Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Rêves En Eaux Troubles.

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/10/2004 18:54

L'écrit contient 175 mots qui sont répartis dans 5 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Délèb

Rêves En Eaux Troubles.

La danse de tes reins enchante mon dédain
Pour ses grasses oisives qui troublent mon chemin
En entonnant les hymnes de leurs trop lourd gamins.
Elles se traînent en minaudant, comptant leurs gains.

L’éclat mystérieux du portail de jade blanc
Scintille au trépas de ton trouble tremblement
Et m’intrigue, je saisis une lance de feu
Te transperce le corps du vice de tes aveux.

Pourrie par la noirceur de tes complots de sang
Je te gifle au rouge de tes chaires d’amant
Petite chose fragile qui tortille à l’essence
De la haine distillée qui sent l’amour trop rance.

Pauvre débile de terre qui s’apitoie de l’herbe,
Tu sanglotes et tu pleures, tu te dégoûtes, tu gerbes
Ton ignorance crasse qui répand des Lunes pâles
Sur le sol de lave qui s’éparpille en lames.

Je t’abandonne ici, crève pauvre boiteux
Tu n’as rien connu, je te laisse miséreux
Au seuil de ton rêves que tu as cru vain
Tandis que je cours pour rejoindre le mien.
 • Pieds Hyphénique: Rêves En Eaux Troubles.

  la=dan=se=de=tes=reins=en=chan=te=mon=dé=dain 12
  pour=ses=gras=ses=oi=sives=qui=trou=blent=mon=che=min 12
  en=en=ton=nant=les=hym=nes=de=leurs=trop=lourd=ga=mins 13
  el=les=se=traînent=en=mi=nau=dant=comp=tant=leurs=gains 12

  lé=clat=mys=té=rieux=du=por=tail=de=ja=de=blanc 12
  scin=tille=au=tré=pas=de=ton=trou=ble=trem=ble=ment 12
  et=min=tri=gue=je=sai=sis=une=lan=ce=de=feu 12
  te=trans=perce=le=corps=du=vi=ce=de=tes=a=veux 12

  pour=rie=par=la=noir=ceur=de=tes=com=plots=de=sang 12
  je=te=gi=fle=au=rouge=de=tes=chai=res=da=mant 12
  pe=tite=cho=se=fra=gi=le=qui=tor=tilleà=les=sence 12
  de=la=haine=dis=til=lée=qui=sent=la=mour=trop=rance 12

  pauvre=dé=bile=de=terre=qui=sa=pi=toie=de=l=herbe 12
  tu=san=glotes=et=tu=pleures=tu=te=dé=goû=tes=tu=gerbes 13
  ton=i=gno=rance=cras=se=qui=ré=pand=des=lu=nes=pâles 13
  sur=le=sol=de=la=ve=qui=sé=par=pille=en=lames 12

  je=ta=ban=donne=i=ci=crè=ve=pau=vre=boi=teux 12
  tu=nas=rien=con=nu=je=te=lais=se=mi=sé=reux 12
  au=seuil=de=ton=rê=ves=que=tu=as=cru=vain 11
  tan=dis=que=je=cours=pour=re=join=dre=le=mien 11
 • Phonétique : Rêves En Eaux Troubles.

  la dɑ̃sə də tε ʁɛ̃z- ɑ̃ʃɑ̃tə mɔ̃ dedɛ̃
  puʁ sε ɡʁasəz- wazivə ki tʁuble mɔ̃ ʃəmɛ̃
  ɑ̃n- ɑ̃tɔnɑ̃ lεz- imnə də lœʁ tʁo luʁ ɡamɛ̃.
  εllə sə tʁεne ɑ̃ minodɑ̃, kɔ̃tɑ̃ lœʁ ɡɛ̃.

  lekla misteʁjø dy pɔʁtaj də ʒadə blɑ̃
  sɛ̃tijə o tʁepa də tɔ̃ tʁublə tʁɑ̃bləmɑ̃
  e mɛ̃tʁiɡ, ʒə sεziz- ynə lɑ̃sə də fø
  tə tʁɑ̃spεʁsə lə kɔʁ dy visə də tεz- avø.

  puʁʁi paʁ la nwaʁsœʁ də tε kɔ̃plo də sɑ̃
  ʒə tə ʒiflə o ʁuʒə də tε ʃεʁə damɑ̃
  pətitə ʃozə fʁaʒilə ki tɔʁtijə a lesɑ̃sə
  də la-εnə distije ki sɑ̃ lamuʁ tʁo ʁɑ̃sə.

  povʁə debilə də teʁə ki sapitwa də lεʁbə,
  ty sɑ̃ɡlɔtəz- e ty plœʁə, ty tə deɡutə, ty ʒεʁbə
  tɔ̃n- iɲɔʁɑ̃sə kʁasə ki ʁepɑ̃ dε lynə palə
  syʁ lə sɔl də lavə ki sepaʁpijə ɑ̃ lamə.

  ʒə tabɑ̃dɔnə isi, kʁεvə povʁə bwatø
  ty na ʁjɛ̃ kɔny, ʒə tə lεsə mizeʁø
  o səj də tɔ̃ ʁεvə kə ty a kʁy vɛ̃
  tɑ̃di kə ʒə kuʁ puʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə mjɛ̃.
 • Pieds Phonétique : Rêves En Eaux Troubles.

  la=dɑ̃=sə=də=tε=ʁɛ̃=zɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɔ̃=de=dɛ̃ 12
  puʁ=sε=ɡʁa=sə=zwa=zivə=ki=tʁu=ble=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 12
  ɑ̃=nɑ̃=tɔ=nɑ̃=lε=zim=nə=də=lœʁ=tʁo=luʁ=ɡa=mɛ̃ 13
  εllə=sə=tʁε=ne=ɑ̃=mi=no=dɑ̃=kɔ̃=tɑ̃=lœʁ=ɡɛ̃ 12

  le=kla=mis=te=ʁjø=dy=pɔʁ=taj=də=ʒa=də=blɑ̃ 12
  sɛ̃=ti=jə=o=tʁe=padə=tɔ̃=tʁu=blə=tʁɑ̃=blə=mɑ̃ 12
  e=mɛ̃=tʁiɡ=ʒə=sε=zi=zy=nə=lɑ̃=sə=də=fø 12
  tə=tʁɑ̃s=pεʁsə=lə=kɔʁ=dy=vi=sə=də=tε=za=vø 12

  puʁ=ʁi=paʁ=la=nwaʁ=sœʁ=də=tε=kɔ̃=plo=də=sɑ̃ 12
  ʒə=tə=ʒi=flə=o=ʁuʒə=də=tε=ʃε=ʁə=da=mɑ̃ 12
  pə=titə=ʃo=zə=fʁa=ʒilə=ki=tɔʁ=ti=jəa=le=sɑ̃sə 12
  də=la-εnə=dis=ti=je=ki=sɑ̃=la=muʁ=tʁo=ʁɑ̃sə 12

  povʁə=de=bi=lə=də=teʁə=ki=sa=pi=twa=də=lεʁbə 12
  ty=sɑ̃=ɡlɔtə=ze=ty=plœ=ʁə=ty=tə=de=ɡu=tə=ty=ʒεʁbə 14
  tɔ̃=ni=ɲɔ=ʁɑ̃sə=kʁa=sə=ki=ʁe=pɑ̃=dε=ly=nə=palə 13
  syʁ=lə=sɔl=də=lavə=ki=se=paʁ=pi=jə=ɑ̃=lamə 12

  ʒə=ta=bɑ̃=dɔnə=i=si=kʁε=və=po=vʁə=bwa=tø 12
  ty=na=ʁjɛ̃=kɔ=ny=ʒə=tə=lε=sə=mi=ze=ʁø 12
  o=səj=də=tɔ̃=ʁε=və=kə=ty=a=kʁy=vɛ̃ 11
  tɑ̃=di=kə=ʒə=kuʁ=puʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=mj=ɛ̃ 12

PostScriptum

Mon premier : -)

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/10/2004 00:00Elodie P.

trés trés beau!!! lol ( la tu vois je sui fière d’être la premièrea te laissé un comm!!!!)
Allé kissss

Auteur de Poésie
31/10/2004 00:00Moonlight Shadow

Wouaw ! ! ! génial, vraiment ! ! ! j’ai vraiment hâtes de voir tes prochains !
Biz

Auteur de Poésie
02/11/2004 00:00Lola

vivement les prochin continue bisous!

Auteur de Poésie
11/11/2004 00:00(F)La Miss Du 83(F)

tres tres beau poeme pour 1 premier bravo a toi!