Univers de poésie d'un auteur

Poème:Levto

Le Poème

Je n’ai jamais pressé le pas
Ou mordu à l’appât
J’ai toujours regardé de travers
Les propositions amères
Je me suis réfugié chez toi
Convaincu de mon choix
Pour laisser passer la lugubre offre
Dans le réconfort d’un coffre

Par les craques j’aime observer
Les frasques d’un passé
Ou le défilé de cauchemars
Conscient de toutes leurs tares
Bien à l’abri dans mon domaine
Je m’accroche à ma chaîne
Une enclave de bonnes intentions
Mon chapelet de dévotions

Et j’égrène mes convictions
Attisant ma passion
Me révélant de frustes limites
Où je voyais que des mythes

Fixant mes pieds à une rive
Pauvre est ma perspective !
C’est ma peur de me laisser flotter
Qui noie mon éternité
J’ai enfouis dans le fond mes rames
Ne croyant pas au drame
J’ai oublié la chorégraphie
Et l’amour qui amplifie
Je chante d’instinct la chanson
À en perdre raison
Et l’écho de ma demeure innée
Confirme ma destinée
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Disjonct'heure

Poète Disjonct'heure

Disjonct'heure a publié sur le site 195 écrits. Disjonct'heure est membre du site depuis l'année 2010.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Levtoje=nai=ja=mais=pres=sé=le=pas 8
ou=mor=du=à=lap=pât 6
jai=tou=jours=re=gar=dé=de=tra=vers 9
les=pro=po=si=tions=a=mè=res 8
je=me=suis=ré=fu=gié=chez=toi 8
convain=cu=de=mon=choix 5
pour=lais=ser=pas=ser=la=lu=gubreoffre 8
dans=le=ré=con=fort=dun=co=ffre 8

par=les=cra=ques=jaime=ob=ser=ver 8
les=fras=ques=dun=pas=sé 6
ou=le=dé=fi=lé=de=cauche=mars 8
conscient=de=tou=tes=leurs=ta=res 7
bien=à=la=bri=dans=mon=do=maine 8
je=mac=cro=che=à=ma=chaî=ne 8
uneen=clave=de=bon=nes=in=ten=tions 8
mon=cha=pe=let=de=dé=vo=tions 8

et=jé=grè=ne=mes=con=vic=tions 8
at=ti=sant=ma=pas=si=on 7
me=ré=vé=lant=de=frus=tes=li=mites 9
où=je=vo=yais=que=des=mythes 7

fix=ant=mes=pieds=à=u=ne=rive 8
pau=vre=est=ma=pers=pec=ti=ve 8
cest=ma=peur=de=me=lais=ser=flot=ter 9
qui=noie=mon=é=ter=ni=té 7
jai=en=fouis=dans=le=fond=mes=rames 8
ne=croy=ant=pas=au=dra=me 7
jai=ou=blié=la=cho=ré=gra=phie 8
et=la=mour=qui=am=pli=fie 7
je=chan=te=dins=tinct=la=chan=son 8
à=en=per=dre=rai=son 6
et=lé=cho=de=ma=de=meurein=née 8
confir=me=ma=des=ti=née 6
Phonétique : Levtoʒə nε ʒamε pʁese lə pa
u mɔʁdy a lapa
ʒε tuʒuʁ ʁəɡaʁde də tʁavεʁ
lε pʁɔpozisjɔ̃z- amεʁə
ʒə mə sɥi ʁefyʒje ʃe twa
kɔ̃vɛ̃ky də mɔ̃ ʃwa
puʁ lεse pase la lyɡybʁə ɔfʁə
dɑ̃ lə ʁekɔ̃fɔʁ dœ̃ kɔfʁə

paʁ lε kʁak ʒεmə ɔpsεʁve
lε fʁask dœ̃ pase
u lə defile də koʃəmaʁ
kɔ̃sjɑ̃ də tutə lœʁ taʁə
bjɛ̃ a labʁi dɑ̃ mɔ̃ dɔmεnə
ʒə makʁoʃə a ma ʃεnə
ynə ɑ̃klavə də bɔnəz- ɛ̃tɑ̃sjɔ̃
mɔ̃ ʃapəlε də devɔsjɔ̃

e ʒeɡʁεnə mε kɔ̃viksjɔ̃
atizɑ̃ ma pasjɔ̃
mə ʁevelɑ̃ də fʁystə limitə
u ʒə vwajε kə dε mitə

fiksɑ̃ mε pjez- a ynə ʁivə
povʁə ε ma pεʁspεktivə !
sε ma pœʁ də mə lεse flɔte
ki nwa mɔ̃n- etεʁnite
ʒε ɑ̃fui dɑ̃ lə fɔ̃ mε ʁamə
nə kʁwajɑ̃ pa o dʁamə
ʒε ublje la kɔʁeɡʁafi
e lamuʁ ki ɑ̃plifi
ʒə ʃɑ̃tə dɛ̃stɛ̃ la ʃɑ̃sɔ̃
a ɑ̃ pεʁdʁə ʁεzɔ̃
e leʃo də ma dəməʁə ine
kɔ̃fiʁmə ma dεstine
Syllabes Phonétique : Levtoʒə=nε=ʒa=mε=pʁe=se=lə=pa 8
u=mɔʁ=dy=a=la=pa 6
ʒε=tu=ʒuʁʁə=ɡaʁ=de=də=tʁa=vεʁ 8
lε=pʁɔ=po=zi=sjɔ̃=za=mε=ʁə 8
ʒə=mə=sɥi=ʁe=fy=ʒje=ʃe=twa 8
kɔ̃=vɛ̃=ky=də=mɔ̃=ʃwa 6
puʁ=lεse=pa=se=la=ly=ɡy=bʁəɔfʁə 8
dɑ̃=lə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=dœ̃=kɔ=fʁə 8

paʁ=lε=kʁak=ʒε=mə=ɔp=sεʁ=ve 8
lε=fʁask=dœ̃=pa=se 5
ulə=de=fi=le=də=ko=ʃə=maʁ 8
kɔ̃=sjɑ̃=də=tu=tə=lœʁ=ta=ʁə 8
bjɛ̃=a=la=bʁi=dɑ̃=mɔ̃=dɔ=mεnə 8
ʒə=ma=kʁo=ʃə=a=ma=ʃε=nə 8
ynəɑ̃=klavə=də=bɔ=nə=zɛ̃=tɑ̃=sjɔ̃ 8
mɔ̃=ʃa=pə=lε=də=de=vɔ=sjɔ̃ 8

e=ʒe=ɡʁε=nə=mε=kɔ̃=vik=sjɔ̃ 8
a=ti=zɑ̃=ma=pa=sj=ɔ̃ 7
mə=ʁe=ve=lɑ̃də=fʁys=tə=li=mitə 8
u=ʒə=vwa=jε=kə=dε=mi=tə 8

fik=sɑ̃=mε=pje=za=y=nə=ʁivə 8
po=vʁə=ε=ma=pεʁ=spεk=ti=və 8
sε=ma=pœʁ=də=mə=lεse=flɔ=te 8
ki=nwa=mɔ̃=ne=tεʁ=ni=te 7
ʒε=ɑ̃=fu=i=dɑ̃lə=fɔ̃=mε=ʁamə 8
nə=kʁwa=j=ɑ̃=pa=o=dʁa=mə 8
ʒε=u=blje=la=kɔ=ʁe=ɡʁa=fi 8
e=la=muʁ=ki=ɑ̃=pli=fi 7
ʒə=ʃɑ̃=tə=dɛ̃s=tɛ̃=la=ʃɑ̃=sɔ̃ 8
a=ɑ̃=pεʁ=dʁə=ʁε=zɔ̃ 6
e=le=ʃodə=ma=də=məʁə=i=ne 8
kɔ̃=fiʁ=mə=ma=dεs=ti=ne 7

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
07/10/2011 16:38Marcel42

Agréable lecture
Cordialement,
Marcel.

Poème Conscience
Du 06/10/2011 19:15

L'écrit contient 170 mots qui sont répartis dans 4 strophes.