Poeme : Tristesse En Un Soir De Reve Illusoire

Tristesse En Un Soir De Reve Illusoire

Ma vie traverse une rivière noire
L incertitude règne en ce soir
Mes pensés en sont plongés dans le noir
Mes phrases en moi ne sont que désespoir

La vie est un fleuve rempli d obstacle
L eau s’ écoule en moi noyant mes pensés
La force en moi se deprécit
Ma vie est alors fait que pour souffrir

L’ horizon se noircit comme un soir de tempête
Les corbeaux arrivent en une masse noire
Je suis humilié et apeuré par une telle envolée
Je sents mon cœur battre ses dernière secondes

Les larmes coulent en moi
Homme perdu et agenouillé par le chaos
Les prieres pour la vie n’ est plus qu un rêve
Illusion d une enfance perdu
La solution devient la solitude

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tristesse En Un Soir De Reve Illusoire

  ma=vie=tra=verse=u=ne=ri=viè=re=noire 10
  l=in=cer=ti=tude=rè=gne=en=ce=soir 10
  mes=pen=sés=en=sont=plon=gés=dans=le=noir 10
  mes=phrases=en=moi=ne=sont=que=dé=ses=poir 10

  la=vie=est=un=fleuve=rem=pli=d=obs=tacle 10
  l=eau=sé=coule=en=moi=noyant=mes=pen=sés 10
  la=for=ce=en=moi=se=de=pré=cit 9
  ma=vie=est=a=lors=fait=que=pour=souf=frir 10

  lho=ri=zon=se=noir=cit=commeun=soir=de=tem=pête 11
  les=cor=beaux=ar=rivent=en=u=ne=mas=se=noire 11
  je=suis=hu=mi=lié=et=a=peu=ré=par=une=tel=leen=vo=lée 15
  je=sents=mon=cœur=bat=tre=ses=der=nière=se=condes 11

  les=lar=mes=cou=lent=en=moi 7
  homme=per=du=et=a=ge=nouillé=par=le=chaos 10
  les=prie=res=pour=la=vie=nest=plus=qu=un=rêve 11
  illu=sion=d=u=ne=en=fan=ce=per=du 10
  la=so=lu=tion=de=vient=la=so=li=tude 10
 • Phonétique : Tristesse En Un Soir De Reve Illusoire

  ma vi tʁavεʁsə ynə ʁivjεʁə nwaʁə
  εl ɛ̃sεʁtitydə ʁεɲə ɑ̃ sə swaʁ
  mε pɑ̃sez- ɑ̃ sɔ̃ plɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ
  mε fʁazəz- ɑ̃ mwa nə sɔ̃ kə dezεspwaʁ

  la vi εt- œ̃ fləvə ʁɑ̃pli de ɔpstaklə
  εl o sekulə ɑ̃ mwa nwajɑ̃ mε pɑ̃se
  la fɔʁsə ɑ̃ mwa sə dəpʁesi
  ma vi εt- alɔʁ fε kə puʁ sufʁiʁ

  lɔʁizɔ̃ sə nwaʁsi kɔmə œ̃ swaʁ də tɑ̃pεtə
  lε kɔʁboz- aʁive ɑ̃n- ynə masə nwaʁə
  ʒə sɥiz- ymilje e apəʁe paʁ ynə tεllə ɑ̃vɔle
  ʒə sɑ̃ mɔ̃ kœʁ batʁə sε dεʁnjεʁə səɡɔ̃də

  lε laʁmə- kule ɑ̃ mwa
  ɔmə pεʁdy e aʒənuje paʁ lə ʃao
  lε pʁjəʁə puʁ la vi nε plys k œ̃ ʁεvə
  ilyzjɔ̃ de ynə ɑ̃fɑ̃sə pεʁdy
  la sɔlysjɔ̃ dəvjɛ̃ la sɔlitydə
 • Syllabes Phonétique : Tristesse En Un Soir De Reve Illusoire

  ma=vi=tʁa=vεʁ=sə=y=nə=ʁi=vjε=ʁə=nwa=ʁə 12
  εl=ɛ̃=sεʁ=ti=ty=də=ʁε=ɲə=ɑ̃=sə=swaʁ 11
  mε=pɑ̃=se=zɑ̃=sɔ̃=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=nwaʁ 10
  mε=fʁa=zə=zɑ̃=mwa=nə=sɔ̃=kə=de=zεs=pwaʁ 11

  la=vi=ε=tœ̃=flə=və=ʁɑ̃=pli=de=ɔp=sta=klə 12
  εl=o=se=ku=lə=ɑ̃=mwa=nwa=jɑ̃=mε=pɑ̃=se 12
  la=fɔʁ=sə=ɑ̃=mwa=sə=də=pʁe=si 9
  ma=vi=ε=ta=lɔʁ=fε=kə=puʁ=su=fʁiʁ 10

  lɔ=ʁi=zɔ̃sə=nwaʁ=si=kɔ=mə=œ̃=swaʁ=də=tɑ̃=pεtə 12
  lε=kɔʁ=bo=za=ʁi=ve=ɑ̃=ny=nə=ma=sə=nwaʁə 12
  ʒə=sɥi=zy=mi=lje=e=apə=ʁe=paʁ=y=nə=tεlləɑ̃=vɔ=le 14
  ʒə=sɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ba=tʁə=sε=dεʁ=njε=ʁə=sə=ɡɔ̃də 12

  lε=laʁ=mə=ku=le=ɑ̃=mwa 7
  ɔ=mə=pεʁ=dy=e=aʒə=nu=je=paʁ=lə=ʃa=o 12
  lε=pʁjə=ʁə=puʁ=la=vi=nε=plys=k=œ̃=ʁε=və 12
  i=ly=zj=ɔ̃=de=y=nə=ɑ̃=fɑ̃=sə=pεʁ=dy 12
  la=sɔ=ly=sj=ɔ̃=də=vjɛ̃=la=sɔ=li=ty=də 12

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.