Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Année 2007

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/01/2007 18:06

L'écrit contient 187 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Coeurdereve

Année 2007

Et voilà une année
Qui vient de se terminer
Et une nouvelle année
Qui vient de commencer

Cette année passée
M’a apportée plein de bonheur
Elle a comblée mon cœur
Et m’a complètement transformée

L’année qui vient de commencer
Sera toute aussi heureuse
Parce que je serais à ses côtés
Encore et encore comblée

Une année s’achève
Une autre prend la relève

On ne sait jamais ce que l’avenir
Nous réserve, que ce soit bon ou pire
On ne le sait pas avant de le vivre
Avant que tout nous arrive

Mais moi je peux dire
Que si cette année me laisse la chance
De rester auprès de cet ange
Ma vie sera d’autant plus parfaite
Que je continuerai toujours à sourire

Une année s’achève
Une autre prend la relève

Et je souhaite à tous
Une bonne et heureuse année
Qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez
Tout ce dont vous avez toujours rêvé
Qu’elle soit encore plus parfaite
Que les années qui se sont écoulées
Qu’ainsi la vie soit faite
Bonheur, joie, amour et amitié
 • Pieds Hyphénique: Année 2007

  et=voi=là=u=ne=an=née 7
  qui=vient=de=se=ter=mi=ner 7
  et=u=ne=nou=vel=le=an=née 8
  qui=vient=de=com=men=cer 6

  cet=te=an=née=pas=sée 6
  ma=ap=por=tée=plein=de=bon=heur 8
  el=le=a=com=blée=mon=cœur 7
  et=ma=com=plè=te=ment=trans=for=mée 9

  lan=née=qui=vient=de=com=men=cer 8
  se=ra=tou=te=aus=si=heu=reu=se 9
  par=ce=que=je=se=rais=à=ses=cô=tés 10
  en=co=re=et=en=co=re=com=blée 9

  u=ne=an=née=sa=chè=ve 7
  u=ne=au=tre=prend=la=re=lè=ve 9

  on=ne=sait=ja=mais=ce=que=la=ve=nir 10
  nous=ré=ser=ve=que=ce=soit=bon=ou=pire 10
  on=ne=le=sait=pas=a=vant=de=le=vivre 10
  avant=que=tout=nous=ar=ri=ve 7

  mais=moi=je=peux=di=re 6
  que=si=cette=an=née=me=lais=se=la=chance 10
  de=res=ter=au=près=de=cet=an=ge 9
  ma=vie=se=ra=dau=tant=plus=par=fai=te 10
  que=je=con=ti=nue=rai=tou=jours=à=sou=rire 11

  u=ne=an=née=sa=chè=ve 7
  u=ne=au=tre=prend=la=re=lè=ve 9

  et=je=sou=hai=te=à=tous 7
  u=ne=bon=ne=et=heu=reu=se=an=née 10
  quel=le=vous=ap=porte=tout=ce=que=vous=dé=si=rez 12
  tout=ce=dont=vous=a=vez=tou=jours=rê=vé 10
  quel=le=soit=en=co=re=plus=par=fai=te 10
  que=les=an=nées=qui=se=sont=é=cou=lées 10
  quain=si=la=vie=soit=fai=te 7
  bon=heur=joie=a=mour=et=a=mi=ti=é 10
 • Phonétique : Année 2007

  e vwala ynə ane
  ki vjɛ̃ də sə tεʁmine
  e ynə nuvεllə ane
  ki vjɛ̃ də kɔmɑ̃se

  sεtə ane pase
  ma apɔʁte plɛ̃ də bɔnœʁ
  εllə a kɔ̃ble mɔ̃ kœʁ
  e ma kɔ̃plεtəmɑ̃ tʁɑ̃sfɔʁme

  lane ki vjɛ̃ də kɔmɑ̃se
  səʁa tutə osi œʁøzə
  paʁsə kə ʒə səʁεz- a sε kote
  ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə kɔ̃ble

  ynə ane saʃεvə
  ynə otʁə pʁɑ̃ la ʁəlεvə

  ɔ̃ nə sε ʒamε sə kə lavəniʁ
  nu ʁezεʁvə, kə sə swa bɔ̃ u piʁə
  ɔ̃ nə lə sε pa avɑ̃ də lə vivʁə
  avɑ̃ kə tu nuz- aʁivə

  mε mwa ʒə pø diʁə
  kə si sεtə ane mə lεsə la ʃɑ̃sə
  də ʁεste opʁε də sεt ɑ̃ʒə
  ma vi səʁa dotɑ̃ plys paʁfεtə
  kə ʒə kɔ̃tinɥəʁε tuʒuʁz- a suʁiʁə

  ynə ane saʃεvə
  ynə otʁə pʁɑ̃ la ʁəlεvə

  e ʒə suεtə a tus
  ynə bɔnə e œʁøzə ane
  kεllə vuz- apɔʁtə tu sə kə vu deziʁe
  tu sə dɔ̃ vuz- ave tuʒuʁ ʁεve
  kεllə swa ɑ̃kɔʁə plys paʁfεtə
  kə lεz- ane ki sə sɔ̃t- ekule
  kɛ̃si la vi swa fεtə
  bɔnœʁ, ʒwa, amuʁ e amitje
 • Pieds Phonétique : Année 2007

  e=vwa=la=y=nə=a=ne 7
  ki=vj=ɛ̃=də=sə=tεʁ=mi=ne 8
  e=y=nə=nu=vεl=lə=a=ne 8
  ki=vj=ɛ̃=də=kɔ=mɑ̃=se 7

  sε=tə=a=ne=pa=se 6
  ma=a=pɔʁ=te=plɛ̃=də=bɔ=nœ=ʁə 9
  εl=lə=a=kɔ̃=ble=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  e=ma=kɔ̃=plεtə=mɑ̃=tʁɑ̃s=fɔʁ=me 8

  la=ne=ki=vjɛ̃=də=kɔ=mɑ̃=se 8
  sə=ʁa=tu=tə=o=si=œ=ʁøzə 8
  paʁsə=kə=ʒə=sə=ʁε=za=sε=ko=te 9
  ɑ̃=kɔʁə=e=ɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ̃=ble 8

  y=nə=a=ne=sa=ʃε=və 7
  y=nə=o=tʁə=pʁɑ̃=la=ʁə=lεvə 8

  ɔ̃nə=sε=ʒa=mε=sə=kə=la=və=niʁ 9
  nu=ʁe=zεʁvə=kə=sə=swa=bɔ̃=upiʁə 8
  ɔ̃nə=lə=sε=pa=a=vɑ̃=də=lə=vivʁə 9
  a=vɑ̃=kə=tu=nu=za=ʁi=və 8

  mε=mwa=ʒə=pø=di=ʁə 6
  kə=si=sεtəa=ne=mə=lε=sə=la=ʃɑ̃sə 9
  də=ʁεs=te=o=pʁε=də=sεt=ɑ̃ʒə 8
  ma=visə=ʁa=do=tɑ̃=plys=paʁ=fεtə 8
  kə=ʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=su=ʁiʁə 11

  y=nə=a=ne=sa=ʃε=və 7
  y=nə=o=tʁə=pʁɑ̃=la=ʁə=lεvə 8

  e=ʒə=su=ε=tə=a=tus 7
  ynə=bɔ=nəe=œ=ʁø=zə=a=ne 8
  kεllə=vu=za=pɔʁtə=tu=sə=kə=vu=de=zi=ʁe 11
  tusə=dɔ̃=vu=za=ve=tu=ʒuʁ=ʁε=ve 9
  kεl=lə=swa=ɑ̃=kɔʁə=plys=paʁ=fεtə 8
  kə=lε=za=ne=kisə=sɔ̃=te=ku=le 9
  kɛ̃=si=la=vi=swa=fε=tə 7
  bɔ=nœʁ=ʒwa=a=muʁ=e=a=mi=tje 9

PostScriptum

Bonne et heureuse année à tous ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/01/2007 23:33Lesage211

Bonne année et bonne continuation
Amitié, Lesage211
(B) (OUI) (B)