Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Poète, Écoute Ta Muse…

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/11/2015 21:20

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Df

Poète, Écoute Ta Muse…

Poète du vent, tu faisais voler les doux mots,
Dans une ronde envolée de feuilles ranimées.
Poète souffrant, tu ressasses tes anciens maux,
En une âcre complainte, un long chant insensé.

Poète en larme, tu verses à l’abîme tes mots,
Dans les vagues glacées d’un hiver sombre à pleurer.
Poète flamboyant tu t’affubles d’oripeaux,
Et pour habiller l’hiver, tu déshabilles l’été.

Poète, toi qui m’a séduite, tu me blesses,
Tu m’affliges à ne plus désirer aimer la vie.
Poète, tu m’entraînes à ta suite, détresse,
Dans la ronde infernale d’un sombre préavis.

Poète, toi qui savais jouer des mots légers,
Te voilà le chantre d’un désespoir si profond,
Que dans les ténèbres, tu te crois seul en danger,
Que tu chavires et tu sombres dans ton affliction.

Poète, frêle esquif en détresse, éperdu,
Égaré, aveuglé dans ton combat destructeur,
Poète tu ne vois plus le phare disparu,
De la corne de brume, tu n’entends plus les pleurs

Poète, sais-tu ? Tu m’assassines en te tuant.
De ta muse au loin, n’entends-tu plus le triste chant ?
Poète, reviens, je suis ton île sous le vent,
Viens à moi, je te guide, je suis là qui t’attends…

Qu’importe si tu ne sais plus écrire au présent,
Qu’importe si tu n’aperçois plus le phare obscur,
Qu’importe les ténèbres, les vents et les tourments,
Viens en ma citadelle, bien à l’abri des murs…

Entends, l’appel comme une plainte
Viens…
Je suis ton abri sûr…
 • Pieds Hyphénique: Poète, Écoute Ta Muse…

  po=è=te=du=vent=tu=fai=sais=vo=ler=les=doux=mots 13
  dans=u=ne=ron=de=en=vo=lée=de=feu=illes=ra=ni=mées 14
  po=è=te=souf=frant=tu=res=sas=ses=tes=an=ci=ens=maux 14
  en=u=ne=â=cre=com=plain=te=un=long=chant=in=sen=sé 14

  po=è=te=en=lar=me=tu=verses=à=la=bî=me=tes=mots 14
  dans=les=va=gues=gla=cées=dun=hi=ver=som=bre=à=pleu=rer 14
  po=è=te=flam=boy=ant=tu=taf=fu=bles=do=ri=peaux 13
  et=pour=ha=biller=l=hi=ver=tu=dé=sha=bi=lles=lé=té 14

  po=è=te=toi=qui=ma=sé=dui=te=tu=me=bles=ses 13
  tu=maf=fli=ges=à=ne=plus=dé=si=rer=ai=mer=la=vie 14
  po=è=te=tu=men=traî=nes=à=ta=sui=te=dé=tres=se 14
  dans=la=ron=de=in=fer=na=le=dun=som=bre=pré=a=vis 14

  po=è=te=toi=qui=sa=vais=jou=er=des=mots=lé=gers 13
  te=voi=là=le=chan=tre=dun=dé=ses=poir=si=pro=fond 13
  que=dans=les=té=nè=bres=tu=te=crois=seul=en=dan=ger 13
  que=tu=cha=vi=res=et=tu=som=bres=dans=ton=af=flic=tion 14

  po=è=te=frê=le=es=quif=en=dé=tres=se=é=per=du 14
  éga=ré=a=veu=glé=dans=ton=com=bat=des=truc=teur 12
  po=è=te=tu=ne=vois=plus=le=pha=re=dis=pa=ru 13
  de=la=cor=ne=de=bru=me=tu=nen=tends=plus=les=pleurs 13

  po=è=te=sais=tu=tu=mas=sas=si=nes=en=te=tuant 13
  de=ta=mu=se=au=loin=nen=tends=tu=plus=le=tris=te=chant 14
  po=è=te=re=viens=je=suis=ton=î=le=sous=le=vent 13
  viens=à=moi=je=te=gui=de=je=suis=là=qui=tat=tends 13

  quim=por=te=si=tu=ne=sais=plus=é=cri=re=au=pré=sent 14
  quim=por=te=si=tu=na=per=çois=plus=le=pha=re=obs=cur 14
  quim=por=te=les=té=nè=bres=les=vents=et=les=tour=ments 13
  viens=en=ma=ci=ta=del=le=bien=à=la=bri=des=murs 13

  en=tends=lap=pel=com=me=u=ne=plai=nte 10
  viens 1
  je=suis=ton=a=bri=sûr 6
 • Phonétique : Poète, Écoute Ta Muse…

  pɔεtə dy vɑ̃, ty fəzε vɔle lε du mo,
  dɑ̃z- ynə ʁɔ̃də ɑ̃vɔle də fœjə ʁanime.
  pɔεtə sufʁɑ̃, ty ʁesasə tεz- ɑ̃sjɛ̃ mo,
  ɑ̃n- ynə akʁə kɔ̃plɛ̃tə, œ̃ lɔ̃ ʃɑ̃ ɛ̃sɑ̃se.

  pɔεtə ɑ̃ laʁmə, ty vεʁsəz- a labimə tε mo,
  dɑ̃ lε vaɡ ɡlase dœ̃n- ivεʁ sɔ̃bʁə a pləʁe.
  pɔεtə flɑ̃bwajɑ̃ ty tafyblə dɔʁipo,
  e puʁ-abije livεʁ, ty dezabijə lete.

  pɔεtə, twa ki ma sedɥitə, ty mə blesə,
  ty mafliʒəz- a nə plys deziʁe εme la vi.
  pɔεtə, ty mɑ̃tʁεnəz- a ta sɥitə, detʁεsə,
  dɑ̃ la ʁɔ̃də ɛ̃fεʁnalə dœ̃ sɔ̃bʁə pʁeavi.

  pɔεtə, twa ki savε ʒue dε mo leʒe,
  tə vwala lə ʃɑ̃tʁə dœ̃ dezεspwaʁ si pʁɔfɔ̃,
  kə dɑ̃ lε tenεbʁə, ty tə kʁwa səl ɑ̃ dɑ̃ʒe,
  kə ty ʃaviʁəz- e ty sɔ̃bʁə- dɑ̃ tɔ̃n- afliksjɔ̃.

  pɔεtə, fʁεlə εskif ɑ̃ detʁεsə, epεʁdy,
  eɡaʁe, avøɡle dɑ̃ tɔ̃ kɔ̃ba dεstʁyktœʁ,
  pɔεtə ty nə vwa plys lə faʁə dispaʁy,
  də la kɔʁnə də bʁymə, ty nɑ̃tɑ̃ plys lε plœʁ

  pɔεtə, sε ty ? ty masasinəz- ɑ̃ tə tɥɑ̃.
  də ta myzə o lwɛ̃, nɑ̃tɑ̃ ty plys lə tʁistə ʃɑ̃ ?
  pɔεtə, ʁəvjɛ̃, ʒə sɥi tɔ̃n- ilə su lə vɑ̃,
  vjɛ̃z- a mwa, ʒə tə ɡidə, ʒə sɥi la ki tatɑ̃…

  kɛ̃pɔʁtə si ty nə sε plysz- ekʁiʁə o pʁezɑ̃,
  kɛ̃pɔʁtə si ty napεʁswa plys lə faʁə ɔpskyʁ,
  kɛ̃pɔʁtə lε tenεbʁə, lε vɑ̃z- e lε tuʁmɑ̃,
  vjɛ̃z- ɑ̃ ma sitadεllə, bjɛ̃ a labʁi dε myʁ…

  ɑ̃tɑ̃, lapεl kɔmə ynə plɛ̃tə
  vjɛ̃…
  ʒə sɥi tɔ̃n- abʁi syʁ…
 • Pieds Phonétique : Poète, Écoute Ta Muse…

  pɔ=ε=tə=dy=vɑ̃=ty=fə=zε=vɔ=le=lε=du=mo 13
  dɑ̃=zy=nə=ʁɔ̃=də=ɑ̃=vɔ=le=də=fœ=jə=ʁa=ni=me 14
  pɔ=ε=tə=su=fʁɑ̃=ty=ʁe=sa=sə=tε=zɑ̃=sj=ɛ̃=mo 14
  ɑ̃=ny=nə=a=kʁə=kɔ̃=plɛ̃=tə=œ̃=lɔ̃=ʃɑ̃=ɛ̃=sɑ̃=se 14

  pɔ=εtə=ɑ̃=laʁ=mə=ty=vεʁ=sə=za=la=bi=mə=tε=mo 14
  dɑ̃=lε=va=ɡə=ɡla=se=dœ̃=ni=vεʁ=sɔ̃=bʁə=a=plə=ʁe 14
  pɔ=ε=tə=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃=ty=ta=fy=blə=dɔ=ʁi=po 14
  e=puʁ-a=bi=je=li=vεʁ=ty=de=za=bi=jə=le=te 14

  pɔ=ε=tə=twa=ki=ma=sed=ɥi=tə=ty=mə=ble=sə 13
  ty=ma=fli=ʒə=za=nə=plys=de=zi=ʁe=ε=me=la=vi 14
  pɔ=ε=tə=ty=mɑ̃=tʁε=nə=za=ta=sɥi=tə=de=tʁεs=ə 14
  dɑ̃=la=ʁɔ̃=də=ɛ̃=fεʁ=na=lə=dœ̃=sɔ̃=bʁə=pʁe=a=vi 14

  pɔ=ε=tə=twa=ki=sa=vε=ʒu=e=dε=mo=le=ʒe 13
  tə=vwa=la=lə=ʃɑ̃=tʁə=dœ̃=de=zεs=pwaʁ=si=pʁɔ=fɔ̃ 13
  kə=dɑ̃=lε=te=nε=bʁə=ty=tə=kʁwa=səl=ɑ̃=dɑ̃=ʒe 13
  kə=ty=ʃa=vi=ʁə=ze=ty=sɔ̃=bʁə=dɑ̃=tɔ̃=na=flik=sjɔ̃ 14

  pɔ=ε=tə=fʁε=lə=εs=kif=ɑ̃=de=tʁε=sə=e=pεʁ=dy 14
  e=ɡa=ʁe=a=vø=ɡle=dɑ̃=tɔ̃=kɔ̃=ba=dεs=tʁyk=tœ=ʁə 14
  pɔ=ε=tə=ty=nə=vwa=plys=lə=fa=ʁə=dis=pa=ʁy 13
  də=la=kɔʁ=nə=də=bʁy=mə=ty=nɑ̃=tɑ̃=plys=lε=plœ=ʁə 14

  pɔ=ε=tə=sε=ty=ty=ma=sa=si=nə=zɑ̃=tə=tɥɑ̃ 13
  də=ta=my=zə=o=lwɛ̃=nɑ̃=tɑ̃=ty=plys=lə=tʁis=tə=ʃɑ̃ 14
  pɔ=ε=tə=ʁə=vj=ɛ̃=ʒə=sɥi=tɔ̃=ni=lə=su=lə=vɑ̃ 14
  vj=ɛ̃=za=mwa=ʒə=tə=ɡi=də=ʒə=sɥi=la=ki=ta=tɑ̃ 14

  kɛ̃=pɔʁ=tə=si=ty=nə=sε=plys=ze=kʁi=ʁə=o=pʁe=zɑ̃ 14
  kɛ̃=pɔʁ=tə=si=ty=na=pεʁ=swa=plys=lə=fa=ʁə=ɔp=skyʁ 14
  kɛ̃=pɔʁ=tə=lε=te=nε=bʁə=lε=vɑ̃=ze=lε=tuʁ=mɑ̃ 13
  vj=ɛ̃=zɑ̃=ma=si=ta=dεl=lə=bjɛ̃=a=la=bʁi=dε=myʁ 14

  ɑ̃=tɑ̃=la=pεl=kɔ=mə=y=nə=plɛ̃=tə 10
  vj=ɛ̃ 2
  ʒə=sɥi=tɔ̃=na=bʁi=syʁ 6

Récompense

0
5
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/12/2015 11:30Claude408

Très beau texte, émouvant bien écrit qu’on aime lire.

Auteur de Poésie
01/12/2015 15:13Duluc

Très joli

Auteur de Poésie
12/12/2015 13:13Willy25

Belle plume pour un poète qui cherche sa muse.
Grâce à vous il la retrouvera peut être.......