Poème-France.com

Poeme : Have A Little Faith In MeHave A Little Faith In Me

Have a little faith in me. Believe what I say
When I suggest you need to believe in yourself.
Forget what they all say, and they will watch in dismay
As you put on your own that trophy on your shelf.

Have a little faith in me, I believe in you.
Put your shoes on. It is time for a jog
Because it’s time for you to thrive and get your due.
Go run that last stretch and leave them all in the fog.

Have a little faith in me. Every Man has rights.
If you try hard, respect the freedom of others,
You will reach your goals : the prize for all your fights.
The mudded path will feel like a field of feathers.

So have a little faith in me and believe me
When I say : « All you need is to trust your heart.
Respect yourself and don’t get down on either knee
For you will find the bull’s-eye of your dreams with art. »

01-08-2005
Emma Lalonde

PostScriptum

ai confiance en moi, crois ce que je dis qd je dis que tu as besoin de croire en toi. oublis ce qu’ils disent tous, et ils observerront ebahis qd tu poseras seule ton trophee sur ton etagere. ai confiance en moi, je crois en toi. mets tes chaussures. il e


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avə a litlə fεt ɛ̃ mə. bəljəvə wa i sε
wɛ̃ i syɡʒεst iu nid to bəljəvə ɛ̃ iuʁsεlf.
fɔʁʒε wa te al sε, ɑ̃d te wij watʃ ɛ̃ dismε
a iu pyt ɔ̃n- iuʁ ɔwn ta tʁɔfi ɔ̃n- iuʁ ʃεlf.

avə a litlə fεt ɛ̃ mə, i bəljəvə ɛ̃ iu.
pyt iuʁ ʃoz- ɔ̃. it is timə fɔʁ a ʒɔɡ
bəkozə itεs timə fɔʁ iu to tʁivə ɑ̃d ʒεt iuʁ dɥ.
ɡo ʁœ̃ ta last stʁεtʃ ɑ̃d ləavə tεm al ɛ̃ tə fɔɡ.

avə a litlə fεt ɛ̃ mə. əvəʁi mɑ̃-as ʁajt.
if iu tʁi-aʁ, ʁεspε tə fʁidɔm ɔf ɔtœʁ,
iu wij ʁəak iuʁ ɡɔal : tə pʁizə fɔʁ al iuʁ fiɡt.
tə mydεd pat wij fil likə a fjεld ɔf fəatœʁ.

so-avə a litlə fεt ɛ̃ mə ɑ̃d bəljəvə mə
wɛ̃ i sε : « al iu nid is to tʁyst iuʁ əaʁ.
ʁεspε iuʁsεlf ɑ̃d dɔnte ʒεt dɔwn ɔ̃n- εtœʁ kni
fɔʁ iu wij fɛ̃d tə bylεs εj ɔf iuʁ dʁəam wit aʁ. »

zeʁo œ̃ tiʁε zeʁo ɥi tiʁε dø milə sɛ̃k