Poeme : Je T’aime

Je T’aime

Je t’aime depuis le jour ou tu m’as souris,
Depuis le jour ou jai vue dans tes yeux le bonheur,
Je t’aime puisqu’avec toi je n’ai pas peur d’être moi-même,
Je t’aime puisque tu sais trouver les bons mots pour me faire oublier mes problèmes.

Je t’aime parce que tu ne prends pas toujours la vie au sérieux,
Je t’aime parce que tu es capable de me faire rire lorsque j’ai envie de pleurer,
Je t’aime parce que tout ce que tu fais m’intéresse,
Je t’aime parce que la nuit je suis bien dans tes bras.

Je t’aime et je n’ai pas peur de le crier tout haut,
Merci d’être la quand j’en ai besoin,
Merci d’être dans mes bras pour me réchauffer,
Merci de me faire vivre des moments extraordinaire.

J’ai eu peur de t’aimer,
Mais maintenant c’est réglé,
Je me donne tout a toi,
Mon corps t’appartiens maintenant !

Je t’aime mon amour !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je T’aime

  je=tai=me=de=puis=le=jour=ou=tu=mas=sou=ris 12
  de=puis=le=jour=ou=jai=vue=dans=tes=yeux=le=bon=heur 13
  je=taime=puis=qua=vec=toi=je=nai=pas=peur=dê=tre=moi=même 14
  je=taime=puis=que=tu=sais=trou=ver=les=bons=mots=pour=me=fai=reou=blier=mes=pro=blèmes 19

  je=taime=par=ce=que=tu=ne=prends=pas=tou=jours=la=vieau=sé=rieux 15
  je=taime=par=ce=que=tu=es=ca=pa=ble=de=me=fai=re=ri=re=lors=que=jai=en=vie=de=pleu=rer 24
  je=taime=par=ce=que=tout=ce=que=tu=fais=min=té=res=se 14
  je=tai=me=par=ce=que=la=nuit=je=suis=bien=dans=tes=bras 14

  je=tai=me=et=je=nai=pas=peur=de=le=cri=er=tout=haut 14
  mer=ci=dê=tre=la=quand=jen=ai=be=soin 10
  mer=ci=dê=tre=dans=mes=bras=pour=me=ré=chauf=fer 12
  mer=ci=de=me=faire=vi=vre=des=mo=ments=ex=tra=or=di=naire 15

  jai=eu=peur=de=tai=mer 6
  mais=main=te=nant=cest=ré=glé 7
  je=me=don=ne=tout=a=toi 7
  mon=corps=tap=par=tiens=main=te=nant 8

  je=tai=me=mon=a=mour 6
 • Phonétique : Je T’aime

  ʒə tεmə dəpɥi lə ʒuʁ u ty ma suʁi,
  dəpɥi lə ʒuʁ u ʒε vɥ dɑ̃ tεz- iø lə bɔnœʁ,
  ʒə tεmə pɥiskavεk twa ʒə nε pa pœʁ dεtʁə mwa mεmə,
  ʒə tεmə pɥiskə ty sε tʁuve lε bɔ̃ mo puʁ mə fεʁə ublje mε pʁɔblεmə.

  ʒə tεmə paʁsə kə ty nə pʁɑ̃ pa tuʒuʁ la vi o seʁjø,
  ʒə tεmə paʁsə kə ty ε kapablə də mə fεʁə ʁiʁə lɔʁskə ʒε ɑ̃vi də pləʁe,
  ʒə tεmə paʁsə kə tu sə kə ty fε mɛ̃teʁεsə,
  ʒə tεmə paʁsə kə la nɥi ʒə sɥi bjɛ̃ dɑ̃ tε bʁa.

  ʒə tεmə e ʒə nε pa pœʁ də lə kʁje tu-o,
  mεʁsi dεtʁə la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃,
  mεʁsi dεtʁə dɑ̃ mε bʁa puʁ mə ʁeʃofe,
  mεʁsi də mə fεʁə vivʁə dε mɔmɑ̃z- εkstʁaɔʁdinεʁə.

  ʒε y pœʁ də tεme,
  mε mɛ̃tənɑ̃ sε ʁeɡle,
  ʒə mə dɔnə tut- a twa,
  mɔ̃ kɔʁ tapaʁtjɛ̃ mɛ̃tənɑ̃ !

  ʒə tεmə mɔ̃n- amuʁ !
 • Syllabes Phonétique : Je T’aime

  ʒə=tε=mə=dəp=ɥi=lə=ʒuʁ=u=ty=ma=su=ʁi 12
  dəp=ɥilə=ʒuʁ=u=ʒε=vɥ=dɑ̃=tε=ziø=lə=bɔ=nœʁ 12
  ʒə=tεmə=pɥis=ka=vεk=twaʒə=nε=pa=pœʁ=dε=tʁə=mwamεmə 12
  ʒə=tεmə=pɥis=kə=ty=sε=tʁu=ve=lε=bɔ̃=mo=puʁ=mə=fε=ʁəu=blje=mε=pʁɔ=blεmə 19

  ʒə=tεmə=paʁ=sə=kə=ty=nə=pʁɑ̃=pa=tu=ʒuʁ=la=vi=o=se=ʁjø 16
  ʒə=tεmə=paʁ=sə=kə=ty=ε=ka=pa=blə=də=mə=fε=ʁə=ʁi=ʁə=lɔʁ=skə=ʒε=ɑ̃=vi=də=plə=ʁe 24
  ʒə=tεmə=paʁ=sə=kə=tu=sə=kə=ty=fε=mɛ̃=te=ʁεsə 13
  ʒə=tεmə=paʁ=sə=kə=la=nɥi=ʒə=sɥi=bjɛ̃=dɑ̃=tε=bʁa 13

  ʒə=tεmə=e=ʒə=nε=pa=pœʁ=də=lə=kʁje=tu-o 12
  mεʁ=si=dε=tʁə=la=kɑ̃=ʒɑ̃=nε=bə=zwɛ̃ 10
  mεʁ=si=dε=tʁə=dɑ̃=mε=bʁa=puʁ=mə=ʁe=ʃo=fe 12
  mεʁ=sidə=mə=fε=ʁə=vi=vʁə=dε=mɔ=mɑ̃=zεk=stʁa=ɔʁ=di=nεʁə 15

  ʒε=y=pœ=ʁə=də=tε=me 7
  mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=sε=ʁe=ɡle 7
  ʒə=mə=dɔ=nə=tu=ta=twa 7
  mɔ̃=kɔʁ=ta=paʁ=tj=ɛ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9

  ʒə=tε=mə=mɔ̃=na=muʁ 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.