Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : La Marche Noire

Poème Espoir
Publié le 30/10/2005 03:44

L'écrit contient 144 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Confeos

La Marche Noire

Je marche seul parmi ces tombes,
Endroit angoissant et troublant,
Tants de noms gravés dans la pierre,
Laissant une trace de leurs passages sur terre…

Je marche mais je baisse la tète,
Comme pour dire désolé,
De vous importuner dans votre sommeil eternel…

Le silence est d’or la ou reposent,
Les corps de ces braves gens morts,
Tants de fleurs, d’hommages…

Tout ici devient pesant et lourd,
Au fur et à mesure que je m’approche,
De cette grande et imposante croix…

Comme une gardienne d’ames,
Elle peut tout voir, tout entendre,
Mais ressent-elle mon desespoir ?
Et cet homme, qui me regarde de haut,
At’il vraiment existé ?

Je m’approche et une seule question,
Hante mon esprit,
Dois-je donc les rejoindre ?
Ou au contraire, reprendre ma vie en main,
Et apprecier le fait d’etre encore en vie ? …
 • Pieds Hyphénique: La Marche Noire

  je=mar=che=seul=par=mi=ces=tombes 8
  en=droit=an=gois=sant=et=trou=blant 8
  tants=de=noms=gra=vés=dans=la=pierre 8
  lais=sant=une=tra=ce=de=leurs=pas=sa=ges=sur=terre 12

  je=mar=che=mais=je=baisse=la=tète 8
  com=me=pour=di=re=dé=so=lé 8
  de=vous=im=por=tu=ner=dans=votre=som=meil=e=ter=nel 13

  le=silen=ceest=dor=la=ou=re=posent 8
  les=corps=de=ces=bra=ves=gens=morts 8
  tants=de=fleurs=d=hom=ma=ges 7

  tout=i=ci=de=vient=pe=sant=et=lourd 9
  au=fur=et=à=me=sure=que=je=map=proche 10
  de=cette=gran=deet=im=po=san=te=croix 9

  com=me=u=ne=gar=dien=ne=dames 8
  el=le=peut=tout=voir=tout=en=tendre 8
  mais=res=sent=tel=le=mon=de=ses=poir 9
  et=cet=homme=qui=me=re=gar=de=de=haut 10
  atil=vrai=ment=exis=té 5

  je=map=procheet=une=seu=le=ques=tion 8
  han=te=mon=es=prit 5
  dois=je=donc=les=re=join=dre 7
  ou=au=con=traire=re=pren=dre=ma=vieen=main 10
  et=ap=pre=cier=le=fait=de=treen=core=en=vie 11
 • Phonétique : La Marche Noire

  ʒə maʁʃə səl paʁmi sε tɔ̃bə,
  ɑ̃dʁwa ɑ̃ɡwasɑ̃ e tʁublɑ̃,
  tɑ̃ də nɔ̃ ɡʁave dɑ̃ la pjeʁə,
  lεsɑ̃ ynə tʁasə də lœʁ pasaʒə syʁ teʁə…

  ʒə maʁʃə mε ʒə bεsə la tεtə,
  kɔmə puʁ diʁə dezɔle,
  də vuz- ɛ̃pɔʁtyne dɑ̃ vɔtʁə sɔmεj ətεʁnεl…

  lə silɑ̃sə ε dɔʁ la u ʁəpoze,
  lε kɔʁ də sε bʁavə ʒɑ̃ mɔʁ,
  tɑ̃ də flœʁ, dɔmaʒə…

  tut- isi dəvjɛ̃ pəzɑ̃ e luʁ,
  o fyʁ e a məzyʁə kə ʒə mapʁoʃə,
  də sεtə ɡʁɑ̃də e ɛ̃pozɑ̃tə kʁwa…

  kɔmə ynə ɡaʁdjεnə damə,
  εllə pø tu vwaʁ, tut- ɑ̃tɑ̃dʁə,
  mε ʁəse tεllə mɔ̃ dəzεspwaʁ ?
  e sεt ɔmə, ki mə ʁəɡaʁdə də-o,
  atil vʁεmɑ̃ εɡziste ?

  ʒə mapʁoʃə e ynə sələ kεstjɔ̃,
  ɑ̃tə mɔ̃n- εspʁi,
  dwa ʒə dɔ̃k lε ʁəʒwɛ̃dʁə ?
  u o kɔ̃tʁεʁə, ʁəpʁɑ̃dʁə ma vi ɑ̃ mɛ̃,
  e apʁəsje lə fε dεtʁə ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi ? …
 • Pieds Phonétique : La Marche Noire

  ʒə=maʁ=ʃə=səl=paʁ=mi=sε=tɔ̃bə 8
  ɑ̃=dʁwa=ɑ̃=ɡwa=sɑ̃=e=tʁu=blɑ̃ 8
  tɑ̃də=nɔ̃=ɡʁa=ve=dɑ̃=la=pje=ʁə 8
  lε=sɑ̃=ynə=tʁa=sə=də=lœʁ=pa=sa=ʒə=syʁ=te=ʁə 13

  ʒə=maʁ=ʃə=mεʒə=bε=sə=la=tεtə 8
  kɔ=mə=puʁ=di=ʁə=de=zɔ=le 8
  də=vu=zɛ̃=pɔʁ=ty=ne=dɑ̃=vɔtʁə=sɔ=mεj=ə=tεʁ=nεl 13

  lə=si=lɑ̃səε=dɔʁ=la=u=ʁə=po=ze 9
  lε=kɔʁ=də=sε=bʁa=və=ʒɑ̃=mɔʁ 8
  tɑ̃=də=flœ=ʁə=dɔ=ma=ʒə 7

  tu=ti=sidə=vjɛ̃=pə=zɑ̃=e=luʁ 8
  o=fyʁ=e=amə=zy=ʁə=kə=ʒə=ma=pʁoʃə 10
  də=sεtə=ɡʁɑ̃dəe=ɛ̃=po=zɑ̃=tə=kʁwa 8

  kɔ=mə=y=nə=ɡaʁ=djε=nə=damə 8
  εl=lə=pø=tu=vwaʁ=tu=tɑ̃=tɑ̃dʁə 8
  mεʁə=se=tεl=lə=mɔ̃=də=zεs=pwaʁ 8
  e=sεt=ɔmə=kiməʁə=ɡaʁ=də=də-o 8
  a=til=vʁε=mɑ̃=εɡ=zis=te 7

  ʒə=ma=pʁoʃəe=ynə=sə=lə=kεs=tjɔ̃ 8
  ɑ̃=tə=mɔ̃=nεs=pʁi 5
  dwa=ʒə=dɔ̃k=lε=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə 7
  u=o=kɔ̃=tʁεʁə=ʁə=pʁɑ̃=dʁə=ma=vi=ɑ̃=mɛ̃ 11
  e=apʁə=sje=lə=fε=dε=tʁəɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=vi 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2005 00:50Ewilan

Tres joli poème...courage...prends soin de toi...
amitié...ewi

Auteur de Poésie
31/10/2005 02:50GσUℓιε:)

prens ton courage a 2 main et passe par dessus
la vie est belle
-xxxx- miko 😃 souris la vie est un fromage

°°°goulie°°°