Poeme : Désolé

Désolé

Je me rapel encore,
Le jour de ta mor,
On ta retrouvé,
Tu étai étranglé
Une corde autour de ton cou. .
Et moi qui pleurai a genou
Je men voulai vraimen,
Mm encor maintnan,
Car la veille tu voulai me parlé,
Et moi, je ne tai pa écouté
Pourtan tu avai besoin de mon réconfor
Je le sai, jai causé ta mort. .
Jai voulu me tué,
Pour me punir de tavoir laissé
Je ne métai pa rendu compte de ton désespoir
Pour moi, tu étai resté dan le noir
Pourtant, c’est toi qui m’apaisai,
Quan ma colère arivai
Tu étais mon meilleur ami, mai de moi, tu ne pouvai pas en dire ainsi
Je tai laissé une seul foi,
Bien sur, celle kil ne fallai pa
Jai peut ètre attendu 3 an
Mè ma tristess séten de plus en plus, j’ai besoin de toi,
Mè je me rend compte ke plus jamai tu ne maidera
Alor aujourd’hui j’ai décidé
De venir mexcusé
Je le sai, ai été immonde…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Désolé

  je=me=ra=pel=en=co=re 7
  le=jour=de=ta=mor 5
  on=ta=re=trou=vé 5
  tu=é=tai=é=tran=glé 6
  une=cor=de=au=tour=de=ton=cou 8
  et=moi=qui=pleu=rai=a=ge=nou 8
  je=men=vou=lai=vrai=men 6
  m=m=en=cor=maint=nan 6
  car=la=veille=tu=vou=lai=me=par=lé 9
  et=moi=je=ne=tai=pa=é=cou=té 9
  pour=tan=tu=a=vai=be=soin=de=mon=ré=con=for 12
  je=le=sai=jai=cau=sé=ta=mort 8
  jai=vou=lu=me=tué 5
  pour=me=pu=nir=de=ta=voir=lais=sé 9
  je=ne=mé=tai=pa=ren=du=comp=te=de=ton=déses=poir 13
  pour=moi=tu=é=tai=res=té=dan=le=noir 10
  pour=tant=cest=toi=qui=ma=pai=sai 8
  quan=ma=co=lè=re=a=ri=vai 8
  tu=é=tais=mon=meilleur=a=mi=mai=de=moi=tu=ne=pou=vai=pas=en=direain=si 18
  je=tai=lais=sé=u=ne=seul=foi 8
  bien=sur=cel=le=kil=ne=fal=lai=pa 9
  jai=peut=ètre=at=ten=du=trois=an 8
  mè=ma=tris=tess=séten=de=plus=en=plus=jai=be=soin=de=toi 14
  mè=je=me=rend=comp=te=ke=plus=ja=mai=tu=ne=maide=ra 14
  alor=au=jourd=hui=jai=dé=ci=dé 8
  de=ve=nir=mex=cu=sé 6
  je=le=sai=ai=é=té=im=monde 8
 • Phonétique : Désolé

  ʒə mə ʁapεl ɑ̃kɔʁə,
  lə ʒuʁ də ta mɔʁ,
  ɔ̃ ta ʁətʁuve,
  ty etε etʁɑ̃ɡle
  ynə kɔʁdə otuʁ də tɔ̃ ku.
  e mwa ki pləʁε a ʒənu
  ʒə mεn vulε vʁεmɛ̃,
  εm εm ɑ̃kɔʁ mɛ̃tnɑ̃,
  kaʁ la vεjə ty vulε mə paʁle,
  e mwa, ʒə nə tε pa ekute
  puʁtɑ̃ ty avε bəzwɛ̃ də mɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁ
  ʒə lə sε, ʒε koze ta mɔʁ.
  ʒε vuly mə tye,
  puʁ mə pyniʁ də tavwaʁ lεse
  ʒə nə metε pa ʁɑ̃dy kɔ̃tə də tɔ̃ dezεspwaʁ
  puʁ mwa, ty etε ʁεste dɑ̃ lə nwaʁ
  puʁtɑ̃, sε twa ki mapεzε,
  kɑ̃ ma kɔlεʁə aʁivε
  ty etε mɔ̃ mεjœʁ ami, mε də mwa, ty nə puvε pa ɑ̃ diʁə ɛ̃si
  ʒə tε lεse ynə səl fwa,
  bjɛ̃ syʁ, sεllə kil nə falε pa
  ʒε pø εtʁə atɑ̃dy tʁwaz- ɑ̃
  mε ma tʁistεs setɛ̃ də plysz- ɑ̃ plys, ʒε bəzwɛ̃ də twa,
  mε ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə plys ʒamε ty nə mεdəʁa
  alɔʁ oʒuʁdɥi ʒε deside
  də vəniʁ mεkskyze
  ʒə lə sε, ε ete imɔ̃də…
 • Syllabes Phonétique : Désolé

  ʒə=mə=ʁa=pεl=ɑ̃=kɔʁə 6
  lə=ʒuʁ=də=ta=mɔʁ 5
  ɔ̃=ta=ʁə=tʁu=ve 5
  ty=e=tε=e=tʁɑ̃=ɡle 6
  ynə=kɔʁ=dəo=tuʁ=də=tɔ̃=ku 7
  e=mwa=kiplə=ʁε=a=ʒə=nu 7
  ʒə=mεn=vu=lε=vʁε=mɛ̃ 6
  εm=εm=ɑ̃=kɔʁ=mɛ̃t=nɑ̃ 6
  kaʁ=la=vεjə=ty=vu=lεmə=paʁ=le 8
  e=mwa=ʒə=nə=tε=pa=e=ku=te 9
  puʁ=tɑ̃=ty=a=vεbə=zwɛ̃=də=mɔ̃=ʁe=kɔ̃=fɔʁ 11
  ʒə=lə=sε=ʒε=ko=ze=ta=mɔʁ 8
  ʒε=vu=ly=mə=ty=e 6
  puʁmə=py=niʁ=də=ta=vwaʁ=lεse 7
  ʒə=nə=me=tε=pa=ʁɑ̃=dy=kɔ̃tə=də=tɔ̃=de=zεs=pwaʁ 13
  puʁ=mwa=ty=e=tε=ʁεs=te=dɑ̃lə=nwaʁ 9
  puʁ=tɑ̃=sε=twa=ki=ma=pε=zε 8
  kɑ̃=ma=kɔ=lεʁəa=ʁi=vε 6
  ty=e=tε=mɔ̃=mε=jœʁ=a=mi=mεdə=mwa=ty=nə=pu=vε=pa=ɑ̃=di=ʁəɛ̃=si 19
  ʒə=tε=lεse=y=nə=səl=fwa 7
  bjɛ̃=syʁ=sεl=lə=kil=nə=fa=lε=pa 9
  ʒε=pø=εtʁəa=tɑ̃=dy=tʁwa=zɑ̃ 7
  mε=ma=tʁis=tεsə=se=tɛ̃=də=plys=zɑ̃=plys=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 15
  mεʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=kə=plys=ʒa=mε=ty=nə=mε=də=ʁa 14
  a=lɔʁ=o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=de=si=de 9
  də=və=niʁ=mεk=sky=ze 6
  ʒə=lə=sε=ε=e=te=imɔ̃də 7

PostScriptum

alexis tu étais mon meilleur ami é je suis désolé

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Suicide
Publié le 29/09/2005 15:40

L'écrit contient 173 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Demonangelic

Récompense

0
0
0