Poeme : J’ai Jamais Dit Je T’aime

J’ai Jamais Dit Je T’aime

Je n’ai jamais voulu te dire que je t’aime.
Même lorsque je le pensais, je me suis retenu.
Pour me protéger d’une souffrance qui pouvait m’atteindre.
J’ai aimé mieux te caché ce que je ressentais.
Je regrette aujourd’hui que tu ne saches pas ce que je ressentais pour toi.
Lorsque je te regardais, j’étais tout simplement bien.
Tu effaçais dans mon regard la douleur que je pouvais ressentir.
Tu me faisais oublier que le monde est cruel.
J’aimerais tellement revenir en arrière pour pouvoir te dire combien je t’aimais.
Mais je n’ai jamais ôsé.
Et tu a pris la fuite croyant que j’allais te faire du mal.
Croyant que je ne t’aimais pas.
Tu as décidé de me quitter avant que je le fasse.
Mais pourtant, c’était loin d’être mon intention.
Tu étais a mes yeux celui qui me faisait rêver jour et nuit.
Pardonne moi de ne jamais t’avoir dit que je t’aimais.
Même si je sais qu’aujourd’hui mes paroles n’ont plus aucun sens pour toi.
Même si je sais que tu ne crois pas ce que je te dirai maintenant.
Tu te protèges, comme moi je me suis protégé de toi.
Alors je ne peu guère ten vouloir.
C’est à moi que je dois en vouloir.
Puisque lorsqu’il est venu le temps de te le dire,
Je n’ai pas ôsé, croyant que j’allais attirer le mal.
Je me suis ainsi repousser, te cachant ainsi tout l’amour que j’éprouvais pour toi.
Pardonne moi d’avoir été aussi lâche et d’avoir fuit.
Ce n’est pas de toi que je fuyais, mais de la souffrance que cela pouvait provoquer.
Peut-être qu’un jour j’arriverai à te le dire.
Je t’aime xxx

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’ai Jamais Dit Je T’aime

  je=nai=ja=mais=vou=lu=te=di=re=que=je=taime 12
  même=lors=que=je=le=pen=sais=je=me=suis=re=te=nu 13
  pour=me=pro=té=ger=dune=souf=fran=ce=qui=pou=vait=mat=teindre 14
  jai=ai=mé=mieux=te=ca=ché=ce=que=je=res=sen=tais 13
  je=re=gretteau=jourdhui=que=tu=ne=sa=ches=pas=ce=que=je=res=sen=tais=pour=toi 18
  lors=que=je=te=re=gar=dais=jé=tais=tout=simple=ment=bien 13
  tu=ef=fa=çais=dans=mon=re=gard=la=dou=leur=que=je=pou=vais=res=sen=tir 18
  tu=me=fai=sais=ou=blier=que=le=mon=de=est=cruel 12
  jaime=rais=tel=le=ment=re=ve=nir=en=ar=riè=re=pour=pou=voir=te=di=re=com=bien=je=tai=mais 23
  mais=je=nai=ja=mais=ô=sé 7
  et=tu=a=pris=la=fuite=croyant=que=jal=lais=te=fai=re=du=mal 15
  croy=ant=que=je=ne=tai=mais=pas 8
  tu=as=dé=ci=dé=de=me=quit=ter=a=vant=que=je=le=fasse 15
  mais=pour=tant=cé=tait=loin=dê=tre=mon=in=ten=tion 12
  tu=é=tais=a=mes=yeux=ce=lui=qui=me=fai=sait=rê=ver=jour=et=nuit 17
  par=donne=moi=de=ne=ja=mais=ta=voir=dit=que=je=tai=mais 14
  même=si=je=sais=quau=jourdhui=mes=pa=ro=les=nont=plus=au=cun=sens=pour=toi 17
  même=si=je=sais=que=tu=ne=crois=pas=ce=que=je=te=di=rai=main=te=nant 18
  tu=te=pro=tèges=com=me=moi=je=me=suis=pro=té=gé=de=toi 15
  a=lors=je=ne=peu=guè=re=ten=vou=loir 10
  cest=à=moi=que=je=dois=en=vou=loir 9
  puis=que=lors=quil=est=ve=nu=le=temps=de=te=le=dire 13
  je=nai=pas=ô=sé=croyant=que=jal=lais=at=ti=rer=le=mal 14
  je=me=suis=ain=si=re=pous=ser=te=ca=chant=ain=si=tout=la=mour=que=jé=prou=vais=pour=toi 22
  par=donne=moi=da=voir=é=té=aus=si=lâ=cheet=da=voir=fuit 14
  ce=nest=pas=de=toi=que=je=fu=y=ais=mais=de=la=souf=france=que=ce=la=pou=vait=pro=vo=quer 23
  peut=tê=tre=quun=jour=jar=ri=ve=rai=à=te=le=di=re 14
  je=tai=me=x=x=x 6
 • Phonétique : J’ai Jamais Dit Je T’aime

  ʒə nε ʒamε vuly tə diʁə kə ʒə tεmə.
  mεmə lɔʁskə ʒə lə pɑ̃sε, ʒə mə sɥi ʁətəny.
  puʁ mə pʁɔteʒe dynə sufʁɑ̃sə ki puvε matɛ̃dʁə.
  ʒε εme mjø tə kaʃe sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε.
  ʒə ʁəɡʁεtə oʒuʁdɥi kə ty nə saʃə pa sə kə ʒə ʁəsɑ̃tε puʁ twa.
  lɔʁskə ʒə tə ʁəɡaʁdε, ʒetε tu sɛ̃pləmɑ̃ bjɛ̃.
  ty efasε dɑ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ la dulœʁ kə ʒə puvε ʁəsɑ̃tiʁ.
  ty mə fəzεz- ublje kə lə mɔ̃də ε kʁyεl.
  ʒεməʁε tεllmɑ̃ ʁəvəniʁ ɑ̃n- aʁjεʁə puʁ puvwaʁ tə diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmε.
  mε ʒə nε ʒamεz- oze.
  e ty a pʁi la fɥitə kʁwajɑ̃ kə ʒalε tə fεʁə dy mal.
  kʁwajɑ̃ kə ʒə nə tεmε pa.
  ty a deside də mə kite avɑ̃ kə ʒə lə fasə.
  mε puʁtɑ̃, setε lwɛ̃ dεtʁə mɔ̃n- ɛ̃tɑ̃sjɔ̃.
  ty etεz- a mεz- iø səlɥi ki mə fəzε ʁεve ʒuʁ e nɥi.
  paʁdɔnə mwa də nə ʒamε tavwaʁ di kə ʒə tεmε.
  mεmə si ʒə sε koʒuʁdɥi mε paʁɔlə nɔ̃ plysz- okœ̃ sɑ̃s puʁ twa.
  mεmə si ʒə sε kə ty nə kʁwa pa sə kə ʒə tə diʁε mɛ̃tənɑ̃.
  ty tə pʁɔtεʒə, kɔmə mwa ʒə mə sɥi pʁɔteʒe də twa.
  alɔʁ ʒə nə pø ɡεʁə tεn vulwaʁ.
  sεt- a mwa kə ʒə dwaz- ɑ̃ vulwaʁ.
  pɥiskə lɔʁskil ε vəny lə tɑ̃ də tə lə diʁə,
  ʒə nε pa oze, kʁwajɑ̃ kə ʒalεz- atiʁe lə mal.
  ʒə mə sɥiz- ɛ̃si ʁəpuse, tə kaʃɑ̃ ɛ̃si tu lamuʁ kə ʒepʁuvε puʁ twa.
  paʁdɔnə mwa davwaʁ ete osi laʃə e davwaʁ fɥi.
  sə nε pa də twa kə ʒə fyiε, mε də la sufʁɑ̃sə kə səla puvε pʁɔvɔke.
  pø tεtʁə kœ̃ ʒuʁ ʒaʁivəʁε a tə lə diʁə.
  ʒə tεmə iks iks iks
 • Syllabes Phonétique : J’ai Jamais Dit Je T’aime

  ʒə=nε=ʒa=mε=vu=ly=tə=di=ʁə=kə=ʒə=tε=mə 13
  mε=mə=lɔʁ=skə=ʒə=lə=pɑ̃=sε=ʒə=mə=sɥi=ʁə=tə=ny 14
  puʁmə=pʁɔ=te=ʒe=dy=nə=su=fʁɑ̃=sə=ki=pu=vε=ma=tɛ̃dʁə 14
  ʒε=ε=me=mj=ø=tə=ka=ʃe=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε 14
  ʒə=ʁə=ɡʁεtəo=ʒuʁ=dɥi=kə=ty=nə=sa=ʃə=pa=sə=kə=ʒə=ʁə=sɑ̃=tε=puʁ=twa 19
  lɔʁ=skə=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=dε=ʒe=tε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=bjɛ̃ 14
  ty=e=fa=sε=dɑ̃=mɔ̃ʁə=ɡaʁ=la=du=lœʁ=kə=ʒə=pu=vε=ʁə=sɑ̃=tiʁ 17
  ty=mə=fə=zε=zu=blj=e=kə=lə=mɔ̃=də=ε=kʁy=εl 14
  ʒεmə=ʁε=tεl=lmɑ̃=ʁə=və=niʁ=ɑ̃=na=ʁjε=ʁə=puʁ=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tε=mε 22
  mε=ʒə=nε=ʒa=mε=zo=ze 7
  e=ty=a=pʁi=la=fɥitə=kʁwa=jɑ̃=kə=ʒa=lε=tə=fε=ʁə=dy=mal 16
  kʁwa=j=ɑ̃=kə=ʒə=nə=tε=mε=pa 9
  ty=a=de=si=de=də=mə=ki=te=a=vɑ̃kə=ʒə=lə=fasə 14
  mε=puʁ=tɑ̃=se=tε=lwɛ̃=dε=tʁə=mɔ̃=nɛ̃=tɑ̃=sj=ɔ̃ 13
  ty=e=tε=za=mε=ziø=səl=ɥi=kimə=fə=zε=ʁε=ve=ʒuʁ=e=nɥi 16
  paʁ=dɔnə=mwa=də=nə=ʒa=mε=ta=vwaʁ=di=kə=ʒə=tε=mε 14
  mεmə=si=ʒə=sε=ko=ʒuʁ=dɥi=mε=pa=ʁɔ=lə=nɔ̃=plys=zo=kœ̃=sɑ̃s=puʁ=twa 18
  mεmə=si=ʒə=sε=kə=ty=nə=kʁwa=pa=sə=kə=ʒə=tə=di=ʁε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 18
  tytə=pʁɔ=tε=ʒə=kɔ=mə=mwa=ʒə=mə=sɥi=pʁɔ=te=ʒe=də=twa 15
  a=lɔʁ=ʒə=nə=pø=ɡε=ʁə=tεn=vu=lwaʁ 10
  sε=ta=mwa=kə=ʒə=dwa=zɑ̃=vu=lwaʁ 9
  pɥis=kə=lɔʁ=skil=ε=və=ny=lə=tɑ̃=də=tə=lə=di=ʁə 14
  ʒə=nε=pa=o=ze=kʁwa=jɑ̃kə=ʒa=lε=za=ti=ʁe=lə=mal 14
  ʒə=mə=sɥi=zɛ̃=siʁə=pu=se=tə=ka=ʃɑ̃=ɛ̃=si=tu=la=muʁ=kə=ʒe=pʁu=vε=puʁ=twa 21
  paʁ=dɔnə=mwa=da=vwaʁ=e=te=o=si=la=ʃəe=da=vwaʁ=fɥi 14
  sə=nε=padə=twa=kə=ʒə=fy=i=ε=mε=də=la=su=fʁɑ̃=sə=kə=sə=la=pu=vε=pʁɔ=vɔ=ke 23
  pø=tε=tʁə=kœ̃=ʒuʁ=ʒa=ʁi=və=ʁε=a=tə=lə=di=ʁə 14
  ʒə=tε=mə=iks=iks=iks 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Absence
Publié le 23/09/2005 04:11

L'écrit contient 310 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Emmy Noname

Récompense

0
0
0