Poeme : Élu De Mon Coeur

Élu De Mon Coeur

J’ai perçu dans vos yeux cette sincérité
Dont j’avais tant besoin au moment de voter
Sur vos lèvres pesaient les mots que j’attendais
Ils résonnaient si bien dans ce stade bondé.

Bercée par votre timbre de voix délectable
Les violons, à côté, me semblaient pitoyables.
Sensible en tant que femme
À ce soupçon de charme

Vous rendant moins austère
Que vos autres compères,
J’ai choisi votre nom sur une longue liste
Mais malgrè vos serments la gabegie persiste

Et dans l’aube naissante de votre vie publique
En adoptez déjà l’attitude cynique
En serrant trois mains droites d’une molle main gauche
Sans regarder les vieux ni les femmes trop moches

Las j’avais oublié que viande corrompue
Attire mieux les mouches qu’un vinaigre de grand fût
Et qu’un sourire d’ange un tantinet coquin
Est le déguisement d’une âme de requin

Vous n’êtes qu’un menteur, une canaille achevée
Mais je vous remercie de m’avoir fait rêver.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Élu De Mon Coeur

  jai=per=çu=dans=vos=y=eux=cette=sin=cé=ri=té 12
  dont=ja=vais=tant=be=soin=au=mo=ment=de=vo=ter 12
  sur=vos=lè=vres=pe=saient=les=mots=que=jat=ten=dais 12
  ils=ré=son=naient=si=bien=dans=ce=sta=de=bon=dé 12

  ber=cée=par=vo=tre=tim=bre=de=voix=dé=lec=table 12
  les=vio=lons=à=cô=té=me=sem=blaient=pi=toya=bles 12
  sen=si=ble=en=tant=que=femme 7
  à=ce=soup=çon=de=cha=rme 7

  vous=ren=dant=moins=aus=tè=re 7
  que=vos=au=tres=com=pè=res 7
  jai=choi=si=vo=tre=nom=sur=u=ne=lon=gue=liste 12
  mais=mal=grè=vos=ser=ments=la=ga=be=gie=per=siste 12

  et=dans=lau=be=nais=sante=de=vo=tre=vie=pu=blique 12
  en=a=dop=tez=dé=jà=lat=ti=tu=de=cy=nique 12
  en=ser=rant=trois=mains=droites=du=ne=mol=le=main=gauche 12
  sans=re=gar=der=les=vieux=ni=les=fem=mes=trop=moches 12

  las=ja=vais=ou=bli=é=que=vian=de=cor=rom=pue 12
  at=tire=mieux=les=mou=ches=quun=vi=nai=gre=de=grand=fût 13
  et=quun=sou=ri=re=dange=un=tan=ti=net=co=quin 12
  est=le=dé=guise=ment=du=ne=â=me=de=re=quin 12

  vous=nêtes=quun=men=teur=u=ne=ca=naille=a=che=vée 12
  mais=je=vous=re=mer=cie=de=ma=voir=fait=rê=ver 12
 • Phonétique : Élu De Mon Coeur

  ʒε pεʁsy dɑ̃ voz- iø sεtə sɛ̃seʁite
  dɔ̃ ʒavε tɑ̃ bəzwɛ̃ o mɔmɑ̃ də vɔte
  syʁ vo lεvʁə- pəzε lε mo kə ʒatɑ̃dε
  il ʁezɔnε si bjɛ̃ dɑ̃ sə stadə bɔ̃de.

  bεʁse paʁ vɔtʁə tɛ̃bʁə də vwa delεktablə
  lε vjɔlɔ̃, a kote, mə sɑ̃blε pitwajablə.
  sɑ̃siblə ɑ̃ tɑ̃ kə famə
  a sə supsɔ̃ də ʃaʁmə

  vu ʁɑ̃dɑ̃ mwɛ̃z- ostεʁə
  kə voz- otʁə- kɔ̃pεʁə,
  ʒε ʃwazi vɔtʁə nɔ̃ syʁ ynə lɔ̃ɡ listə
  mε malɡʁε vo sεʁmɑ̃ la ɡabəʒi pεʁsistə

  e dɑ̃ lobə nεsɑ̃tə də vɔtʁə vi pyblikə
  ɑ̃n- adɔpte deʒa latitydə sɛ̃ikə
  ɑ̃ seʁɑ̃ tʁwa mɛ̃ dʁwatə dynə mɔlə mɛ̃ ɡoʃə
  sɑ̃ ʁəɡaʁde lε vjø ni lε famə tʁo moʃə

  las ʒavεz- ublje kə vjɑ̃də kɔʁɔ̃pɥ
  atiʁə mjø lε muʃə kœ̃ vinεɡʁə də ɡʁɑ̃ fy
  e kœ̃ suʁiʁə dɑ̃ʒə œ̃ tɑ̃tinε kɔkɛ̃
  ε lə deɡizəmɑ̃ dynə amə də ʁəkɛ̃

  vu nεtə kœ̃ mɑ̃tœʁ, ynə kanajə aʃəve
  mε ʒə vu ʁəmεʁsi də mavwaʁ fε ʁεve.
 • Syllabes Phonétique : Élu De Mon Coeur

  ʒε=pεʁ=sy=dɑ̃=vo=zi=ø=sεtə=sɛ̃=se=ʁi=te 12
  dɔ̃=ʒa=vε=tɑ̃=bə=zwɛ̃=o=mɔ=mɑ̃=də=vɔ=te 12
  syʁ=vo=lε=vʁə=pə=zε=lε=mo=kə=ʒa=tɑ̃=dε 12
  il=ʁe=zɔ=nε=si=bjɛ̃=dɑ̃=sə=sta=də=bɔ̃=de 12

  bεʁ=se=paʁ=vɔ=tʁə=tɛ̃=bʁə=də=vwa=de=lεk=tablə 12
  lε=vjɔ=lɔ̃=a=ko=te=mə=sɑ̃=blε=pi=twa=jablə 12
  sɑ̃=si=blə=ɑ̃=tɑ̃=kə=fa=mə 8
  a=sə=sup=sɔ̃=də=ʃaʁ=mə 7

  vu=ʁɑ̃=dɑ̃=mwɛ̃=zos=tε=ʁə 7
  kə=vo=zo=tʁə=kɔ̃=pε=ʁə 7
  ʒε=ʃwa=zi=vɔ=tʁə=nɔ̃=syʁ=y=nə=lɔ̃ɡ=lis=tə 12
  mε=mal=ɡʁε=vo=sεʁ=mɑ̃=la=ɡa=bə=ʒi=pεʁ=sistə 12

  e=dɑ̃=lo=bə=nε=sɑ̃tə=də=vɔ=tʁə=vi=py=blikə 12
  ɑ̃=na=dɔp=te=de=ʒa=la=ti=ty=də=sɛ̃=ikə 12
  ɑ̃=se=ʁɑ̃=tʁwa=mɛ̃=dʁwatə=dy=nə=mɔ=lə=mɛ̃=ɡoʃə 12
  sɑ̃=ʁə=ɡaʁ=de=lε=vjø=ni=lε=fa=mə=tʁo=moʃə 12

  las=ʒa=vε=zu=blj=e=kə=vj=ɑ̃=də=kɔ=ʁɔ̃pɥ 12
  a=tiʁə=mjø=lε=mu=ʃə=kœ̃=vi=nε=ɡʁə=də=ɡʁɑ̃=fy 13
  e=kœ̃=su=ʁi=ʁə=dɑ̃ʒə=œ̃=tɑ̃=ti=nε=kɔ=kɛ̃ 12
  εlə=de=ɡi=zə=mɑ̃=dy=nə=a=mə=də=ʁə=kɛ̃ 12

  vu=nεtə=kœ̃=mɑ̃=tœʁ=y=nə=ka=najə=a=ʃə=ve 12
  mε=ʒə=vu=ʁə=mεʁ=si=də=ma=vwaʁ=fε=ʁε=ve 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2012 17:28Ancien Membre

Voila un thème d’actualité et si joliment dit 🙂
Il nous reste à nous exprimer demain 😉

Poème Société
Publié le 05/05/2012 14:29

L'écrit contient 168 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Clo168