Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Maman

Poème Triste
Publié le 26/06/2006 11:06

L'écrit contient 400 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Crevette1982

Maman

Je suis allée à une soirée, maman et je me suis souvenue de ce que tu m’avais dit.
Tu m’avais dit de ne pas boire maman, alors je n’ai pas bu avant de conduire, maman, méme si les autres m’ont incitée.
Je sais que j’ai fait la bonne chose, maman.
Je sais que tu as toujours raison.
Maintenant, la boom est terminée, maman, et tout le monde prend le volant.
Quand je suis entrée dans mon auto maman j’ai su que je rentrerai à la maison grace à la manière dont tu m’as élevée.
J’ai commencée à conduire maman, et comme je sortais pour prendre la route, l’autre auto ne ma pas vue, maman et elle m’a frappée.
Je entendu le policier dire que autre garcon était saoul. et maintenant je suis celle qui paye !
Je suis couchée ici en train de mourrir, maman, j’espère que tu arrivera bientot.
Comment ceci pouvait m’arriver à moi, maman ?
Ma vie vient d’éclater comme un ballon.
Je baigne dans mon sang, maman.
J’entends les ambulanciers parler, maman et je vais mourrir dans un peu de temps.
Je voulais simplement te dire, maman : je te jure que je n’ai pas bu !
C’était les autres, maman. Les autres n’ont pas réfléchi.
Ce garçon était probablement à la meme soirée que moi.
La seule différence c’est qu’il a bu et que c’est moi qui vais mourrir…
Je sens beaucoup de douleur maitenant.
Le garçon qui m’a frappé marche et je crois pas que ce soit juste.
Je suis étendu ici, en train de mourrir et il me regarde en me fixant…
Dis à mon frère de ne pas pleurer, maman.
Dis à papa d’étre brave et quand je serais au paradis, maman
Tu écrira : la fille à papa sur ma pierre tombale.
Quelqu’un aurait du lui dire, maman, de ne pas conduires’il avait bu.
Si seulement quelqu’un lui avait dit, maman, je serais encore vivante.
Ma respiration devient de plus en plus courte, maman, et j’ai peur.
S’il te plait ne pleure pas maman.
Quand j’avais besoin de toi tu étais là.
J’ai une dernière question avant de te dire à Dieu :
Je n’ai pas bu avant de conduire, alors pourquoi suis-je celle qui meurt ?
 • Pieds Hyphénique: Maman

  je=suis=al=lée=à=une=soi=rée=ma=man=et=je=me=suis=sou=ve=nue=de=ce=que=tu=ma=vais=dit 24
  tu=ma=vais=dit=de=ne=pas=boire=ma=man=a=lors=je=nai=pas=bu=a=vant=de=con=dui=re=ma=man=mé=me=si=les=au=tres=mont=in=ci=tée 34
  je=sais=que=jai=fait=la=bon=ne=cho=se=ma=man 12
  je=sais=que=tu=as=tou=jours=rai=son 9
  main=te=nant=la=boom=est=ter=mi=née=ma=man=et=tout=le=mon=de=prend=le=vo=lant 20
  quand=je=suis=en=trée=dans=mon=au=to=ma=man=jai=su=que=je=rentre=rai=à=la=mai=son=gra=ceà=la=ma=niè=re=dont=tu=mas=é=le=vée 33
  jai=commen=cée=à=con=dui=re=ma=man=et=com=me=je=sor=tais=pour=pren=dre=la=rou=te=lau=treau=to=ne=ma=pas=vue=ma=man=et=elle=ma=frap=pée 35
  jeenten=du=le=po=li=cier=di=re=que=au=tre=gar=con=é=tait=saoul=et=main=te=nant=je=suis=cel=le=qui=paye 26
  je=suis=cou=chée=i=ci=en=train=de=mour=rir=ma=man=jes=père=que=tu=ar=ri=ve=ra=bien=tot 23
  com=ment=ce=ci=pou=vait=mar=ri=ver=à=moi=ma=man 13
  ma=vie=vient=dé=cla=ter=com=me=un=bal=lon 11
  je=bai=gne=dans=mon=sang=ma=man 8
  jen=tends=les=am=bu=lan=ciers=par=ler=ma=man=et=je=vais=mour=rir=dans=un=peu=de=temps 21
  je=vou=lais=sim=ple=ment=te=di=re=ma=man=je=te=ju=re=que=je=nai=pas=bu 20
  cé=tait=les=au=tres=ma=man=les=au=tres=nont=pas=ré=flé=chi 15
  ce=gar=çon=é=tait=pro=ba=ble=ment=à=la=me=me=soi=rée=que=moi 17
  la=seu=le=dif=fé=ren=ce=cest=quil=a=bu=et=que=cest=moi=qui=vais=mour=rir 19
  je=sens=beau=coup=de=dou=leur=mai=te=nant 10
  le=gar=çon=qui=ma=frap=pé=mar=che=et=je=crois=pas=que=ce=soit=ju=ste 18
  je=suis=éten=du=i=ci=en=train=de=mour=rir=et=il=me=re=gar=deen=me=fix=ant 20
  dis=à=mon=frè=re=de=ne=pas=pleu=rer=ma=man 12
  dis=à=pa=pa=dé=tre=bra=ve=et=quand=je=se=rais=au=pa=ra=dis=ma=man 19
  tu=é=cri=ra=la=fi=lle=à=pa=pa=sur=ma=pi=er=re=tom=ba=le 18
  quel=quun=au=rait=du=lui=di=re=ma=man=de=ne=pas=con=dui=re=sil=a=vait=bu 20
  si=seu=le=ment=quel=quun=lui=a=vait=dit=ma=man=je=se=rais=en=co=re=vi=vante 20
  ma=res=pi=ra=ti=on=de=vient=de=plus=en=plus=cour=te=ma=man=et=jai=peur 19
  sil=te=plait=ne=pleu=re=pas=ma=man 9
  quand=ja=vais=be=soin=de=toi=tu=é=tais=là 11
  jai=u=ne=der=ni=è=re=ques=ti=on=a=vant=de=te=di=re=à=dieu 18
  je=nai=pas=bu=a=vant=de=con=dui=re=a=lors=pour=quoi=suis=je=cel=le=qui=meurt 20
 • Phonétique : Maman

  ʒə sɥiz- ale a ynə swaʁe, mamɑ̃ e ʒə mə sɥi suvənɥ də sə kə ty mavε di.
  ty mavε di də nə pa bwaʁə mamɑ̃, alɔʁ ʒə nε pa by avɑ̃ də kɔ̃dɥiʁə, mamɑ̃, memə si lεz- otʁə- mɔ̃ ɛ̃site.
  ʒə sε kə ʒε fε la bɔnə ʃozə, mamɑ̃.
  ʒə sε kə ty a tuʒuʁ ʁεzɔ̃.
  mɛ̃tənɑ̃, la bum ε tεʁmine, mamɑ̃, e tu lə mɔ̃də pʁɑ̃ lə vɔlɑ̃.
  kɑ̃ ʒə sɥiz- ɑ̃tʁe dɑ̃ mɔ̃n- oto mamɑ̃ ʒε sy kə ʒə ʁɑ̃tʁəʁε a la mεzɔ̃ ɡʁasə a la manjεʁə dɔ̃ ty ma eləve.
  ʒε kɔmɑ̃se a kɔ̃dɥiʁə mamɑ̃, e kɔmə ʒə sɔʁtε puʁ pʁɑ̃dʁə la ʁutə, lotʁə oto nə ma pa vɥ, mamɑ̃ e εllə ma fʁape.
  ʒə ɑ̃tɑ̃dy lə pɔlisje diʁə kə otʁə ɡaʁkɔ̃ etε saul. e mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi sεllə ki pεj !
  ʒə sɥi kuʃe isi ɑ̃ tʁɛ̃ də muʁʁiʁ, mamɑ̃, ʒεspεʁə kə ty aʁivəʁa bjɛ̃to.
  kɔmɑ̃ səsi puvε maʁive a mwa, mamɑ̃ ?
  ma vi vjɛ̃ deklate kɔmə œ̃ balɔ̃.
  ʒə bεɲə dɑ̃ mɔ̃ sɑ̃, mamɑ̃.
  ʒɑ̃tɑ̃ lεz- ɑ̃bylɑ̃sje paʁle, mamɑ̃ e ʒə vε muʁʁiʁ dɑ̃z- œ̃ pø də tɑ̃.
  ʒə vulε sɛ̃pləmɑ̃ tə diʁə, mamɑ̃ : ʒə tə ʒyʁə kə ʒə nε pa by !
  setε lεz- otʁə, mamɑ̃. lεz- otʁə- nɔ̃ pa ʁefleʃi.
  sə ɡaʁsɔ̃ etε pʁɔbabləmɑ̃ a la məmə swaʁe kə mwa.
  la sələ difeʁɑ̃sə sε kil a by e kə sε mwa ki vε muʁʁiʁ…
  ʒə sɑ̃s boku də dulœʁ mεtənɑ̃.
  lə ɡaʁsɔ̃ ki ma fʁape maʁʃə e ʒə kʁwa pa kə sə swa ʒystə.
  ʒə sɥiz- etɑ̃dy isi, ɑ̃ tʁɛ̃ də muʁʁiʁ e il mə ʁəɡaʁdə ɑ̃ mə fiksɑ̃…
  di a mɔ̃ fʁεʁə də nə pa pləʁe, mamɑ̃.
  di a papa detʁə bʁavə e kɑ̃ ʒə səʁεz- o paʁadi, mamɑ̃
  ty ekʁiʁa : la fijə a papa syʁ ma pjeʁə tɔ̃balə.
  kεlkœ̃ oʁε dy lɥi diʁə, mamɑ̃, də nə pa kɔ̃dɥiʁəsil avε by.
  si sələmɑ̃ kεlkœ̃ lɥi avε di, mamɑ̃, ʒə səʁεz- ɑ̃kɔʁə vivɑ̃tə.
  ma ʁεspiʁasjɔ̃ dəvjɛ̃ də plysz- ɑ̃ plys kuʁtə, mamɑ̃, e ʒε pœʁ.
  sil tə plε nə plœʁə pa mamɑ̃.
  kɑ̃ ʒavε bəzwɛ̃ də twa ty etε la.
  ʒε ynə dεʁnjεʁə kεstjɔ̃ avɑ̃ də tə diʁə a djø :
  ʒə nε pa by avɑ̃ də kɔ̃dɥiʁə, alɔʁ puʁkwa sɥi ʒə sεllə ki məʁ ?
 • Pieds Phonétique : Maman

  ʒə=sɥi=za=le=a=ynə=swa=ʁe=ma=mɑ̃=e=ʒə=mə=sɥi=su=vənɥ=də=sə=kə=ty=ma=vε=di 23
  ty=ma=vε=didə=nə=pa=bwa=ʁə=ma=mɑ̃=a=lɔʁ=ʒə=nε=pa=by=a=vɑ̃=də=kɔ̃d=ɥi=ʁə=ma=mɑ̃=me=mə=si=lε=zo=tʁə=mɔ̃=ɛ̃=si=te 34
  ʒə=sε=kə=ʒε=fε=la=bɔ=nə=ʃo=zə=ma=mɑ̃ 12
  ʒə=sε=kə=ty=a=tu=ʒuʁ=ʁε=zɔ̃ 9
  mɛ̃=tə=nɑ̃=la=bum=ε=tεʁ=mi=ne=ma=mɑ̃=e=tu=lə=mɔ̃=də=pʁɑ̃=lə=vɔ=lɑ̃ 20
  kɑ̃ʒə=sɥi=zɑ̃=tʁe=dɑ̃=mɔ̃=no=to=ma=mɑ̃=ʒε=sy=kə=ʒə=ʁɑ̃=tʁə=ʁε=a=la=mε=zɔ̃=ɡʁa=səa=la=ma=njε=ʁə=dɔ̃=ty=ma=e=lə=ve 33
  ʒε=kɔ=mɑ̃se=a=kɔ̃d=ɥi=ʁə=ma=mɑ̃=e=kɔ=mə=ʒə=sɔʁ=tε=puʁ=pʁɑ̃=dʁə=la=ʁu=tə=lo=tʁəo=to=nə=ma=pa=vɥ=ma=mɑ̃=e=εllə=ma=fʁa=pe 35
  ʒəɑ̃=tɑ̃=dylə=pɔ=li=sje=di=ʁə=kə=o=tʁə=ɡaʁ=kɔ̃=e=tε=sa=ul=e=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=sεllə=ki=pεj 26
  ʒə=sɥi=ku=ʃe=i=si=ɑ̃=tʁɛ̃də=muʁ=ʁiʁ=ma=mɑ̃=ʒεs=pε=ʁə=kə=ty=a=ʁi=və=ʁa=bjɛ̃=to 23
  kɔ=mɑ̃=sə=si=pu=vε=ma=ʁi=ve=a=mwa=ma=mɑ̃ 13
  ma=vi=vj=ɛ̃=de=kla=te=kɔ=mə=œ̃=ba=lɔ̃ 12
  ʒə=bε=ɲə=dɑ̃=mɔ̃=sɑ̃=ma=mɑ̃ 8
  ʒɑ̃=tɑ̃=lε=zɑ̃=by=lɑ̃=sje=paʁ=le=ma=mɑ̃=e=ʒə=vε=muʁ=ʁiʁ=dɑ̃=zœ̃=pødə=tɑ̃ 20
  ʒə=vu=lε=sɛ̃=plə=mɑ̃=tə=di=ʁə=ma=mɑ̃=ʒə=tə=ʒy=ʁə=kə=ʒə=nε=pa=by 20
  se=tε=lε=zo=tʁə=ma=mɑ̃=lε=zo=tʁə=nɔ̃=pa=ʁe=fle=ʃi 15
  sə=ɡaʁ=sɔ̃=e=tε=pʁɔ=ba=blə=mɑ̃=a=la=mə=mə=swa=ʁe=kə=mwa 17
  la=sə=lə=di=fe=ʁɑ̃=sə=sε=kil=a=by=e=kə=sε=mwa=ki=vε=muʁ=ʁiʁ 19
  ʒə=sɑ̃s=bo=ku=də=du=lœ=ʁə=mε=tə=nɑ̃ 11
  lə=ɡaʁ=sɔ̃=ki=ma=fʁa=pe=maʁ=ʃə=e=ʒə=kʁwa=pa=kə=sə=swa=ʒys=tə 18
  ʒə=sɥi=ze=tɑ̃=dy=i=si=ɑ̃=tʁɛ̃də=muʁ=ʁiʁ=e=il=məʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=mə=fik=sɑ̃ 20
  di=a=mɔ̃=fʁε=ʁə=də=nə=pa=plə=ʁe=ma=mɑ̃ 12
  di=a=pa=pa=de=tʁə=bʁa=və=e=kɑ̃=ʒə=sə=ʁε=zo=pa=ʁa=di=ma=mɑ̃ 19
  ty=e=kʁi=ʁa=la=fi=jə=a=pa=pa=syʁ=ma=pj=e=ʁə=tɔ̃=ba=lə 18
  kεl=kœ̃=o=ʁε=dy=lɥi=di=ʁə=ma=mɑ̃=də=nə=pa=kɔ̃d=ɥi=ʁə=sil=a=vε=by 20
  si=sə=lə=mɑ̃=kεl=kœ̃=lɥi=a=vε=di=ma=mɑ̃=ʒə=sə=ʁε=zɑ̃=kɔ=ʁə=vi=vɑ̃tə 20
  ma=ʁεs=pi=ʁa=sj=ɔ̃=də=vjɛ̃=də=plys=zɑ̃=plys=kuʁ=tə=ma=mɑ̃=e=ʒε=pœ=ʁə 20
  sil=tə=plε=nə=plœ=ʁə=pa=ma=mɑ̃ 9
  kɑ̃=ʒa=vε=bə=zwɛ̃=də=twa=ty=e=tε=la 11
  ʒε=y=nə=dεʁ=nj=ε=ʁə=kεs=tj=ɔ̃=a=vɑ̃=də=tə=di=ʁə=a=dj=ø 19
  ʒə=nε=pa=by=a=vɑ̃=də=kɔ̃d=ɥi=ʁə=a=lɔʁ=puʁ=kwa=sɥi=ʒə=sεl=lə=ki=məʁ 20

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.