Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ta Voie

Le Poème

Quand tu m’ a dis je t’ aime pour la première fois, mes yeux se sont remplis de larmes.
J’ etais si bien avec toi, comme toi tu etait bien avec moi.
Alors pourquoi ne veut tu plus de moi ?
Du jour au lendemain tout a changer tu ma supprimer je t’ es appelé et tu a passer le telephone a ton pote.
Pourquoi ne veut tu plus me parler ? qu’ est ce que j’ ai fait ?
Je t’ aime a en mourir. J’ ai graver ton nom au compas sur mon bras.
J’ ai tout fais pour toi, je me suis engueuler avec mes parents, j’ ai travaillé la nuit pour me payer se ticket de train.
La dernière fois que j’ ai entendu ta voie c’etait ce soir tu as dit « allo », je t’ ais dit « Vando pourquoi tu m’ a supprimer ? »
Tu m’ a repondu « parceque » et tu a raccroché sans même me laisser le temps de te dire a quel point je t’ aimais.
Il est loin le temps ou tu voulais me voir, loin le temps ou tu m’ aimais.
C’ est du passer, une belle est grande histoire d’ amour, qui restera a jamais gravé dans mon cœur.
Mais je veux que tu sache que le jour ou tu aura besoin de moi je serais toujours la pour t’ aider.
Et si tu veux revenir, n’ hesite pas, je suis préte, pour toi, a construire tout un empire.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Vando je veux que tu sache que je t’ aime et que je ne t’ oublirais jamais.

Poeme de [[Elo]]

Poète [[Elo]]

[[Elo]] a publié sur le site 103 écrits. [[Elo]] est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ta Voiequand=tu=ma=dis=je=taime=pour=la=pre=miè=re=fois=mes=yeux=se=sont=rem=plis=de=larmes 20
je=tais=si=bien=a=vec=toi=com=me=toi=tu=e=tait=bien=a=vec=moi 17
a=lors=pour=quoi=ne=veut=tu=plus=de=moi 10
du=jour=au=lende=main=tout=a=chan=ger=tu=ma=sup=pri=mer=je=tes=ap=pe=lé=et=tu=a=pas=ser=le=te=le=pho=ne=a=ton=pote 32
pour=quoi=ne=veut=tu=plus=me=par=ler=quest=ce=que=jai=fait 14
je=tai=me=a=en=mou=rir=jai=gra=ver=ton=nom=au=com=pas=sur=mon=bras 18
jai=tout=fais=pour=toi=je=me=suis=en=gu=eu=ler=a=vec=mes=pa=rents=jai=tra=vail=lé=la=nuit=pour=me=pay=er=se=ti=cket=de=train 32
la=der=nière=fois=que=jai=en=ten=du=ta=voie=ce=tait=ce=soir=tu=as=dit=al=lo=je=tais=dit=van=do=pour=quoi=tu=ma=sup=pri=mer 32
tu=ma=re=pon=du=par=ce=que=et=tu=a=rac=cro=ché=sans=mê=me=me=lais=ser=le=temps=de=te=di=re=a=quel=point=je=tai=mais 32
il=est=loin=le=temps=ou=tu=vou=lais=me=voir=loin=le=temps=ou=tu=mai=mais 18
cest=du=pas=ser=u=ne=bel=le=est=gran=de=his=toi=re=da=mour=qui=res=te=ra=a=ja=mais=gra=vé=dans=mon=cœur 28
mais=je=veux=que=tu=sa=che=que=le=jour=ou=tu=au=ra=be=soin=de=moi=je=se=rais=tou=jours=la=pour=tai=der 27
et=si=tu=veux=re=ve=nir=n=he=si=te=pas=je=suis=pré=te=pour=toi=a=cons=trui=re=tout=un=em=pi=re 27
Phonétique : Ta Voiekɑ̃ ty ma di ʒə tεmə puʁ la pʁəmjεʁə fwa, mεz- iø sə sɔ̃ ʁɑ̃pli də laʁmə.
ʒətε si bjɛ̃ avεk twa, kɔmə twa ty ətε bjɛ̃ avεk mwa.
alɔʁ puʁkwa nə vø ty plys də mwa ?
dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃ tut- a ʃɑ̃ʒe ty ma sypʁime ʒə tε apəle e ty a pase lə təlεfɔnə a tɔ̃ pɔtə.
puʁkwa nə vø ty plys mə paʁle ? kε sə kə ʒε fε ?
ʒə tεmə a ɑ̃ muʁiʁ. ʒε ɡʁave tɔ̃ nɔ̃ o kɔ̃pa syʁ mɔ̃ bʁa.
ʒε tu fε puʁ twa, ʒə mə sɥiz- ɑ̃ɡəle avεk mε paʁɑ̃, ʒε tʁavaje la nɥi puʁ mə pεje sə tikε də tʁɛ̃.
la dεʁnjεʁə fwa kə ʒε ɑ̃tɑ̃dy ta vwa sətε sə swaʁ ty a dit « alɔ », ʒə tεs dit « vɑ̃do puʁkwa ty ma sypʁime ? »
ty ma ʁəpɔ̃dy « paʁsəkə » εt ty a ʁakʁoʃe sɑ̃ mεmə mə lεse lə tɑ̃ də tə diʁə a kεl pwɛ̃ ʒə tεmε.
il ε lwɛ̃ lə tɑ̃z- u ty vulε mə vwaʁ, lwɛ̃ lə tɑ̃z- u ty mεmε.
sε dy pase, ynə bεllə ε ɡʁɑ̃də istwaʁə damuʁ, ki ʁεstəʁa a ʒamε ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.
mε ʒə vø kə ty saʃə kə lə ʒuʁ u ty oʁa bəzwɛ̃ də mwa ʒə səʁε tuʒuʁ la puʁ tεde.
e si ty vø ʁəvəniʁ, nəzitə pa, ʒə sɥi pʁetə, puʁ twa, a kɔ̃stʁɥiʁə tut- œ̃n- ɑ̃piʁə.
Syllabes Phonétique : Ta Voiekɑ̃=ty=ma=di=ʒə=tε=mə=puʁ=la=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa=mε=zi=ø=sə=sɔ̃=ʁɑ̃=pli=də=laʁ=mə 24
ʒə=tε=si=bj=ɛ̃=a=vεk=twa=kɔ=mə=twa=ty=ə=tε=bjɛ̃=a=vεk=mwa 18
a=lɔʁ=puʁ=kwa=nə=vø=ty=plys=də=mwa 10
dy=ʒuʁ=o=lɑ̃də=mɛ̃=tu=ta=ʃɑ̃=ʒe=ty=ma=sy=pʁi=me=ʒə=tε=a=pə=le=e=ty=a=pa=se=lə=tə=lε=fɔ=nəa=tɔ̃=pɔtə 31
puʁ=kwa=nə=vø=ty=plys=mə=paʁ=le=kε=sə=kə=ʒε=fε 14
ʒə=tε=mə=a=ɑ̃=mu=ʁiʁ=ʒε=ɡʁa=ve=tɔ̃=nɔ̃=o=kɔ̃=pa=syʁ=mɔ̃=bʁa 18
ʒε=tu=fε=puʁ=twa=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃ɡə=le=a=vεk=mε=pa=ʁɑ̃=ʒε=tʁa=va=je=la=nɥi=puʁ=mə=pε=je=sə=ti=kε=də=tʁɛ̃ 30
la=dεʁ=njεʁə=fwa=kə=ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=ta=vwa=sə=tε=sə=swaʁ=ty=a=dit=a=lɔ=ʒə=tε=sə=dit=vɑ̃=do=puʁ=kwa=ty=ma=sy=pʁi=me 33
ty=maʁə=pɔ̃=dy=paʁ=sə=kə=εt=ty=a=ʁa=kʁo=ʃe=sɑ̃=mε=mə=mə=lε=se=lə=tɑ̃=də=tə=di=ʁəa=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mε 30
il=ε=lwɛ̃=lə=tɑ̃=zu=ty=vu=lε=mə=vwaʁ=lwɛ̃=lə=tɑ̃=zu=ty=mε=mε 18
sε=dy=pase=y=nə=bεlləε=ɡʁɑ̃=də=is=twa=ʁə=da=muʁ=ki=ʁεs=tə=ʁa=a=ʒa=mε=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 25
mεʒə=vø=kə=ty=sa=ʃə=kə=lə=ʒuʁ=u=ty=o=ʁa=bə=zwɛ̃=də=mwa=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la=puʁ=tε=de 26
e=si=ty=vøʁə=və=niʁ=nə=zi=tə=pa=ʒə=sɥi=pʁe=tə=puʁ=twa=a=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=tu=tœ̃=nɑ̃=piʁə 24

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
29/12/2004 00:00Lili83

wao c super bo élo continu com sa t poème son super
bisou
lili

Poème Absence
Du 29/12/2004 00:04

L'écrit contient 245 mots qui sont répartis dans 1 strophes.