Poeme-France : Lecture Écrit Détresse

Poeme : … Mon Frère Ma Douleur…

Poème Détresse
Publié le 05/05/2010 00:00

L'écrit contient 426 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Coeurdeverre

… Mon Frère Ma Douleur…

Il m’a tout apporté depuis ma prime enfance,
Il a guidé mes pas jusqu’à l’adolescence.
Et j’admirais ce dieu, guère plus grand que moi,
J’étais fière de lui, c’était mon frère à moi…
Il emmenait partout sa si petite sœur,
Et en me protégeant, il protégeait mon cœur…
Il ouvrait devant moi le chemin de la vie,
Chemin pavé de roses, et tout ça grâce à lui…
Nous nous sommes bien sur, bien souvent disputés
Comme tout frère et sœur, mais vite pardonnés…
En surveillant de loin, il me laissait grandir,
Mais à la moindre alerte, était près à bondir…
Il m’emmenait en boite, et moi je souriais,
De voir son air glacial, quand trop on me serrait…
C’était mon bodyguard et mon ange gardien,
Et tant qu’il était là, moi je ne risquais rien…
Les années ont passées, ce lien n’a pas changé…
Mon frère… ma douleur… que s’est-il donc passé ?
C’est une maladie qui nous tient séparés,
Et puis cette machine, ou tu vas te brancher…
On appelle ça dialyse… que veux tu que je dise ?
A part que chaque jour, un peu mon cœur se brise ! !
Je donnerais ma vie pour que tu redeviennes,
Celui que tu étais, avant « QU’ELLE » ne survienne…
Il te faut une greffe… alors soit… prend mon rein…
Mais sans un pancréas, il ne te sert à rien…
De cette double greffe, toi tu vis dans l’attente,
Je la vis moi aussi, mais c’est dans la tourmente…
Car pour que toi tu vives, il faut qu’un autre meure,
Et la douleur des autres, je l’aurais dans mon cœur…
Mon frère… ma douleur… , me faut-il donc choisir,
Entre ce que je suis et ce que je désire… ?
Je voudrais que tu vives… je t’aime tellement…
Et chaque jour qui passe, je vis dans le tourment ! ! !
Je ne peux arriver… admettre dans ma tête,
Que pour que toi tu vives, une autre vie s’arrête…
Mon frère… ma douleur… prend tout ce que je suis,
Car si ta vie cessait, je serais dans la nuit…
Que m’importe la vie si toi tu n’es plus là ! !
Je ne veux pas d’un monde ou tu ne serais pas ! !
Prends donc tout mes organes, tu peux en disposer,
Pour que d’autres ne pleurent une personne aimée… !
Mon âme survivrait à travers de ton corps…
Si au delà de la vie… moi je t’offrais ma mort…

(A mon grand frère… )
 • Pieds Hyphénique: … Mon Frère Ma Douleur…

  il=ma=tout=ap=por=té=de=puis=ma=prime=en=fance 12
  il=a=gui=dé=mes=pas=jus=quà=la=do=les=cence 12
  et=jad=mi=rais=ce=dieu=guè=re=plus=grand=que=moi 12
  jé=tais=fière=de=lui=cé=tait=mon=frè=re=à=moi 12
  il=em=me=nait=par=tout=sa=si=pe=ti=te=sœur 12
  et=en=me=pro=té=geant=il=pro=té=geait=mon=cœur 12
  il=ou=vrait=de=vant=moi=le=che=min=de=la=vie 12
  che=min=pa=vé=de=roses=et=tout=ça=grâ=ceà=lui 12
  nous=nous=som=mes=bien=sur=bien=sou=vent=dis=pu=tés 12
  comme=tout=frè=re=et=sœur=mais=vi=te=par=don=nés 12
  en=sur=veillant=de=loin=il=me=lais=sait=gran=dir 11
  mais=à=la=moindrea=ler=te=é=tait=près=à=bon=dir 12
  il=mem=me=nait=en=boi=te=et=moi=je=sou=riais 12
  de=voir=son=air=gla=cial=quand=trop=on=me=ser=rait 12
  cé=tait=mon=bo=dy=guard=et=mon=an=ge=gar=dien 12
  et=tant=quil=é=tait=là=moi=je=ne=ris=quais=rien 12
  les=an=nées=ont=pas=sées=ce=lien=na=pas=chan=gé 12
  mon=frè=re=ma=dou=leur=que=sest=il=donc=pas=sé 12
  cest=u=ne=ma=la=die=qui=nous=tient=sé=pa=rés 12
  et=puis=cette=ma=chi=ne=ou=tu=vas=te=bran=cher 12
  on=ap=pel=le=ça=dia=ly=se=que=veux=tu=que=je=dise 14
  a=part=que=cha=que=jour=un=peu=mon=cœur=se=brise 12
  je=don=ne=rais=ma=vie=pour=que=tu=re=de=viennes 12
  ce=lui=que=tu=é=tais=a=vant=quel=le=ne=sur=vienne 13
  il=te=faut=une=gref=fe=a=lors=soit=prend=mon=rein 12
  mais=sans=un=pan=cré=as=il=ne=te=sert=à=rien 12
  de=cette=dou=ble=gref=fe=toi=tu=vis=dans=lat=tente 12
  je=la=vis=moi=aus=si=mais=cest=dans=la=tour=mente 12
  car=pour=que=toi=tu=vives=il=faut=quun=au=tre=meure 12
  et=la=dou=leur=des=autres=je=lau=rais=dans=mon=cœur 12
  mon=frè=re=ma=dou=leur=me=faut=til=donc=choi=sir 12
  entre=ce=que=je=suis=et=ce=que=je=dé=si=re 12
  je=vou=drais=que=tu=vives=je=tai=me=tel=le=ment 12
  et=cha=que=jour=qui=passe=je=vis=dans=le=tour=ment 12
  je=ne=peux=ar=ri=ver=ad=met=tre=dans=ma=tête 12
  que=pour=que=toi=tu=vives=u=neau=tre=vie=sar=rête 12
  mon=frè=re=ma=dou=leur=prend=tout=ce=que=je=suis 12
  car=si=ta=vie=ces=sait=je=se=rais=dans=la=nuit 12
  que=mim=por=te=la=vie=si=toi=tu=nes=plus=là 12
  je=ne=veux=pas=dun=monde=ou=tu=ne=se=rais=pas 12
  prends=donc=tout=mes=or=ganes=tu=peux=en=dis=po=ser 12
  pour=que=dautres=ne=pleu=rent=u=ne=per=son=neai=mée 12
  mon=â=me=sur=vi=vrait=à=tra=vers=de=ton=corps 12
  si=au=de=là=de=la=vie=moi=je=tof=frais=ma=mort 13

  a=mon=grand=frè=re 6
 • Phonétique : … Mon Frère Ma Douleur…

  il ma tut- apɔʁte dəpɥi ma pʁimə ɑ̃fɑ̃sə,
  il a ɡide mε pa ʒyska ladɔlesɑ̃sə.
  e ʒadmiʁε sə djø, ɡεʁə plys ɡʁɑ̃ kə mwa,
  ʒetε fjεʁə də lɥi, setε mɔ̃ fʁεʁə a mwa…
  il amənε paʁtu sa si pətitə sœʁ,
  e ɑ̃ mə pʁɔteʒɑ̃, il pʁɔteʒε mɔ̃ kœʁ…
  il uvʁε dəvɑ̃ mwa lə ʃəmɛ̃ də la vi,
  ʃəmɛ̃ pave də ʁozə, e tu sa ɡʁasə a lɥi…
  nu nu sɔmə bjɛ̃ syʁ, bjɛ̃ suvɑ̃ dispyte
  kɔmə tu fʁεʁə e sœʁ, mε vitə paʁdɔne…
  ɑ̃ syʁvεjɑ̃ də lwɛ̃, il mə lεsε ɡʁɑ̃diʁ,
  mεz- a la mwɛ̃dʁə alεʁtə, etε pʁεz- a bɔ̃diʁ…
  il mamənε ɑ̃ bwatə, e mwa ʒə suʁjε,
  də vwaʁ sɔ̃n- εʁ ɡlasjal, kɑ̃ tʁo ɔ̃ mə seʁε…
  setε mɔ̃ bɔdiɡaʁ e mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃,
  e tɑ̃ kil etε la, mwa ʒə nə ʁiskε ʁjɛ̃…
  lεz- anez- ɔ̃ pase, sə ljɛ̃ na pa ʃɑ̃ʒe…
  mɔ̃ fʁεʁə… ma dulœʁ… kə sεt- il dɔ̃k pase ?
  sεt- ynə maladi ki nu tjɛ̃ sepaʁe,
  e pɥi sεtə maʃinə, u ty va tə bʁɑ̃ʃe…
  ɔ̃n- apεllə sa djalizə… kə vø ty kə ʒə dizə ?
  a paʁ kə ʃakə ʒuʁ, œ̃ pø mɔ̃ kœʁ sə bʁizə ! !
  ʒə dɔnəʁε ma vi puʁ kə ty ʁədəvjεnə,
  səlɥi kə ty etε, avɑ̃t « kεllə » nə syʁvjεnə…
  il tə fo ynə ɡʁεfə… alɔʁ swa… pʁɑ̃ mɔ̃ ʁɛ̃…
  mε sɑ̃z- œ̃ pɑ̃kʁea, il nə tə sεʁ a ʁjɛ̃…
  də sεtə dublə ɡʁεfə, twa ty vis dɑ̃ latɑ̃tə,
  ʒə la vis mwa osi, mε sε dɑ̃ la tuʁmɑ̃tə…
  kaʁ puʁ kə twa ty vivə, il fo kœ̃n- otʁə məʁə,
  e la dulœʁ dεz- otʁə, ʒə loʁε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ…
  mɔ̃ fʁεʁə… ma dulœʁ… , mə fo til dɔ̃k ʃwaziʁ,
  ɑ̃tʁə sə kə ʒə sɥiz- e sə kə ʒə deziʁə… ?
  ʒə vudʁε kə ty vivə… ʒə tεmə tεllmɑ̃…
  e ʃakə ʒuʁ ki pasə, ʒə vis dɑ̃ lə tuʁme ! ! !
  ʒə nə pøz- aʁive… admεtʁə dɑ̃ ma tεtə,
  kə puʁ kə twa ty vivə, ynə otʁə vi saʁεtə…
  mɔ̃ fʁεʁə… ma dulœʁ… pʁɑ̃ tu sə kə ʒə sɥi,
  kaʁ si ta vi sesε, ʒə səʁε dɑ̃ la nɥi…
  kə mɛ̃pɔʁtə la vi si twa ty nε plys la ! !
  ʒə nə vø pa dœ̃ mɔ̃də u ty nə səʁε pa ! !
  pʁɑ̃ dɔ̃k tu mεz- ɔʁɡanə, ty pøz- ɑ̃ dispoze,
  puʁ kə dotʁə- nə pləʁe ynə pεʁsɔnə εme… !
  mɔ̃n- amə syʁvivʁε a tʁavεʁ də tɔ̃ kɔʁ…
  si o dəla də la vi… mwa ʒə tɔfʁε ma mɔʁ…

  (a mɔ̃ ɡʁɑ̃ fʁεʁə… )
 • Pieds Phonétique : … Mon Frère Ma Douleur…

  il=ma=tu=ta=pɔʁ=te=dəp=ɥi=ma=pʁimə=ɑ̃=fɑ̃sə 12
  il=a=ɡi=de=mε=pa=ʒys=ka=la=dɔ=le=sɑ̃sə 12
  e=ʒad=mi=ʁε=sə=djø=ɡε=ʁə=plys=ɡʁɑ̃=kə=mwa 12
  ʒe=tε=fjεʁə=də=lɥi=se=tε=mɔ̃=fʁε=ʁə=a=mwa 12
  il=a=mə=nε=paʁ=tu=sa=si=pə=ti=tə=sœʁ 12
  e=ɑ̃=mə=pʁɔ=te=ʒɑ̃=il=pʁɔ=te=ʒε=mɔ̃=kœʁ 12
  il=u=vʁε=də=vɑ̃=mwa=lə=ʃə=mɛ̃=də=la=vi 12
  ʃə=mɛ̃=pa=ve=də=ʁozə=e=tu=sa=ɡʁa=səa=lɥi 12
  nu=nu=sɔ=mə=bjɛ̃=syʁ=bjɛ̃=su=vɑ̃=dis=py=te 12
  kɔmə=tu=fʁε=ʁə=e=sœʁ=mε=vi=tə=paʁ=dɔ=ne 12
  ɑ̃=syʁ=vε=jɑ̃=də=lwɛ̃=il=mə=lε=sε=ɡʁɑ̃=diʁ 12
  mε=za=la=mwɛ̃dʁəa=lεʁ=tə=e=tε=pʁε=za=bɔ̃=diʁ 12
  il=ma=mə=nε=ɑ̃=bwa=tə=e=mwa=ʒə=su=ʁjε 12
  də=vwaʁ=sɔ̃=nεʁ=ɡla=sjal=kɑ̃=tʁo=ɔ̃=mə=se=ʁε 12
  se=tε=mɔ̃=bɔ=di=ɡaʁ=e=mɔ̃=nɑ̃=ʒə=ɡaʁ=djɛ̃ 12
  e=tɑ̃=kil=e=tε=la=mwa=ʒə=nə=ʁis=kε=ʁjɛ̃ 12
  lε=za=ne=zɔ̃=pa=se=sə=ljɛ̃=na=pa=ʃɑ̃=ʒe 12
  mɔ̃=fʁε=ʁə=ma=du=lœʁ=kə=sε=til=dɔ̃k=pa=se 12
  sε=ty=nə=ma=la=di=ki=nu=tjɛ̃=se=pa=ʁe 12
  e=pɥi=sε=tə=ma=ʃinə=u=ty=va=tə=bʁɑ̃=ʃe 12
  ɔ̃=na=pεllə=sa=dja=lizə=kə=vø=ty=kə=ʒə=dizə 12
  a=paʁkə=ʃa=kə=ʒuʁ=œ̃=pø=mɔ̃=kœʁ=sə=bʁi=zə 12
  ʒə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi=puʁ=kə=ty=ʁə=də=vjεnə 12
  səl=ɥikə=ty=e=tε=a=vɑ̃t=kεl=lə=nə=syʁ=vjεnə 12
  il=tə=fo=y=nə=ɡʁεfə=a=lɔʁ=swa=pʁɑ̃=mɔ̃=ʁɛ̃ 12
  mε=sɑ̃=zœ̃=pɑ̃=kʁe=a=il=nə=tə=sεʁ=a=ʁjɛ̃ 12
  də=sε=tə=du=blə=ɡʁεfə=twa=ty=vis=dɑ̃=la=tɑ̃tə 12
  ʒə=la=vis=mwa=o=si=mε=sε=dɑ̃=la=tuʁ=mɑ̃tə 12
  kaʁ=puʁkə=twa=ty=vi=və=il=fo=kœ̃=no=tʁə=məʁə 12
  e=la=du=lœʁ=dε=zotʁə=ʒə=lo=ʁε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 12
  mɔ̃=fʁε=ʁə=ma=du=lœʁ=mə=fo=til=dɔ̃k=ʃwa=ziʁ 12
  ɑ̃tʁə=sə=kə=ʒə=sɥi=ze=sə=kə=ʒə=de=zi=ʁə 12
  ʒə=vu=dʁε=kə=ty=vi=və=ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃ 12
  e=ʃakə=ʒuʁ=ki=pa=sə=ʒə=vis=dɑ̃=lə=tuʁ=me 12
  ʒə=nə=pø=za=ʁi=ve=ad=mε=tʁə=dɑ̃=ma=tεtə 12
  kə=puʁkə=twa=ty=vi=və=y=nə=o=tʁə=vi=saʁεtə 12
  mɔ̃=fʁε=ʁə=ma=du=lœʁ=pʁɑ̃=tu=sə=kə=ʒə=sɥi 12
  kaʁ=si=ta=vi=se=sε=ʒə=sə=ʁε=dɑ̃=la=nɥi 12
  kə=mɛ̃=pɔʁ=tə=la=vi=si=twa=ty=nε=plys=la 12
  ʒə=nə=vø=pa=dœ̃=mɔ̃də=u=ty=nə=sə=ʁε=pa 12
  pʁɑ̃=dɔ̃k=tu=mε=zɔʁ=ɡanə=ty=pø=zɑ̃=dis=po=ze 12
  puʁkə=do=tʁə=nə=plə=ʁe=y=nə=pεʁ=sɔ=nəε=me 12
  mɔ̃=na=mə=syʁ=vi=vʁε=a=tʁa=vεʁ=də=tɔ̃=kɔʁ 12
  si=odə=la=də=la=vi=mwa=ʒə=tɔ=fʁε=ma=mɔʁ 12

  a=mɔ̃=ɡʁɑ̃=fʁε=ʁə 6

PostScriptum

… J’ai écrit ce poème il y a 3 ans. . Il vient de subir cette double greffe… ! !
Je suis heureuse pour lui, pour nous… sa famille ! ! mais je me trouve dans le même état d’esprit que le jour ou ce texte a été écrit… ! Mon bonheur ne peut être complet car je porte en moi le deuil de la personne qui a fait don de ses organes. Et je pleure avec ceux qui pleurent l’ être aimé, qu’ils ont perdu à tout jamais… Merci et pardon… !
Je ne dois pas être normale… !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/05/2010 08:42Marcel42

Pense aussi que cette personne morte, n’est pas décédée pour sauver ton frère. Elle est morte, c’était son heure et pense à son bonheur et à celui de sa famille, de savoir, que quelqu’un, quelque part, grâce à lui, peut envisager l’avenir avec plus de légèreté. Longue vie à ton frère.
Bises, Marcel.

Auteur de Poésie
05/05/2010 13:54Alan754

Non tu n’es pas anormale tu as de l’empathie et tu en as tellement que c’est chez toi une seconde nature. C’est aussi cela qui permet au poète d’écrire mieux que le landa de l’humanité.
A toute chose il y a du positif et du négatif toujours. Pour une fois que le positif est de ton côté, apprécies le à sa juste valeur en remerciant, qui de droit, que ce bonheur existe.
Ta compassion pour le donneurlui permet lui aussi d’être toujours vivant.
Tout ceci ressort à mes yeux de ton poème et pour cela

Merci