Poème-France.com

Poeme : You Appeared To Be KindYou Appeared To Be Kind

You take a hand
You weight it
Is it as soft as the sand
Or just hard, like a brick

You appeared to be kind
I appeared to be blind
So when i saw you
I saw nothing
So i talked as loud as i could
I do not need to see
Just listen, to a sound
That is so familiar

You take my hand
You take it
Is it as soft as sand
Maybe more hard like brick
And your eyes dont dont look shy
You never had to grow
You just awake like this
In this hard world
With a soft voice
U never needed to care at all
So when i saw you
I learned the life
I learned the love
How to live
How to walk and fall
Darkvid

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

iu takə a-ɑ̃
iu wεɡt it
is it a sɔft a tə sɑ̃d
ɔʁ ʒyst-aʁ, likə a bʁik

iu apəaʁεd to bə kɛ̃d
i apəaʁεd to bə blɛ̃d
so wɛ̃ i saw iu
i saw nɔtiŋ
so i talkεd a lud a i kuld
i do no nid to si
ʒyst listɛ̃, to a sund
ta is so familjaʁ

iu takə mi-ɑ̃
iu takə it
is it a sɔft a sɑ̃d
mεbə mɔʁə-aʁ likə bʁik
ɑ̃d iuʁ εj dɔ̃ dɔ̃ luk ʃi
iu nəve-ad to ɡʁɔw
iu ʒyst awakə likə ti
ɛ̃ ti-aʁ wɔʁld
wit a sɔft vwasə
y nəve nidεd to kaʁə a al
so wɛ̃ i saw iu
i ləaʁnεd tə lifə
i ləaʁnεd tə lɔvə
ɔw to livə
ɔw to walk ɑ̃d fal