Univers de poésie d'un auteur

Poème:Peur Du Vide

Le Poème

Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. J’ai peur du noir. J’ai envie de partir. De découvrir un nouveau monde. De nouveau gens. Et surtout une nouvelle mentalité. Chez moi ? J’étouffe. J’ai l’impression d’être opréssé. Personne ne commprend. Et pourtant les signaux sont assez clair. Je m’enerve tout le temps. Et puis… J’ai peur… Du vide… Un trou énorme dans mon cœur. Depuis qu’il est partit. Il ne reste plus rien. Il a laissé un blanc. Etant gothique le noir ne le comble pas. Et commetn faire ? Je veux de nouveau aimer. Je peux pas j’ai peur. Mon sentiment quotidien ? Et oui… La peur. Elle me reveille, m’endort, me stimule. Mes pulsions sont déclanché pars elle. C’est pas si simple la vie. 0n vous fait croire que c’est tout beau. Mais c’est plutot reche. Ma vie est une vitre, fissurée de partout. Et le prochaine pète la fera cassé. Faut faire attention petite fille. Tu n’as plus de chance. 0n ta passé la derniere tu ne l’as pas saisie. Alors petite ecervellée ? Que faire maintenant ? Sourire. Pleurer. Vaumir. Hair. Tu ne veux et ne peux rien faire. Tu es faible. Tu te méfi du monde, mais ne t’inquiete pas le monde se mefi de toi. Tu n’es qu’une tache comme tout le monde. Mais toi tu es encore plus petite. Personne ne veut de toi ici. Pars loin et ne reviens jamais. Emporte cette lettre et ce compas. Et ecrit avec ton sang ce que tu ressens. Peut etre qu’a ce moment la il t’écouteront et veront que tu existes finalement. Je suis morbide certe, mais la vie ne me donne pas le choix. Je peux pas sourire, parce que je n’ai rien pour m’accrocher. Alors je déteste. Je vaumi. Et oui. Je veux découvrir, mais rappelez vous j’ai peur du vide. Adieu petite princesse.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Tous mes poèmes sont inspirés de ma vie.

Poeme de Darkliline

Poète Darkliline

Darkliline a publié sur le site 1 écrit. Darkliline est membre du site depuis l'année 2006.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Peur Du Videje=ne=sais=pas=ce=qui=se=pas=se=ce=soir=jai=peur=du=noir=jai=en=vie=de=par=tir=de=dé=cou=vrir=un=nou=veau=monde=de=nou=veau=gens=et=sur=tout=u=ne=nou=vel=le=men=ta=li=té=chez=moi=jé=touffe=jai=lim=pres=sion=dê=tre=o=prés=sé=per=son=ne=ne=comm=prend=et=pour=tant=les=si=gnaux=sont=as=sez=clair=je=me=ner=ve=tout=le=temps=et=puis=jai=peur=du=vi=de=un=trou=é=nor=me=dans=mon=cœur=de=puis=quil=est=par=tit=il=ne=res=te=plus=rien=il=a=lais=sé=un=blanc=etant=go=thi=que=le=noir=ne=le=com=ble=pas=et=com=metn=fai=re=je=veux=de=nou=veau=ai=mer=je=peux=pas=jai=peur=mon=sen=ti=ment=quo=ti=dien=et=oui=la=peur=el=le=me=re=vei=lle=men=dort=me=sti=mu=le=mes=pul=sions=sont=dé=clan=ché=pars=elle=cest=pas=si=sim=ple=la=vie=point=zé=ro=n=vous=fait=croi=re=que=cest=tout=beau=mais=cest=plu=tot=reche=ma=vie=est=u=ne=vi=tre=fis=su=rée=de=par=tout=et=le=pro=chai=ne=pè=te=la=fe=ra=cas=sé=faut=fai=re=at=ten=ti=on=pe=ti=te=fille=tu=nas=plus=de=chan=ce=point=zé=ro=n=ta=pas=sé=la=der=nie=re=tu=ne=las=pas=sai=sie=alors=pe=ti=te=e=cer=vel=lée=que=fai=re=main=te=nant=sou=rire=pleu=rer=vau=mir=hair=tu=ne=veux=et=ne=peux=rien=faire=tu=es=faible=tu=te=mé=fi=du=mon=de=mais=ne=tin=quie=te=pas=le=mon=de=se=me=fi=de=toi=tu=nes=quu=ne=ta=che=com=me=tout=le=monde=mais=toi=tu=es=en=co=re=plus=pe=tite=per=son=ne=ne=veut=de=toi=i=ci=pars=loin=et=ne=re=viens=ja=mais=em=por=te=cet=te=let=tre=et=ce=com=pas=et=e=crit=a=vec=ton=sang=ce=que=tu=res=sens=peut=e=tre=qua=ce=mo=ment=la=il=té=cou=te=ront=et=ve=ront=que=tu=exis=tes=fi=na=le=ment=je=suis=mor=bi=de=cer=te=mais=la=vie=ne=me=don=ne=pas=le=choix=je=peux=pas=sou=ri=re=par=ce=que=je=nai=rien=pour=mac=cro=cher=alors=je=dé=teste=je=vau=mi=et=oui=je=veux=dé=cou=vrir=mais=rap=pe=lez=vous=jai=peur=du=vide=adieu=pe=ti=te=prin=cesse 457
Phonétique : Peur Du Videʒə nə sε pa sə ki sə pasə sə swaʁ. ʒε pœʁ dy nwaʁ. ʒε ɑ̃vi də paʁtiʁ. də dekuvʁiʁ œ̃ nuvo mɔ̃də. də nuvo ʒɑ̃. e syʁtu ynə nuvεllə mɑ̃talite. ʃe mwa ? ʒetufə. ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ dεtʁə ɔpʁese. pεʁsɔnə nə kɔmpʁɑ̃. e puʁtɑ̃ lε siɲo sɔ̃t- ase klεʁ. ʒə mɑ̃nεʁvə tu lə tɑ̃. e pɥi… ʒε pœʁ… dy vidə… œ̃ tʁu enɔʁmə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ. dəpɥi kil ε paʁti. il nə ʁεstə plys ʁjɛ̃. il a lεse œ̃ blɑ̃. ətɑ̃ ɡɔtikə lə nwaʁ nə lə kɔ̃blə pa. e kɔmεtn fεʁə ? ʒə vø də nuvo εme. ʒə pø pa ʒε pœʁ. mɔ̃ sɑ̃timɑ̃ kɔtidjɛ̃ ? e ui… la pœʁ. εllə mə ʁəvεjə, mɑ̃dɔʁ, mə stimylə. mε pylsjɔ̃ sɔ̃ deklɑ̃ʃe paʁz- εllə. sε pa si sɛ̃plə la vi pwɛ̃ zeʁo εn vu fε kʁwaʁə kə sε tu bo. mε sε plyto ʁəʃə. ma vi εt- ynə vitʁə, fisyʁe də paʁtu. e lə pʁoʃεnə pεtə la fəʁa kase. fo fεʁə atɑ̃sjɔ̃ pətitə fijə. ty na plys də ʃɑ̃sə pwɛ̃ zeʁo εn ta pase la dεʁnjəʁə ty nə la pa sεzi. alɔʁ pətitə əsεʁvεlle ? kə fεʁə mɛ̃tənɑ̃ ? suʁiʁə. pləʁe. vomiʁ. εʁ. ty nə vøz- e nə pø ʁjɛ̃ fεʁə. ty ε fεblə. ty tə mefi dy mɔ̃də, mε nə tɛ̃kjətə pa lə mɔ̃də sə məfi də twa. ty nε kynə taʃə kɔmə tu lə mɔ̃də. mε twa ty ε ɑ̃kɔʁə plys pətitə. pεʁsɔnə nə vø də twa isi. paʁ lwɛ̃ e nə ʁəvjɛ̃ ʒamε. ɑ̃pɔʁtə sεtə lεtʁə e sə kɔ̃pa. e εkʁi avεk tɔ̃ sɑ̃ sə kə ty ʁəsɛ̃. pø εtʁə ka sə mɔmɑ̃ la il tekutəʁɔ̃ e vəʁɔ̃ kə ty εɡzistə finaləmɑ̃. ʒə sɥi mɔʁbidə sεʁtə, mε la vi nə mə dɔnə pa lə ʃwa. ʒə pø pa suʁiʁə, paʁsə kə ʒə nε ʁjɛ̃ puʁ makʁoʃe. alɔʁ ʒə detεstə. ʒə vomi. e ui. ʒə vø dekuvʁiʁ, mε ʁapəle vu ʒε pœʁ dy vidə. adjø pətitə pʁɛ̃sεsə.
Syllabes Phonétique : Peur Du Videʒə=nə=sε=pa=sə=ki=sə=pa=sə=sə=swaʁ=ʒε=pœʁ=dy=nwaʁ=ʒε=ɑ̃=vi=də=paʁ=tiʁ=də=de=ku=vʁiʁ=œ̃=nu=vo=mɔ̃=də=də=nu=vo=ʒɑ̃=e=syʁ=tu=y=nə=nu=vεl=lə=mɑ̃=ta=li=te=ʃe=mwa=ʒe=tu=fə=ʒε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=dε=tʁə=ɔ=pʁe=se=pεʁ=sɔ=nə=nə=kɔm=pʁɑ̃=e=puʁ=tɑ̃=lε=si=ɲo=sɔ̃=ta=se=klεʁ=ʒə=mɑ̃=nεʁ=və=tu=lə=tɑ̃=e=pɥi=ʒε=pœʁ=dy=vi=də=œ̃=tʁu=e=nɔʁ=mə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=dəp=ɥi=kil=ε=paʁ=ti=il=nə=ʁεs=tə=plys=ʁjɛ̃=il=a=lε=se=œ̃=blɑ̃=ə=tɑ̃=ɡɔ=ti=kə=lə=nwaʁ=nə=lə=kɔ̃=blə=pa=e=kɔ=mεtn=fε=ʁə=ʒə=vø=də=nu=vo=ε=me=ʒə=pø=pa=ʒε=pœʁ=mɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=kɔ=ti=djɛ̃=e=u=i=la=pœʁ=εl=lə=mə=ʁə=vε=jə=mɑ̃=dɔʁ=mə=sti=my=lə=mε=pyl=sjɔ̃=sɔ̃=de=klɑ̃=ʃe=paʁ=zεl=lə=sε=pa=si=sɛ̃=plə=la=vi=pwɛ̃=ze=ʁo=εn=vu=fε=kʁwa=ʁə=kə=sε=tu=bo=mε=sε=ply=to=ʁə=ʃə=ma=vi=ε=ty=nə=vi=tʁə=fi=sy=ʁe=də=paʁ=tu=e=lə=pʁo=ʃε=nə=pε=tə=la=fə=ʁa=ka=se=fo=fε=ʁə=a=tɑ̃=sjɔ̃=pə=ti=tə=fi=jə=ty=na=plys=də=ʃɑ̃=sə=pwɛ̃=ze=ʁo=εn=ta=pa=se=la=dεʁ=njə=ʁə=ty=nə=la=pa=sε=zi=a=lɔʁ=pə=ti=tə=ə=sεʁ=vεl=le=kə=fε=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃=su=ʁi=ʁə=plə=ʁe=vo=miʁ=εʁ=ty=nə=vø=ze=nə=pø=ʁjɛ̃=fε=ʁə=ty=ε=fε=blə=ty=tə=me=fi=dy=mɔ̃=də=mε=nə=tɛ̃=kjə=tə=pa=lə=mɔ̃=də=sə=mə=fi=də=twa=ty=nε=ky=nə=ta=ʃə=kɔ=mə=tu=lə=mɔ̃=də=mε=twa=ty=ε=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=pə=ti=tə=pεʁ=sɔ=nə=nə=vø=də=twa=i=si=paʁ=lwɛ̃=e=nə=ʁə=vjɛ̃=ʒa=mε=ɑ̃=pɔʁ=tə=sε=tə=lε=tʁə=e=sə=kɔ̃=pa=e=ε=kʁi=a=vεk=tɔ̃=sɑ̃=sə=kə=ty=ʁə=sɛ̃=pø=ε=tʁə=ka=sə=mɔ=mɑ̃=la=il=te=ku=tə=ʁɔ̃=e=və=ʁɔ̃=kə=ty=εɡ=zis=tə=fi=na=lə=mɑ̃=ʒə=sɥi=mɔʁ=bi=də=sεʁ=tə=mε=la=vi=nə=mə=dɔ=nə=pa=lə=ʃwa=ʒə=pø=pa=su=ʁi=ʁə=paʁ=sə=kə=ʒə=nε=ʁjɛ̃=puʁ=ma=kʁo=ʃe=a=lɔʁ=ʒə=de=tεs=tə=ʒə=vo=mi=e=u=i=ʒə=vø=de=ku=vʁiʁ=mε=ʁa=pə=le=vu=ʒε=pœʁ=dy=vi=də=a=djø=pə=ti=tə=pʁɛ̃=sε=sə 476

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
14/04/2006 15:33Cam

tres jolie texte, on voit que ta vie a été tres dur entre tes amours et tes sentiments. . . j’esopere ke ce qui c passé dans ta vie tu loubliera. . . enfin je ne te connait pas mais d’apres ton trexte c’est ce que j’ai ressenti

Poème - Sans Thème -
Du 14/04/2006 15:22

L'écrit contient 332 mots qui sont répartis dans 1 strophes.