Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Revange

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/10/2005 00:58

L'écrit contient 149 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : D3V!ls

Revange

Il y a 6 ans, tu as détruit ma vie
Depuis ce temps je retiens mon crie
Ce cri immense
Qui déchire ma poitrine avec démance
Mon cœur ne bat plus maintenant
Mes larmes sont des rivières de sang
Des larmes meurtrières.
Je na fais que penser à hier
Là ! Où tu n’as pas arrêté de me suivre.
Là ! Où j’ai perdue le goùt de vivre.
Malgrez mes protestations
Tu as continué ta trahison
Tu m’as tellement fait mal,
À m’en rendre sale.
Un jour tu vas payer
D’avoir osé me blesser
Ce sera à mon tour. OUI ! À MOI !
De t’enfoncer ce couteau avec joie.
Malgrez tes protestations
Je continurai, avec satisfaction
Tu imploreras ma pitié
Et moi je te contemplerai, sans arrêter
Mes larmes dévasteront mon visages
Car je serai remplie de rage
Je voudrai te tuer
Seulement pour me vanger…
 • Pieds Hyphénique: Revange

  il=y=a=six=ans=tu=as=dé=truit=ma=vie 11
  de=puis=ce=temps=je=re=tiens=mon=crie 9
  ce=cri=im=men=se 5
  qui=dé=chi=re=ma=poi=tri=ne=a=vec=dé=mance 12
  mon=cœur=ne=bat=plus=main=te=nant 8
  mes=lar=mes=sont=des=ri=vi=è=res=de=sang 11
  des=lar=mes=meur=tri=è=res 7
  je=na=fais=que=pen=ser=à=hi=er 9
  là=où=tu=nas=pas=ar=rê=té=de=me=sui=vre 12
  là=où=jai=per=due=le=goùt=de=vi=vre 10
  mal=grez=mes=pro=tes=ta=ti=ons 8
  tu=as=con=ti=nué=ta=tra=hi=son 9
  tu=mas=tel=le=ment=fait=mal 7
  à=men=ren=dre=sa=le 6
  un=jour=tu=vas=pay=er 6
  da=voir=o=sé=me=bles=ser 7
  ce=se=ra=à=mon=tour=oui=à=moi 9
  de=ten=fon=cer=ce=cou=teau=a=vec=joie 10
  mal=grez=tes=pro=tes=ta=ti=ons 8
  je=con=ti=nu=rai=a=vec=sa=tis=fac=ti=on 12
  tu=im=plo=re=ras=ma=pi=ti=é 9
  et=moi=je=te=con=tem=ple=rai=sans=ar=rê=ter 12
  mes=lar=mes=dé=vas=te=ront=mon=vi=sa=ges 11
  car=je=se=rai=rem=plie=de=ra=ge 9
  je=vou=drai=te=tuer 5
  seu=le=ment=pour=me=van=ger 7
 • Phonétique : Revange

  il i a siz- ɑ̃, ty a detʁɥi ma vi
  dəpɥi sə tɑ̃ ʒə ʁətjɛ̃ mɔ̃ kʁi
  sə kʁi imɑ̃sə
  ki deʃiʁə ma pwatʁinə avεk demɑ̃sə
  mɔ̃ kœʁ nə ba plys mɛ̃tənɑ̃
  mε laʁmə- sɔ̃ dε ʁivjεʁə də sɑ̃
  dε laʁmə- məʁtʁjεʁə.
  ʒə na fε kə pɑ̃se a jεʁ
  la ! u ty na pa aʁεte də mə sɥivʁə.
  la ! u ʒε pεʁdɥ lə ɡu də vivʁə.
  malɡʁe mε pʁɔtεstasjɔ̃
  ty a kɔ̃tinye ta tʁaizɔ̃
  ty ma tεllmɑ̃ fε mal,
  a mɑ̃ ʁɑ̃dʁə salə.
  œ̃ ʒuʁ ty va pεje
  davwaʁ oze mə blese
  sə səʁa a mɔ̃ tuʁ. ui ! a mwa !
  də tɑ̃fɔ̃se sə kuto avεk ʒwa.
  malɡʁe tε pʁɔtεstasjɔ̃
  ʒə kɔ̃tinyʁε, avεk satisfaksjɔ̃
  ty ɛ̃plɔʁəʁa ma pitje
  e mwa ʒə tə kɔ̃tɑ̃pləʁε, sɑ̃z- aʁεte
  mε laʁmə- devastəʁɔ̃ mɔ̃ vizaʒə
  kaʁ ʒə səʁε ʁɑ̃pli də ʁaʒə
  ʒə vudʁε tə tɥe
  sələmɑ̃ puʁ mə vɑ̃ʒe…
 • Pieds Phonétique : Revange

  il=i=a=si=zɑ̃=ty=a=det=ʁɥi=ma=vi 11
  dəp=ɥi=sə=tɑ̃=ʒə=ʁə=tj=ɛ̃=mɔ̃=kʁi 10
  sə=kʁi=i=mɑ̃=sə 5
  ki=de=ʃiʁə=ma=pwa=tʁi=nəa=vεk=de=mɑ̃sə 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=nə=ba=plys=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
  mε=laʁ=mə=sɔ̃=dε=ʁi=vjε=ʁə=də=sɑ̃ 10
  dε=laʁ=mə=məʁ=tʁj=ε=ʁə 7
  ʒə=na=fε=kə=pɑ̃=se=a=jεʁ 8
  la=u=ty=na=pa=a=ʁε=te=də=mə=sɥivʁə 11
  la=u=ʒε=pεʁdɥ=lə=ɡu=də=vi=vʁə 9
  mal=ɡʁe=mε=pʁɔ=tεs=ta=s=j=ɔ̃ 9
  ty=a=kɔ̃=ti=ny=e=ta=tʁa=i=zɔ̃ 10
  ty=ma=tεl=lmɑ̃=fε=mal 6
  a=mɑ̃=ʁɑ̃=dʁə=sa=lə 6
  œ̃=ʒuʁ=ty=va=pε=j=e 7
  da=vwaʁ=o=ze=mə=ble=se 7
  sə=sə=ʁa=a=mɔ̃=tuʁ=u=i=a=mwa 10
  də=tɑ̃=fɔ̃=se=sə=ku=to=a=vεk=ʒwa 10
  mal=ɡʁe=tε=pʁɔ=tεs=ta=s=j=ɔ̃ 9
  ʒə=kɔ̃=ti=ny=ʁε=a=vεk=sa=tis=fak=sjɔ̃ 11
  ty=ɛ̃=plɔ=ʁə=ʁa=ma=pi=tj=e 9
  e=mwaʒə=tə=kɔ̃=tɑ̃=plə=ʁε=sɑ̃=za=ʁε=te 11
  mε=laʁ=mə=de=vas=tə=ʁɔ̃=mɔ̃=vi=zaʒə 10
  kaʁ=ʒə=sə=ʁε=ʁɑ̃=pli=də=ʁa=ʒə 9
  ʒə=vu=dʁε=tə=tɥe 5
  sə=lə=mɑ̃=puʁ=mə=vɑ̃=ʒe 7

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.