Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je T’Aime Pour La Vie

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/10/2006 20:28


L'écrit contient 358 mots qui sont répartis dans 8 strophes.
Poème - Sans Thème -

Poete : Coeurdereve

Je T’Aime Pour La Vie

Je ne sais pas si tu réalises à quel point je t’aime
Si tu réalises à quel point j’ai besoin de ton être
Il me suffit d’entendre ta voix pour que tout aille mieux
Pour que je remontre droit aux cieux

Quand je pense à toi
C’est comme si tu étais là
Mais alors quand je te vois
Ou que j’entends le simple murmure de ta voix
C’est comme si tout le monde autour de moi
S’effaçait pour laisser place à l’unique feu de l’amour
Qui pour moi durera toujours

Qu’est ce qu’il peut encore m’arriver de plus
Qui rendrait ma vie encore plus belle
Pour moi, elle est déjà étincelle
Et je ne demanderai jamais rien de plus

Je ne veux qu’une chose et c’est
Que toute notre on vie on la passe à s’aimer
D’un amour infini, d’un amour indéterminé
C’est fou comme l’air de rien,
Une chose aussi simple
Peut changer toute une vie
Et nous redonner le sourire à l’infini

Je voudrais te dire aujourd’hui
Que jamais je n’hésiterai à te dire oui
T’emballe pas je pense pas encore au mariage
Juste à notre future vie
Qu’avec beaucoup d’amour, on va construire

Ça peut parfois faire peur
La façon dont j’anticipe l’avenir
Mais si c’est ainsi que je réagis
C’est parce que je sais qu’il sera fait de bonheur
Et il est vrai que parfois je me dis
Que ce temps arrive vite
Ou à nous deux, on pourra vivre
Et chaque jour se sourire

Maintenant chaque chose en son temps
Et je ne suis pas pressé réellement
On doit prendre le temps
De vivre encore parfois comme des enfants
Avant de s’engager dans une vie d’adulte
Surtout quand on n’est pas encore assez mature

Voilà, tout ça pour te dire
Que je t’aime pour toujours
D’un amour aussi vrai que le jour
Et ça ne changera pas de si tôt crois moi
Je t’aime pour la vie !
Coeurdereve

 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime Pour La Vie

  je=ne=sais=pas=si=tu=ré=a=li=ses=à=quel=point=je=taime 15
  si=tu=ré=a=li=ses=à=quel=point=jai=be=soin=de=ton=être 15
  il=me=suf=fit=den=ten=dre=ta=voix=pour=que=tout=ail=le=mieux 15
  pour=que=je=re=mon=tre=droit=aux=cieux 9

  quand=je=pen=seà=toi 5
  cest=com=me=si=tu=é=tais=là 8
  mais=a=lors=quand=je=te=vois 7
  ou=que=jen=tends=le=sim=ple=mur=mu=re=de=ta=voix 13
  cest=com=me=si=tout=le=mon=deau=tour=de=moi 11
  sef=fa=çait=pour=lais=ser=pla=ceà=lu=ni=que=feu=de=la=mour 15
  qui=pour=moi=du=re=ra=tou=jours 8

  quest=ce=quil=peut=en=co=re=mar=ri=ver=de=plus 12
  qui=ren=drait=ma=vieen=co=re=plus=belle 9
  pour=moi=el=leest=dé=jà=é=tin=celle 9
  et=je=ne=de=man=de=rai=ja=mais=rien=de=plus 12

  je=ne=veux=quu=ne=cho=seet=cest 8
  que=tou=te=no=tre=on=vie=on=la=pas=seà=sai=mer 13
  dun=a=mour=in=fi=ni=dun=a=mour=in=dé=ter=mi=né 14
  cest=fou=com=me=lair=de=rien 7
  u=ne=cho=seaus=si=simple 6
  peut=chan=ger=tou=teu=ne=vie 7
  et=nous=re=don=ner=le=sou=ri=reà=lin=fi=ni 12

  je=vou=drais=te=di=reau=jourd=hui 8
  que=ja=mais=je=n=hé=si=te=rai=à=te=di=re=oui 14
  tem=bal=le=pas=je=pen=se=pas=en=co=reau=ma=riage 13
  jus=teà=no=tre=fu=tu=re=vie 8
  qua=vec=beau=coup=da=mour=on=va=cons=truire 10

  ça=peut=par=fois=fai=re=peur 7
  la=fa=çon=dont=jan=ti=ci=pe=la=ve=nir 11
  mais=si=cest=ain=si=que=je=ré=a=gis 10
  cest=par=ce=que=je=sais=quil=se=ra=fait=de=bon=heur 13
  et=il=est=vrai=que=par=fois=je=me=dis 10
  que=ce=temps=ar=ri=ve=vite 7
  ou=à=nous=deux=on=pour=ra=vivre 8
  et=cha=que=jour=se=sou=rire 7

  main=te=nant=cha=que=cho=seen=son=temps 9
  et=je=ne=suis=pas=pres=sé=réel=le=ment 10
  on=doit=pren=dre=le=temps 6
  de=vi=vreen=co=re=par=fois=com=me=des=en=fants 12
  avant=de=sen=ga=ger=dans=u=ne=vie=da=dulte 11
  sur=tout=quand=on=nest=pas=en=co=reas=sez=ma=ture 12

  voi=là=tout=ça=pour=te=dire 7
  que=je=tai=me=pour=tou=jours 7
  dun=a=mour=aus=si=vrai=que=le=jour 9
  et=ça=ne=chan=ge=ra=pas=de=si=tôt=crois=moi 12
  je=tai=me=pour=lavie 5
 • Phonétique : Je T’Aime Pour La Vie

  ʒə nə sε pa si ty ʁealizəz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə
  si ty ʁealizəz- a kεl pwɛ̃ ʒε bəzwɛ̃ də tɔ̃n- εtʁə
  il mə syfi dɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa puʁ kə tut- ajə mjø
  puʁ kə ʒə ʁəmɔ̃tʁə dʁwa o sjø

  kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a twa
  sε kɔmə si ty etε la
  mεz- alɔʁ kɑ̃ ʒə tə vwa
  u kə ʒɑ̃tɑ̃ lə sɛ̃plə myʁmyʁə də ta vwa
  sε kɔmə si tu lə mɔ̃də otuʁ də mwa
  sefasε puʁ lεse plasə a lynikə fø də lamuʁ
  ki puʁ mwa dyʁəʁa tuʒuʁ

  kε sə kil pø ɑ̃kɔʁə maʁive də plys
  ki ʁɑ̃dʁε ma vi ɑ̃kɔʁə plys bεllə
  puʁ mwa, εllə ε deʒa etɛ̃sεllə
  e ʒə nə dəmɑ̃dəʁε ʒamε ʁjɛ̃ də plys

  ʒə nə vø kynə ʃozə e sε
  kə tutə nɔtʁə ɔ̃ vi ɔ̃ la pasə a sεme
  dœ̃n- amuʁ ɛ̃fini, dœ̃n- amuʁ ɛ̃detεʁmine
  sε fu kɔmə lεʁ də ʁjɛ̃,
  ynə ʃozə osi sɛ̃plə
  pø ʃɑ̃ʒe tutə ynə vi
  e nu ʁədɔne lə suʁiʁə a lɛ̃fini

  ʒə vudʁε tə diʁə oʒuʁdɥi
  kə ʒamε ʒə nezitəʁε a tə diʁə ui
  tɑ̃balə pa ʒə pɑ̃sə pa ɑ̃kɔʁə o maʁjaʒə
  ʒystə a nɔtʁə fytyʁə vi
  kavεk boku damuʁ, ɔ̃ va kɔ̃stʁɥiʁə

  sa pø paʁfwa fεʁə pœʁ
  la fasɔ̃ dɔ̃ ʒɑ̃tisipə lavəniʁ
  mε si sεt- ɛ̃si kə ʒə ʁeaʒi
  sε paʁsə kə ʒə sε kil səʁa fε də bɔnœʁ
  e il ε vʁε kə paʁfwa ʒə mə di
  kə sə tɑ̃z- aʁivə vitə
  u a nu dø, ɔ̃ puʁʁa vivʁə
  e ʃakə ʒuʁ sə suʁiʁə

  mɛ̃tənɑ̃ ʃakə ʃozə ɑ̃ sɔ̃ tɑ̃
  e ʒə nə sɥi pa pʁese ʁeεllmɑ̃
  ɔ̃ dwa pʁɑ̃dʁə lə tɑ̃
  də vivʁə ɑ̃kɔʁə paʁfwa kɔmə dεz- ɑ̃fɑ̃
  avɑ̃ də sɑ̃ɡaʒe dɑ̃z- ynə vi dadyltə
  syʁtu kɑ̃t- ɔ̃ nε pa ɑ̃kɔʁə ase matyʁə

  vwala, tu sa puʁ tə diʁə
  kə ʒə tεmə puʁ tuʒuʁ
  dœ̃n- amuʁ osi vʁε kə lə ʒuʁ
  e sa nə ʃɑ̃ʒəʁa pa də si to kʁwa mwa
  ʒə tεmə puʁ la vi !
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime Pour La Vie

  ʒə=nə=sε=pa=si=ty=ʁe=a=li=zə=za=kεl=pwɛ̃=ʒə=tεmə 15
  si=ty=ʁe=a=li=zə=za=kεl=pwɛ̃=ʒε=bə=zwɛ̃=də=tɔ̃=nεtʁə 15
  il=mə=sy=fi=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vwa=puʁ=kə=tu=ta=jə=mjø 15
  puʁ=kə=ʒə=ʁə=mɔ̃=tʁə=dʁwa=o=sjø 9

  kɑ̃=ʒə=pɑ̃=səa=twa 5
  sε=kɔ=mə=si=ty=e=tε=la 8
  mε=za=lɔʁ=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 7
  u=kə=ʒɑ̃=tɑ̃=lə=sɛ̃=plə=myʁ=my=ʁə=də=ta=vwa 13
  sε=kɔ=mə=si=tu=lə=mɔ̃=dəo=tuʁ=də=mwa 11
  se=fa=sε=puʁ=lε=se=pla=səa=ly=ni=kə=fø=də=la=muʁ 15
  ki=puʁ=mwa=dy=ʁə=ʁa=tu=ʒuʁ 8

  kε=sə=kil=pø=ɑ̃=kɔ=ʁə=ma=ʁi=ve=də=plys 12
  ki=ʁɑ̃=dʁε=ma=vi=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=bεl=lə 11
  puʁ=mwa=εl=ləε=de=ʒa=e=tɛ̃=sεl=lə 10
  e=ʒə=nə=də=mɑ̃=də=ʁε=ʒa=mε=ʁjɛ̃=də=plys 12

  ʒə=nə=vø=ky=nə=ʃo=zəe=sε 8
  kə=tu=tə=nɔ=tʁə=ɔ̃=vi=ɔ̃=la=pa=səa=sε=me 13
  dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=fi=ni=dœ̃=na=muʁ=ɛ̃=de=tεʁ=mi=ne 14
  sε=fu=kɔ=mə=lεʁ=də=ʁjɛ̃ 7
  y=nə=ʃo=zəo=si=sɛ̃plə 6
  pø=ʃɑ̃=ʒe=tu=təy=nə=vi 7
  e=nu=ʁə=dɔ=ne=lə=su=ʁi=ʁəa=lɛ̃=fi=ni 12

  ʒə=vu=dʁε=tə=di=ʁəo=ʒuʁ=dɥi 8
  kə=ʒa=mε=ʒə=ne=zi=tə=ʁε=a=tə=di=ʁə=u=i 14
  tɑ̃=ba=lə=pa=ʒə=pɑ̃=sə=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəo=ma=ʁjaʒə 13
  ʒys=təa=nɔ=tʁə=fy=ty=ʁə=vi 8
  ka=vεk=bo=ku=da=muʁ=ɔ̃=va=kɔ̃s=tʁɥiʁə 10

  sa=pø=paʁ=fwa=fε=ʁə=pœʁ 7
  la=fa=sɔ̃=dɔ̃=ʒɑ̃=ti=si=pə=la=və=niʁ 11
  mε=si=sε=tɛ̃=si=kə=ʒə=ʁe=a=ʒi 10
  sε=paʁ=sə=kə=ʒə=sε=kil=sə=ʁa=fε=də=bɔ=nœʁ 13
  e=il=ε=vʁε=kə=paʁ=fwa=ʒə=mə=di 10
  kə=sə=tɑ̃=za=ʁi=və=vitə 7
  u=a=nu=dø=ɔ̃=puʁ=ʁa=vivʁə 8
  e=ʃa=kə=ʒuʁ=sə=su=ʁiʁə 7

  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʃa=kə=ʃo=zəɑ̃=sɔ̃=tɑ̃ 9
  e=ʒə=nə=sɥi=pa=pʁe=se=ʁe=εl=lmɑ̃ 10
  ɔ̃=dwa=pʁɑ̃=dʁə=lə=tɑ̃ 6
  də=vi=vʁəɑ̃=kɔ=ʁə=paʁ=fwa=kɔ=mə=dε=zɑ̃=fɑ̃ 12
  a=vɑ̃=də=sɑ̃=ɡa=ʒe=dɑ̃=zy=nə=vi=da=dyl=tə 13
  syʁ=tu=kɑ̃=tɔ̃=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəa=se=ma=tyʁə 12

  vwa=la=tu=sa=puʁ=tə=diʁə 7
  kə=ʒə=tε=mə=puʁ=tu=ʒuʁ 7
  dœ̃=na=muʁ=o=si=vʁε=kə=lə=ʒuʁ 9
  e=sa=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=pa=də=si=to=kʁwa=mwa 12
  ʒə=tε=mə=puʁ=la=vi 6

PostScriptum

simplement un pti poème kom ca, pas tres bien fait mais qui dit tout…
Récompense

💝
0
👍
0
👎
0

Commentaire poème
26/09/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.