Univers de poésie d'un auteur

Poème:Écorchée Vive

Le Poème

Les lignes tracées dans mes mains
Ont dès ma venue sur terre, tracé mon destin
Née orpheline, j’allais vers un avenir incertain
Quelle destinée, m’était réservée en vain.

Arrivée, dans la plus belle saison au printemps
Époque où fleurissent les lilas blancs
J’avais du lutter, pour survivre
Pesant à peine cinq livres.

Deux saisons ont suivi, puis la déclaration de la grande guerre
J’avais à peine un an quand j’ai dû fuir dans les bras de grand mère.
Puis les mois les années ont passé où j’ai grandi assez tranquille
Avec des parents, sœur et frère en famille.

L’adolescence période de l’insouciance
Sorties au cinéma, rencontre d’un troubadour
Suivis, d’un mariage de jeunesse et d’amour
Naissance de nos enfants, avec à profit l’expérience.

De passion dans une union familiale, géniale
Et là, nos petits sont devenus à leur tour des parents
Ont fondé, leur propre couvée, leur propre clan
Soudain, entre en scène ma maladie AVC et hôpital.

Rentrée chez moi, mon époux neurasthénique a sombré
Ayant perdu son piler, il m’a littéralement abandonné
C’est alors que j’ai vécu la violence conjugale
Pour moi cela fût abominable, j’ai reçu le coup fatale.

Les ans sont passés tant bien que mal, je me suis retrouvée
Le destin veille au grain à son tour, douze ans plus tard
Faisant un AVC, dépendant d’autrui, il a perdu tout pouvoir
C’est là, que nos enfants ont choisi leur père et m’ont oublié.

Ma vie, je l’ai sacrifiée, accablée par les souffrances
J’ai préféré m’éloigner, et prendre de la distance
Quitter ma patrie, où je suis née écorchée vive dès la naissance
Alors rien à regretter, lorsque j’entends au téléphone avec aisance

Mon fils cadet, qui de France me dit pardon maman
Je t’ai zappé, voilà la récompense de les avoir trop aimé
J’ai besoin de respect, d’amour et de paix, à présent
Finir ma vie d’écorchée vive pour être moi et me révéler.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Blanche

Poète Blanche

Blanche a publié sur le site 409 écrits. Blanche est membre du site depuis l'année 2021.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Écorchée Viveles=li=gnes=tra=cées=dans=mes=mains 8
ont=dès=ma=ve=nue=sur=ter=re=tra=cé=mon=des=tin 13
née=or=phe=li=ne=jal=lais=vers=un=a=ve=nir=in=cer=tain 15
quel=le=des=ti=née=mé=tait=ré=ser=vée=en=vain 12

ar=ri=vée=dans=la=plus=bel=le=sai=son=au=prin=temps 13
épo=que=où=fleu=ris=sent=les=li=las=blancs 10
ja=vais=du=lut=ter=pour=sur=vi=vre 9
pe=sant=à=pei=ne=cinq=li=vres 8

deux=sai=sons=ont=sui=vi=puis=la=dé=cla=ra=ti=on=de=la=gran=de=guerre 18
ja=vais=à=pei=ne=un=an=quand=jai=dû=fu=ir=dans=les=bras=de=grand=mère 18
puis=les=mois=les=an=nées=ont=pas=sé=où=jai=gran=di=as=sez=tran=qui=lle 18
a=vec=des=pa=rents=sœur=et=frè=re=en=fa=mi=lle 13

la=do=les=cen=ce=pé=ri=o=de=de=lin=sou=ci=an=ce 15
sor=ties=au=ci=né=ma=ren=con=tre=dun=trou=ba=dour 13
sui=vis=dun=ma=ri=a=ge=de=jeu=nes=se=et=da=mour 14
nais=san=ce=de=nos=en=fants=a=vec=à=pro=fit=lex=pé=rien=ce 16

de=pas=si=on=dans=u=ne=u=ni=on=fa=mi=li=a=le=gé=nia=le 18
et=là=nos=pe=tits=sont=de=ve=nus=à=leur=tour=des=pa=rents 15
ont=fon=dé=leur=pro=pre=cou=vée=leur=pro=pre=clan 12
sou=dain=en=tre=en=s=cè=ne=ma=ma=la=die=avc=et=hô=pi=tal 17

ren=trée=chez=moi=mon=é=poux=neu=ras=thé=ni=que=a=som=bré 15
ay=ant=per=du=son=pi=ler=il=ma=lit=té=ra=le=ment=a=ban=don=né 18
cest=a=lors=que=jai=vé=cu=la=vi=o=len=ce=con=ju=ga=le 16
pour=moi=ce=la=fût=a=bo=mi=na=ble=jai=re=çu=le=coup=fa=ta=le 18

les=ans=sont=pas=sés=tant=bien=que=mal=je=me=suis=re=trou=vée 15
le=des=tin=vei=lle=au=grain=à=son=tour=dou=ze=ans=plus=tard 15
fai=sant=un=avc=dé=pen=dant=dau=trui=il=a=per=du=tout=pou=voir 16
cest=là=que=nos=en=fants=ont=choi=si=leur=pè=re=et=mont=ou=bli=é 17

ma=vie=je=lai=sa=cri=fi=ée=ac=ca=blée=par=les=souf=fran=ces 16
jai=pré=fé=ré=mé=loi=gner=et=pren=dre=de=la=dis=tan=ce 15
quit=ter=ma=pa=trie=où=je=suis=née=é=cor=chée=vi=ve=dès=la=nais=sance 18
a=lors=rien=à=re=gret=ter=lors=que=jen=tends=au=té=lé=phonea=vec=ai=sance 18

mon=fils=ca=det=qui=de=fran=ce=me=dit=par=don=ma=man 14
je=tai=zap=pé=voi=là=la=ré=com=pen=se=de=les=a=voir=trop=ai=mé 18
jai=be=soin=de=res=pect=da=mour=et=de=paix=à=pré=sent 14
fi=nir=ma=vie=dé=cor=chée=vi=ve=pour=ê=tre=moi=et=me=ré=vé=ler 18
Phonétique : Écorchée Vivelε liɲə tʁase dɑ̃ mε mɛ̃
ɔ̃ dε ma vənɥ syʁ teʁə, tʁase mɔ̃ dεstɛ̃
ne ɔʁfəlinə, ʒalε vεʁz- œ̃n- avəniʁ ɛ̃sεʁtɛ̃
kεllə dεstine, metε ʁezεʁve ɑ̃ vɛ̃.

aʁive, dɑ̃ la plys bεllə sεzɔ̃ o pʁɛ̃tɑ̃
epɔkə u fləʁise lε lila blɑ̃
ʒavε dy lyte, puʁ syʁvivʁə
pəzɑ̃ a pεnə sɛ̃k livʁə.

dø sεzɔ̃z- ɔ̃ sɥivi, pɥi la deklaʁasjɔ̃ də la ɡʁɑ̃də ɡeʁə
ʒavεz- a pεnə œ̃n- ɑ̃ kɑ̃ ʒε dy fɥiʁ dɑ̃ lε bʁa də ɡʁɑ̃ mεʁə.
pɥi lε mwa lεz- anez- ɔ̃ pase u ʒε ɡʁɑ̃di ase tʁɑ̃kjə
avεk dε paʁɑ̃, sœʁ e fʁεʁə ɑ̃ famijə.

ladɔlesɑ̃sə peʁjɔdə də lɛ̃susjɑ̃sə
sɔʁtiz- o sinema, ʁɑ̃kɔ̃tʁə dœ̃ tʁubaduʁ
sɥivi, dœ̃ maʁjaʒə də ʒənεsə e damuʁ
nεsɑ̃sə də noz- ɑ̃fɑ̃, avεk a pʁɔfi lεkspeʁjɑ̃sə.

də pasjɔ̃ dɑ̃z- ynə ynjɔ̃ familjalə, ʒenjalə
e la, no pəti sɔ̃ dəvənysz- a lœʁ tuʁ dε paʁɑ̃
ɔ̃ fɔ̃de, lœʁ pʁɔpʁə kuve, lœʁ pʁɔpʁə klɑ̃
sudɛ̃, ɑ̃tʁə ɑ̃ sεnə ma maladi avk e opital.

ʁɑ̃tʁe ʃe mwa, mɔ̃n- epu nəʁastenikə a sɔ̃bʁe
εjɑ̃ pεʁdy sɔ̃ pile, il ma liteʁaləmɑ̃ abɑ̃dɔne
sεt- alɔʁ kə ʒε veky la vjɔlɑ̃sə kɔ̃ʒyɡalə
puʁ mwa səla fy abɔminablə, ʒε ʁəsy lə ku fatalə.

lεz- ɑ̃ sɔ̃ pase tɑ̃ bjɛ̃ kə mal, ʒə mə sɥi ʁətʁuve
lə dεstɛ̃ vεjə o ɡʁɛ̃ a sɔ̃ tuʁ, duzə ɑ̃ plys taʁ
fəzɑ̃ œ̃n- avk, depɑ̃dɑ̃ dotʁɥi, il a pεʁdy tu puvwaʁ
sε la, kə noz- ɑ̃fɑ̃z- ɔ̃ ʃwazi lœʁ pεʁə e mɔ̃ ublje.

ma vi, ʒə lε sakʁifje, akable paʁ lε sufʁɑ̃sə
ʒε pʁefeʁe melwaɲe, e pʁɑ̃dʁə də la distɑ̃sə
kite ma patʁi, u ʒə sɥi ne ekɔʁʃe vivə dε la nεsɑ̃sə
alɔʁ ʁjɛ̃ a ʁəɡʁεte, lɔʁskə ʒɑ̃tɑ̃z- o telefɔnə avεk εzɑ̃sə

mɔ̃ fis kadε, ki də fʁɑ̃sə mə di paʁdɔ̃ mamɑ̃
ʒə tε zape, vwala la ʁekɔ̃pɑ̃sə də lεz- avwaʁ tʁo εme
ʒε bəzwɛ̃ də ʁεspε, damuʁ e də pε, a pʁezɑ̃
finiʁ ma vi dekɔʁʃe vivə puʁ εtʁə mwa e mə ʁevele.
Syllabes Phonétique : Écorchée Vivelε=li=ɲə=tʁa=se=dɑ̃=mε=mɛ̃ 8
ɔ̃=dε=ma=vənɥ=syʁ=te=ʁə=tʁa=se=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 12
ne=ɔʁ=fə=li=nə=ʒa=lε=vεʁ=zœ̃=na=və=niʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 15
kεl=lə=dεs=ti=ne=me=tε=ʁe=zεʁ=ve=ɑ̃=vɛ̃ 12

a=ʁi=ve=dɑ̃=la=plys=bεl=lə=sε=zɔ̃=o=pʁɛ̃=tɑ̃ 13
e=pɔ=kə=u=flə=ʁi=se=lε=li=la=blɑ̃ 11
ʒa=vε=dy=ly=te=puʁ=syʁ=vi=vʁə 9
pə=zɑ̃=a=pε=nə=sɛ̃k=li=vʁə 8

dø=sε=zɔ̃=zɔ̃=sɥi=vi=pɥi=la=de=kla=ʁa=sjɔ̃=də=la=ɡʁɑ̃=də=ɡe=ʁə 18
ʒa=vε=za=pε=nə=œ̃=nɑ̃=kɑ̃=ʒε=dy=fɥ=iʁ=dɑ̃=lε=bʁa=də=ɡʁɑ̃=mεʁə 18
pɥi=lε=mwa=lε=za=ne=zɔ̃=pa=se=u=ʒε=ɡʁɑ̃=di=a=se=tʁɑ̃=kj=ə 18
a=vεk=dε=pa=ʁɑ̃=sœ=ʁə=e=fʁε=ʁə=ɑ̃=fa=mij=ə 14

la=dɔ=le=sɑ̃=sə=pe=ʁj=ɔ=də=də=lɛ̃=su=sj=ɑ̃=sə 15
sɔʁ=ti=zo=si=ne=ma=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=dœ̃=tʁu=ba=duʁ 13
sɥi=vi=dœ̃=ma=ʁj=a=ʒə=də=ʒə=nε=sə=e=da=muʁ 14
nε=sɑ̃=sə=də=no=zɑ̃=fɑ̃=a=vεk=a=pʁɔ=fi=lεk=spe=ʁj=ɑ̃=sə 17

də=pa=sj=ɔ̃=dɑ̃=zy=nə=y=nj=ɔ̃=fa=mi=lj=a=lə=ʒe=nja=lə 18
e=la=no=pə=ti=sɔ̃=də=və=nys=za=lœ=ʁə=tuʁ=dε=pa=ʁɑ̃ 16
ɔ̃=fɔ̃=de=lœ=ʁə=pʁɔ=pʁə=ku=ve=lœ=ʁə=pʁɔ=pʁə=klɑ̃ 14
su=dɛ̃=ɑ̃=tʁə=ɑ̃=sε=nə=ma=ma=la=di=avk=e=o=pi=tal 16

ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa=mɔ̃=ne=pu=nə=ʁas=te=ni=kə=a=sɔ̃=bʁe 15
ε=jɑ̃=pεʁ=dy=sɔ̃=pi=le=il=ma=li=te=ʁa=lə=mɑ̃=a=bɑ̃=dɔ=ne 18
sε=ta=lɔʁ=kə=ʒε=ve=ky=la=vj=ɔ=lɑ̃=sə=kɔ̃=ʒy=ɡa=lə 16
puʁ=mwa=sə=la=fy=a=bɔ=mi=na=blə=ʒε=ʁə=sy=lə=ku=fa=ta=lə 18

lε=zɑ̃=sɔ̃=pa=se=tɑ̃=bj=ɛ̃=kə=mal=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tʁu=ve 16
lə=dεs=tɛ̃=vε=jə=o=ɡʁɛ̃=a=sɔ̃=tuʁ=du=zə=ɑ̃=plys=taʁ 15
fə=zɑ̃=œ̃=navk=de=pɑ̃=dɑ̃=dot=ʁɥi=il=a=pεʁ=dy=tu=pu=vwaʁ 16
sε=la=kə=no=zɑ̃=fɑ̃=zɔ̃=ʃwa=zi=lœ=ʁə=pε=ʁə=e=mɔ̃=u=blj=e 18

ma=vi=ʒə=lε=sa=kʁi=fj=e=a=ka=ble=paʁ=lε=su=fʁɑ̃=sə 16
ʒε=pʁe=fe=ʁe=me=lwa=ɲe=e=pʁɑ̃=dʁə=də=la=dis=tɑ̃=sə 15
ki=te=ma=pa=tʁi=u=ʒə=sɥi=ne=e=kɔʁ=ʃe=vi=və=dε=la=nε=sɑ̃sə 18
a=lɔʁ=ʁjɛ̃=aʁə=ɡʁε=te=lɔʁ=skə=ʒɑ̃=tɑ̃=zo=te=le=fɔ=nəa=vεk=ε=zɑ̃sə 18

mɔ̃=fis=ka=dε=ki=də=fʁɑ̃=sə=mə=di=paʁ=dɔ̃=ma=mɑ̃ 14
ʒə=tε=za=pe=vwa=la=la=ʁe=kɔ̃=pɑ̃=sə=də=lε=za=vwaʁ=tʁo=ε=me 18
ʒε=bə=zwɛ̃=də=ʁεs=pε=da=muʁ=e=də=pε=a=pʁe=zɑ̃ 14
fi=niʁ=ma=vi=de=kɔʁ=ʃe=vi=və=puʁ=ε=tʁə=mwa=e=mə=ʁe=ve=le 18

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
24/03/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème État d'âme
Du 17/03/2023 21:33

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.