Poème-France.com

Poeme : Lets Give It A ShotLets Give It A Shot

I know we don’t stand a chance
But I want to try it out,
I know we are doomed in advance,
But I’m gonna scream and shout !

I will give us all I’ve got
And it won’t depend on you.
But if you give us a shot,
Maybe we’ll start something new.

That « we » may not be enough,
Everything is against us.
But you and I are both tough ;
Lets give in without a fuss.

We will probably get hurt
But we will not hate ourselves
For not digging through the dirt
And putting stuff on the shelves.

I want to make this thing work,
Do you want to make this work ?

09-21-05
Emma Lalonde

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i knɔw wə dɔnte stɑ̃d a ʃɑ̃sə
byt i wɑ̃ to tʁi it u,
i knɔw wə aʁə dumεd ɛ̃ advɑ̃sə,
byt iεm ɡɔna skʁəam ɑ̃d ʃu !

i wij ʒivə ys al ivə ɡo
ɑ̃d it wɔnte dəpɑ̃t- ɔ̃n- iu.
byt if iu ʒivə ys a ʃo,
mεbə wəεl εl staʁ sɔmεtiŋ nεw.

tat « wə » mε no bə ɑ̃nuɡ,
əvəʁitiŋ is aɡɛ̃st ys.
byt iu ɑ̃d i aʁə bɔt tuɡ,
lεt ʒivə ɛ̃ witu a fys.

wə wij pʁɔbabli ʒεt yʁ
byt wə wij no-atə uʁsεlvə
fɔʁ no diɡiŋ tʁuɡ tə diʁ
ɑ̃d pytiŋ styf ɔ̃ tə ʃεlvə.

i wɑ̃ to makə ti tiŋ wɔʁk,
do iu wɑ̃ to makə ti wɔʁk ?

zeʁo nəf tiʁε vɛ̃t- e œ̃ tiʁε zeʁo sɛ̃k