Poème-France.com

Poeme : Les Cycles Du Dragon - 7. Les Ailes De La ColèreLes Cycles Du Dragon - 7. Les Ailes De La Colère

Prends gardes, prends bien garde à toi, le dragon ouvre ces ailes,
Prends gardes, mon regard perce les nuées et l’obscurité.
Je te vois et je te sais, je te connais, toi et tes serments infidèles,
Jorinco tu ne te réjouiras guère de ta nouvelle liberté.

Je te vois toi et les tiens, horde de Dragons félons issus de l’enfer,
Vidjiri, Masalko, et toi Jorindo, je vous suis à la trace.
Les relents de vos mensonges sont la piste vers votre repaire,
Vous connaîtrez ma colère noire que rien n’efface.

Je viendrais à vous comme un vent de tempête glacée du nord,
Je viendrais à vous mes griffes et mes crocs sont impatients,
De déchirer vos chairs, de trancher vos gorges, de fixer votre sort.
Vos désirs posés sur Jaradanne vous les payerez longtemps.

J’arracherais vos cœurs encore palpitants de votre poitrine,
Et vous les regarderez cesser de battre en gémissant.
Nul ne touche Jaradanne, vos désirs feront de vous mes victimes,
Votre cupidité sera réprimée et vous payerez chèrement.

Oui traîtres, le feu de mon regard est sur vous et les votre,
Ou que vous soyez, je serais, qui que vous soyez je saurais.
Prenez garde, Jaradanne la belle est mienne, et à nul autre,
Prenez garde ou mes ailes de colère sur vous j’étendrais.
Domgabillo

PostScriptum

  1. Les ailes de la colère
    Prennez garde ce n’est pas un vain mot

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pʁɑ̃ ɡaʁdə, pʁɑ̃ bjɛ̃ ɡaʁdə a twa, lə dʁaɡɔ̃ uvʁə sεz- εlə,
pʁɑ̃ ɡaʁdə, mɔ̃ ʁəɡaʁ pεʁsə lε nyez- e lɔpskyʁite.
ʒə tə vwaz- e ʒə tə sε, ʒə tə kɔnε, twa e tε sεʁmɑ̃z- ɛ̃fidεlə,
ʒɔʁɛ̃ko ty nə tə ʁeʒuiʁa ɡεʁə də ta nuvεllə libεʁte.

ʒə tə vwa twa e lε tjɛ̃, ɔʁdə də dʁaɡɔ̃ felɔ̃z- isys də lɑ̃fe,
vidʒiʁi, mazalko, e twa ʒɔʁɛ̃do, ʒə vu sɥiz- a la tʁasə.
lε ʁəlɑ̃ də vo mɑ̃sɔ̃ʒə sɔ̃ la pistə vεʁ vɔtʁə ʁəpεʁə,
vu kɔnεtʁe ma kɔlεʁə nwaʁə kə ʁjɛ̃ nefasə.

ʒə vjɛ̃dʁεz- a vu kɔmə œ̃ vɑ̃ də tɑ̃pεtə ɡlase dy nɔʁ,
ʒə vjɛ̃dʁεz- a vu mε ɡʁifəz- e mε kʁo sɔ̃t- ɛ̃pasjɑ̃,
də deʃiʁe vo ʃεʁ, də tʁɑ̃ʃe vo ɡɔʁʒə, də fikse vɔtʁə sɔʁ.
vo deziʁ poze syʁ ʒaʁadanə vu lε pεjəʁe lɔ̃tɑ̃.

ʒaʁaʃəʁε vo kœʁz- ɑ̃kɔʁə palpitɑ̃ də vɔtʁə pwatʁinə,
e vu lε ʁəɡaʁdəʁe sese də batʁə ɑ̃ ʒemisɑ̃.
nyl nə tuʃə ʒaʁadanə, vo deziʁ fəʁɔ̃ də vu mε viktimə,
vɔtʁə kypidite səʁa ʁepʁime e vu pεjəʁe ʃεʁəmɑ̃.

ui tʁεtʁə, lə fø də mɔ̃ ʁəɡaʁ ε syʁ vuz- e lε vɔtʁə,
u kə vu swaje, ʒə səʁε, ki kə vu swaje ʒə soʁε.
pʁəne ɡaʁdə, ʒaʁadanə la bεllə ε mjεnə, e a nyl otʁə,
pʁəne ɡaʁdə u mεz- εlə də kɔlεʁə syʁ vu ʒetɑ̃dʁε.