Poeme-France : Lecture Écrit Violence

Poeme : Pourquoi Tant De Violence

Poème Violence
Publié le 07/11/2005 00:00

L'écrit contient 155 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Criducoeur

Pourquoi Tant De Violence

Pourquoi tant de violence
Dans ces parole
Venant de jeune
Que nous ne connaissons même pas
Qui n’on aucune raison de nous haïr
Voici comment ça ce passe de nos jour
On te parle
Une chose mal interpréter
Et puis tu te retrouve encercle
Par des jeunes dont on a jamais entendu parler
C’est la loi du plus fort
C’est la loi du gangue
Si tu traîne avec tes amis en bande
Tu ne risque rien
Mais si t’est tout seul et que tu l’ouvre
Tu te prend un pain
Tu crois que c’est un bon destin ?
En tout cas ce n’est pas le mien
Alors révolte toi mais pas tout seul
Et donne une bonne parole
La violence ne resoud rien
Et n’arrange pas notre destin !
Ceci est bizarre mais c’est la vérité
Aujourd’hui ça ce passe comme ça dans nos quartiers

V. B
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Tant De Violence

  pour=quoi=tant=de=vi=o=len=ce 8
  dans=ces=pa=ro=le 5
  ve=nant=de=jeu=ne 5
  que=nous=ne=con=nais=sons=même=pas 8
  qui=non=au=cune=rai=son=de=nous=haïr 9
  voi=ci=comment=ça=ce=pas=se=de=nos=jour 10
  on=te=pa=rle 4
  une=cho=se=mal=in=ter=pré=ter 8
  et=puis=tu=te=re=trouve=en=cercle 8
  par=des=jeunes=dont=on=a=ja=mais=en=ten=du=par=ler 13
  cest=la=loi=du=plus=fort 6
  cest=la=loi=du=gangue 5
  si=tu=traînea=vec=tes=a=mis=en=bande 9
  tu=ne=ris=que=rien 5
  mais=si=test=tout=seul=et=que=tu=louvre 9
  tu=te=prend=un=pain 5
  tu=crois=que=cest=un=bon=des=tin 8
  en=tout=cas=ce=nest=pas=le=mien 8
  a=lors=ré=vol=te=toi=mais=pas=tout=seul 10
  et=don=ne=une=bon=ne=pa=role 8
  la=vio=len=ce=ne=re=soud=rien 8
  et=nar=range=pas=no=tre=des=tin 8
  ce=ci=est=bi=zar=re=mais=cest=la=vé=ri=té 12
  au=jourdhui=ça=ce=passe=com=me=ça=dans=nos=quar=tiers 12

  v=b 2
 • Phonétique : Pourquoi Tant De Violence

  puʁkwa tɑ̃ də vjɔlɑ̃sə
  dɑ̃ sε paʁɔlə
  vənɑ̃ də ʒənə
  kə nu nə kɔnεsɔ̃ mεmə pa
  ki nɔ̃n- okynə ʁεzɔ̃ də nu-ajʁ
  vwasi kɔmɑ̃ sa sə pasə də no ʒuʁ
  ɔ̃ tə paʁlə
  ynə ʃozə mal ɛ̃tεʁpʁete
  e pɥi ty tə ʁətʁuvə ɑ̃sεʁklə
  paʁ dε ʒənə dɔ̃ ɔ̃n- a ʒamεz- ɑ̃tɑ̃dy paʁle
  sε la lwa dy plys fɔʁ
  sε la lwa dy ɡɑ̃ɡ
  si ty tʁεnə avεk tεz- amiz- ɑ̃ bɑ̃də
  ty nə ʁiskə ʁjɛ̃
  mε si tε tu səl e kə ty luvʁə
  ty tə pʁɑ̃t- œ̃ pɛ̃
  ty kʁwa kə sεt- œ̃ bɔ̃ dεstɛ̃ ?
  ɑ̃ tu ka sə nε pa lə mjɛ̃
  alɔʁ ʁevɔltə twa mε pa tu səl
  e dɔnə ynə bɔnə paʁɔlə
  la vjɔlɑ̃sə nə ʁəsud ʁjɛ̃
  e naʁɑ̃ʒə pa nɔtʁə dεstɛ̃ !
  səsi ε bizaʁə mε sε la veʁite
  oʒuʁdɥi sa sə pasə kɔmə sa dɑ̃ no kaʁtje

  ve. be
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Tant De Violence

  puʁ=kwa=tɑ̃=də=vj=ɔ=lɑ̃=sə 8
  dɑ̃=sε=pa=ʁɔ=lə 5
  və=nɑ̃=də=ʒə=nə 5
  kə=nu=nə=kɔ=nε=sɔ̃=mε=mə=pa 9
  ki=nɔ̃=no=ky=nə=ʁε=zɔ̃=də=nu-ajʁ 10
  vwa=si=kɔ=mɑ̃=sasə=pa=sə=də=no=ʒuʁ 10
  ɔ̃=tə=paʁ=lə 4
  y=nə=ʃo=zə=mal=ɛ̃=tεʁ=pʁe=te 9
  e=pɥi=ty=tə=ʁə=tʁu=və=ɑ̃=sεʁ=klə 10
  paʁ=dεʒə=nə=dɔ̃=ɔ̃=na=ʒa=mε=zɑ̃=tɑ̃=dy=paʁ=le 13
  sε=la=lwa=dy=plys=fɔʁ 6
  sε=la=lwa=dy=ɡɑ̃ɡ 5
  si=ty=tʁεnə=a=vεk=tε=za=mi=zɑ̃=bɑ̃də 10
  ty=nə=ʁis=kə=ʁj=ɛ̃ 6
  mε=si=tε=tu=səl=e=kə=ty=lu=vʁə 10
  ty=tə=pʁɑ̃=tœ̃=pɛ̃ 5
  ty=kʁwa=kə=sε=tœ̃=bɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  ɑ̃=tu=ka=sə=nε=pa=lə=mj=ɛ̃ 9
  a=lɔʁ=ʁe=vɔl=tə=twa=mε=pa=tu=səl 10
  e=dɔ=nə=y=nə=bɔ=nə=pa=ʁɔ=lə 10
  la=vj=ɔ=lɑ̃=sə=nə=ʁə=sud=ʁj=ɛ̃ 10
  e=na=ʁɑ̃=ʒə=pa=nɔ=tʁə=dεs=tɛ̃ 9
  sə=si=ε=bi=zaʁə=mε=sε=la=ve=ʁi=te 11
  o=ʒuʁ=dɥi=sasə=pa=sə=kɔ=mə=sa=dɑ̃=no=kaʁ=tje 13

  ve=be 2

Récompense

0
3
1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/04/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.