Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Trahison

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/10/2005 00:20

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Emmanuel

Trahison

Trahison

Loin était le temps ou l’on était heureux
Ou l’on s’aimer sans doute
Aujourd’hui les temps on changés et sa me rend malheureux
Alors qu’allons nous devenir, je le redoute

Que va devenir notre amour
Tu me dit que tu me pardonne
Mais je resssent que tu t’éloigne chaque jour
Laisse toi aller et reprend l’amour que je te donne

Laisse moi te désirer
Te prouver mon amour
Laisse moi te prendre dans mes bras, te serrer
Te prouver que je t’aime pour toujours

Comment te monter que j’aime que toi
Comment te prouver mon amour
Alors que toi tu t’éloigne, tu n’a plus foi
Alors q’allons nous devenir, j’y pense chaque jour

Je voulais juste te dire que tu est l’amour de ma vie
Que je t’attendrai ce jour ou tu reviendra vers moi
Je serai patient, je te laisserai le temps, et la je sourie
Car si tu revient je te dirai épouse-moi
 • Pieds Hyphénique: Trahison

  tra=hi=son 3

  loin=é=tait=le=temps=ou=lon=é=tait=heu=reux 11
  ou=lon=sai=mer=sans=dou=te 7
  au=jourdhui=les=temps=on=chan=gés=et=sa=me=rend=mal=heu=reux 14
  a=lors=qual=lons=nous=de=ve=nir=je=le=re=dou=te 13

  que=va=de=ve=nir=no=tre=a=mour 9
  tu=me=dit=que=tu=me=par=don=ne 9
  mais=je=re=s=s=s=ent=que=tu=té=loigne=cha=que=jour 14
  lais=se=toi=al=ler=et=re=prend=la=mour=que=je=te=donne 14

  lais=se=moi=te=dé=si=rer 7
  te=prou=ver=mon=a=mour 6
  lais=se=moi=te=pren=dre=dans=mes=bras=te=ser=rer 12
  te=prou=ver=que=je=tai=me=pour=tou=jours 10

  com=ment=te=mon=ter=que=jai=me=que=toi 10
  com=ment=te=prou=ver=mon=a=mour 8
  a=lors=que=toi=tu=té=loi=gne=tu=na=plus=foi 12
  a=lors=qal=lons=nous=de=ve=nir=jy=pen=se=cha=que=jour 14

  je=vou=lais=jus=te=te=dire=que=tu=est=la=mour=de=ma=vie 15
  que=je=tat=ten=drai=ce=jour=ou=tu=re=vien=dra=vers=moi 14
  je=se=rai=pa=ti=ent=je=te=laisse=rai=le=temps=et=la=je=sou=rie 17
  car=si=tu=re=vient=je=te=di=rai=é=pou=se=moi 13
 • Phonétique : Trahison

  tʁaizɔ̃

  lwɛ̃ etε lə tɑ̃z- u lɔ̃n- etε œʁø
  u lɔ̃ sεme sɑ̃ dutə
  oʒuʁdɥi lε tɑ̃z- ɔ̃ ʃɑ̃ʒez- e sa mə ʁɑ̃ maləʁø
  alɔʁ kalɔ̃ nu dəvəniʁ, ʒə lə ʁədutə

  kə va dəvəniʁ nɔtʁə amuʁ
  ty mə di kə ty mə paʁdɔnə
  mε ʒə ʁə εs εs εs e kə ty telwaɲə ʃakə ʒuʁ
  lεsə twa ale e ʁəpʁɑ̃ lamuʁ kə ʒə tə dɔnə

  lεsə mwa tə deziʁe
  tə pʁuve mɔ̃n- amuʁ
  lεsə mwa tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa, tə seʁe
  tə pʁuve kə ʒə tεmə puʁ tuʒuʁ

  kɔmɑ̃ tə mɔ̃te kə ʒεmə kə twa
  kɔmɑ̃ tə pʁuve mɔ̃n- amuʁ
  alɔʁ kə twa ty telwaɲə, ty na plys fwa
  alɔʁ kalɔ̃ nu dəvəniʁ, ʒi pɑ̃sə ʃakə ʒuʁ

  ʒə vulε ʒystə tə diʁə kə ty ε lamuʁ də ma vi
  kə ʒə tatɑ̃dʁε sə ʒuʁ u ty ʁəvjɛ̃dʁa vεʁ mwa
  ʒə səʁε pasjɑ̃, ʒə tə lεsəʁε lə tɑ̃, e la ʒə suʁi
  kaʁ si ty ʁəvjɛ̃ ʒə tə diʁε epuzə mwa
 • Pieds Phonétique : Trahison

  tʁa=i=zɔ̃ 3

  lwɛ̃=e=tε=lə=tɑ̃=zu=lɔ̃=ne=tε=œ=ʁø 11
  u=lɔ̃=sε=me=sɑ̃=du=tə 7
  o=ʒuʁ=dɥi=lε=tɑ̃=zɔ̃=ʃɑ̃=ʒe=ze=samə=ʁɑ̃=ma=lə=ʁø 14
  a=lɔʁ=ka=lɔ̃=nu=də=və=niʁ=ʒə=lə=ʁə=dutə 12

  kə=va=də=və=niʁ=nɔ=tʁə=a=muʁ 9
  ty=mə=di=kə=ty=mə=paʁ=dɔ=nə 9
  mεʒə=ʁəε=sə=ε=sə=ε=sə=e=kə=ty=te=lwa=ɲə=ʃa=kə=ʒuʁ 16
  lε=sə=twa=a=le=e=ʁə=pʁɑ̃=la=muʁ=kə=ʒə=tə=dɔnə 14

  lε=sə=mwa=tə=de=zi=ʁe 7
  tə=pʁu=ve=mɔ̃=na=muʁ 6
  lε=sə=mwa=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa=tə=se=ʁe 12
  tə=pʁu=ve=kə=ʒə=tε=mə=puʁ=tu=ʒuʁ 10

  kɔ=mɑ̃=tə=mɔ̃=te=kə=ʒε=mə=kə=twa 10
  kɔ=mɑ̃=tə=pʁu=ve=mɔ̃=na=muʁ 8
  a=lɔʁ=kə=twa=ty=te=lwa=ɲə=ty=na=plys=fwa 12
  a=lɔʁ=ka=lɔ̃=nu=də=və=niʁ=ʒi=pɑ̃=sə=ʃa=kə=ʒuʁ 14

  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=tə=diʁə=kə=ty=ε=la=muʁ=də=ma=vi 15
  kə=ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=sə=ʒuʁ=u=ty=ʁə=vjɛ̃=dʁa=vεʁ=mwa 14
  ʒə=sə=ʁε=pa=sjɑ̃=ʒə=tə=lεsə=ʁε=lə=tɑ̃=e=la=ʒə=su=ʁi 16
  kaʁ=si=ty=ʁə=vj=ɛ̃=ʒə=tə=di=ʁε=e=pu=zə=mwa 14

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.