Poème-France.com

Poeme : Le RêveLe Rêve

Toi, biche, Ô toi si gracieuse,
Toi qui cours si élégamment.
Que tu me sembles précieuse
Quand tu passes en bondissant
De pierre en pierre, Ô combien
De grâces te sont accordées…
Il me vient le rêve suivant :
Je voudrais tant te ressembler.

Lionne, tu cours à si grande vitesse…
Toi qui es incroyablement agile,
Qui va chercher tes proies dans les crevasses.
Nous ne pouvons te voir en ville.
Toi, lionne qui viens t’abreuver au Nil.
Ah, comme j’aimerais te retrouver
Loin, loin, très loin de ces horribles villes ;
Je voudrais tant te ressembler.

Ours, pour ta force je t’envie,
Ta grande force qui te sers
À protéger tes tous petits
De toutes sortes de panthères.
Et toi qui es très populaire
Pour ta si grande habilité.
Ô toi qui dort pendant l’hiver,
Je voudrais tant te ressembler.

Toi, animal si loin des villes
Jamais je ne te rêverais
Car il me faut partir pour Lille ;
Je voudrais tant te ressembler.

16/04/97
Emma Lalonde

PostScriptum

Aucun


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa, biʃə, o twa si ɡʁasjøzə,
twa ki kuʁ si eleɡamɑ̃.
kə ty mə sɑ̃blə pʁesjøzə
kɑ̃ ty pasəz- ɑ̃ bɔ̃disɑ̃
də pjeʁə ɑ̃ pjeʁə, o kɔ̃bjɛ̃
də ɡʁasə tə sɔ̃t- akɔʁde…
il mə vjɛ̃ lə ʁεvə sɥivɑ̃ :
ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

ljɔnə, ty kuʁz- a si ɡʁɑ̃də vitεsə…
twa ki ε ɛ̃kʁwajabləmɑ̃ aʒilə,
ki va ʃεʁʃe tε pʁwa dɑ̃ lε kʁəvasə.
nu nə puvɔ̃ tə vwaʁ ɑ̃ vilə.
twa, ljɔnə ki vjɛ̃ tabʁəve o nil.
a, kɔmə ʒεməʁε tə ʁətʁuve
lwɛ̃, lwɛ̃, tʁε lwɛ̃ də sεz- ɔʁiblə vilə,
ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

uʁ, puʁ ta fɔʁsə ʒə tɑ̃vi,
ta ɡʁɑ̃də fɔʁsə ki tə sεʁ
a pʁɔteʒe tε tus pəti
də tutə sɔʁtə- də pɑ̃tεʁə.
e twa ki ε tʁε pɔpylεʁə
puʁ ta si ɡʁɑ̃də-abilite.
o twa ki dɔʁ pɑ̃dɑ̃ livεʁ,
ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

twa, animal si lwɛ̃ dε vilə
ʒamε ʒə nə tə ʁεvəʁε
kaʁ il mə fo paʁtiʁ puʁ lijə,
ʒə vudʁε tɑ̃ tə ʁəsɑ̃ble.

sεzə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ katʁə vɛ̃- di- sεt