Poeme : Duo With Remoirque

Duo With Remoirque

-Pronons l abolition themal.
-J’ai engendré une eponge, flaque ausol, arretez les pressions.
-Laisse glissé le fil jusqu au bout et tire.
-Tout est tactile, l’odeur se fait de plus en plus insupportable, pourquoi y laisse il la mai, n ?
-C’ est toi en plus petit tu ne t en rend pas compte et tu la mange.
-Nos racines s’essaient mais repentiront ils les naufragé du glaçon ? rien de plus plat.
-Une de tro mélanger a cette feuille que j aime fait naitre rejection rougoiyante de mes entrailles.
-TAKATAKATAK BADOUM PAF ARRRRRR FAAAAARK LIBRA.
-Partie d un avan arriere surnaturel apparition vaginal d un etre sans yeux
-Surrannées tes confessions sussurées visant a expliquer un présent inoubliable. tu n’es que laideur.
-Rencontre d ’aveugles qui enbloquer donne un poeme sans précédent.
-Arrete.
-Koi ? .
-Deconstrusons ce futur et offrons aux calculateur matiere a cracher de la bile.
-Petit assemblage binaire qui sous nos mots par se détruit s éffondre sous sa propre honte
-Cercle de poete ? un cercle est plus complexe que 4/4 bianaire.
-Le cercle c’ est l infini c’ est toi dans ta mere et c’ est.
-.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Duo With Remoirque

  pro=nons=l=a=bo=li=ti=on=the=mal 10
  jai=engen=dré=u=ne=e=pon=ge=fla=que=au=sol=ar=re=tez=les=pres=sions 18
  lais=se=glis=sé=le=fil=jus=qu=au=bout=et=ti=re 13
  tout=est=tac=tile=lo=deur=se=fait=de=plus=en=plus=in=sup=por=ta=ble=pour=quoi=y=lais=se=il=la=mai=n 26
  cest=toi=en=plus=pe=tit=tu=ne=t=en=rend=pas=comp=te=et=tu=la=mange 18
  nos=ra=cines=ses=saient=mais=re=pen=ti=ront=ils=les=nau=fra=gé=du=gla=çon=rien=de=plus=plat 22
  une=de=tro=mé=lan=ger=a=cet=te=feu=ille=que=j=ai=me=fait=nai=tre=re=jec=tion=rou=goiyan=te=de=mes=en=trailles 28
  ta=ka=ta=ka=tak=ba=doum=paf=a=r=r=r=r=faaaark=li=bra 16
  par=tie=d=un=a=van=ar=rie=re=sur=na=tu=rel=ap=pa=ri=tion=va=gi=nal=d=un=e=tre=sans=yeux 26
  sur=ran=nées=tes=confes=sions=sus=su=rées=vi=sant=a=ex=pli=quer=un=pré=sent=i=nou=bliable=tu=nes=que=lai=deur 26
  ren=con=tre=da=veu=gles=qui=en=blo=quer=don=ne=un=poe=me=sans=pré=cé=dent 19
  ar=rete 2
  koi 1
  de=cons=tru=sons=ce=fu=tur=et=of=frons=aux=cal=cu=la=teur=ma=tie=re=a=cra=cher=de=la=bi=le 25
  pe=tit=as=sem=bla=ge=bi=nai=re=qui=sous=nos=mots=par=se=dé=truit=s=éf=fon=dre=sous=sa=pro=pre=honte 26
  cer=cle=de=poe=te=un=cer=cle=est=plus=com=plexe=que=qua=tre=s=la=sh=qua=tre=bi=a=nai=re 24
  le=cer=cle=cest=l=in=fi=ni=cest=toi=dans=ta=me=re=et=cest 16
  1
 • Phonétique : Duo With Remoirque

  pʁonɔ̃ εl abɔlisjɔ̃ təmal.
  ʒε ɑ̃ʒɑ̃dʁe ynə əpɔ̃ʒə, flakə ozɔl, aʁəte lε pʁesjɔ̃.
  lεsə ɡlise lə fil ʒysk o bu e tiʁə.
  tut- ε taktilə, lɔdœʁ sə fε də plysz- ɑ̃ plysz- ɛ̃sypɔʁtablə, puʁkwa i lεsə il la mε, εn ?
  sε twa ɑ̃ plys pəti ty nə te ɑ̃ ʁɑ̃ pa kɔ̃tə e ty la mɑ̃ʒə.
  no ʁasinə sesε mε ʁəpɑ̃tiʁɔ̃ il lε nofʁaʒe dy ɡlasɔ̃ ? ʁjɛ̃ də plys pla.
  ynə də tʁo melɑ̃ʒe a sεtə fœjə kə ʒi εmə fε nεtʁə ʁəʒεksjɔ̃ ʁuɡwaiɑ̃tə də mεz- ɑ̃tʁajə.
  takatakatak badum paf a εʁ εʁ εʁ εʁ faaaaʁk libʁa.
  paʁti de œ̃n- avɑ̃ aʁjəʁə syʁnatyʁεl apaʁisjɔ̃ vaʒinal de œ̃n- εtʁə sɑ̃z- iø
  syʁane tε kɔ̃fesjɔ̃ sysyʁe vizɑ̃ a εksplike œ̃ pʁezɑ̃ inubljablə. ty nε kə lεdœʁ.
  ʁɑ̃kɔ̃tʁə davøɡlə ki ɑ̃blɔke dɔnə œ̃ poəmə sɑ̃ pʁesedɑ̃.
  aʁətə.
  kwa ? .
  dəkɔ̃stʁyzɔ̃ sə fytyʁ e ɔfʁɔ̃z- o kalkylatœʁ matjəʁə a kʁaʃe də la bilə.
  pəti asɑ̃blaʒə binεʁə ki su no mo paʁ sə detʁɥi εs efɔ̃dʁə su sa pʁɔpʁə ɔ̃tə
  sεʁklə də poətə ? œ̃ sεʁklə ε plys kɔ̃plεksə kə katʁə slaʃ katʁə bjanεʁə.
  lə sεʁklə sε εl ɛ̃fini sε twa dɑ̃ ta məʁə e sε.
  .
 • Syllabes Phonétique : Duo With Remoirque

  pʁo=nɔ̃=εl=a=bɔ=li=sj=ɔ̃=tə=mal 10
  ʒε=ɑ̃=ʒɑ̃=dʁe=y=nə=ə=pɔ̃=ʒə=fla=kə=o=zɔl=a=ʁə=te=lε=pʁe=sj=ɔ̃ 20
  lε=sə=ɡli=se=lə=fil=ʒysk=o=bu=e=ti=ʁə 12
  tu=tε=tak=tilə=lɔ=dœʁ=sə=fε=də=plys=zɑ̃=plys=zɛ̃=sy=pɔʁ=ta=blə=puʁ=kwa=i=lε=sə=il=la=mε=εn 26
  sε=twa=ɑ̃=plys=pə=ti=ty=nə=te=ɑ̃=ʁɑ̃=pa=kɔ̃=tə=e=ty=la=mɑ̃=ʒə 19
  no=ʁa=sinə=se=sε=mε=ʁə=pɑ̃=ti=ʁɔ̃=il=lε=no=fʁa=ʒe=dy=ɡla=sɔ̃=ʁjɛ̃=də=plys=pla 22
  ynə=də=tʁo=me=lɑ̃=ʒe=a=sε=tə=fœjə=kə=ʒi=ε=mə=fε=nε=tʁə=ʁə=ʒεk=sjɔ̃=ʁu=ɡwa=i=ɑ̃=tə=də=mε=zɑ̃=tʁajə 29
  ta=ka=ta=ka=tak=ba=dum=paf=a=εʁ=εʁ=εʁ=εʁ=fa=a=a=aʁk=li=bʁa 19
  paʁ=ti=de=œ̃=na=vɑ̃=a=ʁjə=ʁə=syʁ=na=ty=ʁεl=a=pa=ʁi=sjɔ̃=va=ʒi=nal=de=œ̃=nεtʁə=sɑ̃=ziø 25
  sy=ʁa=ne=tε=kɔ̃=fe=sjɔ̃=sy=sy=ʁe=vi=zɑ̃=a=εk=spli=ke=œ̃=pʁe=zɑ̃=i=nu=bljablə=ty=nε=kə=lε=dœʁ 27
  ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=da=vø=ɡlə=ki=ɑ̃=blɔ=ke=dɔ=nə=œ̃=po=ə=mə=sɑ̃=pʁe=se=dɑ̃ 20
  a=ʁə=tə 3
  kwa 1
  də=kɔ̃s=tʁy=zɔ̃sə=fy=tyʁ=e=ɔ=fʁɔ̃=zo=kal=ky=la=tœʁ=ma=tjə=ʁəa=kʁa=ʃe=də=la=bilə 22
  pə=ti=a=sɑ̃=blaʒə=bi=nε=ʁə=ki=su=no=mo=paʁ=sə=det=ʁɥi=ε=səe=fɔ̃=dʁə=su=sa=pʁɔ=pʁə=ɔ̃tə 25
  sεʁ=klə=də=po=ə=tə=œ̃=sεʁ=klə=ε=plys=kɔ̃=plεk=sə=kə=ka=tʁə=slaʃ=ka=tʁə=bja=nεʁə 22
  lə=sεʁ=klə=sε=εl=ɛ̃=fi=ni=sε=twa=dɑ̃=ta=mə=ʁə=e=sε 16
  1

PostScriptum

explication dalaröremoirquesse de la déstructuration

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2004 00:00Remoirque

yeah c un bo poeme, continuons ainsi!!!