Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Pensée

Poème - Sans Thème -
Publié le 13/11/2011 15:06

L'écrit contient 302 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tirlididi

Pensée

C’est un début et une fin, le mauvais côté des deux.
C’est un jeux, c’est un risque, peut-être l’orgueil, ou l’ennui lorsqu’on est heureux
. Plus on est conscient des choses et moins on veut l’être.
Un but, au moins une raison, expliquez-moi tout ça.
Tu fumes, tu sniff, tu pleures, tu racontes, tu passes par-dessus bord, tu l’écris rien n’aide.
Ce n’est pas la solitude, le manque d’argent,
L’absence d’amour, ou la fin du printemps,
C’est le recul que tu prends,
Le verre de trop, la rupture, la maladie, ces beaux paysages,
Qui font se pavaner sous nos pensées des questions.
Leur réponse n’aiderait pas. Je l’ai, la solution, fonce, tête baissée, ou t’es baisé !
Tu crains pour ton avenir, tu feins de t’évanouïr,
Qu’on s’interesse à toi, que l’on fasse de tes ébats, de tes émois, des romans,
Qui inspireront les autre,
Que regretterons les grands,
Que l’on voudrait être notre.
Mais t’es comme moi, t’es comme eux,
Tu ne fais que rêver, ou naître avec,
Tu ne fais que parler, t’es qu’un gueux.
Tu creer tout ça autour de toi, mais à l’interieur,
Tu n"es pas sot, crois-moi, tu en ressort meilleur.
On ne peut changer, aidons nos rêves.
Essaye, essaye tout, écoute !
Regarde, oberve tout, et ta déroute,
Est fondée, car ce paradoxe est constant sur nos routes.
A l’extinction, allume ta bougie,
Dicte tes lois à l’anarchie,
À la démolition impose tes plans,
Impose-toi des maux, et libère-t-en,
C’est comme ça ici,
Un peu de peur, de gloire,
Pas mal de crises, de desespoir,
Beaucoup de changements, d’amours provisoires.
 • Pieds Hyphénique: Pensée

  cest=un=dé=but=et=une=fin=le=mau=vais=cô=té=des=deux 14
  cest=un=jeux=cest=un=ris=que=peut=têtre=lor=gueil=ou=len=nui=lors=quon=est=heu=reux 19
  plus=on=est=cons=cient=des=cho=ses=et=moins=on=veut=lêtre 14
  un=but=au=moins=u=ne=rai=son=ex=pli=quez=moi=tout=ça 14
  tu=fumes=tu=s=niff=tu=pleu=res=tu=ra=con=tes=tu=pas=ses=par=des=sus=bord=tu=lé=cris=rien=naide 24
  ce=nest=pas=la=so=li=tu=de=le=man=que=dar=gent 13
  lab=sen=ce=da=mour=ou=la=fin=du=prin=temps 11
  cest=le=re=cul=que=tu=prends 7
  le=verre=de=trop=la=rup=tu=re=la=ma=la=die=ces=beaux=pa=y=sages 17
  qui=font=se=pa=va=ner=sous=nos=pen=sées=des=ques=ti=ons 14
  leur=ré=ponse=nai=de=rait=pas=je=lai=la=so=lu=tion=fon=ce=tê=te=bais=sée=ou=tes=bai=sé 23
  tu=crains=pour=ton=a=ve=nir=tu=feins=de=té=va=nou=ïr 14
  quon=sinte=res=seà=toi=que=lon=fas=se=de=tes=é=bats=de=tes=é=mois=des=ro=mans 20
  qui=ins=pi=re=ront=les=au=tre 8
  que=re=gret=te=rons=les=grands 7
  que=lon=vou=drait=ê=tre=no=tre 8
  mais=tes=com=me=moi=tes=com=me=eux 9
  tu=ne=fais=que=rê=ver=ou=naî=tre=a=vec 11
  tu=ne=fais=que=par=ler=tes=quun=gu=eux 10
  tu=creer=tout=ça=au=tour=de=toi=mais=à=lin=te=ri=eur 14
  tu=n=guille=met=es=pas=sot=crois=moi=tu=en=res=sort=meilleur 14
  on=ne=peut=chan=ger=ai=dons=nos=rê=ves 10
  es=saye=es=saye=tout=é=cou=te 8
  re=gar=de=o=ber=ve=tout=et=ta=dé=rou=te 12
  est=fon=dée=car=ce=pa=ra=doxe=est=cons=tant=sur=nos=routes 14
  a=lex=tinc=ti=on=al=lu=me=ta=bou=gie 11
  dic=te=tes=lois=à=la=nar=chie 8
  à=la=dé=mo=li=ti=on=im=po=se=tes=plans 12
  im=po=se=toi=des=maux=et=li=bè=re=ten 11
  cest=com=me=ça=i=ci 6
  un=peu=de=peur=de=gloi=re 7
  pas=mal=de=cri=ses=de=de=ses=poir 9
  beau=coup=de=chan=ge=ments=da=mours=pro=vi=soi=res 12
 • Phonétique : Pensée

  sεt- œ̃ deby e ynə fɛ̃, lə movε kote dε dø.
  sεt- œ̃ ʒø, sεt- œ̃ ʁiskə, pø tεtʁə lɔʁɡœj, u lɑ̃nɥi lɔʁskɔ̃n- ε œʁø
  . plysz- ɔ̃n- ε kɔ̃sjɑ̃ dε ʃozəz- e mwɛ̃z- ɔ̃ vø lεtʁə.
  œ̃ byt, o mwɛ̃z- ynə ʁεzɔ̃, εksplike mwa tu sa.
  ty fymə, ty snif, ty plœʁə, ty ʁakɔ̃tə, ty pasə paʁ dəsy bɔʁ, ty lekʁi ʁjɛ̃ nεdə.
  sə nε pa la sɔlitydə, lə mɑ̃kə daʁʒe,
  labsɑ̃sə damuʁ, u la fɛ̃ dy pʁɛ̃tɑ̃,
  sε lə ʁəkyl kə ty pʁɑ̃,
  lə veʁə də tʁo, la ʁyptyʁə, la maladi, sε bo pεizaʒə,
  ki fɔ̃ sə pavane su no pɑ̃se dε kεstjɔ̃.
  lœʁ ʁepɔ̃sə nεdəʁε pa. ʒə lε, la sɔlysjɔ̃, fɔ̃sə, tεtə bεse, u tε bεze !
  ty kʁɛ̃ puʁ tɔ̃n- avəniʁ, ty fɛ̃ də tevanuiʁ,
  kɔ̃ sɛ̃təʁεsə a twa, kə lɔ̃ fasə də tεz- eba, də tεz- emwa, dε ʁɔmɑ̃,
  ki ɛ̃spiʁəʁɔ̃ lεz- otʁə,
  kə ʁəɡʁεtəʁɔ̃ lε ɡʁɑ̃,
  kə lɔ̃ vudʁε εtʁə nɔtʁə.
  mε tε kɔmə mwa, tε kɔmə ø,
  ty nə fε kə ʁεve, u nεtʁə avεk,
  ty nə fε kə paʁle, tε kœ̃ ɡø.
  ty kʁiʁ tu sa otuʁ də twa, mεz- a lɛ̃təʁjœʁ,
  ty εn ɡjmε ε pa so, kʁwa mwa, ty ɑ̃ ʁəsɔʁ mεjœʁ.
  ɔ̃ nə pø ʃɑ̃ʒe, εdɔ̃ no ʁεvə.
  esεj, esεj tu, ekutə !
  ʁəɡaʁdə, ɔbεʁvə tu, e ta deʁutə,
  ε fɔ̃de, kaʁ sə paʁadɔksə ε kɔ̃stɑ̃ syʁ no ʁutə.
  a lεkstɛ̃ksjɔ̃, alymə ta buʒi,
  diktə tε lwaz- a lanaʁʃi,
  a la demɔlisjɔ̃ ɛ̃pozə tε plɑ̃,
  ɛ̃pozə twa dε mo, e libεʁə tɑ̃,
  sε kɔmə sa isi,
  œ̃ pø də pœʁ, də ɡlwaʁə,
  pa mal də kʁizə, də dəzεspwaʁ,
  boku də ʃɑ̃ʒəmɑ̃, damuʁ pʁɔvizwaʁə.
 • Pieds Phonétique : Pensée

  sε=tœ̃=de=by=e=ynə=fɛ̃=lə=mo=vε=ko=te=dε=dø 14
  sε=tœ̃=ʒø=sε=tœ̃=ʁiskə=pø=tε=tʁə=lɔʁ=ɡœj=u=lɑ̃n=ɥi=lɔʁ=skɔ̃=nε=œ=ʁø 19
  plys=zɔ̃=nε=kɔ̃=sjɑ̃=dε=ʃo=zə=ze=mwɛ̃=zɔ̃=vø=lεtʁə 14
  œ̃=byt=o=mwɛ̃=zy=nə=ʁε=zɔ̃=εk=spli=ke=mwa=tu=sa 14
  ty=fymə=ty=snif=ty=plœ=ʁə=ty=ʁa=kɔ̃=tə=ty=pa=sə=paʁ=də=sy=bɔʁ=ty=le=kʁi=ʁjɛ̃=nεdə 23
  sə=nε=pa=la=sɔ=li=ty=də=lə=mɑ̃=kə=daʁ=ʒe 13
  lab=sɑ̃=sə=da=muʁ=u=la=fɛ̃=dy=pʁɛ̃=tɑ̃ 11
  sε=lə=ʁə=kyl=kə=ty=pʁɑ̃ 7
  lə=ve=ʁə=də=tʁo=la=ʁyp=tyʁə=la=ma=la=di=sε=bo=pε=i=zaʒə 17
  ki=fɔ̃=sə=pa=va=ne=su=no=pɑ̃=se=dε=kεs=tj=ɔ̃ 14
  lœʁ=ʁe=pɔ̃sə=nε=də=ʁε=pa=ʒə=lε=la=sɔ=ly=sjɔ̃=fɔ̃=sə=tε=tə=bε=se=u=tε=bε=ze 23
  ty=kʁɛ̃=puʁ=tɔ̃=na=və=niʁ=ty=fɛ̃=də=te=va=nu=iʁ 14
  kɔ̃=sɛ̃tə=ʁε=səa=twa=kə=lɔ̃=fa=sə=də=tε=ze=ba=də=tε=ze=mwa=dε=ʁɔ=mɑ̃ 20
  ki=ɛ̃s=pi=ʁə=ʁɔ̃=lε=zo=tʁə 8
  kə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁɔ̃=lε=ɡʁɑ̃ 7
  kə=lɔ̃=vu=dʁε=ε=tʁə=nɔ=tʁə 8
  mε=tε=kɔ=mə=mwa=tε=kɔ=mə=ø 9
  ty=nə=fε=kə=ʁε=ve=u=nε=tʁə=a=vεk 11
  ty=nə=fε=kə=paʁ=le=tε=kœ̃=ɡø 9
  ty=kʁiʁ=tu=sa=o=tuʁ=də=twa=mε=za=lɛ̃=tə=ʁjœ=ʁə 14
  ty=εn=ɡjmε=ε=pa=so=kʁwa=mwa=ty=ɑ̃=ʁə=sɔʁ=mε=jœʁ 14
  ɔ̃=nə=pø=ʃɑ̃=ʒe=ε=dɔ̃=no=ʁε=və 10
  e=sεj=e=sεj=tu=e=ku=tə 8
  ʁə=ɡaʁ=də=ɔ=bεʁ=və=tu=e=ta=de=ʁu=tə 12
  ε=fɔ̃=de=kaʁsə=pa=ʁa=dɔk=sə=ε=kɔ̃s=tɑ̃=syʁ=no=ʁutə 14
  a=lεk=stɛ̃k=sj=ɔ̃=a=ly=mə=ta=bu=ʒi 11
  dik=tə=tε=lwa=za=la=naʁ=ʃi 8
  a=la=de=mɔ=li=sj=ɔ̃=ɛ̃=po=zə=tε=plɑ̃ 12
  ɛ̃=po=zə=twa=dε=mo=e=li=bε=ʁə=tɑ̃ 11
  sε=kɔ=mə=sa=i=si 6
  œ̃=pø=də=pœ=ʁə=də=ɡlwa=ʁə 8
  pa=mal=də=kʁi=zə=də=də=zεs=pwaʁ 9
  bo=ku=də=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃=da=muʁ=pʁɔ=vi=zwa=ʁə 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.