Univers de poésie d'un auteur

Poème:Balade Nocturne

Le Poème

__Promenade nocturne_____

Tout a lheure,
Comme un leurre,
G parler trop vite,
La deprime, je levite,

Ce soir je me sens seul,
M’aprochant du seuil,
Regarder en bas,
Arreter le combat,

Me promener sur la terrasse,
Laisser une trace,
Disparaitre pour toujours,
Ne plus voir le jour,

Né pour souffrir,
Né pour mourir,
Mort pour ne plus voir,
Mort pour ne plus croire,

Telle est ma vie,
Aucunes envies,
Tel est mon destin,
Me briser les reins,

Aucunes solutions,
Aucunes passions,
Mon esprit pour penser,
Mes yeux pour pleurer,

Le debut de la fin,
M evaporer des demain,
M auto detruire,
Pour ne pas fuir,

Assumer mes erreurs,
Ne plus avoir peur,
Ne plus etre sur terre,
Eviter lenfer,

Exumer la vie,
Ne plus pousser de cri,
Exumer la mort,
Ne plus avoir tort,

Balade nocturne,
Une mort diurne,
Je v disparaitre,
Ne plus reaparaitre,

Telle un brin de vent,
Deployer mes ailes,
Ecoutant ces chants,
Mes idees semmelent,

Sur ce jarrete,
Je me sens bete,
Sache que je pense a toi,
J’en reste sans voi.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Dimi Du 13

Poète Dimi Du 13

Dimi Du 13 a publié sur le site 2 écrits. Dimi Du 13 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Balade Nocturnesou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=prome=na=de=noc=tur=ne=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné=sou=li=gné 30

tout=a=l=heu=re 5
com=me=un=leur=re 5
g=par=ler=trop=vi=te 6
la=de=prime=je=le=vite 6

ce=soir=je=me=sens=seul 6
ma=pro=chant=du=seuil 5
re=gar=der=en=bas 5
ar=re=ter=le=com=bat 6

me=prome=ner=sur=la=ter=rasse 7
lais=ser=u=ne=tra=ce 6
dis=pa=raitre=pour=tou=jours 6
ne=plus=voir=le=jour 5

né=pour=souf=frir 4
né=pour=mou=rir 4
mort=pour=ne=plus=voir 5
mort=pour=ne=plus=croi=re 6

tel=le=est=ma=vie 5
au=cu=nes=en=vies 5
tel=est=mon=des=tin 5
me=bri=ser=les=reins 5

au=cu=nes=so=lu=tions 6
au=cu=nes=pas=si=ons 6
mon=es=prit=pour=pen=ser 6
mes=y=eux=pour=pleu=rer 6

le=de=but=de=la=fin 6
m=e=va=po=rer=des=de=main 8
m=au=to=de=trui=re 6
pour=ne=pas=fu=ir 5

as=su=mer=mes=er=reurs 6
ne=plus=a=voir=peur 5
ne=plus=e=tre=sur=terre 6
evi=ter=len=fer 4

exu=mer=la=vie 4
ne=plus=pous=ser=de=cri 6
exu=mer=la=mort 4
ne=plus=a=voir=tort 5

ba=la=de=noc=tur=ne 6
u=ne=mort=diur=ne 5
je=v=dis=pa=rai=tre 6
ne=plus=rea=pa=rai=tre 6

tel=le=un=brin=de=vent 6
de=ploy=er=mes=ai=les 6
ecou=tant=ces=chants 4
mes=i=dees=sem=me=lent 6

sur=ce=jar=re=te 5
je=me=sens=be=te 5
sache=que=je=pen=sea=toi 6
jen=res=te=sans=voi 5
Phonétique : Balade Nocturnesuliɲe suliɲe suliɲe suliɲe pʁɔmənadə nɔktyʁnə suliɲe suliɲe suliɲe suliɲe

tut- a ləʁ,
kɔmə œ̃ ləʁə,
ʒe paʁle tʁo vitə,
la dəpʁimə, ʒə ləvitə,

sə swaʁ ʒə mə sɑ̃s səl,
mapʁoʃɑ̃ dy səj,
ʁəɡaʁde ɑ̃ ba,
aʁəte lə kɔ̃ba,

mə pʁɔməne syʁ la teʁasə,
lεse ynə tʁasə,
dispaʁεtʁə puʁ tuʒuʁ,
nə plys vwaʁ lə ʒuʁ,

ne puʁ sufʁiʁ,
ne puʁ muʁiʁ,
mɔʁ puʁ nə plys vwaʁ,
mɔʁ puʁ nə plys kʁwaʁə,

tεllə ε ma vi,
okynəz- ɑ̃vi,
tεl ε mɔ̃ dεstɛ̃,
mə bʁize lε ʁɛ̃,

okynə sɔlysjɔ̃,
okynə pasjɔ̃,
mɔ̃n- εspʁi puʁ pɑ̃se,
mεz- iø puʁ pləʁe,

lə dəby də la fɛ̃,
εm əvapɔʁe dε dəmɛ̃,
εm oto dətʁɥiʁə,
puʁ nə pa fɥiʁ,

asyme mεz- eʁœʁ,
nə plysz- avwaʁ pœʁ,
nə plysz- εtʁə syʁ teʁə,
əvite lɑ̃fe,

εɡzyme la vi,
nə plys puse də kʁi,
εɡzyme la mɔʁ,
nə plysz- avwaʁ tɔʁ,

baladə nɔktyʁnə,
ynə mɔʁ djyʁnə,
ʒə ve dispaʁεtʁə,
nə plys ʁəapaʁεtʁə,

tεllə œ̃ bʁɛ̃ də vɑ̃,
dəplwaje mεz- εlə,
əkutɑ̃ sε ʃɑ̃,
mεz- idi saməle,

syʁ sə ʒaʁətə,
ʒə mə sɑ̃s bətə,
saʃə kə ʒə pɑ̃sə a twa,
ʒɑ̃ ʁεstə sɑ̃ vwa.
Syllabes Phonétique : Balade Nocturnesu=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=pʁɔmə=na=də=nɔk=tyʁ=nə=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe=su=li=ɲe 30

tu=ta=ləʁ 3
kɔ=mə=œ̃=lə=ʁə 5
ʒe=paʁ=le=tʁo=vi=tə 6
ladə=pʁi=mə=ʒə=lə=vitə 6

sə=swaʁ=ʒə=mə=sɑ̃s=səl 6
ma=pʁo=ʃɑ̃=dy=səj 5
ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=ba 5
a=ʁə=te=lə=kɔ̃=ba 6

mə=pʁɔmə=ne=syʁ=la=te=ʁasə 7
lε=se=y=nə=tʁa=sə 6
dis=pa=ʁεtʁə=puʁ=tu=ʒuʁ 6
nə=plys=vwaʁ=lə=ʒuʁ 5

ne=puʁ=su=fʁiʁ 4
ne=puʁ=mu=ʁiʁ 4
mɔʁ=puʁ=nə=plys=vwaʁ 5
mɔʁ=puʁ=nə=plys=kʁwa=ʁə 6

tεl=lə=ε=ma=vi 5
o=ky=nə=zɑ̃=vi 5
tεl=ε=mɔ̃=dεs=tɛ̃ 5
mə=bʁi=ze=lε=ʁɛ̃ 5

o=ky=nə=sɔ=ly=sjɔ̃ 6
o=ky=nə=pa=sj=ɔ̃ 6
mɔ̃=nεs=pʁi=puʁ=pɑ̃=se 6
mε=zi=ø=puʁ=plə=ʁe 6

lə=də=by=də=la=fɛ̃ 6
εm=ə=va=pɔ=ʁe=dεdə=mɛ̃ 7
εm=o=to=dət=ʁɥi=ʁə 6
puʁ=nə=pa=fɥ=iʁ 5

a=sy=me=mε=ze=ʁœʁ 6
nə=plys=za=vwaʁ=pœ=ʁə 6
nə=plys=zεtʁə=syʁ=te=ʁə 6
ə=vi=te=lɑ̃=fe 5

εɡ=zy=me=la=vi 5
nə=plys=pu=se=də=kʁi 6
εɡ=zy=me=la=mɔʁ 5
nə=plys=za=vwaʁ=tɔʁ 5

ba=la=də=nɔk=tyʁ=nə 6
y=nə=mɔʁ=djyʁ=nə 5
ʒə=ve=dis=pa=ʁε=tʁə 6
nə=plys=ʁə=a=pa=ʁεtʁə 6

tεl=lə=œ̃=bʁɛ̃=də=vɑ̃ 6
də=plwa=je=mε=zε=lə 6
ə=ku=tɑ̃=sε=ʃɑ̃ 5
mε=zi=di=sa=mə=le 6

syʁ=sə=ʒa=ʁə=tə 5
ʒə=mə=sɑ̃s=bə=tə 5
saʃə=kə=ʒə=pɑ̃=səa=twa 6
ʒɑ̃=ʁεs=tə=sɑ̃=vwa 5

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
04/08/2004 00:00Dimi Du 13

voici le resumer de mes pensées du week. . . . . . . . . disparaitre

Poème - Sans Thème -
Du 04/08/2004 00:00

L'écrit contient 178 mots qui sont répartis dans 13 strophes.