Poème-France.com

Poeme : Tristesse En Un Soir De Reve IllusoireTristesse En Un Soir De Reve Illusoire

Ma vie traverse une rivière noire
L incertitude règne en ce soir
Mes pensés en sont plongés dans le noir
Mes phrases en moi ne sont que désespoir

La vie est un fleuve rempli d obstacle
L eau s’ écoule en moi noyant mes pensés
La force en moi se deprécit
Ma vie est alors fait que pour souffrir

L’ horizon se noircit comme un soir de tempête
Les corbeaux arrivent en une masse noire
Je suis humilié et apeuré par une telle envolée
Je sents mon cœur battre ses dernière secondes

Les larmes coulent en moi
Homme perdu et agenouillé par le chaos
Les prieres pour la vie n’ est plus qu un rêve
Illusion d une enfance perdu
La solution devient la solitude
Dream

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma vi tʁavεʁsə ynə ʁivjεʁə nwaʁə
εl ɛ̃sεʁtitydə ʁεɲə ɑ̃ sə swaʁ
mε pɑ̃sez- ɑ̃ sɔ̃ plɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ
mε fʁazəz- ɑ̃ mwa nə sɔ̃ kə dezεspwaʁ

la vi εt- œ̃ fləvə ʁɑ̃pli de ɔpstaklə
εl o sekulə ɑ̃ mwa nwajɑ̃ mε pɑ̃se
la fɔʁsə ɑ̃ mwa sə dəpʁesi
ma vi εt- alɔʁ fε kə puʁ sufʁiʁ

lɔʁizɔ̃ sə nwaʁsi kɔmə œ̃ swaʁ də tɑ̃pεtə
lε kɔʁboz- aʁive ɑ̃n- ynə masə nwaʁə
ʒə sɥiz- ymilje e apəʁe paʁ ynə tεllə ɑ̃vɔle
ʒə sɑ̃ mɔ̃ kœʁ batʁə sε dεʁnjεʁə səɡɔ̃də

lε laʁmə- kule ɑ̃ mwa
ɔmə pεʁdy e aʒənuje paʁ lə ʃao
lε pʁjəʁə puʁ la vi nε plys k œ̃ ʁεvə
ilyzjɔ̃ de ynə ɑ̃fɑ̃sə pεʁdy
la sɔlysjɔ̃ dəvjɛ̃ la sɔlitydə