Poeme : Le Soleil Dans Ton Sourire

Le Soleil Dans Ton Sourire

Le soleil dans ton sourire

Je le vois jour pares jour
Dans ma vie grisée de tristesse
L’espoir c’est dans tes yeux
Que je le voyais brillait

Le soir tes petits yeux se ferment
Sur ce monde éphémère en paix
Sans se soucier des lendemains
Ton innocence te permet un sommeil profond
… À toi les beaux rêves

Ma hantise de me retrouve face à mon miroir
Sans toi mon soleil l’obscurité est un fantôme
Qui me poursuit et me rappel a chaque instant
Le mauvais choix que j’avais fait…

Une vie fade et sans passion seul ton soleil
Toi mon enfant ma bonne étoile
Mes belles couleurs, mon arc en ciel
Toi seul tu donnes un sens ma vie

Gh. S

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Soleil Dans Ton Sourire

  le=so=leil=dans=ton=sou=ri=re 8

  je=le=vois=jour=pa=res=jour 7
  dans=ma=vie=gri=sée=de=tris=tesse 8
  les=poir=cest=dans=tes=y=eux 7
  que=je=le=vo=yais=brillait 6

  le=soir=tes=pe=tits=yeux=se=ferment 8
  sur=ce=mondeé=phé=mè=re=en=paix 8
  sans=se=sou=cier=des=len=de=mains 8
  ton=in=nocen=ce=te=per=met=un=som=meil=pro=fond 12
  à=toi=les=beaux=rê=ves 7

  ma=han=tise=de=me=re=trou=ve=fa=ceà=mon=mi=roir 13
  sans=toi=mon=so=leil=lobs=cu=ri=té=est=un=fan=tôme 13
  qui=me=pour=suit=et=me=rap=pel=a=cha=queins=tant 12
  le=mau=vais=choix=que=ja=vais=fait 8

  une=vie=fa=deet=sans=pas=sion=seul=ton=so=leil 11
  toi=mon=en=fant=ma=bonne=é=toile 8
  mes=bel=les=cou=leurs=mon=arc=en=ciel 9
  toi=seul=tu=donnes=un=sens=ma=vie 8
  1
  g=h=s 3
 • Phonétique : Le Soleil Dans Ton Sourire

  lə sɔlεj dɑ̃ tɔ̃ suʁiʁə

  ʒə lə vwa ʒuʁ paʁə ʒuʁ
  dɑ̃ ma vi ɡʁize də tʁistεsə
  lεspwaʁ sε dɑ̃ tεz- iø
  kə ʒə lə vwajε bʁijε

  lə swaʁ tε pətiz- iø sə fεʁme
  syʁ sə mɔ̃də efemεʁə ɑ̃ pε
  sɑ̃ sə susje dε lɑ̃dəmɛ̃
  tɔ̃n- inɔsɑ̃sə tə pεʁmε œ̃ sɔmεj pʁɔfɔ̃
  … a twa lε bo ʁεvə

  ma-ɑ̃tizə də mə ʁətʁuvə fasə a mɔ̃ miʁwaʁ
  sɑ̃ twa mɔ̃ sɔlεj lɔpskyʁite εt- œ̃ fɑ̃tomə
  ki mə puʁsɥi e mə ʁapεl a ʃakə ɛ̃stɑ̃
  lə movε ʃwa kə ʒavε fε…

  ynə vi fadə e sɑ̃ pasjɔ̃ səl tɔ̃ sɔlεj
  twa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ ma bɔnə etwalə
  mε bεllə kulœʁ, mɔ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl
  twa səl ty dɔnəz- œ̃ sɑ̃s ma vi

  ʒe aʃ. εs
 • Syllabes Phonétique : Le Soleil Dans Ton Sourire

  lə=sɔ=lεj=dɑ̃=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 8

  ʒə=lə=vwa=ʒuʁ=pa=ʁə=ʒuʁ 7
  dɑ̃=ma=vi=ɡʁi=ze=də=tʁis=tεsə 8
  lεs=pwaʁ=sε=dɑ̃=tε=zi=ø 7
  kə=ʒə=lə=vwa=j=ε=bʁi=jε 8

  lə=swaʁ=tεpə=ti=ziø=sə=fεʁ=me 8
  syʁ=sə=mɔ̃dəe=fe=mε=ʁə=ɑ̃=pε 8
  sɑ̃=sə=su=sje=dε=lɑ̃=də=mɛ̃ 8
  tɔ̃=ni=nɔ=sɑ̃sə=tə=pεʁ=mε=œ̃=sɔ=mεj=pʁɔ=fɔ̃ 12
  a=twa=lε=bo=ʁε=və 7

  ma-ɑ̃=tizə=də=mə=ʁə=tʁu=və=fa=səa=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 13
  sɑ̃=twa=mɔ̃=sɔ=lεj=lɔp=sky=ʁi=te=ε=tœ̃=fɑ̃=tomə 13
  kimə=puʁ=sɥi=e=mə=ʁa=pεl=a=ʃa=kəɛ̃s=tɑ̃ 11
  lə=mo=vε=ʃwa=kə=ʒa=vε=fε 8

  ynə=vi=fa=dəe=sɑ̃=pa=sjɔ̃=səl=tɔ̃=sɔ=lεj 11
  twa=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=ma=bɔnə=e=twalə 8
  mε=bεllə=ku=lœʁ=mɔ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 8
  twa=səl=ty=dɔnə=zœ̃=sɑ̃s=ma=vi 8
  1
  ʒe=aʃ=ε=sə 4

Récompense

0
3
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/03/2016 16:13Tulipe Noire

Très joli et touchant par sa tendresse mitigée de tristesse, merci pour ce partage......Mes amitiés.