Poeme : Voyelle En Fugue

Voyelle En Fugue

Comment te dire chérie mes sentiments,
Je suis perdu, un oubli et tout s’enfuit.
Depuis mon levé je sens un dérèglement,
De ses feuillets le lexique se vide.

Tes mots doux, tes tendres promesses
Je ne peux plus les retenir,
Je sens que mon cœur se blesse
De cette fugue je veux m’enfuir.

Comment retrouver cette rebelle,
Vides et dérisoires deviennent mes poèmes,
Ne crois pas que je suis cruel,
Je t’en pris redevenons nous mêmes.

Que nos jours deviennent Quête,
Nos nuits une course inquiète,
Son oubli conduit à l’éloignement,
Nos folies feront disettes.

Une fugue d’un jour, d’une heure
Et le cœur se blesse,
Reviens voyelle du bonheur
Ne joue plus Lucrèce.

Entends tu notre sonnette,
Ouvre vite chérie,
Elle est derrière notre porte
Amour, baisers, amants, caresses,
Tout me revient, tendre voyelle
A je t’aime, entre donc amie fidèle.
Ne rejoue pas ce mauvais sort
Qui rend les amoureux sans paroles.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Voyelle En Fugue

  comment=te=di=re=ché=rie=mes=sen=timents 9
  je=suis=per=du=un=ou=bli=et=tout=sen=fuit 11
  de=puis=mon=le=vé=je=sens=un=dé=règle=ment 11
  de=ses=feu=illets=le=lexi=que=se=vide 9

  tes=mots=doux=tes=ten=dres=pro=messes 8
  je=ne=peux=plus=les=re=te=nir 8
  je=sens=que=mon=cœur=se=blesse 7
  de=cette=fu=gue=je=veux=men=fu=ir 9

  comment=re=trou=ver=cet=te=re=bel=le 9
  vides=et=dé=ri=soires=de=vien=nent=mes=po=èmes 11
  ne=crois=pas=que=je=suis=cru=el 8
  je=ten=pris=re=de=ve=nons=nous=mêmes 9

  que=nos=jours=de=vien=nent=quê=te 8
  nos=nuits=u=ne=course=in=quiè=te 8
  son=ou=bli=con=duit=à=lé=loigne=ment 9
  nos=fo=lies=fe=ront=di=set=tes 8

  une=fu=gue=dun=jour=du=ne=heure 8
  et=le=cœur=se=bles=se 6
  re=viens=voyel=le=du=bon=heur 7
  ne=joue=plus=lu=crè=ce 6

  en=tends=tu=no=tre=son=net=te 8
  ou=vre=vi=te=ché=rie 6
  el=le=est=der=rière=no=tre=porte 8
  amour=bai=sers=a=mants=ca=res=ses 8
  tout=me=re=vient=ten=dre=voyelle 7
  a=je=taime=entre=donc=a=mie=fi=dèle 9
  ne=re=joue=pas=ce=mau=vais=sort 8
  qui=rend=les=a=mou=reux=sans=pa=roles 9
 • Phonétique : Voyelle En Fugue

  kɔmɑ̃ tə diʁə ʃeʁi mε sɑ̃timɑ̃,
  ʒə sɥi pεʁdy, œ̃n- ubli e tu sɑ̃fɥi.
  dəpɥi mɔ̃ ləve ʒə sɑ̃sz- œ̃ deʁεɡləmɑ̃,
  də sε fœjε lə lεksikə sə vidə.

  tε mo du, tε tɑ̃dʁə- pʁɔmesə
  ʒə nə pø plys lε ʁətəniʁ,
  ʒə sɑ̃s kə mɔ̃ kœʁ sə blεsə
  də sεtə fyɡ ʒə vø mɑ̃fɥiʁ.

  kɔmɑ̃ ʁətʁuve sεtə ʁəbεllə,
  vidəz- e deʁizwaʁə dəvjεne mε pɔεmə,
  nə kʁwa pa kə ʒə sɥi kʁyεl,
  ʒə tɑ̃ pʁi ʁədəvənɔ̃ nu mεmə.

  kə no ʒuʁ dəvjεne kεtə,
  no nɥiz- ynə kuʁsə ɛ̃kjεtə,
  sɔ̃n- ubli kɔ̃dɥi a lelwaɲəmɑ̃,
  no fɔli fəʁɔ̃ dizεtə.

  ynə fyɡ dœ̃ ʒuʁ, dynə œʁ
  e lə kœʁ sə blεsə,
  ʁəvjɛ̃ vwajεllə dy bɔnœʁ
  nə ʒu plys lykʁεsə.

  ɑ̃tɑ̃ ty nɔtʁə sɔnεtə,
  uvʁə vitə ʃeʁi,
  εllə ε dəʁjεʁə nɔtʁə pɔʁtə
  amuʁ, bεze, amɑ̃, kaʁesə,
  tu mə ʁəvjɛ̃, tɑ̃dʁə vwajεllə
  a ʒə tεmə, ɑ̃tʁə dɔ̃k ami fidεlə.
  nə ʁəʒu pa sə movε sɔʁ
  ki ʁɑ̃ lεz- amuʁø sɑ̃ paʁɔlə.
 • Syllabes Phonétique : Voyelle En Fugue

  kɔ=mɑ̃tə=diʁə=ʃe=ʁi=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 9
  ʒə=sɥi=pεʁ=dy=œ̃=nu=bli=e=tu=sɑ̃f=ɥi 11
  dəp=ɥi=mɔ̃lə=ve=ʒə=sɑ̃s=zœ̃=de=ʁε=ɡlə=mɑ̃ 11
  də=sε=fœjεlə=lεk=si=kə=sə=vidə 8

  tε=mo=du=tε=tɑ̃dʁə=pʁɔ=me=sə 8
  ʒə=nə=pø=plys=lε=ʁə=tə=niʁ 8
  ʒə=sɑ̃s=kə=mɔ̃=kœʁ=sə=blε=sə 8
  də=sε=tə=fyɡ=ʒə=vø=mɑ̃f=ɥiʁ 8

  kɔ=mɑ̃ʁə=tʁu=ve=sε=təʁə=bεl=lə 8
  vidə=ze=de=ʁi=zwaʁə=də=vjε=ne=mε=pɔεmə 10
  nə=kʁwa=pa=kə=ʒə=sɥi=kʁy=εl 8
  ʒə=tɑ̃=pʁiʁə=də=və=nɔ̃=nu=mεmə 8

  kə=no=ʒuʁ=də=vjε=ne=kε=tə 8
  no=nɥi=zy=nə=kuʁ=sə=ɛ̃=kjεtə 8
  sɔ̃=nu=bli=kɔ̃d=ɥi=a=le=lwaɲə=mɑ̃ 9
  no=fɔ=li=fə=ʁɔ̃=di=zε=tə 8

  y=nə=fyɡ=dœ̃=ʒuʁ=dy=nə=œʁ 8
  e=lə=kœ=ʁə=sə=blε=sə 7
  ʁə=vjɛ̃=vwa=jεl=lə=dy=bɔ=nœʁ 8
  nə=ʒu=plys=ly=kʁε=sə 6

  ɑ̃=tɑ̃=ty=nɔ=tʁə=sɔ=nε=tə 8
  u=vʁə=vi=tə=ʃe=ʁi 6
  εl=lə=εdə=ʁjε=ʁə=nɔ=tʁə=pɔʁtə 8
  a=muʁ=bε=ze=a=mɑ̃=ka=ʁe=sə 9
  tumə=ʁə=vjɛ̃=tɑ̃=dʁə=vwa=jεl=lə 8
  aʒə=tε=mə=ɑ̃tʁə=dɔ̃k=a=mi=fidεlə 8
  nə=ʁə=ʒu=pa=sə=mo=vε=sɔʁ 8
  ki=ʁɑ̃=lε=za=mu=ʁø=sɑ̃=paʁɔlə 8

Récompense

1
3
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/07/2015 15:05Tulipe Noire

rien à dire , très joli cette passion et écrit, mes amitiés.

Auteur de Poésie
18/07/2015 19:45Nouga

bel écrit, la voyelle pour elle, la consonne pour l’autochtone