Poème-France.com

Poeme : Nothing In The Sky ? ! ? !Nothing In The Sky ? ! ? !

An angel was comming for me
But it hits the window
Like a little bird
And the scenery around laughed at him
So he woke up and said
You will need to explain it in front of god
I went in heaven where jesus was laid
In this room only made of bed
I would like to sleep in it
But he demanded me to sit

So i turned around and looked at his face
It was nothing but the wind
That is slapping the clouds

I laugh at god
I laugh at everything that is suposed to be important
We are slaves, we are chained
They have the key, i dont want it
Darkvid

PostScriptum

la religion c’est assez bizare


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ ɑ̃ʒεl was kɔmiŋ fɔʁ mə
byt it it tə wɛ̃dɔw
likə a litlə biʁ
ɑ̃d tə sənəʁi aʁund loɡεd a im
so ə wɔkə yp ɑ̃d sε
iu wij nid to εksplɛ̃ it ɛ̃ fʁɔ̃ ɔf ɡɔd
i wɑ̃ ɛ̃ əavɛ̃ wəʁə ʒəzys was lε
ɛ̃ ti ʁum ɔ̃li madə ɔf bεd
i wuld likə to slip ɛ̃ it
byt ə dəmɑ̃dεd mə to sit

so i tyʁnεd aʁund ɑ̃d lukεd a is fasə
it was nɔtiŋ byt tə wɛ̃d
ta is slapiŋ tə klud

i loɡ a ɡɔd
i loɡ a əvəʁitiŋ ta is sypozεd to bə ɛ̃pɔʁtɑ̃
wə aʁə slavə, wə aʁə ʃεnεd
te-avə tə ke, i dɔ̃ wɑ̃ it