Poeme : L Enfer Sur Terre

L Enfer Sur Terre

Mes rêves se fanent mon bonheur s enfuit ma vie s assombri
Elle se noie dans le triste gouffre du dégoût de l ennui et de l oubli

Eloigné de leur cœur je me sens errer dans ce monde maudit
Tel un ange tristement banni du paradis

Tout va de mal en pire et malgré mon zen rien ne change
En lutte pertéteulle contre mes envie suicidaires toutes mes nuits blanches

Seul face au défilé théâtral des plus épouvantables souvenirs
Des etres chers disparus des amour perdus ; fanés et évanouis

Je suis devenu un inconnu pour tous mes proches
Ils me trouvent dépressif résigné et tristement louche
Ils veulent m aider. mais comment vont-ils évacuer cette tristesse qui me ronge

Une douleur qu"ils ne ressentent meme pas une souffrance qu’ils ignorent
Un mal infernal moral et sentimental qui me dévore

Alors pour souffrir sans les faire souffrir
J ai choisi m enfuir

En cherchant un coin ou gémir crever en paix
A abri de tous ceux que j aime tel un loup solitaire

Mais ils pensent que j ai vendu mon ame au diable
Et que serait venu l heure de la punition divine inévitable

C est donc ca l enfer sur terre
Vouloir aimer sans savoir le faire

Souffrir sans savoir pourquoi
Etre déçu malgré l espoir et l effort ; subir sans avoir le choix

Pere mere je jure devant les anges et le createur
Que j ignore l origine de toutes ces déceptions de tous ces malheurs
Je reconnais avoir commis des erreurs mais sans grandes ampleurs

J ai péché quelque fois j ai souvent transgresser les lois divines
Mais j ai toujours eu un profond respect pour les valeurs morales
Un amour indomptable pour la vie humaines. le crime, le vol, le viol
J ai jamais pratiqué ces actes indignes

Pourquoi tant déceptions tant de dépressions d’échecs et de défaites
Sommes-nous condamnés a vivre parce que la vie est ainsi faite

Ebenezer

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L Enfer Sur Terre

  mes=rê=ves=se=fa=nent=mon=bon=heur=s=en=fuit=ma=vie=s=as=som=bri 18
  elle=se=noie=dans=le=triste=gouf=fre=du=dé=goût=de=l=en=nui=et=de=l=ou=bli 20

  eloi=gné=de=leur=cœur=je=me=sens=er=rer=dans=ce=mon=de=mau=dit 16
  tel=un=an=ge=tris=te=ment=ban=ni=du=pa=ra=dis 13

  tout=va=de=mal=en=pi=re=et=mal=gré=mon=zen=rien=ne=chan=ge 16
  en=lut=te=per=té=teul=le=contre=mes=en=vie=sui=ci=dai=res=tou=tes=mes=nuits=blanches 20

  seul=face=au=dé=fi=lé=théâ=tral=des=plus=é=pou=van=ta=bles=sou=ve=nirs 18
  des=e=tres=chers=dis=pa=rus=des=a=mour=per=dus=fa=nés=et=é=va=nouis 18

  je=suis=de=ve=nu=un=in=con=nu=pour=tous=mes=pro=ches 14
  ils=me=trou=vent=dé=pres=sif=ré=si=gné=et=tris=te=ment=lou=che 16
  ils=veulent=m=ai=der=mais=com=ment=vont=tils=é=va=cuer=cet=te=tris=tes=se=qui=me=ronge 21

  une=dou=leur=qu=guille=met=ils=ne=res=sen=tent=me=me=pas=u=ne=souf=fran=ce=quils=i=gnorent 22
  un=mal=in=fer=nal=mo=ral=et=sen=ti=men=tal=qui=me=dé=vore 16

  a=lors=pour=souf=frir=sans=les=fai=re=souf=frir 11
  j=ai=choi=si=m=en=fu=ir 8

  en=cher=chant=un=coin=ou=gé=mir=cre=ver=en=paix 12
  a=a=bri=de=tous=ceux=que=j=ai=me=tel=un=loup=so=li=taire 16

  mais=ils=pen=sent=que=j=ai=ven=du=mon=a=me=au=di=a=ble 16
  et=que=se=rait=ve=nu=l=heure=de=la=pu=ni=tion=di=vi=ne=i=né=vi=table 20

  c=est=donc=ca=l=en=fer=sur=ter=re 10
  vou=loir=ai=mer=sans=sa=voir=le=fai=re 10

  souf=frir=sans=sa=voir=pour=quoi 7
  etre=dé=çu=mal=gré=l=es=poir=et=l=ef=fort=su=bir=sans=a=voir=le=choix 19

  per=e=me=re=je=ju=re=de=vant=les=an=ges=et=le=crea=teur 16
  que=j=i=gnore=l=o=ri=gi=ne=de=tou=tes=ces=dé=cep=tions=de=tous=ces=malheurs 20
  je=re=con=nais=a=voir=com=mis=des=er=reurs=mais=sans=grandes=am=pleurs 16

  j=ai=pé=ché=quel=que=fois=j=ai=souvent=trans=gres=ser=les=lois=di=vines 17
  mais=j=ai=tou=jours=eu=un=pro=fond=res=pect=pour=les=va=leurs=mo=rales 17
  un=a=mour=in=domp=table=pour=la=vie=hu=maines=le=cri=me=le=vol=le=viol 18
  j=ai=ja=mais=pra=ti=qué=ces=ac=tes=in=di=gnes 13

  pour=quoi=tant=dé=cep=tions=tant=de=dépres=sions=dé=checs=et=de=dé=faites 16
  sommes=nous=con=dam=nés=a=vi=vre=par=ce=que=la=vieest=ain=si=faite 16

  ebe=ne=zer 3
 • Phonétique : L Enfer Sur Terre

  mε ʁεvə sə fane mɔ̃ bɔnœʁ εs ɑ̃fɥi ma vi εs asɔ̃bʁi
  εllə sə nwa dɑ̃ lə tʁistə ɡufʁə dy deɡu də εl ɑ̃nɥi e də εl ubli

  əlwaɲe də lœʁ kœʁ ʒə mə sɑ̃sz- eʁe dɑ̃ sə mɔ̃də modi
  tεl œ̃n- ɑ̃ʒə tʁistəmɑ̃ bani dy paʁadi

  tu va də mal ɑ̃ piʁə e malɡʁe mɔ̃ zεn ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə
  ɑ̃ lytə pεʁtetələ kɔ̃tʁə mεz- ɑ̃vi sɥisidεʁə tutə mε nɥi blɑ̃ʃə

  səl fasə o defile teatʁal dε plysz- epuvɑ̃tablə suvəniʁ
  dεz- εtʁə- ʃεʁ dispaʁys dεz- amuʁ pεʁdys, fanez- e evanui

  ʒə sɥi dəvəny œ̃n- ɛ̃kɔny puʁ tus mε pʁoʃə
  il mə tʁuve depʁesif ʁeziɲe e tʁistəmɑ̃ luʃə
  il vəle εm εde. mε kɔmɑ̃ vɔ̃ tilz- evakɥe sεtə tʁistεsə ki mə ʁɔ̃ʒə

  ynə dulœʁ k ɡjmε il nə ʁəsɑ̃te məmə pa ynə sufʁɑ̃sə kilz- iɲɔʁe
  œ̃ mal ɛ̃fεʁnal mɔʁal e sɑ̃timɑ̃al ki mə devɔʁə

  alɔʁ puʁ sufʁiʁ sɑ̃ lε fεʁə sufʁiʁ
  ʒi ε ʃwazi εm ɑ̃fɥiʁ

  ɑ̃ ʃεʁʃɑ̃ œ̃ kwɛ̃ u ʒemiʁ kʁəve ɑ̃ pε
  a abʁi də tus sø kə ʒi εmə tεl œ̃ lu sɔlitεʁə

  mεz- il pɑ̃se kə ʒi ε vɑ̃dy mɔ̃n- amə o djablə
  e kə səʁε vəny εl œʁ də la pynisjɔ̃ divinə inevitablə

  se ε dɔ̃k ka εl ɑ̃fe syʁ teʁə
  vulwaʁ εme sɑ̃ savwaʁ lə fεʁə

  sufʁiʁ sɑ̃ savwaʁ puʁkwa
  εtʁə desy malɡʁe εl εspwaʁ e εl efɔʁ, sybiʁ sɑ̃z- avwaʁ lə ʃwa

  pəʁə məʁə ʒə ʒyʁə dəvɑ̃ lεz- ɑ̃ʒəz- e lə kʁəatœʁ
  kə ʒi iɲɔʁə εl ɔʁiʒinə də tutə sε desεpsjɔ̃ də tus sε malœʁ
  ʒə ʁəkɔnεz- avwaʁ kɔmi dεz- eʁœʁ mε sɑ̃ ɡʁɑ̃dəz- ɑ̃plœʁ

  ʒi ε peʃe kεlkə fwa ʒi ε suvɑ̃ tʁɑ̃zɡʁese lε lwa divinə
  mε ʒi ε tuʒuʁz- y œ̃ pʁɔfɔ̃ ʁεspε puʁ lε valœʁ mɔʁalə
  œ̃n- amuʁ ɛ̃dɔ̃ptablə puʁ la vi ymεnə. lə kʁimə, lə vɔl, lə vjɔl
  ʒi ε ʒamε pʁatike sεz- aktəz- ɛ̃diɲə

  puʁkwa tɑ̃ desεpsjɔ̃ tɑ̃ də depʁesjɔ̃ deʃεkz- e də defεtə
  sɔmə nu kɔ̃damnez- a vivʁə paʁsə kə la vi εt- ɛ̃si fεtə

  əbənəze
 • Syllabes Phonétique : L Enfer Sur Terre

  mε=ʁε=və=sə=fa=ne=mɔ̃=bɔ=nœʁ=ε=sə=ɑ̃f=ɥi=ma=vi=ε=sə=a=sɔ̃=bʁi 20
  εllə=sə=nwa=dɑ̃lə=tʁis=tə=ɡu=fʁə=dy=de=ɡu=də=εl=ɑ̃n=ɥi=e=də=εl=u=bli 20

  ə=lwa=ɲe=də=lœ=ʁə=kœʁ=ʒə=mə=sɑ̃s=ze=ʁe=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=mo=di 18
  tεl=œ̃=nɑ̃=ʒə=tʁis=tə=mɑ̃=ba=ni=dy=pa=ʁa=di 13

  tu=va=də=mal=ɑ̃=pi=ʁə=e=mal=ɡʁe=mɔ̃=zεn=ʁj=ɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə 17
  ɑ̃=lytə=pεʁ=te=tə=lə=kɔ̃=tʁə=mε=zɑ̃=vi=sɥi=si=dε=ʁə=tu=tə=mε=nɥi=blɑ̃ʃə 20

  səl=fa=sə=o=de=fi=le=te=a=tʁal=dε=plys=ze=pu=vɑ̃=ta=blə=su=və=niʁ 20
  dε=zε=tʁə=ʃεʁ=dis=pa=ʁys=dε=za=muʁ=pεʁ=dys=fa=ne=ze=e=va=nu=i 19

  ʒə=sɥi=də=və=ny=œ̃=nɛ̃=kɔ=ny=puʁ=tus=mε=pʁo=ʃə 14
  il=mə=tʁu=ve=de=pʁe=sif=ʁe=zi=ɲe=e=tʁis=tə=mɑ̃=lu=ʃə 16
  il=və=le=εm=ε=de=mε=kɔ=mɑ̃=vɔ̃=til=ze=vak=ɥe=sεtə=tʁis=tε=sə=ki=mə=ʁɔ̃ʒə 21

  ynə=du=lœʁ=k=ɡjmε=il=nə=ʁə=sɑ̃=te=mə=mə=pa=y=nə=su=fʁɑ̃=sə=kil=zi=ɲɔ=ʁe 22
  œ̃=mal=ɛ̃=fεʁ=nal=mɔ=ʁal=e=sɑ̃=ti=mɑ̃=al=ki=mə=de=vɔ=ʁə 17

  a=lɔʁ=puʁ=su=fʁiʁ=sɑ̃=lε=fε=ʁə=su=fʁiʁ 11
  ʒi=ε=ʃwa=zi=εm=ɑ̃f=ɥiʁ 7

  ɑ̃=ʃεʁ=ʃɑ̃=œ̃=kwɛ̃=u=ʒe=miʁ=kʁə=ve=ɑ̃=pε 12
  a=a=bʁi=də=tus=sø=kə=ʒi=ε=mə=tεl=œ̃=lu=sɔ=li=tε=ʁə 17

  mε=zil=pɑ̃=se=kə=ʒi=ε=vɑ̃=dy=mɔ̃=na=mə=o=dj=a=blə 16
  e=kə=sə=ʁε=və=ny=εl=œʁ=də=la=py=ni=sjɔ̃=di=vi=nə=i=ne=vi=tablə 20

  se=ε=dɔ̃k=ka=εl=ɑ̃=fe=syʁ=te=ʁə 10
  vu=lwaʁ=ε=me=sɑ̃=sa=vwaʁ=lə=fε=ʁə 10

  su=fʁiʁ=sɑ̃=sa=vwaʁ=puʁ=kwa 7
  ε=tʁə=de=sy=mal=ɡʁe=εl=εs=pwaʁ=e=εl=e=fɔʁ=sy=biʁ=sɑ̃=za=vwaʁ=lə=ʃwa 20

  pə=ʁə=mə=ʁə=ʒə=ʒy=ʁə=də=vɑ̃=lε=zɑ̃=ʒə=ze=lə=kʁə=a=tœ=ʁə 18
  kə=ʒi=i=ɲɔʁəεl=ɔ=ʁi=ʒi=nə=də=tu=tə=sε=de=sεp=sjɔ̃=də=tus=sε=ma=lœʁ 20
  ʒə=ʁə=kɔ=nε=za=vwaʁ=kɔ=mi=dε=ze=ʁœ=ʁə=mε=sɑ̃=ɡʁɑ̃=də=zɑ̃=plœʁ 18

  ʒi=ε=pe=ʃe=kεl=kə=fwa=ʒi=ε=su=vɑ̃=tʁɑ̃z=ɡʁe=se=lε=lwa=di=vi=nə 19
  mε=ʒi=ε=tu=ʒuʁ=zy=œ̃=pʁɔ=fɔ̃=ʁεs=pε=puʁ=lε=va=lœ=ʁə=mɔ=ʁa=lə 19
  œ̃=na=muʁ=ɛ̃=dɔ̃p=ta=blə=puʁ=la=vi=y=mε=nə=lə=kʁi=mə=lə=vɔl=lə=vjɔl 20
  ʒi=ε=ʒa=mε=pʁa=ti=ke=sε=zak=tə=zɛ̃=di=ɲə 13

  puʁ=kwa=tɑ̃=de=sεp=sj=ɔ̃=tɑ̃=də=de=pʁe=sj=ɔ̃=de=ʃεk=ze=də=de=fε=tə 20
  sɔ=mə=nu=kɔ̃=dan=za=vi=vʁə=paʁ=sə=kə=la=vi=ε=tɛ̃=si=fε=tə 18

  ə=bə=nə=ze 4

PostScriptum

tout ce que nous subissons n est pas toujours le resultat ou a consequence des nos actions.
j ai eu la preuve. et tres souvant nous tentons par des efforts acharnés a remonter la pente mais rien.
ainsi desesperemment sans meme le vouloir nous-nous plongeons dans l enfer de la depression c est triste

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/07/2011 21:12Petite Muse

je retrouve une longue période de ma vie en ces quelques lignes, une longue période noire pour une vie si petite . ton texte est magnifique et je te comprends à travers tes mots ...

Poème Déception
Publié le 27/06/2011 22:28

L'écrit contient 330 mots qui sont répartis dans 15 strophes.

Poete : Poete Melancolique

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs