʁə lɥœʁ də lɛ̃fini
  mə vwala tɔ̃n- ɔʁfe e twa mɔ̃n- əʁidisə
  tuʃe paʁ la ɡʁasə də tɔ̃ syblimə εspʁi
  ʒə tə dedi sε vεʁz- o du nɔ̃ də delisə

  ʒə tə fəʁε vwaʁ lə sjεl dynə otʁə kulœʁ
  dεz- ɑ̃ʒəz- o nɥaʒəz- a lœʁz- œʁz- asteʁiskə pεʁdɥ
  tɔpsεʁvɑ̃ də tu la-o ma tʁε ʃεʁə elɥ
  də lœʁ amə ki na deɡal asteʁiskə asteʁiskə kə tɔ̃n- ɔdœʁ

  e la ɡʁasə ki tɑ̃tuʁε də milə sɑ̃s
  mwa ʒə soʁε la ʁəpʁɔdɥiʁə e lepanuiʁ
  afɛ̃ də la ʁɑ̃dʁə plys bεllə a tɔ̃ safiʁ
  ki tʁonə ɑ̃ ta pypijə vεʁtə dεspeʁɑ̃sə

  no fø, tus dø, mytɥεllmɑ̃ eklatɑ̃
  ɑ̃ no ʁəɡaʁd vidə, vidɑ̃ asyʁemɑ̃
  sə ʁuʒə sɑ̃ɡinɔlɑ̃ kə lɔ̃ nɔmə amuʁ
  tenεbʁəz- abɑ̃dɔne ! plεnə də vəluʁ…

  ʒepaʁpijʁε lε fʁaɡmɑ̃ də nɔtʁə pεnə
  puʁ mjø ʁasɑ̃ble la pusjεʁə də tɔ̃ kœʁ
  əlwaɲe lə vidə, leʁezi e la-εnə
  e dʁese leleʒi dε ʁivəz- o dusœʁ

  a tɔ̃n- amə inytilə, tɑ̃dɑ̃ vεʁ lytilə
  tεllə kə ty tə sɑ̃tiʁεz- ɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃
  tεl kɔ̃ sadɔnəʁε a ynə dusə idilə
  opaʁave ɑ̃bʁazez- o sɛ̃ dy neɑ̃

  mele lə sjεl a tεz- iø, la plɥi a tε laʁmə
  ɑ̃ kεtə dideo, ɑ̃ kεtə davəniʁ
  e sεtə bʁizə selεstə ki mə dezaʁmə…
  la leʒεʁəte a mɔ̃n- εtʁə… tε supiʁ…

  la-εnə, paʁεjə a la ʃytə dœ̃n- ɑ̃piʁə,
  lə spεktʁə ublje dynə sɑ̃sasjɔ̃ latɑ̃tə,
  səl fasə a mwa mεmə sə lje dε suvəniʁ
  a ɡʁave ɑ̃ tʁavεʁ lε memwaʁəz- asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə εɡzistɑ̃tə.
 • Syllabes Phonétique : Eurydice

  a=la=pa=lə=e=klε=ʁə=lɥœʁ=də=lɛ̃=fi=ni 12
  mə=vwa=la=tɔ̃=nɔʁ=fe=e=twa=mɔ̃=nə=ʁi=disə 12
  tu=ʃe=paʁ=la=ɡʁasə=də=tɔ̃=sy=bli=mə=εs=pʁi 12
  ʒə=tə=de=di=sε=vεʁ=zo=du=nɔ̃=də=de=lisə 12

  ʒə=tə=fə=ʁε=vwaʁlə=sjεl=dy=nə=o=tʁə=ku=lœʁ 12
  dε=zɑ̃ʒə=zo=nɥ=a=ʒə=za=lœʁ=zœʁ=zas=te=ʁis=kə=pεʁdɥ 14
  tɔp=sεʁ=vɑ̃=də=tu=la-o=ma=tʁε=ʃε=ʁə=elɥ 12
  də=lœʁ=amə=ki=na=de=ɡal=as=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=kə=tɔ̃=nɔ=dœʁ 18

  e=la=ɡʁa=sə=ki=tɑ̃=tu=ʁε=də=mi=lə=sɑ̃s 12
  mwaʒə=so=ʁε=la=ʁə=pʁɔd=ɥi=ʁəe=le=pa=nu=iʁ 12
  a=fɛ̃də=la=ʁɑ̃=dʁə=plys=bεl=lə=a=tɔ̃=sa=fiʁ 12
  ki=tʁonə=ɑ̃=ta=py=pi=jə=vεʁ=tə=dεs=pe=ʁɑ̃sə 12

  no=fø=tus=dø=myt=ɥεl=lmɑ̃=e=kla=tɑ̃ 10
  ɑ̃=no=ʁə=ɡaʁd=vi=də=vi=dɑ̃=a=sy=ʁe=mɑ̃ 12
  sə=ʁuʒə=sɑ̃=ɡi=nɔ=lɑ̃=kə=lɔ̃=nɔ=mə=a=muʁ 12
  te=nε=bʁə=za=bɑ̃=dɔ=ne=plε=nə=də=və=luʁ 12

  ʒe=paʁ=pij=ʁε=lε=fʁaɡ=mɑ̃=də=nɔ=tʁə=pε=nə 12
  puʁ=mjø=ʁa=sɑ̃=ble=la=pu=sjε=ʁə=də=tɔ̃=kœʁ 12
  ə=lwa=ɲe=lə=vi=də=le=ʁe=zi=e=la-εnə 12
  e=dʁe=se=le=le=ʒi=dε=ʁi=və=zo=du=sœʁ 12

  a=tɔ̃=namə=i=ny=ti=lə=tɑ̃=dɑ̃=vεʁ=ly=tilə 12
  tεl=lə=kə=ty=tə=sɑ̃=ti=ʁε=zɑ̃=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 12
  tεl=kɔ̃=sa=dɔnə=ʁε=a=y=nə=du=sə=i=dilə 12
  o=pa=ʁa=ve=ɑ̃=bʁa=ze=zo=sɛ̃=dy=ne=ɑ̃ 12

  me=le=lə=sjεl=a=tε=ziø=la=plɥi=a=tε=laʁmə 12
  ɑ̃=kε=tə=di=de=o=ɑ̃=kε=tə=da=və=niʁ 12
  e=sε=tə=bʁi=zə=se=lεs=tə=ki=mə=de=zaʁmə 12
  la=le=ʒε=ʁə=te=a=mɔ̃=nε=tʁə=tε=su=piʁ 12

  la-εnə=pa=ʁε=jə=a=la=ʃy=tə=dœ̃=nɑ̃=piʁə 12
  lə=spεk=tʁə=u=blje=dy=nə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=la=tɑ̃tə 12
  səl=fa=sə=a=mwa=mεmə=sə=lje=dε=su=və=niʁ 12
  a=ɡʁa=ve=ɑ̃=tʁa=vεʁ=lε=me=mwaʁə=zas=te=ʁis=kəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=εɡ=zis=tɑ̃tə 23

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/06/2005 23:37Kyrill

En effet il me plait! J’espère que tu ne trahiras pas ton eurydice comme le fit orphée!!!

Auteur de Poésie
07/04/2006 00:17Gut-Yvon

Très joli poème continues c’est vraiment beau ce que tu écris. Merci amitiés Yvon je pense que je vais continuer à lire tes poèmes je me régal

Auteur de Poésie
07/04/2006 00:22Gut-Yvon

je me régale j’avais oublié le " e". A bientôt Yvon

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/05/2005 20:44

L'écrit contient 260 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Cless

Texte des commentateurs