Poème-France.com

Poeme : Ce N’Est Probablement Qu’Un RêveCe N’Est Probablement Qu’Un Rêve

À quoi bon deviner ce qui se passe dans ce monde ?
Dans un monde de désespoir ou règne encore et encore le désespoir
Et les jours sans lendemain.
Ne pas savoir pourquoi se battre, puisqu’au fond on n’a jamais demander d’y vivre.
Comment ne pas confondre l’amitié avec l’amour ?
A quoi me sert encore aujourd’hui ce qui demain ne me servira point.
Comment pourrais-je devenir celle que tu aimerais que je sois.
À tes yeux, un jour je n’ai été qu’une autre aventure d’un soir et sans lendemain. Avoue au moins que je l’ai déjà été.
Avoue que tu ne voulais pas me revoir.
Que cette nuit là le monde pour toi n’avait aucune importance et que seul ta petite personne pouvait compter.
Qui aurait cru que tu tomberais sous mon charme.
Sous le charme d’une personne qui au tout départ tu n’admirais point.
Et aujourd’hui j’ai l’impression de revivre puisque dans tes bras je suis moi même.
Je vois dans tes yeux la lueur de tout mes rêves.
Les rêves d’une petite fille qui a probablement l’imagination trop fertile puisqu’elle a vue dans tes yeux le prince charmant de ses rêves.
Celui qui arrive comme par magie et qui ne repart jamais.
Celui qui n’a pas peur d’avouer ses sentiments.
Celui qui donnerait sa vie pour rendre celle qu’il aime heureuse.
À quoi bon rêver… puisqu’un jour tout mes rêves s’effondreront… oui c’est certain puisqu’un rêve n’est pas fait pour durer… je l’ai lue dans un livre, je l’ai vu dans un film… et je le vois tous les jours dans la vie lorsque les gens se quittent.
Mais c’est certain que je vais y croire à notre histoire… puisqu’on ne sait jamais… tu es peut-être l’homme de ma vie.
Et je crois que tu vaut la peine que je prenne ce risque.
Emmy Noname

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a kwa bɔ̃ dəvine sə ki sə pasə dɑ̃ sə mɔ̃də ?
dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də də dezεspwaʁ u ʁεɲə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə lə dezεspwaʁ
e lε ʒuʁ sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃.
nə pa savwaʁ puʁkwa sə batʁə, pɥisko fɔ̃t- ɔ̃ na ʒamε dəmɑ̃de di vivʁə.
kɔmɑ̃ nə pa kɔ̃fɔ̃dʁə lamitje avεk lamuʁ ?
a kwa mə sεʁ ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi sə ki dəmɛ̃ nə mə sεʁviʁa pwɛ̃.
kɔmɑ̃ puʁʁε ʒə dəvəniʁ sεllə kə ty εməʁε kə ʒə swa.
a tεz- iø, œ̃ ʒuʁ ʒə nε ete kynə otʁə avɑ̃tyʁə dœ̃ swaʁ e sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃. avu o mwɛ̃ kə ʒə lε deʒa ete.
avu kə ty nə vulε pa mə ʁəvwaʁ.
kə sεtə nɥi la lə mɔ̃də puʁ twa navε okynə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə e kə səl ta pətitə pεʁsɔnə puvε kɔ̃te.
ki oʁε kʁy kə ty tɔ̃bəʁε su mɔ̃ ʃaʁmə.
su lə ʃaʁmə dynə pεʁsɔnə ki o tu depaʁ ty nadmiʁε pwɛ̃.
e oʒuʁdɥi ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də ʁəvivʁə pɥiskə dɑ̃ tε bʁa ʒə sɥi mwa mεmə.
ʒə vwa dɑ̃ tεz- iø la lɥœʁ də tu mε ʁεvə.
lε ʁεvə dynə pətitə fijə ki a pʁɔbabləmɑ̃ limaʒinasjɔ̃ tʁo fεʁtilə pɥiskεllə a vɥ dɑ̃ tεz- iø lə pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃ də sε ʁεvə.
səlɥi ki aʁivə kɔmə paʁ maʒi e ki nə ʁəpaʁ ʒamε.
səlɥi ki na pa pœʁ davue sε sɑ̃timɑ̃.
səlɥi ki dɔnəʁε sa vi puʁ ʁɑ̃dʁə sεllə kil εmə œʁøzə.
a kwa bɔ̃ ʁεve… pɥiskœ̃ ʒuʁ tu mε ʁεvə sefɔ̃dʁəʁɔ̃… ui sε sεʁtɛ̃ pɥiskœ̃ ʁεvə nε pa fε puʁ dyʁe… ʒə lε lɥ dɑ̃z- œ̃ livʁə, ʒə lε vy dɑ̃z- œ̃ film… e ʒə lə vwa tus lε ʒuʁ dɑ̃ la vi lɔʁskə lε ʒɑ̃ sə kite.
mε sε sεʁtɛ̃ kə ʒə vεz- i kʁwaʁə a nɔtʁə istwaʁə… pɥiskɔ̃ nə sε ʒamε… ty ε pø tεtʁə lɔmə də ma vi.
e ʒə kʁwa kə ty vo la pεnə kə ʒə pʁεnə sə ʁiskə.