Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Un Ami Pour La Vie

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/08/2005 12:55

L'écrit contient 314 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Yannou

Un Ami Pour La Vie

Lundi soir un copain m’a envoyé un texto
Je m’attendais a tt mais certainement pas à c mots
Il me disait adieu, il en avait marre de vivre
De toute cette merde, il voulait que cesse la dérive

Il me disait de profiter de la vie
Et que pour tt le monde c’était mieux ainsi
Sur le cou je me suis écroulé
Heureusement que m’a copine venait d’arriver

On la rappelé personne qui décroche à l’autre bout
Putain mec qu’est ce tu fou ! !
Tu vas pas nous quitter comme ça on a tous besoin de toi
Tu vas pas abandonner si facilement je te croyais plus fort que ça

On é bientt chez toi, on est sur le chemin
Je t’en prie décroche ou rappel, aller mec prend ma main
Je sonne chez toi personne ne répond
Puis enfin un coup de fil, tu me dis « je suis en haut du pont »

On fonce te rejoindre avec ma copine qui t’oblige à parler
Elle te supplie de pas faire de connerie on é bientt arriver
On arrive enfin… personne en haut du pont on crie ton nom
Sur le cou pas de réponse tt mon corps et parcouru d’un frisson

Puis une petite voix qui nous dit je suis en bas
Enfin je t’aperçois je cours vers toi et te prend dans mes bras
Tu été imbibé… je t ramener chez moi pour discuté
Ma copine est rentrée chez elle, et j’ai attendu que tu commences à parler

Tu as dormi à la maison, on a discuté de tout et de rien
Tu avais touché le fond maintenant tu ne peux qu’aller bien
Le pire dans tout ça c qu’il a fallu qu’tu fasse cette connerie
Pour que jme rende compte à quel point je t’aime comme ami
 • Pieds Hyphénique: Un Ami Pour La Vie

  lun=di=soir=un=co=pain=ma=en=voy=é=un=tex=to 13
  je=mat=ten=dais=a=t=t=mais=cer=tai=ne=ment=pas=à=c=mots 16
  il=me=di=sait=a=dieu=il=en=a=vait=mar=re=de=vi=vre 15
  de=tou=te=cet=te=mer=de=il=vou=lait=que=ces=se=la=dé=rive 16

  il=me=di=sait=de=pro=fi=ter=de=la=vie 11
  et=que=pour=t=t=le=mon=de=cé=tait=mieux=ain=si 13
  sur=le=cou=je=me=suis=é=crou=lé 9
  heu=reu=se=ment=que=ma=co=pi=ne=ve=nait=dar=ri=ver 14

  on=la=rap=pe=lé=per=son=ne=qui=dé=cro=che=à=lau=tre=bout 16
  pu=tain=mec=quest=ce=tu=fou 7
  tu=vas=pas=nous=quit=ter=com=me=ça=on=a=tous=be=soin=de=toi 16
  tu=vas=pas=a=ban=don=ner=si=fa=cile=ment=je=te=cro=yais=plus=fort=que=ça 19

  on=é=bientt=chez=toi=on=est=sur=le=che=min 11
  je=ten=prie=dé=cro=che=ou=rap=pel=al=ler=mec=prend=ma=main 15
  je=son=ne=chez=toi=per=son=ne=ne=ré=pond 11
  puis=en=fin=un=coup=de=fil=tu=me=dis=je=suis=en=haut=du=pont 16

  on=fonce=te=re=join=drea=vec=ma=co=pi=ne=qui=to=bli=ge=à=par=ler 18
  elle=te=sup=plie=de=pas=faire=de=con=ne=rieon=é=bientt=ar=ri=ver 16
  on=ar=rive=en=fin=per=son=ne=en=haut=du=pont=on=crie=ton=nom 16
  sur=le=cou=pas=de=ré=ponse=t=t=mon=corps=et=par=cou=ru=dun=fris=son 18

  puis=u=ne=pe=ti=te=voix=qui=nous=dit=je=suis=en=bas 14
  en=fin=je=ta=per=çois=je=cours=vers=toi=et=te=prend=dans=mes=bras 16
  tu=é=té=im=bi=bé=je=t=rame=ner=chez=moi=pour=dis=cu=té 16
  ma=co=pineest=ren=trée=chez=elle=et=jai=at=ten=du=que=tu=com=men=ces=à=par=ler 20

  tu=as=dor=mi=à=la=mai=son=on=a=dis=cu=té=de=tout=et=de=rien 18
  tu=a=vais=tou=ché=le=fond=main=te=nant=tu=ne=peux=qual=ler=bien 16
  le=pire=dans=tout=ça=c=quil=a=fal=lu=qu=tu=fas=se=cet=te=con=ne=rie 19
  pour=que=j=me=rende=comp=teà=quel=point=je=tai=me=com=me=a=mi 16
 • Phonétique : Un Ami Pour La Vie

  lœ̃di swaʁ œ̃ kɔpɛ̃ ma ɑ̃vwaje œ̃ tεksto
  ʒə matɑ̃dεz- a te te mε sεʁtεnəmɑ̃ pa a se mo
  il mə dizε adjø, il ɑ̃n- avε maʁə də vivʁə
  də tutə sεtə mεʁdə, il vulε kə sεsə la deʁivə

  il mə dizε də pʁɔfite də la vi
  e kə puʁ te te lə mɔ̃də setε mjøz- ɛ̃si
  syʁ lə ku ʒə mə sɥiz- ekʁule
  œʁøzəmɑ̃ kə ma kɔpinə vənε daʁive

  ɔ̃ la ʁapəle pεʁsɔnə ki dekʁoʃə a lotʁə bu
  pytɛ̃ mεk kε sə ty fu ! !
  ty va pa nu kite kɔmə sa ɔ̃n- a tus bəzwɛ̃ də twa
  ty va pa abɑ̃dɔne si fasiləmɑ̃ ʒə tə kʁwajε plys fɔʁ kə sa

  ɔ̃n- e bjɛ̃t ʃe twa, ɔ̃n- ε syʁ lə ʃəmɛ̃
  ʒə tɑ̃ pʁi dekʁoʃə u ʁapεl, ale mεk pʁɑ̃ ma mɛ̃
  ʒə sɔnə ʃe twa pεʁsɔnə nə ʁepɔ̃
  pɥiz- ɑ̃fɛ̃ œ̃ ku də fil, ty mə dis « ʒə sɥiz- ɑ̃-o dy pɔ̃t »

  ɔ̃ fɔ̃sə tə ʁəʒwɛ̃dʁə avεk ma kɔpinə ki tɔbliʒə a paʁle
  εllə tə sypli də pa fεʁə də kɔnəʁi ɔ̃n- e bjɛ̃t aʁive
  ɔ̃n- aʁivə ɑ̃fɛ̃… pεʁsɔnə ɑ̃-o dy pɔ̃ ɔ̃ kʁi tɔ̃ nɔ̃
  syʁ lə ku pa də ʁepɔ̃sə te te mɔ̃ kɔʁz- e paʁkuʁy dœ̃ fʁisɔ̃

  pɥiz- ynə pətitə vwa ki nu di ʒə sɥiz- ɑ̃ ba
  ɑ̃fɛ̃ ʒə tapεʁswa ʒə kuʁ vεʁ twa e tə pʁɑ̃ dɑ̃ mε bʁa
  ty ete ɛ̃bibe… ʒə te ʁaməne ʃe mwa puʁ diskyte
  ma kɔpinə ε ʁɑ̃tʁe ʃez- εllə, e ʒε atɑ̃dy kə ty kɔmɑ̃səz- a paʁle

  ty a dɔʁmi a la mεzɔ̃, ɔ̃n- a diskyte də tut- e də ʁjɛ̃
  ty avε tuʃe lə fɔ̃ mɛ̃tənɑ̃ ty nə pø kale bjɛ̃
  lə piʁə dɑ̃ tu sa se kil a faly kty fasə sεtə kɔnəʁi
  puʁ kə ʒmə ʁɑ̃də kɔ̃tə a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə kɔmə ami
 • Pieds Phonétique : Un Ami Pour La Vie

  lœ̃=di=swaʁ=œ̃=kɔ=pɛ̃=ma=ɑ̃=vwa=j=e=œ̃=tεk=sto 14
  ʒə=ma=tɑ̃=dε=za=te=te=mε=sεʁ=tε=nə=mɑ̃=pa=a=se=mo 16
  il=mə=di=zε=a=dj=ø=il=ɑ̃=na=vε=ma=ʁə=də=vi=vʁə 16
  də=tu=tə=sε=tə=mεʁ=də=il=vu=lε=kə=sε=sə=la=de=ʁivə 16

  il=mə=di=zε=də=pʁɔ=fi=te=də=la=vi 11
  e=kə=puʁ=te=te=lə=mɔ̃=də=se=tε=mj=ø=zɛ̃=si 14
  syʁ=lə=ku=ʒə=mə=sɥi=ze=kʁu=le 9
  œ=ʁø=zə=mɑ̃=kə=ma=kɔ=pi=nə=və=nε=da=ʁi=ve 14

  ɔ̃=la=ʁa=pə=le=pεʁ=sɔ=nə=ki=de=kʁo=ʃə=a=lo=tʁə=bu 16
  py=tɛ̃=mεk=kε=sə=ty=fu 7
  ty=va=pa=nu=ki=te=kɔ=mə=sa=ɔ̃=na=tus=bə=zwɛ̃=də=twa 16
  ty=va=pa=a=bɑ̃=dɔ=ne=si=fa=silə=mɑ̃=ʒə=tə=kʁwa=jε=plys=fɔʁ=kə=sa 19

  ɔ̃=ne=bjɛ̃t=ʃe=twa=ɔ̃=nε=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃ 11
  ʒə=tɑ̃=pʁi=de=kʁo=ʃə=u=ʁa=pεl=a=le=mεk=pʁɑ̃=ma=mɛ̃ 15
  ʒə=sɔ=nə=ʃe=twa=pεʁ=sɔ=nə=nə=ʁe=pɔ̃ 11
  pɥi=zɑ̃=fɛ̃=œ̃=ku=də=fil=ty=mə=dis=ʒə=sɥi=zɑ̃-o=dy=pɔ̃t 16

  ɔ̃=fɔ̃sə=tə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁəa=vεk=ma=kɔ=pi=nə=ki=tɔ=bli=ʒə=a=paʁ=le 18
  εllə=tə=sy=plidə=pa=fε=ʁə=də=kɔ=nə=ʁi=ɔ̃=ne=bjɛ̃t=a=ʁi=ve 17
  ɔ̃=na=ʁivə=ɑ̃=fɛ̃=pεʁ=sɔ=nə=ɑ̃-o=dy=pɔ̃=ɔ̃=kʁi=tɔ̃=nɔ̃ 16
  syʁ=lə=ku=padə=ʁe=pɔ̃=sə=te=te=mɔ̃=kɔʁ=ze=paʁ=ku=ʁy=dœ̃=fʁi=sɔ̃ 18

  pɥi=zy=nə=pə=ti=tə=vwa=ki=nu=di=ʒə=sɥi=zɑ̃=ba 14
  ɑ̃=fɛ̃=ʒə=ta=pεʁ=swa=ʒə=kuʁ=vεʁ=twa=e=tə=pʁɑ̃=dɑ̃=mε=bʁa 16
  ty=e=te=ɛ̃=bi=be=ʒə=te=ʁamə=ne=ʃe=mwa=puʁ=dis=ky=te 16
  ma=kɔ=pinəε=ʁɑ̃=tʁe=ʃe=zεllə=e=ʒε=a=tɑ̃=dy=kə=ty=kɔ=mɑ̃=sə=za=paʁ=le 20

  ty=a=dɔʁ=mi=a=la=mε=zɔ̃=ɔ̃=na=dis=ky=te=də=tu=te=də=ʁjɛ̃ 18
  ty=a=vε=tu=ʃe=lə=fɔ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=nə=pø=ka=le=bjɛ̃ 16
  lə=piʁə=dɑ̃=tu=sa=se=kil=a=fa=ly=kty=fa=sə=sε=tə=kɔ=nə=ʁi 18
  puʁkə=ʒmə=ʁɑ̃=də=kɔ̃=tə=a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mə=kɔ=mə=a=mi 16

PostScriptum

a un de mes meilleur ami qui a faillit tout quitté pour abreger c souffrance je t’aime mec yannou…

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/11/2005 21:17Clochette

j’en ai plein de frisson...j’ai connu un peu ça également...