Poeme-France : Lecture Écrit Mère

Poeme : A Toi…

Poème Mère
Publié le 26/09/2006 22:09

L'écrit contient 130 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Droopy2202

A Toi…

Maman,
Si je peut encore t’apeller comme sa !
Jécris ces quelques mots
Pour d’abord te presenter
Encore une fois mes excuses pour ne pas
T’avoir prévenu quand…
Mais tu veut quoi de plus ?
J’ai déja perdu un père
Alors perdre ma mère
C’est comme finir en enfer
Mais si tu fait tout pour qu’on deteste
Alors laisse nous !
Mais demain matin en te levant
Ne vient pas présenter tes excuses
Car il sera trop tarder
Et je les voudraient pas !
Tu di tenir à moi et fanny
Alors pourquoi tu dis ces choses la ?
En sachant en plus que tu es la personne
Qu’on aime le plus !
Bon je te propose de passer une foi encore dessus
Se reveiller demain et tout éffacer !
 • Pieds Hyphénique: A Toi…

  ma=man 2
  si=je=peut=en=core=ta=pel=ler=com=me=sa 11
  jé=cris=ces=quel=ques=mots 6
  pour=da=bord=te=pre=sen=ter 7
  en=coreu=ne=fois=mes=ex=cu=ses=pour=ne=pas 11
  ta=voir=pré=ve=nu=quand 6
  mais=tu=veut=quoi=de=plus 6
  jai=dé=ja=per=du=un=père 7
  a=lors=per=dre=ma=mère 6
  cest=comme=fi=nir=en=en=fer 7
  mais=si=tu=fait=tout=pour=quon=de=teste 9
  a=lors=lais=se=nous 5
  mais=de=main=ma=tin=en=te=le=vant 9
  ne=vient=pas=présen=ter=tes=ex=cuses 8
  car=il=se=ra=trop=tar=der 7
  et=je=les=vou=draient=pas 6
  tu=di=te=nir=à=moi=et=fan=ny 9
  a=lors=pour=quoi=tu=dis=ces=choses=la 9
  en=sa=chant=en=plus=que=tu=es=la=per=sonne 11
  quon=ai=me=le=plus 5
  bon=je=te=pro=pose=de=pas=ser=u=ne=foi=en=co=re=des=sus 16
  se=re=veiller=de=main=et=tout=éf=fa=cer 10
 • Phonétique : A Toi…

  mamɑ̃,
  si ʒə pø ɑ̃kɔʁə tapεlle kɔmə sa !
  ʒekʁi sε kεlk mo
  puʁ dabɔʁ tə pʁəzɑ̃te
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa mεz- εkskyzə puʁ nə pa
  tavwaʁ pʁevəny kɑ̃…
  mε ty vø kwa də plys ?
  ʒε deʒa pεʁdy œ̃ pεʁə
  alɔʁ pεʁdʁə ma mεʁə
  sε kɔmə finiʁ ɑ̃n- ɑ̃fe
  mε si ty fε tu puʁ kɔ̃ dətεstə
  alɔʁ lεsə nu !
  mε dəmɛ̃ matɛ̃ ɑ̃ tə ləvɑ̃
  nə vjɛ̃ pa pʁezɑ̃te tεz- εkskyzə
  kaʁ il səʁa tʁo taʁde
  e ʒə lε vudʁε pa !
  ty di təniʁ a mwa e fani
  alɔʁ puʁkwa ty di sε ʃozə la ?
  ɑ̃ saʃɑ̃ ɑ̃ plys kə ty ε la pεʁsɔnə
  kɔ̃n- εmə lə plys !
  bɔ̃ ʒə tə pʁɔpozə də pase ynə fwa ɑ̃kɔʁə dəsy
  sə ʁəvεje dəmɛ̃ e tut- efase !
 • Pieds Phonétique : A Toi…

  ma=mɑ̃ 2
  siʒə=pø=ɑ̃=kɔ=ʁə=ta=pεl=le=kɔ=mə=sa 11
  ʒe=kʁi=sε=kεl=kə=mo 6
  puʁ=da=bɔʁtə=pʁə=zɑ̃=te 6
  ɑ̃=kɔʁəy=nə=fwa=mε=zεk=sky=zə=puʁ=nə=pa 11
  ta=vwaʁ=pʁe=və=ny=kɑ̃ 6
  mε=ty=vø=kwa=də=plys 6
  ʒε=de=ʒa=pεʁ=dy=œ̃=pεʁə 7
  a=lɔʁ=pεʁ=dʁə=ma=mεʁə 6
  sε=kɔmə=fi=niʁ=ɑ̃=nɑ̃=fe 7
  mε=si=ty=fε=tu=puʁ=kɔ̃də=tεstə 8
  a=lɔʁ=lε=sə=nu 5
  mεdə=mɛ̃=ma=tɛ̃=ɑ̃=tə=lə=vɑ̃ 8
  nə=vjɛ̃=pa=pʁe=zɑ̃=te=tε=zεk=skyzə 9
  kaʁ=il=sə=ʁa=tʁo=taʁ=de 7
  e=ʒə=lε=vu=dʁε=pa 6
  ty=ditə=niʁ=a=mwa=e=fa=ni 8
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=ty=di=sε=ʃozə=la 9
  ɑ̃=sa=ʃɑ̃=ɑ̃=plys=kə=ty=ε=la=pεʁ=sɔnə 11
  kɔ̃=nε=mə=lə=plys 5
  bɔ̃ʒə=tə=pʁɔ=po=zə=də=pa=se=y=nə=fwa=ɑ̃=kɔ=ʁə=də=sy 16
  sə=ʁə=vε=je=də=mɛ̃=e=tu=te=fase 10

PostScriptum

Maman pk tu nous laise pa te dir jtm ? tu a peur de koi ?
jtm for maman ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/09/2006 21:53Animaux

cc il fx pa lui en vouloir tan ke sa tu sai ke kd el di sa el le pense pa