Poeme : Quand Le Bonheur Passe Devant Toi

Quand Le Bonheur Passe Devant Toi

La vie est étrange des fois, les imprévus passe devant toi
Les questions fustigent l esprit, le bonheur serait il la
Mais l esprit embrouillé a peur d une nouvelle déception
La parylisie t empeche de bouger et le bonheur passe devant toi

La sensation est la fustration de revivre des peines perdus
On tourne le dos on cache ses larmes et la douleur poignarde ton cœur
Tu marches sur le chemin des larmes autour de toi l amour est la
On te parle, te réconforte mais tes forces ne sont plus la

Le cercle infernal pénètre en toi et te blesse de ses feux
Le désepoir se métamorphose comme une bête dévore par le chagrin
Le voile se renferme et t empêche de voir la réalité
Enfermé sur toi meme la vie se résume aux interrogation

La haine te ronge, tu penses encore et encore à ce bonheur passé
Le bout du tunnel est noir, la lumière s éteind comme l essence de la vie
Ah pourquoi la vie est ainsi faite avec un bonheur inconnu
Mes réponses sont floues peut être jamais de réponse ou un semblant
Ma conclusion serait tant que le souffle de la vie sera en moi tant l espoir soufflera en moi

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Quand Le Bonheur Passe Devant Toi

  la=vie=est=é=tran=ge=des=fois=les=im=pré=vus=pas=se=de=vant=toi 17
  les=ques=ti=ons=fus=ti=gent=l=es=prit=le=bon=heur=se=rait=il=la 17
  mais=l=es=prit=em=brouillé=a=peur=d=u=ne=nou=vel=le=dé=cep=ti=on 18
  la=pa=ry=li=sie=t=em=pe=che=de=bou=ger=et=le=bon=heur=passe=de=vant=toi 20

  la=sen=sa=ti=on=est=la=fus=tra=ti=on=de=re=vi=vre=des=pei=nes=per=dus 20
  on=tour=ne=le=dos=on=ca=che=ses=lar=mes=et=la=dou=leur=poi=gnar=de=ton=cœur 20
  tu=mar=ches=sur=le=che=min=des=lar=mes=au=tour=de=toi=l=a=mour=est=la 19
  on=te=par=le=te=ré=con=for=te=mais=tes=for=ces=ne=sont=plus=la 17

  le=cer=cle=in=fer=nal=pé=nè=tre=en=toi=et=te=bles=se=de=ses=feux 18
  le=dése=poir=se=mé=ta=mor=pho=se=com=meu=ne=bê=te=dé=vo=re=par=le=cha=grin 21
  le=voi=le=se=ren=fer=me=et=t=em=pê=che=de=voir=la=ré=a=li=té 19
  en=fer=mé=sur=toi=me=me=la=vie=se=ré=su=me=aux=in=ter=ro=ga=ti=on 20

  la=haine=te=ron=ge=tu=pen=ses=en=co=reet=en=co=re=à=ce=bon=heur=pas=sé 20
  le=bout=du=tun=nel=est=noir=la=lu=mière=s=é=teind=com=me=l=es=sen=ce=de=la=vie 22
  ah=pour=quoi=la=vie=est=ain=si=fai=te=a=vec=un=bon=heur=in=con=nu 18
  mes=ré=pon=ses=sont=floues=peut=ê=tre=ja=mais=de=ré=pon=se=ou=un=sem=blant 19
  ma=con=clu=sion=se=rait=tant=que=le=souf=fle=de=la=vie=se=ra=en=moi=tant=l=es=poir=souf=fle=ra=en=moi 27
 • Phonétique : Quand Le Bonheur Passe Devant Toi

  la vi εt- etʁɑ̃ʒə dε fwa, lεz- ɛ̃pʁevys pasə dəvɑ̃ twa
  lε kεstjɔ̃ fystiʒe εl εspʁi, lə bɔnœʁ səʁε il la
  mε εl εspʁi ɑ̃bʁuje a pœʁ de ynə nuvεllə desεpsjɔ̃
  la paʁilizi te ɑ̃pεʃə də buʒe e lə bɔnœʁ pasə dəvɑ̃ twa

  la sɑ̃sasjɔ̃ ε la fystʁasjɔ̃ də ʁəvivʁə dε pεnə pεʁdys
  ɔ̃ tuʁnə lə doz- ɔ̃ kaʃə sε laʁməz- e la dulœʁ pwaɲaʁdə tɔ̃ kœʁ
  ty maʁʃə syʁ lə ʃəmɛ̃ dε laʁməz- otuʁ də twa εl amuʁ ε la
  ɔ̃ tə paʁlə, tə ʁekɔ̃fɔʁtə mε tε fɔʁsə- nə sɔ̃ plys la

  lə sεʁklə ɛ̃fεʁnal penεtʁə ɑ̃ twa e tə blεsə də sε fø
  lə dezpwaʁ sə metamɔʁfozə kɔmə ynə bεtə devɔʁə paʁ lə ʃaɡʁɛ̃
  lə vwalə sə ʁɑ̃fεʁmə e te ɑ̃pεʃə də vwaʁ la ʁealite
  ɑ̃fεʁme syʁ twa məmə la vi sə ʁezymə oz- ɛ̃teʁɔɡasjɔ̃

  la-εnə tə ʁɔ̃ʒə, ty pɑ̃səz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə a sə bɔnœʁ pase
  lə bu dy tœ̃nεl ε nwaʁ, la lymjεʁə εs etɛ̃d kɔmə εl esɑ̃sə də la vi
  a puʁkwa la vi εt- ɛ̃si fεtə avεk œ̃ bɔnœʁ ɛ̃kɔny
  mε ʁepɔ̃sə sɔ̃ flu pø εtʁə ʒamε də ʁepɔ̃sə u œ̃ sɑ̃blɑ̃
  ma kɔ̃klyzjɔ̃ səʁε tɑ̃ kə lə suflə də la vi səʁa ɑ̃ mwa tɑ̃ εl εspwaʁ sufləʁa ɑ̃ mwa
 • Syllabes Phonétique : Quand Le Bonheur Passe Devant Toi

  la=vi=ε=te=tʁɑ̃=ʒə=dε=fwa=lε=zɛ̃=pʁe=vys=pa=sə=də=vɑ̃=twa 17
  lε=kεs=tj=ɔ̃=fys=ti=ʒe=εl=εs=pʁi=lə=bɔ=nœ=ʁə=sə=ʁε=il=la 18
  mε=εl=εs=pʁi=ɑ̃=bʁu=je=a=pœʁ=de=y=nə=nu=vεl=lə=de=sεp=sjɔ̃ 18
  la=pa=ʁi=li=zi=te=ɑ̃=pεʃə=də=bu=ʒe=e=lə=bɔ=nœʁ=pa=sə=də=vɑ̃=twa 20

  la=sɑ̃=sa=sjɔ̃=ε=la=fys=tʁa=sjɔ̃=də=ʁə=vi=vʁə=dε=pε=nə=pεʁ=dys 18
  ɔ̃=tuʁnə=lə=do=zɔ̃=ka=ʃə=sε=laʁ=mə=ze=la=du=lœʁ=pwa=ɲaʁ=də=tɔ̃=kœʁ 19
  ty=maʁʃə=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=dε=laʁ=mə=zo=tuʁ=də=twa=εl=a=muʁ=ε=la 18
  ɔ̃=tə=paʁ=lə=tə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tə=mε=tε=fɔʁ=sə=nə=sɔ̃=plys=la 17

  lə=sεʁ=klə=ɛ̃=fεʁ=nal=pe=nε=tʁə=ɑ̃=twa=e=tə=blε=sə=də=sε=fø 18
  lə=dez=pwaʁsə=me=ta=mɔʁ=fo=zə=kɔ=məy=nə=bε=tə=de=vɔ=ʁə=paʁ=lə=ʃa=ɡʁɛ̃ 20
  lə=vwalə=sə=ʁɑ̃=fεʁ=mə=e=te=ɑ̃=pε=ʃə=də=vwaʁ=la=ʁe=a=li=te 18
  ɑ̃=fεʁ=me=syʁ=twamə=mə=la=vi=sə=ʁe=zy=mə=o=zɛ̃=te=ʁɔ=ɡa=sjɔ̃ 18

  la-εnə=tə=ʁɔ̃=ʒə=ty=pɑ̃=sə=zɑ̃=kɔ=ʁəe=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=sə=bɔ=nœʁ=pase 19
  lə=bu=dy=tœ̃=nεl=ε=nwaʁ=la=ly=mjεʁəε=sə=e=tɛ̃d=kɔ=mə=εl=e=sɑ̃=sə=də=la=vi 22
  a=puʁ=kwa=la=vi=ε=tɛ̃=si=fε=tə=a=vεk=œ̃=bɔ=nœʁ=ɛ̃=kɔ=ny 18
  mε=ʁe=pɔ̃sə=sɔ̃=flu=pø=ε=tʁə=ʒa=mε=də=ʁe=pɔ̃=sə=u=œ̃=sɑ̃=blɑ̃ 18
  ma=kɔ̃=kly=zjɔ̃sə=ʁε=tɑ̃=kə=lə=su=flə=də=la=vi=sə=ʁa=ɑ̃=mwa=tɑ̃=εl=εs=pwaʁ=su=flə=ʁa=ɑ̃=mwa 26

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/01/2004 00:00Akopalyks 57

ton poème est vraiment trop bien, y a rien d’autres à dire, j’ai déjà lu quelques uns de tes poèmes ils sont vraiment bien